Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis XVIè Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2023

XVIè Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2023

publicat el 26/05/2023

Convocatòria


Convocatòria aprovada per Junta de Gobern Local el dia 26/06/2023.


Descarregar Convocatòria (PDF, 96KB)

Cartell

Sol·licitud telemàtica


El termini de recepció de sol·licituds estarà obert fins el divendres 7 de juliol de 2023.

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui els formularis PDF addicionals situats a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar-los d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 4. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 5. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s i documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Atorgament

EXCM. AJUNTAMENT DE LA MOLT NOBLE I LLEIAL

C I U T A T D ’ A M P O S T A

Decret d’alcaldia 3492/2023

Assumpte: XVI Premi de Recerca al Batxillerat "Ciutat Amposta" 2023 i l’aprovació de la justificació del primer premi i accèssit en favor de Clàudia Marco Vidal i el pagament corresponent,

Departament: Ensenyament

Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Amposta,

 1. Vist el decret d’alcaldia número1753/2023, de data 26 de juny de 2023 pel qual s’aprova la convocatòria del XVI Premi de Recerca de batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2023.

 2. Vist l’informe favorable emès per la tècnica d’Educació Sara Monserrat Rey, relatiu al XVI premi de Recerca al Batxillerat "Ciutat d’Amposta 2023", per a l’aprovació d’atorgament del primer premi de 400 € a la Sra. Clàudia Marco Vidal.

 3. De conformitat amb les atribucions conferides a l’article 21 de la Llei 71985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local, i pels articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Fonaments de dret

I.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ( d’ara endavant LGS).

II.- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

III.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Resolc 

Primer: Avocar amb caràcter excepcional la competència delegada de la Junta de Govern Local a favor de l’Alcalde únicament pel que fa a aquest assumpte.

Segon: Aprovar l’atorgament del primer premi del XVI Premi de Recerca al batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2023 a la Sra. Clàudia Marco Vidal alumna de l’Institut Ramon Berenguer IV pel treball "La clofolla de l’arròs en forma d’aplicador"

Tercer: Disposar la despesa i reconèixer l’obligació de 400,00 € a favor de la Sra. Clàudia Marco Vidal, corresponents a l’import en què està dotat el Premi, d’acord amb la base sisena de la convocatòria 2023, a càrrec de l’aplicació pressupostària 02/320/48000 del pressupost municipal de l’exercici 2023, quedant un romanent de 200,00 € a l’autoritzat.

Quart: Donar trasllat del present acord a la interessada, a la regidoria d’Educació, als departaments de Secretaria i Intervenció Municipal.

Amposta a 29 de desembre de 2023 L’Alcalde,

Adam Tomàs Roiget - DNI 263E (TCAT)

2023.12.29 11:45:33 +01’00’

Davant meu

La Secretària Acctal.,

Verònica Arasa Gallego - DNI 723Y (TCAT) 2023.12.29 11:45:46 +01’00’

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies