Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Dos Educadors/es Llar d’Infants, amb creació de borsa

Oferta de treball: Dos Educadors/es Llar d’Infants, amb creació de borsa

publicat el 18/03/2024

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

18/03/2024

Nom de l’oferta de treball:

Dos Educadors/es Llar d’Infants, amb creació de borsa

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Educació – Llars d’Infants

Llocs de treball oferts:

2 en règim laboral fix, i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 19/03/2024 al 08/04/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Consultar les bases

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per a cobrir de Forma Definitiva Dos (2) Llocs D’educador/a Llar D’infants, torn lliure, de L’escala D’administració General, Personal Laboral Fix, de L’Ajuntament D’Amposta, i alhora una Borsa de Treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 488KB)

Actualitzat el 19/4/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 1006/2024, de data 19 d’abril de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

7591L

8080W

1423F

0357Y

6032Q

2754G

3692P

6579L

1317L

3288R

2046E

5461M

4227Z

1832M

3511C

3612C

6536M

9135Q

6155S

6315P

6328G

5752N

9152X

4558T

8730T

1144G

3004G

9234Y

1203V

4037T

1455W

 

 

 

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

1410C

7902S

2872S

2589Q

3238N

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

33571P

5

4871P

2, 6

9341K

3

0272D

3

5078J

2, 3, 6

9941T

3, 7

2508Z

5, 6, 7

0041P

7

1701K

1, 5, 7

6362Y

3, 6

6314X

2, 7

7977C

7

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Període d’al·legacions: del 22-04-2024 al 06-05-2024

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català

Dia:

06-06-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº6 planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

08-06-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1i 2

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Rosa Dàmaso Cid, Directora Llars d’Infants municipals de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Assumpció Solé Tortajada, Professora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Eva Estellé Martí, Administrativa del Dep. d’Obres i Urbanisme de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Patrícia Giménez Domínguez, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Cristina Fibla Garcia, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Raquel Carmona Corrias, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Anna Rodríguez Fornós, Educadora Llar d’Infants municipal de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Federico Diego Espuny, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Josefa Fernández Villegas, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs experts en la matèria, per a la realització de les proves de les llengües oficials.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies