• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Contractació Pública Subhastes i adjudicacions directes Venda en pública subhasta de cinc finques de propietat municipal situades al Polígon Industrial de l’Oriola

Venda en pública subhasta de cinc finques de propietat municipal situades al Polígon Industrial de l’Oriola

El termini per presentar les ofertes acaba el dia 29 de setembre de 2017.

publicat el 18/08/2017

1. Objecte del contracte.

Constitueix l’objecte del contracte, la venda mitjançant pública subhasta de les finques de propietat municipal següents:

Lot número 1: “Urbana: parcel·la de terreny ubicada al terme municipal d’Amposta, Polígon industrial de l’Oriola, carrer Rin, qualificada de sòl urbà –clau 15c4: industrial aïllada Oriola-, amb una superfície de dos mil cinc-cents vuitanta-tres metres quadrats. Confronta: nord, carrer Rin; sud, resta de la finca de la qual es va segregar, propietat de l’Ajuntament d’Amposta; est, porció segregada descrita com a lot número 2 i oest, camí de la Ferrereta”.

La finca es segregarà de la major finca inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 4071, foli 119, finca número 48854

Referència cadastral de la finca de la qual es segregarà la que és objecte del present procediment: 5374102BF9057S0001UG.

Lot número 2: “Urbana: parcel·la de terreny ubicada al terme municipal d’Amposta, Polígon industrial de l’Oriola, carrer Rin, qualificada de sòl urbà –clau 15c4: industrial aïllada Oriola-, amb una superfície de tres mil vuit-cents vint-i-cinc metres quadrats. Confronta: nord, carrer Rin; sud, resta de la finca de la qual es va segregar, propietat de l’Ajuntament d’Amposta; est, porció segregada descrita com a lot número 3 i oest, porció segregada descrita com a lot número 1”.

La finca es segregarà de la major finca inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 4071, foli 119, finca número 48854

Referència cadastral de la finca de la qual es segregarà la que és objecte del present procediment: 5374102BF9057S0001UG.

Lot número 3: “Urbana: parcel·la de terreny ubicada al terme municipal d’Amposta, Polígon industrial de l’Oriola, carrer Rin, qualificada de sòl urbà –clau 15c4: industrial aïllada Oriola-, amb una superfície de tres mil vuit-cents vint-i-cinc metres quadrats. Confronta: nord, carrer Rin; sud, resta de la finca de la qual es va segregar, propietat de l’Ajuntament d’Amposta; est, porció segregada descrita com a lot número 4 i oest, porció segregada descrita com a lot número 2”.

La finca es segregarà de la major finca inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 4071, foli 119, finca número 48854

Referència cadastral de la finca de la qual es segregarà la que és objecte del present procediment: 5374102BF9057S0001UG.

Lot número 4: “Urbana: parcel·la de terreny ubicada al terme municipal d’Amposta, Polígon industrial de l’Oriola, carrer Rin, qualificada de sòl urbà –clau 15c4: industrial aïllada Oriola-, amb una superfície de dos mil sis-cents tretze metres quadrats. Confronta: nord, carrer Rin; sud, Ajuntament d’Amposta; est, carrer Danubi; i oest, porció segregada descrita com a lot número 3”.

La finca es segregarà de la major finca inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 4071, foli 119, finca número 48854

Referència cadastral de la finca de la qual es segregarà la que és objecte del present procediment: 5374102BF9057S0001UG.

Lot número 5: “Urbana: parcel·la de terreny situada al terme municipal d’Amposta, Polígon industrial de l’Oriola, carrer Po, 15-a, amb una superfície de dos mil sis-cents setanta-un metres i quaranta-sis decímetres quadrats. Confronta: nord, amb les finques AD8 i AD2-3; sud, finca segregada; est, finca AD9-4 i oest carrer Po”.

Inscrita en el Registre de la propietat d’Amposta-1 al volum 3691, foli 77, finca número 41942.

Referència cadastral: 5773212BF9057S0001FG.

2. Tipus de licitació.

Les finques objecte de compravenda han estat avaluades per l’arquitecte municipal a raó de 26,01 €/m2., tot i aquesta valoració, el tipus de licitació es fixa en la quantitat que en resultarà d’aplicar a la superfície de cadascuna de les finques objecte de la subhasta el preu de 20,00 €/m2., degut a la obligació que es fixa a l’apartat 2 de la clàusula 11 del present plec, respecte el compliment del calendari d’implantació de l’activitat en les finques objecte de la licitació. En aplicació de l’anterior, els tipus de licitació són els següents:

 • Lot número 1: 51.660,00 €.
 • Lot número 2: 76.500,00 €.
 • Lot número 3: 76.500,00 €.
 • Lot número 4: 52.260,00 €.
 • Lot número 5: 53.429,20 €.

Els tipus de licitació seran millorables a l’alça pels licitadors.

El preu de licitació no inclou cap dels impostos que graven la transmissió de la propietat.

3. Duració del contracte.

L’Ajuntament d’Amposta es compromet a traslladar la propie­tat i possessió de les finques, mitjançant atorga­ment d’es­criptura pública davant Notari, dintre dels trenta dies següents al de la data d’adjudicació defini­tiva, amb total aplicació del quadre general de drets i obligacions de la compravenda, segons els preceptes del Codi civil.

El lliurament efectiu de la possessió de les finques corresponents als lots 1, 2, 3 i 4 es farà efectiu, un cop s’hagi finalitzat l’enderroc de les edificacions existents en aquestes finques, sempre que aquest enderroc no s’hagi fet efectiu abans de l’atorgament de l’escriptura publica de compravenda. En qualsevol cas l’enderroc de les edificacions esmentades es deurà fer efectiu en el termini màxim de 3 mesos, comptat a partir de l’atorgament de l’escriptura de compravenda.

La/les finca/finques adjudicades es lliuraran a/als adjudicatari/s del contracte en l’estat físic en el que es troben actualment, amb excepció de l’enderroc de els edificacions que afecten els lots números 1, 2, 3 i 4.

4. Fiança provisional i definitiva.

Els licitadors deuran constituir una fiança provisional equivalent al 2 per 100 del tipus de licitació de la finca/finques sobre les que formulin oferta i una definitiva equivalent al 4 per 100 del valor del remat de la finca/finques que els siguin adjudicada/des.

La fiança podrà constituir-se per qualsevol dels mitjans legalment admesos en la legislació de contractes de les administracions públiques.

5. Despeses.

L’adjudicatari resta obligat al pagament de:

 • Tots els impostos que graven l’adquisició de la finca.
 • Les despeses de la compravenda.

6. Proposicions i documentació complementaria.

Els licitadors podran presentar oferta per l’adquisició d’una o més de les finques objecte de subhasta.

Les proposicions per a prendre part en la subhasta es presentarà en sobre tancat en el qual figurarà la ins­cripció: "PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN LA VENDA MITJANÇANT PUBLICA SUBHASTA DE CINC FINQUES DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADES AL POLÍGON INDUSTRIAL DE L’ORIOLA

El model de proposició serà el següent.

En/Na , major d’e­dat, veí/na d’ , amb domicili al carrer núm. i DNI. número , actuant en nom propi (o en representació de , com acredita per ), assabentat de la convocatòria de subhasta pública anunciada en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. del dia , per a la venda de cinc finques de propietat municipal situades al Polígon industrial de l’Oriola pren part en la mateixa, com­prometent-se a adquirir la finca identificada com:

 • Lot número 1 pel preu de (quan­titat en lletra i número) €.
 • Lot número 2 pel preu de (quan­titat en lletra i número) €.
 • Lot número 3 pel preu de (quan­titat en lletra i número) €.
 • Lot número 4 pel preu de (quan­titat en lletra i número) €.
 • Lot número 5 pel preu de (quan­titat en lletra i número) €.

amb acceptació plena del plec de clàusules econòmiques administrati­ves.

Lloc, data i signatura.

Els licitadors presentaran, juntament amb el model de proposició i en el mateix sobre els següents documents:

 1. Còpia autenticada del DNI/CIF.
 2. Declaració jurada de no trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat previstes al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en quant li siguin d’aplicació, atès l’objecte del contrac­te.
 3. Declaració d’estar al corrent en el compliment amb les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder comprovar aquestes dades.
 4. Resguard acreditatiu d’haver dipositat la fiança provisional.
 5. Escriptura de poder per al cas d’actuar en repre­sentació d’un altra persona.
 6. Escriptura de constitució de la societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil, cas de concórrer una societat d’aquesta naturalesa.
 7. Descripció de l’activitat que es pretén instal·lar en la finca/finques objecte d’adquisició, amb indicació del calendari d’implantació, el qual deurà complir, com a mínim els paràmetres temporals següents:
  • Termini màxim per sol·licitar llicència d’activitat: 6 mesos des de la signatura de l’escriptura de compravenda.
  • Termini màxim per sol·licitar llicència d’obres: 6 mesos des de la signatura de l’escriptura de compravenda.
  • Termini màxim per iniciar les obres de l’edifici/instal·lació on es desenvoluparà l’activitat: 9 mesos des de la signatura de l’escriptura de compravenda o, en cas que el lliurament de la possessió de les finques identificades com a lots números 1 i 2 sigui posterior, des de la data del lliurament efectiu.
  • Termini màxim per la posta en marxa de l’activitat: 18 mesos des de la signatura de l’escriptura de compravenda o, en cas que el lliurament de la possessió de les finques identificades com a lots números 1 i 2 sigui posterior, des de la data del lliurament efectiu.
 8. Proposta de garantia a constituir, en cas de resultar adjudicatari de la compravenda, per garantir el compliment de les obligacions econòmiques que se’n poguessin derivar de l’incompliment de les obligacions previstes als apartats 2 i 3 de la clàusula 11 del present plec.
 9. Declaració responsable de coneixement i acceptació de la situació física de la/les finca/finques que proposa adquirir.

7. Presentació de proposicions.

Les proposicions es presentaran al Registre general de l’Ajuntament, durant el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de la provín­cia, en hores d’oficina. Cas que el dia d’acabament del termini de presentació de proposicions fora inhàbil, el termini es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.

8. Mesa de contractació.

La Mesa de contractació restarà integrada per:

President:

 • Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President o Regidor/a en qui delegui.

Vocals:

 • Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària general de la Corporació.
 • Maria del Mar Medall González: Interventora de fons.
 • Ramon Noche Arnau: funcionari de la Corporació.

Secretària:

 • Verònica Arasa Gallego, funcionària de la Corporació.

9. Obertura de pliques.

Tindrà lloc en el saló d’actes d’aquest Ajuntament a les dotze hores del sisè dia hàbil següent al que finalit­zi el termini de presentació de proposicions, assenyalat a la clàusula setena anterior. L’acte serà públic.

Finalitzada la lectura de totes les proposicions, el President indicarà exclusivament les diferents ofertes econòmiques presentades.

10. Adjudicació definitiva.

Formulada la proposta d’adjudicació per la mesa de contractació, i declarada la validesa de la forma d’adjudicació del contracte, l’òrgan de govern municipal amb competència per a fer-ho realitzarà l’adjudi­cació definitiva en la primera sessió que celebri.

10. Caràcter del contracte.

El contracte regulat per les presents clàusules te natu­ralesa privada i es regirà:

 1. En quant a la seva preparació, competència i ad­judicació pel present Plec de clàusules econòmiques ad­ministratives i el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 2. En quant als seus efectes i extinció pels articles 1455 i següents del Codi civil.

11. Obligacions de l’adjudicatari.

  1. L’adjudicatari tindrà la obligació d’assumir el pagament de les quotes d’urbanització que es liquidin per l’acabament de la urbanització del Polígon industrial de l’Oriola, d’acord amb el percentatge de participació que correspon a la finca objecte de la compravenda, sobre el total dels drets i deures del sector (a títol informatiu l’arquitecte municipal ha avaluat que les quotes d’urbanització pendents de liquidació ascendeixen a un import –IVA exclòs- de 3,297 € per metre quadrat de superfície de la finca/finques objecte del present.)
  2. L’adjudicatari de la compravenda, deurà complir amb el calendari presentat per la implantació de l’activitat, d’acord amb el que disposa l’apartat g) de la clàusula 6 del present plec.

L’incompliment d’algun dels terminis del calendari presentat, facultarà a l’Ajuntament per la realització d’alguna de les actuacions següents:

   1. Resolució de la compravenda, establint-se una clàusula penal, que s’incorporarà a l’escriptura publica de compravenda, per la qual l’adjudicatari en cas de resolució de la compravenda per l’incompliment dels terminis d’implantació de l’activitat abonarà a l’Ajuntament d’Amposta una penalitat equivalent al 10 per 100 del valor d’adjudicació de la finca així com la totalitat de les despeses que se’n derivin de la resolució de la compravenda.
   2. Mantenir la compravenda, en el qual cas el titular de la finca deurà abonar a l’Ajuntament d’Amposta:
    • La quantitat equivalent a la diferència entre el preu d’adjudicació de la compravenda i el valor en que ha estat taxada la/les finca/finques per l’arquitecte municipal que figura a la clàusula segona del present contracte.
    • Els interessos legals que hagi devengat la quantitat prevista en l’apartat anterior, calculats des de la data d’atorgament de l’escriptura pública de compravenda fins el moment de l’incompliment del termini.
    • Una penalitat equivalent al 15 per 100 del valor de la finca adjudicada, calculat a raó de 26,01 € per metre quadrat de la seva superfície.
    • Les quantitats previstes en els dos primers paràgrafs anteriors no serien d’aplicació en el cas que l’adjudicació de la/les finca/finques es realitzes per un preu igual o superior a 26,01 €/m2.

L’Ajuntament decidirà lliurement per quina de les dues actuacions optarà, havent-ho de comunicar de forma fefaent a l’altra part.

  1. L’adjudicatari o aquella altra persona física o jurídica que passi a ostentar la titularitat de la finca (amb independència del títol pel qual hagi accedit a dita titularitat) deurà mantenir en funcionament l’activitat implantada durant un termini mínim de 10 anys, comptat a partir de la data de posta en marxa de la mateixa, havent, a tal efecte, de comunicar a l’Ajuntament la data de posta en marxa de l’activitat. L’incompliment d’aquesta condició suposarà que en el moment de cessament de l’activitat anterior a la finalització de termini establert, el titular de la finca deurà abonar a l’Ajuntament d’Amposta:
   1. La quantitat equivalent a la diferència entre el preu d’adjudicació de la compravenda i el valor en que ha estat taxada la/les finca/finques per l’arquitecte municipal que figura a la clàusula segona del present contracte.
   2. Els interessos legals que hagi devengat la quantitat prevista en l’apartat anterior, calculats des de la data d’atorgament de l’escriptura pública de compravenda fins la data de cessament efectiu de l’activitat.
   3. Una penalitat equivalent al 15 per 100 del valor de la finca adjudicada, calculat a raó de 26,01 € per metre quadrats de la seva superfície.

Les quantitats previstes en els paràgrafs 3.1 i 3.2 anteriors no serien d’aplicació en el cas que l’adjudicació de la/les finca/finques es realitzes per un preu igual o superior a 26,01 €/m2.

 1. La garantia del pagament, en el seu cas, de la clàusula penal prevista a la lletra a) de l’apartat 2 amb motiu de la resolució de la compravenda, de les quantitats previstes a la lletra b) de l’apartat 2 i de les quantitats previstes a l’apartat 3 d’aquesta clàusula es garantirà per l’adjudicatari per qualsevol dels mitjans legalment admesos, d’acord amb la proposta formulada per l’adjudicatari en la presentació de l’oferta.

Amposta, 6 de juny de 2017.

L’ALCALDE,

Adam Tomàs i Roiget.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament