• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Contractació Pública Subhastes i adjudicacions directes Venda en pública subhasta de dues finques de propietat municipal situades a la Urbanització d’Eucaliptus

Venda en pública subhasta de dues finques de propietat municipal situades a la Urbanització d’Eucaliptus

El termini per presentar les ofertes acaba el dia 29 de setembre de 2017.

publicat el 18/08/2017

1. Objecte del contracte.

Constitueix l’objecte del contracte, la venda mitjançant pública subhasta de les finques de propietat municipal següents:

Lot número 1: “Urbana: Solar o terreny edificable, en terme d’Amposta, partida Eucaliptus, de superfície 2675 metres quadrats (si bé la seva superfície real i cadastrada és de 2.567 m2.), que constitueix part de l’illa d’apartaments de la Urbanització Eucaliptus. limita: Nord i Sud, resta de la finca matriu; Est, vial de la Urbanització; i Oest, Joan Otero Mayals, i segons cadastre, en front, carrer Amposta número 7, dreta entrant, Canteras Simó, SA, esquerra entrant, David Villo Montserrat; i fons, Joan Otero Mayals.”.

Inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 4035, foli 129, finca número 22041

Referència cadastral: 3037005CF1023F0001KW.

Lot número 2: “Urbana: parcel·la de terreny per edificar ubicada a la Urbanització Eucaliptus d’Amposta, carrer Amposta, número 1, de superfície 996 metres quadrats. Confronta, al front, carrer de la seva situació; dreta sortint, José Lazaro Fernández; esquerra sortint, David Villo Montserrat; i al fons, Marta Otero Mayals”.

Inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 4074, foli 147, finca número 48860.

Referència cadastral: 3037002CF1023F0001FW.

2. Tipus de licitació.

El tipus de licitació es fixa en la quantitat que en resultarà d’aplicar a la superfície de cadascuna de les finques objecte de la subhasta el preu de 109,09 €/m2. En aplicació de l’anterior, els tipus de licitació són els següents:

 • Lot número 1: 280.034,03 €.
 • Lot número 2: 108.653,64 €.

Els tipus de licitació seran millorables a l’alça pels licitadors.

El preu de licitació no inclou els impostos que graven la transmissió de la propietat.

3. Duració del contracte.

La propietat de la finca corresponent al lot 1, es traslladarà a l’adjudicatari de la venda mitjançant atorga­ment d’es­criptura pública davant Notari, dintre dels trenta dies següents al de la data d’adjudicació defini­tiva, amb total aplicació del quadre general de drets i obligacions de la compravenda, segons els preceptes del Codi civil. El lliurament efectiu de la possessió d’aquesta finca es farà efectiu, un cop s’hagi finalitzat l’enderroc de les edificacions existents en aquesta, sempre que aquest enderroc no s’hagi fet efectiu abans de l’atorgament de l’escriptura publica de compravenda. En tot cas l’enderroc de les edificacions esmentades es deurà fer efectiu en el termini màxim de 12 mesos, comptat a partir de l’atorgament de l’escriptura de compravenda.

La propie­tat i la possessió de la finca corresponent al lot 2, es traslladarà a l’adjudicatari de la venda mitjançant atorga­ment d’es­criptura pública davant Notari, dintre dels trenta dies següents al de la data d’adjudicació defini­tiva, amb total aplicació del quadre general de drets i obligacions de la compravenda, segons els preceptes del Codi civil.

La/les finca/finques adjudicades es lliuraran a/als adjudicatari/s del contracte en l’estat físic en el que es troben actualment, amb excepció de l’enderroc de les edificacions que afecten el lot número 1.

4. Fiança provisional i definitiva.

Els licitadors deuran constituir una fiança provisional equivalent al 2 per 100 del tipus de licitació de la finca/finques sobre les que formulin oferta i una definitiva equivalent al 4 per 100 del valor del remat de la finca/finques que els siguin adjudicada/des.

La fiança podrà constituir-se per qualsevol dels mitjans legalment admesos en la legislació de contractes de les administracions públiques.

5. Despeses.

L’adjudicatari resta obligat al pagament de:

 • Tots els impostos que graven l’adquisició de la finca.
 • Les despeses de la compravenda.

6. Proposicions i documentació complementaria.

Els licitadors podran presentar oferta per l’adquisició d’una o més de les finques objecte de subhasta.

Les proposicions per a prendre part en la subhasta es presentarà en sobre tancat en el qual figurarà la ins­cripció: "PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN LA VENDA MITJANÇANT PUBLICA SUBHASTA DE DUES FINQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADES A LA URBANITZACIÓ EUCALIPTUS D’AMPOSTA

El model de proposició serà el següent.

En/Na , major d’e­dat, veí/na d’ , amb domicili al carrer núm. i DNI. número , actuant en nom propi (o en representació de , com acredita per ), assabentat de la convocatòria de subhasta pública anunciada en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. del dia , per a la venda de dues finques de propietat municipal situades a la urbanització Eucaliptus d’Amposta pren part en la mateixa, com­prometent-se a adquirir la finca identificada com:

 • Lot número 1 pel preu de (quan­titat en lletra i número) €.
 • Lot número 2 pel preu de (quan­titat en lletra i número) €.

amb acceptació plena del plec de clàusules econòmiques administrati­ves.

Lloc, data i signatura.

Els licitadors presentaran, juntament amb el model de proposició i en el mateix sobre els següents documents:

 1. Còpia autenticada del DNI/CIF.
 2. Declaració jurada de no trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Amposta previstes al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en quant li siguin d’aplicació, atès l’objecte del contrac­te.
 3. Declaració d’estar al corrent en el compliment amb les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder comprovar aquestes dades.
 4. Declaració d’estar al corrent en el compliment amb les seves obligacions amb l’Ajuntament d’Amposta.
 5. Resguard acreditatiu d’haver dipositat la fiança provisional.
 6. Escriptura de poder per al cas d’actuar en repre­sentació d’un altra persona.
 7. Escriptura de constitució de la societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil, cas de concórrer una societat d’aquesta naturalesa.
 8. Declaració responsable de coneixement i acceptació de la situació física de la/les finca/finques que proposa adquirir.

7. Presentació de proposicions.

Les proposicions es presentaran al Registre general de l’Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de la provín­cia, en hores d’oficina. Cas que el dia d’acabament del termini de presentació de proposicions fora inhàbil, el termini es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.

8. Mesa de contractació.

La Mesa de contractació restarà integrada per:

President:

 • Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President o Regidor/a en qui delegui.

Vocals:

 • Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària general de la Corporació.
 • Maria del Mar Medall González: Interventora de fons.
 • Ramon Noche Arnau: funcionari de la Corporació.

Secretària:

 • Verònica Arasa Gallego, funcionària de la Corporació.

9. Obertura de pliques.

Tindrà lloc en el saló d’actes d’aquest Ajuntament a les dotze hores del sisè dia hàbil següent al que finalit­zi el termini de presentació de proposicions, assenyalat a la clàusula setena anterior. L’acte serà públic.

Finalitzada la lectura de totes les proposicions, el President indicarà exclusivament les diferents ofertes econòmiques presentades.

10. Adjudicació definitiva.

Formulada la proposta d’adjudicació per la mesa de contractació, i declarada la validesa de la forma d’adjudicació del contracte, l’òrgan de govern municipal amb competència per a fer-ho realitzarà l’adjudi­cació definitiva en la primera sessió que celebri.

10. Caràcter del contracte.

El contracte te natu­ralesa privada i es regirà:

 1. En quant a la seva preparació, competència i ad­judicació pel present Plec de clàusules econòmiques ad­ministratives i el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 2. En quant als seus efectes i extinció pels articles 1455 i següents del Codi civil.

Amposta, 25 de juliol de 2017.

L’ALCALDE,

Adam Tomàs i Roiget.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament