• Webs Municipals  

Oferta de treball: Educadors/es de Serveis Socials

publicat el 02/10/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat


Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

01/10/2019

Descripció del lloc de treball:

Educadors/es de Serveis Socials

Categoria:

A2

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 02/10/2019 al 21/10/2019.
 • Actualitzat Publicació provisional d’admesos i exclosos: 24/10/2019.
 • Actualitzat Període d’al·legacions: 25/10/2019 al 03/11/2019 (horari de registre de 09h a 14h).
 • Actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 06/11/2019.
 • Actualitzat Inici de les proves: 27/11/2019.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Especialització
  • Acompanyar les persones i les famílies en la resolució dels seus problemes personals i socials.
  • Recopilar la informació relativa a les necessitats de la persona atesa i assessorar-la sobre els seus drets i les seves obligacions.
  • Analitzar la situació en què es troba cada client i suggerir les diferents opcions sobre la manera de resoldre els seus problemes o superar les seves dificultats.
  • Recopilar antecedents i preparar expedients o informes dels casos considerats per a la seva presentació eventual davant els tribunals o altres instàncies.
  • Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció o assistència social.
 • Execució
  • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
  • Executar i fer el seguiment dels projectes i programes planificats i assignats pel/per la cap.
  • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de la especialitat tècnic i de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Presentar al /a la cap els resultats de gestió del seu àmbit d’actuació.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Relacions
  • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
  • Crear sinergies i treballar conjuntament amb altres recursos comunitaris.
 • Revisió
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Avaluar resultats de les intervencions realitzades.
 • Millora
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Col·laborar en l’execució d’estudis sobre modificacions i millores a introduir.
 • Substitució
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Detectar i prevenir situacions de risc social de menors i de les seves famílies.
 • Elaborar, fer el seguiment i avaluar el Pla educatiu individual i familiar.
 • Informar, orientar i assessorar a les famílies quant a les prestacions i recursos socials existents.
 • Desenvolupar intervenció socioeducativa amb menors en risc i les seves famílies.
 • Coordinar entre els Serveis Socials del primer nivell així com amb la resta de serveis de benestar (salut i educació existents en el territori) intervencions en menors en risc i les seves famílies.
 • Dur a terme suport en els processos de reinserció social.
 • Dur a terme treballs comunitaris (prevenció, detecció precoç,...) amb entitats i associacions del territori.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Grau d’educació social o educador/a social habilitat/ada, o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall).

Jornada:

Jornada sencera

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Edifici Àrea de Serveis Socials (SIE i altres)

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment dos llocs de treball d’educador/a de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar (PDF, 257KB)

Actualitzat el 24/10/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

802T

926A

753A

292A

998R

323L

580C

571Y

718E

085F

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

665X

468F

Exclosos/es

DNI

MOTIU

531Y

B, C, D, E

260Y

D

Motius d’exclusió

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.  
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C1 o equivalent.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 25/10/2019 al 03/11/2019 (horari de registre de 09h a 14h).
 • Publicació llista definitiva admesos i exclosos: 06/11/2019.
 • Inici de les proves: 27/11/2019.


Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 6/11/2019

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es (DNI)

802T

926A

753A

292A

998R

323L

580C

571Y

718E

085F

665X

531Y

260Y

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català (DNI)

468F

Exclosos/es (DNI)

No n’hi ha

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

27/11/19

Lloc:

CASAL MUNICIPAL D’AMPOSTA

Sala Teatre Auditori
C/ Ctra. SIMPÀTICA, 6
43870 – AMPOSTA

Prova 1 (nivell de català)

(Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català).

Hora:

9:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2 (coneixements teòric-pràctics)

Hora:

11:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • Presidenta: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Anna Palacios Conde

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 28/11/2019

Resultats de la fase d’oposició

S’informa a tots els participants al procès de selecció, dels resultats de les proves realitzades el passat dia 27/11/2019:

 DNI

Sol·licitud

Català

Castellà

Test

Cas

Total Puntuació Actual

802T

Admès/sa

---

---

19,3

No apte/a


926A

Admès/sa

---

---

No presentat/ada

   

753A

Admès/sa

---

---

26,3

34

60,3

292A

Admès/sa

---

---

No presentat/ada

   

998R

Admès/sa

---

---

19,3

No apte/a  

323L

Admès/sa

---

---

No apte/a

   

580C

Admès/sa

---

---

19,3

No apte/a  

571Y

Admès/sa

---

---

24,5

20 44,5

718E

Admès/sa

---

---

21

No apte/a  

085F

Admès/sa

---

---

31,5

32

63,5

665X

Admès/sa

---

---

No presentat/ada

   

531Y

Admès/sa

---

---

22,8

23  45,8 

260Y

Admès/sa

---

---

No apte/a

   

468F

---

No presentat/ada

---


   

Candidats que han superat la fase d’oposició:

DNI

Puntuació

753A

60,3

571Y

44,5

085F

63,5

531Y

45,8

S’emplaça als candidats que han superat la primera fase d’oposició, a presentar la documentació per a la valoració de mèrits, segons s’indica en les bases específiques de la convocatòria (punt 3.2.1. i punt 4 ), durant el període de 10 dies naturals, fixat entre el 29/11/2019 al 08/12/2019.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits d’aquest procés selectiu –acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- es podran presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, de dilluns a divendres, en hores de registre de 9:00h a 14:00h.

S’emplaça als candidats que han superat la primera fase d’oposició a l’entrevista que tindrà lloc:

Dia:

09/12/2019

Lloc:

Ajuntament d’Amposta (Serveis Socials)
C/ Sant Roc nº 8 (baixos)
43870 – Amposta

Hora:

12:00h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/12/2019

Resultats definitius

S’informa a tots els participants al procès de selecció, dels resultats definitius de les proves realitzades:

DNI

Sol·licitud

Català

Castellà

Test

Cas

Mèrits

Entrevista

Final

802T

Admès/sa --- ---

19,3

No apte/a
926A

Admès/sa --- ---

No presentat/ada

       

753A

Admès/sa --- ---

26,3

34

5,2 5 70,5

292A

Admès/sa --- ---

No presentat/ada

       

998R

Admès/sa --- ---

19,3

No apte/a      

323L

Admès/sa --- ---

No apte/a

       

580C

Admès/sa --- ---

19,3

No apte/a      

571Y

Admès/sa --- ---

24,5

20 18,95 3 66,5

718E

Admès/sa --- ---

21

No apte/a      

085F

Admès/sa --- ---

31,5

32

13,4

4,5

81,4

665X

Admès/sa --- ---

No presentat/ada

       

531Y

Admès/sa --- ---

22,8

23 0,4 4 50,2

260Y

Admès/sa --- ---

No apte/a

       

486F

--- No presentat/ada ---


       

S’informa que dels resultats anteriors indicats i segons l’acta del procés de selecció, els resultats finals i els aspirants proposats per cobrir els dos llocs de treball són:

DNI

085F

753A

Així mateix, els/les candidats/es que queden per a la borsa de treball del mateix lloc de treball, segons ordre de puntuació són:

DNI

571Y

531Y

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament