• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar administratiu de Serveis Socials

Oferta de treball: Auxiliar administratiu de Serveis Socials

publicat el 30/09/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

30/09/2019

Descripció del lloc de treball:

Auxiliar administratiu de Serveis Socials

Categoria:

C2

Departament:

Serveis Socials

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 28/09/2019 al 17/10/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 23/10/2019.
 • Actualitzat Període d’al·legacions: 24/10/2019 al 02/11/2019 (horari registre de 09h a 14h).
 • Actualitzat Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 05/11/2019.
 • Actualitzat Inici de les proves: 19/11/2019.

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Execució:
  • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
  • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
  • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
  • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
  • Registrar l’entrada i la sortida de la documentació.
  • Distribuir la correspondència.
  • Realitzar operacions comptables (nòmines, despeses domiciliades, factures, bestretes de caixa, ...).
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Revisió:
  • Revisar les pròpies tasques.
 • Millora:
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Substitució:
  • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • General:
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Funcions específiques:

 • Donar suport administratiu en la tramitació d’expedients administratius i realitzar el seguiment de la documentació corresponent.
 • Redactar les actes de les reunions de polivalència.
 • Gestionar les agendes dels diferents professionals d’atenció primària.
 • Donar suport a la coordinadora en la preparació de diversa documentació, en la formació de l’alumnat en pràctiques, etc.

Requisits imprescindibles:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Currículum.
 • Vida laboral.
 • Fotocòpia de la titulació requerida.
 • Titulació: Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent.
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques (veure més avall).

Jornada:

Completa

Horari:

A definir

Lloc de treball:

Edifici Àrea de Serveis Socials

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Consulta la publicació del BOPT.
 • Els interessats han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva de l’Àrea de Serveis Socials, com a personal laboral interí de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració especial i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar les bases (PDF, 273KB)

Actualitzat el 23/10/2019

Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

326P

687E

657E

495W

023X

020S

013V

973M

231Y

317Z

192F

466S

730T

955G

637D

484H

129C

975N

572K

165E

070T

932F

609G

477N

Admesos/es pendents d’acreditació nivell C1 de català

DNI

115L

761G

891L

656Y

266J

736T

462D

679L

203S

341D

994T

Admesos/es pendents acreditació de nivell superior de llengua castellana

DNI

761G

994T

906P

Exclosos/es

DNI

MOTIU

793D

G

507C

G

551V

G

807X

D

604W

D

978B

D, E

533W

G

Motiu d’exclusió

 • A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participación en procesos de selecció.
 • B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
 • C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 • D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 • E: Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C.
 • F: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.
 • G: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 • H: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.


S’Informa a tots els candidats/es admesos/es i exclosos/es, dels següents terminis:

 • Període d’al·legacions i esmenes: 24/10/2019 al 02/11/2019 (horari registre de 09h a 14h).
 • Publicació llistat definitiu admesos i exclosos: 05/11/2019.
 • Inici de les proves: 19/11/2019.

Agraïm a tots els candidats/tes la seva participació en el procés.

Actualitzat el 5/11/2019

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

326P

687E

657E

495W

023X

020S

013V

973M

231Y

317Z

192F

466S

730T

955G

637D

484H

129C

975N

572K

165E

070T

932F

609G

115L

656Y

266J

462D

807X

551V

507C

477N

793D

533W

Admesos/es pendents acreditació nivell c1 de català

DNI

761G

891L

736T

679L

203S

341D

994T

Admesos/es pendents acreditació de nivell superior de llengua castellana

DNI

761G

994T

906P

Exclosos/es

DNI

Motiu

604W

D

978B

D, E

MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de Català, nivell C
 6. Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B
 7. Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
 8. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/esa la realització de les proves:

Dia: 19/11/2019

Lloc:
CASAL MUNICIPAL D’AMPOSTA
Sala Teatre Auditori
C/ Ctra. SIMPÀTICA Nº6
43870 – AMPOSTA

Prova 1

 • Nivell de català (obligatori per a tots/tes els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català)
 • nivell de castellà ( obligatori per a tots/tes els/les candidats/es sense nacionalitat espanyola, que no han acreditat el nivell superior de llengua castellana)
 • Hora: 9:00h

En acabar aquests dos examens, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 2

 • Coneixements teòric - pràctics
 • Hora: 12:00H

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Tribunal

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • Presidenta: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Neus Serret Lor

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/11/2019

Resultats de la fase d’oposició

S’informa a tots els participants al procès de selecció, dels resultats de les proves realitzades el passat dia 19/11/2019:

 DNI

Sol·licitud

Català

Castellà

Test

Cas

Total 1a prova

326P

 

---

---

28

25

53

687E

 

---

---

No apte/a

   

657E

 

---

---

18,7

No apte/a

 

495W

 

---

---

No presentat/ada

   

023X

 

---

---

No presentat/ada

   

020S

 

---

---

No apte/a

   

013V

 

---

---

No apte/a

   

973M

 

---

---

No presentat/ada

   

231Y

 

---

---

No presentat/ada

   

317Z

 

---

---

22,2

20

42,2

192F

 

---

---

No presentat/ada

   

466S

 

---

---

No apte/a

   

730T

 

---

---

No presentat/ada

   

955G

 

---

---

No apte/a

   

637D

 

---

---

No apte/a

   

484H

 

---

---

18,7

28

46,7

975N

 

---

---

No presentat/ada

   

165E

 

---

---

No presentat/ada

   

932F

 

---

---

No presentat/ada

   

609G

 

---

---

19,8

20

39,8

115L

 

---

---

No presentat/ada

   

656Y

 

---

---

No presentat/ada

   

266J

 

---

---

No apte/a

   

462D

 

---

---

No apte/a

   

807X

 

---

---

No apte/a

   

551V

 

---

---

No presentat/ada

   

507C

 

---

---

21

20

41

477N

 

---

---

No apte/a

   

793D

 

---

---

No presentat/ada

   

533W

 

---

---

No presentat/ada

   

761G

 

No apte/a

No presentat/ada

     

891L

 

No apte/a

---

     

736T

 

Apte/a

---

No apte/a

   

679L

 

Apte/a

---

No apte/a

   

203S

 

No presentat/ada

---

     

341D

 

No presentat/ada

---

     

994T

 

No presentat/ada

No presentat/ada

     

129C

 

Apte/a

---

18,7

30

48,7

572K

 

No apte/a

---

     

070T

 

No presentat/ada

---

     

906P

 

---

No presentat/ada

     

604W

Exclòs/a

         

978B

Exclòs/a

         

Candidats que han superat la fase d’oposició:

DNI

Puntuació

326P

53

317Z

42,2

484H

46,7

609G

39,8

507C

41

129C

48,7

S’emplaça als candidats que han superat la primera fase d’oposició, a presentar la documentació per a la valoració de mèrits, segons s’indica en les bases específiques de la convocatòria (punt 3.2.1. i punt 4 ), durant el període de 10 dies naturals, fixat entre el 22/11/2019 al 01/12/2019.

Les sol·licituds de la presentació de mèrits d’aquest procés selectiu –acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- es podran presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, de dilluns a divendres, en hores de registre de 9:00h a 14:00h.

S’emplaça als candidats que han superat la primera fase d’oposició a l’entrevista que tindrà lloc:

Dia:

09/12/2019

Lloc:

Ajuntament d’Amposta (Serveis Socials)
C/ Sant Roc nº 8 (baixos)
43870 – Amposta

Hora:

09:00h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/12/2019

Resultats definitius

S’informa a tots els participants al procès de selecció, dels resultats definitius de les proves realitzades:

DNI

Sol·licitud

Català

Castellà

Test

Cas

Mèrits

Entrevista

Final

326P

     

28

25

4,49

4

61,49

687E

     

No apte/a

       

657E

     

18,7

No apte/a

     

495W

     

No presentat/ada

       

023X

     

No presentat/ada

       

020S

     

No apte/a

       

013V

     

No apte/a

       

973M

     

No presentat/ada

       

231Y

     

No presentat/ada

       

317Z

     

22,2

20

1

3

No apte/a

192F

     

No presentat/ada

       

466S

     

No apte/a

       

730T

     

No presentat/ada

       

955G

     

No apte/a

       

637D

     

No apte/a

       

484H

     

18,7

28

10,18

4

60,88

975N

     

No presentat/ada

       

165E

     

No presentat/ada

       

932F

     

No presentat/ada

       

609G

     

19,8

20

10,94

4

54,74

115L

     

No presentat/ada

       

656Y

     

No presentat/ada

       

266J

     

No apte/a

       

462D

     

No apte/a

       

807X

     

No apte/a

       

551V

     

No presentat/ada

       

507C

     

21

20

0,07

4

No apte/a

477N

     

No apte/a

       

793D

     

No presentat/ada

       

533W

     

No presentat/ada

       

761G

 

No apte/a

No presentat/ada

         

891L

 

No apte/a

           

736T

 

Apte/a

 

No apte/a

       

679L

 

Apte/a

 

No apte/a

       

203S

 

No presentat/ada

           

341D

 

No presentat/ada

           

994T

 

No presentat/ada

No presentat/ada

         

129C

 

Apte/a

 

18,7

30

4,59

5

58,29

572K

 

No apte/a

           

070T

 

No presentat/ada

           

906P

   

No presentat/ada

         

604W

Exclòs/a

             

978B

Exclòs/a

             

S’informa que dels resultats anteriors indicats i segons l’acta del procés de selecció, es proposa com a aspirant per ocupar la el lloc de treball objecte de la convocatòria al DNI: 326P

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament