• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professor/a Escola d’Art i Disseny ESARDI i creació de borsa

Oferta de treball: Professor/a Escola d’Art i Disseny ESARDI i creació de borsa

publicat el 03/09/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

03/09/2020

Descripció del lloc de treball:

Professor/a Escola d’Art i Disseny ESARDI i creació de borsa

Categoria:

A2

Departament:

Ajuntament d’Amposta – Escola d’Art i Disseny ESARDI

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 04/09/2020 al 10/09/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos:  15/09/2020. actualitzat
 • Període d’al·legacions: 15/09/2020 al 17/09/2020. actualitzat
 • Inici de les proves: 18/09/2020. actualitzat

Funcions del lloc de treball:

 • Professor/a per impartir classes a l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur (Art Mural).
 • El cicle d’arts aplicades al mur està orientat a formar professionals en l’àmbit de la intervenció plàstica, que desenvolupin les seves creacions artístiques amb suports bidimensionals i tridimensionals, que aprofundeixin tant en el coneixement de tècniques, procediments i materials tradicionals, com en l’extensa gamma de recursos que possibiliten les tecnologies contemporànies en els diversos camps d’aplicació artística.
 • Impartir formació en disciplines artístiques i tècniques diferents (pintura, mural, ornamentació arquitectònica, cartellisme, il·lustració, escenografia).

Requisits imprescindibles:

Per formar part d’aquest procés de selecció, a banda de reunir els requisits generals detallats a les bases generals de processos de selecció de l’Ajuntament d’Amposta, també caldrà reunir els requisits específics següents:

Titulació requerida:

 • Graduat en Arts Aplicades i Oficis Artístics (AAOO), Llicenciatura en Belles Arts, Grau en Arts i Disseny.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció (clica en aquest enllaç per descarregar-la)
 • Fotocòpia i original dels següents documents:
 • DNI
 • Currículum
 • Fotocòpia de la titulació requerida
 • Certificat de Català C1 o equivalent. (No presentar-lo, comporta fer la prova del nivell requerit corresponent, en cas de superar totes les proves)

Els aspirants que desitgin fer la inscripció via telemàtica, caldrà que acompanyin la documentació anterior indicada juntament amb la instància genèrica.

Requisits valorables:

 • Nivell d’anglès
 • Acreditar experiència docent
 • Màster Formació Professorat ESO i Batx., FP i idiomes (antic CAP)
 • Experiència en l’àmbit artístic

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats

Durada del contracte:

En funció de les necessitats

Jornada:

Per definir

Horari:

Per definir

Retribució mensual bruta aproximada:

En funció del tipus de contracte

Lloc de treball:

Escola d’Art i Disseny ESARDI

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

 • Prova escrita.
 • Desenvolupament d’un cas pràctic a l’aula.
 • Test Psicotècnic i Entrevista personal. APTE o NO APTE.

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta:  www.amposta.cat 
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Més informació sobre l’oferta

 • El candidat/a que hagi obtingut una major puntuació serà el proposat per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats que hagin superat el procés, formaran part de la borsa de treball de professors/es de l’Escola d’Art i Disseny ESARDI d’Amposta, per a impartir classes a l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Arts Aplicades al Mur (Art Mural) o similar, amb una durada de 2 anys, prorrogable 1 any més per acord de Junta de Govern Local. Les incorporacions es duran a terme per ordre de puntuació. El fet de rebutjar incorporar-se farà que el candidat/a passi a l’última posició.
 • Les persones en què la contractació per les que es fa la selecció suposés incórrer en una irregularitat en la contractació laboral temporal, d’acord amb la disposició addicional 34 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, no seran admesos en el procés de selecció que es convoca.
Actualitzat el 10/9/2020

Actualització dels terminis

Comuniquem que s’han actualitzat les dates dels següents terminis:

 • Publicació provisional d’admesos i exclosos:  15/09/2020.
 • Període d’al·legacions: 15/09/2020 al 17/09/2020.
 • Inici de les proves: 18/09/2020.

Moltes gràcies per participar en aquest procès de selecció.

Actualitzat el 15/9/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es procés selecció: 

 Admesos/es

DNI

2321M

8861M

9420C

7147G

9575L

4736P

8403B

9729H

5255Y

1380T

7070G

0957W

0247N

9869J

3294S

0761Q

2488D

2321M

 Exclosos/es

DNI

 Motiu Exclusió

0638P

1

2753X

1

5711E

1

4201J

1

6224K

1

 MOTIU D’EXCLUSIÓ:

1: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

 Període d’al·legacions: 15-09-2020 al 17-09-2020.

Durant el període d’al·legacions podeu presentar els documents requerits al Registre de l’Ajuntament o de forma telemàtica, de 09.00h a 14.00h.

 El dia 17-09-2020, a partir de les 14.00h es publicarà el llistat definitiu.

 Convocatòria a les proves: 18-09-2020, a les 09.00h

L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la.

 El lloc queda per concretar segons el llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es que es publicarà el 17-09-2020.

IMPORTANT:

Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

 

Actualitzat el 17/9/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es procés selecció:

 Admesos/es

DNI

2321M

8861M

9420C

7147G

9575L

4736P

8403B

9729H

5255Y

1380T

7070G

0957W

0247N

9869J

3294S

0761Q

2488D

2321M

 Exclosos/es

DNI

 MOTIU EXCLUSIÓ

0638P

1

2753X

1

5711E

1

4201J

1

6224K

1

 MOTIU D’EXCLUSIÓ:

1: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

 Aspirants admesos que han de realitzar la prova C1 de català

 

DNI

8403B

 Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

18/09/2020

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell nº 2

43870 Amposta

Prova 1: Prova escrita

Hora:

09:00h

Prova 2: Desenvolupament d’un cas pràctic a l’aula 

Hora:

11:30h

 S’informa que el resultat de les proves nº 1 i nº 2 es publicarà a la web de l’Ajuntament amposta.cat el proper dia 21-09-2020

Dia:

22/09/2020

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell nº 2

43870 Amposta

Prova 3: Test Psicotècnic i Entrevista personal.

Hora:

09:30h

La realització de l’entrevista es farà el mateix dia 22/09/2020, en funció dels aspirants que superin la prova test psicotècnic.

Dia:

25/09/2020

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell nº 2

43870 Amposta

Prova 4: Nivell C-1 de català

Hora:

09:30h

IMPORTANT: Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Georgina Bosch Gas.
 • Vocal: Sefa Villalbí Prades.
 • Vocal: Gemma Mauri Estupinyà.

 Assessor extern: El tribunal comptarà amb un assessor extern per a la realització del test psicotècnic.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/9/2020

Resultats proves: 1 i 2

S’informa als aspirants al procés de selecció que ens ocupa, del resultat de les proves realitzades el passat dia

18-09-2020:

DNI

Prova 1 teòrica (70%)

Prova 2 pràctica (30%)

Nota

2321M

No presentat/da

-

-

8861M

No presentat/da

-

-

9420C

No presentat/da

-

-

7147G

No presentat/da

-

-

9575L

3,03

1,5

No apte/a

4736P

5,4

2,4

7,8

8403B

4

1,35

5,35

9729H

4

1,86

5,86

5255Y

6,41

2,7

9,1

1380T

2,45

0,9

No apte/a

7070G

No presentat/da

-

-

0957W

3,5

1,5

5

0247N

5,83

2,7

8,53

9869J

4,8

1,95

6,75

3294S

5,25

2,4

7,65

0761Q

No presentat/da

-

-

2488D

2,6

1,35

No apte/a

2321M

No presentat/da

-

-

Convocatòria següents proves:

Prova 3: Test Psicotècnic

Dia:

22/09/2020

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell nº 2

43870 Amposta

Hora:

09:30h

Prova 4: Entrevista personal

Dia:

23/09/2020

Lloc:

Escola d’Art i Disseny d’Amposta

Plaça del Castell nº 2

43870 Amposta

S’informa als aspirants que l’hora de l’entrevista queda supeditada al nombre d’aspirants que superin la prova anterior Test Psicotècnic.

Prova 5: Nivell C-1 català

Obligatori per a tots/es els/les candidats/es que no han acreditat el certificat del nivell C1 de català.

 

IMPORTANT:

Degut a l’actual situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, les proves de coneixements de llengües oficial es faran quan hagi finalitzat tota la fase d’oposició i només faran les proves els/les aspirants que l’hagin superat. En el cas que en la prova de llengües oficials siguin qualificats com a no aptes, quedaran exclosos del procés.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/9/2020

Resultats proves i mèrits

 S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció que ens ocupa, que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, els resultats de les proves realitzades és el següent:

DNI

Prova 1:  teòrica (70%)

Prova 2:  pràctica (30%)

Puntuació

Prova 3: Test

Psicotècnic

Prova 4:

Entrevista

Requisits

Valorables

Puntuació

5255Y

6,41

2,7

9,1

Apte/a

Apte/a

0,5

9,6

0247N

5,83

2,7

8,53

Apte/a

Apte/a

0,5

9,03

4736P

5,4

2,4

7,8

Apte/a

Apte/a

0,75

8,55

3294S

5,25

2,4

7,65

Apte/a

Apte/a

0,5

8,15

9869J

4,8

1,95

6,75

Apte/a

Apte/a

0,75

7,5

9729H

4

1,86

5,86

Apte/a

Apte/a

0,25

6,11

0957W

3,5

1,5

5

Apte/a

Apte/a

1

6

8403B

4

1,35

5,35

Apte/a

Apte/a

-

5,35

 S’informa que l’ordre de la borsa d’aquest procés de selecció queda pendent de publicar-se,   depenent del resultat de la prova del nivell C1 de català.

 Aspirant admès que ha de realitzar la prova C1 de català

DNI

8403B

Dia:

25/09/2020

Hora:

09:30h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta

Dep. RRHH – 2on pis

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4

43870 - Amposta

 Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/9/2020

Resultats finals

 S’informa a tots/tes els/les aspirants al procés de selecció que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador,  a data 24 de setembre de 2020, l’aspirant que havia de realitzar la prova de català ha acreditat el nivell requerit.

Segons confirma la tècnica i assessora externa del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, el certificat aportat és correcte, i per tant queda exempt de fer la prova del nivell  C1 de català, requerida en les bases d’aquest procés.

 El Tribunal qualificador emet acta final, i proposa com a aspirant per ocupar el lloc de treball d’aquest procés de selecció, al DNI que acaba amb 5255-Y.

 L’ordre de la borsa treball definitiu, és:

DNI

Ordre de la borsa

0247N

1

4736P

2

3294S

3

9869J

4

9729H

5

0957W

6

8403B

7

 Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament