Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis XIIIè Concurs d’Aparadors de la XVI Festa del Mercat 2024

XIIIè Concurs d’Aparadors de la XVI Festa del Mercat 2024

publicat el 15/04/2024


Convocatòria aprovada per JGL el 15/04/2024.

L’Ajuntament d’Amposta, mitjançant la Regidoria de Comerç, convoca el "XIII Concurs d’Aparadors" dintre de la XVI Festa del Mercat a la Plaça 2024 per tal d’impulsar l’animació comercial i crear un ambient festiu que doni una bona imatge comercial d’Amposta a tots els seus veïns i visitants. La present convocatòria conté els requisits que hauran de complir els comerços que participen en el concurs.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió del 28 de febrer de 2022, i publicades al BOPT número 2022-1764.

 • Participants: El "XIII Concurs d’Aparadors" per a establiments comercials tindrà un àmbit geogràfic circumscrit al municipi d’Amposta. Així mateix, podran participar els establiments públics inclosos en l’agrupació 67 (bars, cafeteries,restaurants).
 • Tema: Lliure.
 • Durada: els aparadors hauran d’estar guarnits del dia 14 al 22 de maig de 2024, ambdós dies inclosos. A la webwww.festadelmercat.cates publicarà una ruta per visitar tots els aparadorsinscrits.
 • Presentació de sol·licituds: Registre General de l’Ajuntament d’Amposta i per correu electrònic a:comerc@amposta.cat.
 • Termini de presentació de sol·licituds: des de l’acord de la seva aprovació fins al 6 de maig de2024.
 • Objecte: Poden guarnir els aparadors dels comerços, entitats i centres educatius de la Ciutat durant la celebració de la XVI Festa del Mercat a la Plaça2024.
 • Premi: Haurà dos premis: "Premi del Públic al millor aparador" i "Premi del Públic a la millor ambientació d’entitats i centres educatius". Els dies 16, 17, 18 i 19 de maig es col·locaran unes urnes ubicades a l’Oficina de Cultura i Festes (casella exterior del Mercat Municipal) i a la Plaça de l’Ajuntament. El públic assistent al Mercat a la Plaça dipositarà a les urnes una butlleta on estaran tots els aparadors inscrits, on assenyalaran l’aparador que més els ha agradat. El dia 19 de maiges retiraran les urnes i es quantificaran les butlletes. Des de l’Àrea de Comerç s’emetrà un informe amb el resultat de la votació del públic. L’aparador amb més vots rebrà el distintiu de "Premi del Públic al millor aparador de la XVI Festa del Mercat a la Plaça 2024" i "Premi del Públic a la millor ambientació d’entitats i centres educatius de la XVI Festa del Mercat a la Plaça 2024" i es publicarà a les xarxes socials i mitjans de comunicaciómunicipals.
 • Requisits dels beneficiaris: Per a tindre la condició de beneficiari, aquests tindran que trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament d’Amposta, i no concórrer alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS. Igualment, no poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la LGS, quan concorrin alguna d’aquestes circumstàncies en qualsevol dels seus membres. La no concurrència d’aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’Ajuntament d’Amposta. En cas de no presentar aquesta declaració s’haurà d’autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta per poder comprovar aquestes dades.
 • Publicitat: BOPT, tauler d’edictes iwww.amposta.cat
 • Procediment: concurrència competitiva.
 • Òrgan de resolució: L’òrgan competent per l’ordenació, instrucció és la Regidoria de Comerç i Mercat Municipal, i l’òrgan competent per a la resolució és la Junta de GovernLocal.
 • Termini resolució: El termini màxim per a resoldre serà el 23 de maig de 2024. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la sevapublicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la sevapublicació.
 • Legislació aplicable: En tot allò previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic, i l’Ordenança General de Subvencions aprovada en sessió plenària de data 29 de juliol de 2019 i modificada en sessió plenària de data 28 de setembre de2020.

Notes: L’Ajuntament d’Amposta garanteix el compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, la persona inscrita queda informada i autoritza el tractament de les seves dades per a l’única finalitat de facilitar la seva participació al "XIII Concurs d’Aparadors" de la XVI Festa del Mercat a la Plaça 2024, segons el que preveu la convocatòria. La participació en el concurs suposa la plena acceptació d’aquesta convocatòria i la conformitat amb la resolució del vot popular, la qual és inapel·lable. L’Ajuntament es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquesta convocatòria. L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar-les en posteriors campanyes de promociócomercial.


Termini de presentació de sol·licituds: des de l’acord de la seva aprovació fins al 6 de maig de 2024.


Presentació de sol·licituds:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies