• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a mig de recursos humans: bases específiques del concurs del lloc de treball

Oferta de treball: Tècnic/a mig de recursos humans: bases específiques del concurs del lloc de treball

publicat el 06/09/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

2017-07392 Ajuntament d'Amposta ANUNCI Aprovades per Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 30 d'agost de 2017, les bases específiques que han de regir el concurs oposició lliure, d'una plaça de funcionari interí, d'un lloc de treball de Tècnic-a mig de recursos humans i constitució de borsa de treball, es fan públiques per al seu general coneixement. Bases reguladores del procés de selecció per proveir temporalment un lloc de treball de tècnic-a mig de recursos humans com a personal funcionari interí de l'Ajuntament d'Amposta, escala d'administració especial mitjançant concurs-oposició lliure i, alhora creació d'una una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 1. Objecte: 1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de de tècnic-a mig de recursos humans en règim de funcionari interí de l'Ajuntament d'Amposta, de l'escala d'Administració Especial i, obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars al d'aquest que és objecte de convocatòria. La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim, per acord de Junta de Govern. Tot això a excepció que s'exhaureixi la llista d'aspirants seleccionats en un termini inferior. 1.2. Les funcions del lloc de treball de tècnic-a mig de recursos humans, amb codi 02.02.01.01.02 de la Relació de Llocs de Treball (RLT) són: Generals: Execució - Atendre, informar i-o assessorar en totes aquelles consultes i-o qüestions que s'adrecin a la unitat organitzativa d'adscripció i que facin referència a l'especialitat tècnica del lloc. - Executar els projectes i programes planificats i assignats pel cap. - Assessorar i donar suport tècnic en l'elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l'especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d'adscripció. - Elaborar les propostes tècniques per a l'execució dels programes i-o activitats de la unitat organitzativa d'adscripció. - Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i-o programes que es realitzin a la unitat organitzativa d'adscripció, d'acord amb l'especialitat tècnica. - Analitzar informació i-o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l'aportació de coneixements tècnics. - Elaborar informes tècnics del programes i-o projectes realitzats. - Fer el seguiment de l'execució de les activitats i projectes de l'àmbit de gestió assignat. - Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. Relacions - Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta. - Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat. Revisió - Revisar les pròpies tasques. Millora - Proposar millores de les pròpies tasques. - Proposar millores a introduir en la gestió de la unitat organitzativa d'adscripció i-o els projectes i programes que s'executin, d'acord amb l'especialitat tècnica. Substitució - Assistir la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d'aquella. - Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d'adscripció. General - En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l'àmbit de la unitat organitzativa d'adscripció. Específiques: - Representació de l'ajuntament i els seus organismes davant la Inspecció de Treball - Representació de l'ajuntament i els seus organismes davant el Tribunal del Social (1a instància), i el Tribunal Superior de Justícia o el que correspongui en funció del plet i la seva natura en funcions de segona instància en relació al recurs de suplicació. - Representar a l'Ajuntament d'Amposta i els seus organismes en el que faci referència a la seguretat i salut laboral dins l'àmbit de les seves competències. - Actuar com a membre del comitè de seguretat i salut en representació de l'empresa i els seus organismes. - Promoure la prevenció a l'empresa. - Promoure les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos. - Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos - Participar en la planificació de l'activitat preventiva i dirigir les actuacions en cas d'emergència i primers auxilis. - Col·laboració i coordinació amb els serveis de prevenció. - Assessorar en matèria de prevenció de riscos els òrgans de l'Ajuntament d'Amposta, els comitès de seguretat i salut laboral i el mateix personal. - Supervisar la gestió necessària per a l'acció preventiva i dels registres que se'n derivin. - Impulsar i participar en l'elaboració de procediments en matèria de prevenció de riscos i salut laboral. - Planificació preventiva de l'obra, donar resposta a les exigències de la Llei 54-2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 604-2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39-1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627-1997, de 24 de octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. - Organització de recursos per a les activitats preventives El reglament dels serveis de prevenció, Reial Decret 39-1997. Pla de seguretat i salut (contingut, annexos, distribució). Obertura centre de treball, avís previ, llibre d'incidències, llibre de visites. - Definir els Objectius i fites de PRL de les obres. Programes de gestió. Formació. - Execució i coordinació de la prevenció de riscos laborals a l'obra. Formació i informació. Control operacional. Instruccions de treball. Preparació i resposta davant les emergències. Coordinador de les activitats preventives. Control de la documentació - Control i auditoria de la prevenció de riscos laborals de l'obra. Control intern i extern. Coordinador en matèria de seguretat i salut. Visites tècniques. Responsable de Control actiu intern i de programes d'inspecció. Responsable control subcontractació. Control passiu. - Responsable de la millora i evolució del sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals de l'obra - Amb les concessionàries, adjudicatàries i prestadores de serveis: seguiment i compliment de les clàusules tècniques i administratives; control del compliment de la normativa de successions d'empresa i subrogació empresarial. Expedients d'estar al corrent de les seves obligacions vers les diferents administracions públiques. 1.3. Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 de juliol de 2016, publicades íntegrament en el BOPT número 147, de 2 d'agost de 2016. 1.4. Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades. 2. Requisits específics de les persones aspirants: A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits específics següents: 2.1. Titulació: estar en possessió de la Diplomatura en Relacions Laborals, Ciències del Treball o equivalent 2.2. Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent 2.3 Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior. 2.4. Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa. 3. Procés selectiu: El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d'acord amb el que estableix l'article 61 del Reial Decret Legislatiu 5-2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. El procés tindrà dues fases: la primera de realització de la oposició i la segona de la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants, d'acord amb les bases i sempre que hagin superat la fase d'oposició. 3.1. Desenvolupament de la fase d'oposició La fase d'oposició es puntuarà en 80 punts i abastarà les proves que tot seguit es detallen. 3.1.1. Test psicotècnic: personalitat i competències. De caràcter obligatori i eliminatori. Per realitzar aquestes proves, el Tribunal comptarà amb l'assessorament d'un psicòleg. A criteri de l'assessor es pot completar amb una entrevista. La qualificació serà d'apte o no apte. 3.1.2. Coneixement de llengües oficials. De caràcter obligatori i eliminatori. Prova de coneixements de català. Consisteix en la realització d'exercici de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari) corresponent al nivell C1. La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu. La durada màxima s'estableix en 3 hores aproximadament. Queden exempts-tes de realitzar aquesta els-les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l'anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents (Ordre VCP-491-2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística), modificada per l'Ordre VCP-233-2010, de 12 d'abril), d'acord amb el Decret 161-2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o un certificat de nivell superior de coneixements de català. Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització Lingüística. Prova de coneixements de llengua espanyola. Els coneixements de la llengua espanyola s'hauran d'acreditar per aquells-lles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i aquells que acreditin el que es disposa a les bases generals de selecció. La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una conversa, amb els-les assessors-ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l'idioma per part de l'aspirant. La qualificació serà de apte o no apte. 3.1.3. Coneixements teòrico-pràctics: De caràcter obligatori i eliminatori, constarà de 10 preguntes teòriques i de dos casos pràctics relacionades amb el temari de la present selecció (Annex). 3.1.3.A. Preguntes teòriques Consistirà en respondre per escrit, durant un temps màxim de 2 hores i 10 minuts, 10 preguntes curtes relacionades amb el temari (Annex). Aquest exercici serà qualificat fins a un màxim de 2 punts per pregunta, essent la màxima puntuació de l'exercici de 20 punts. Es valorarà els coneixements sobre els temes, la claredat i l'ordre d'idees, la precisió i rigor en l'exposició, la capacitat de síntesi i la qualitat de l'exposició escrita. Per superar-lo serà necessari obtenir un mínim de 10 punts, per la qual cosa, si no s'obté aquest mínim, el tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici, i l'aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat. 3.1.3.B. Prova pràctica Consistirà en realitzar dos supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies del llocs de treball objecte de la convocatòria i seran determinats pel tribunal. La durada màxima de la prova serà de quatre hores, dues hores per a cadascun dels casos pràctics, i es podran consultar textos legals en suport paper sense comentaris ni jurisprudència. Cada cas pràctic es puntuarà entre 0 i 30 punts i serà necessari obtindre un mínim de puntuació de 15 punts per a la superació de cadascun dels exercicis pràctics, per la qual cosa, si no s'obté aquest mínim en un d'ells el tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici, i l'aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat. La puntuació màxima atorgada per a la prova pràctica (2 supòsits pràctics), per tant, serà de 60 punts. En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics i de la normativa aplicable. 3.2. Desenvolupament de la fase de concurs. La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 20 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (18 punts) i d'una entrevista personal (2 punts). 3.2.1.Valoració de mèrits La valoració de mèrits es durà a terme d'acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 18 punts, d'acord amb els següents criteris: - Experiència professional (fins a un màxim de 10 punts) - En llocs de treball a l'Administració pública vinculats a l'àrea de recursos humans: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 7 punts. - En llocs de treball en empreses privades vinculats a l'àrea de recursos humans: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts - Formació (fins a un màxim de 8 punts) - Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 4 punts, segons el següent barem: - Llicenciatura o graus ............................. 2,5 punts - Diplomatura .............................................. 2 punts - Màsters .................................................. 1,5 punts - Postgraus ................................................... 1 punt - Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l'àmbit dels recursos humans, fins a un màxim de 4 punts, segons l'escala següent: - Per cursos de 8 a 25 hores, 0'15 punts per curs. - Per cursos de 26 a 50 hores, 0'25 punts per curs. - Per cursos de 51 a 100 hores, 0'4 punts per curs. - Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,5 punts per curs. Quant els certificats d'assistència acreditin alhora l'aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores, s'incrementarà 0'20 punts la puntuació obtinguda per cada curs. 3.2.2. Entrevista Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori. Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l'experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d'entrevista per a totes les persones entrevistades. La puntuació màxima serà de 2 punts. 4. Presentació de sol·licituds: Les sol·licituds d'admissió en el procés selectiu 'acompanyades dels requisits a acreditar i d'un currículum vitae- es podran presentar al registre de l'Ajuntament d'Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de la publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el BOPT i a la pàgina web municipal. Finalitzat aquest termini es publicarà a la pàgina web municipal de l'Ajuntament d'Amposta, en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la finalització del termini per presentar les sol·licituds, la llista provisional d'admesos i exclosos, que també inclourà els candidats-es que provisionalment hagin de fer la prova de coneixements de la llengua catalana i castellana, com si s'escau, el fet d'estar exempts de realitzar aquestes proves. En cas de no haver cap candidat provisionalment exclòs, aquesta serà la llista definitiva. En cas que algun candidat quedi provisionalment exclòs, tindrà un termini de 10 dies hàbils per a subsanar o al·legar el que consideri convenient, a partir de la publicació de la llista provisional d'admesos en la pàgina web municipal. Finalment, la llista definitiva serà també publicada en la pàgina web municipal de l'Ajuntament d'Amposta. Les sol·licituds de la presentació de mèrits en el procés selectiu ' acompanyades de la documentació justificativa dels mèrits a valorar- la podran presentar les persones aspirants que hagin superat la fase d'oposició al Registre de l'Ajuntament d'Amposta durant els deu dies naturals següents a comptar des de l'endemà de la publicació de la puntuació final de la fase d'oposició a la web municipal. Els candidats-es a més d'acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d'adjuntar a aquesta documentació als efectes de poder valorar l'experiència laboral: el Informe de la vida laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l'Administració en la que hagin treballat en el que s'indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l'Administració i denominació del lloc pel que s'ha contractat i; en cas d'haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s'especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat-ada.   5. Forma de presentació de les sol·licituds: Es presentaran de forma presencial al registre general de l'ajuntament d'Amposta. També es podrà presentar pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30-1992. En el cas que s'opti per aquesta opció, dins del període establert de presentació de sol·licituds caldrà trametre un correu electrònic amb confirmació de rebuda a l'adreça següent (ajuntament@amposta.cat), amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma de presentació i la data, o bé caldrà trametre un fax al 977 70 41 32 , i adjuntar còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada. La no comunicació complementària per aquest mitjà comportarà l'exclusió de l'aspirant per raons organitzatives, ja que l'establiment de les persones admeses i excloses en un procés selectiu s'ha de poder tramitar amb agilitat, principi que es podria veure conculcat arran de la presentació per aquests mitjans establerts a la normativa de procediment administratiu que suposés la rebuda de les sol·licituds transcorregut sobradament el termini establert a aquests efectes. 6. Realització de les proves: Les proves selectives es duran a terme en un termini màxim de tres mesos des de la data de publicació d'aquestes bases selectives. 7. Tribunal qualificador: El Tribunal es constituirà de la forma següent: - President-a: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta Suplent de President: Funcionari-a de l'Ajuntament d'Amposta - Vocals i suplents corresponents dels-les vocals: - 1r. Vocal titular: Un-a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. - 1r. Vocal suplent: Un-a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. - 2n. Vocal Titular: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 2n. Vocal Suplent: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 3r. Vocal Titular: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 3r. Vocal Suplent: Un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració - 4t. Vocal Titular: Un funcionari-a o personal laboral de l'Administració - Secretari-a del Tribunal: els membres del tribunal designaran d'entre els vocals un-a funcionari-a o personal laboral de l'Administració, qui a la vegada actuarà com a vocal i com a secretari del Tribunal de Selecció. - Assessores tècniques sobre coneixements de català i castellà (amb veu i sense vot), si s'escau. 8. Llista de persones aprovades i proposta de nomenament: Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades a la pàgina web de l'Ajuntament d'Amposta. La persona aspirant que hagi obtingut les majors puntuacions, i per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel Tribunal per ser nomenada interinament. Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa d'interins-es que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria. 9. Presentació de documents: La persona aspirant proposada haurà de presentar a l'Ajuntament, en el termini màxim de deu dies naturals, a partir de l'endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d'incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius 'original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació: a) DNI b) Certificat mèdic c) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics. d) Declaració d'incompatibilitats e) Targeta d'afiliació a la Seguretat Social, si en disposa. f) Número de compte corrent g) Autorització a favor de l'Ajuntament, a que el-la candidat-a autoritza a l'Ajuntament, en el supòsit de ser el candidat-a amb millor puntuació del procés, a que aquest sol·liciti a l'organisme competent el certificat de no tenir antecedents penals. La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat-ada i s'anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació. 10. Duració del nomenament: El nomenament com a personal interí que es subscriurà amb la persona que superi aquest procés de selecció i hagi obtingut la millor qualificació serà d'interinitat, desenvolupant provisionalment el lloc de treball de tècnic-a mig de recursos humans fins a la seva cobertura definitiva o amortització del lloc de treball, o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual se l'ha nomenat-ada. 11. Període de prova: La persona aspirant nomenada temporalment tindrà un període de prova de sis mesos, durant els quals tindrà assignat un-a tutor-a. Durant aquest període el tutor o la tutora n'emetrà l'informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l'empleat-da públic-ca ha superat o no el període o fase de prova, el qual en el supòsit d'informe desfavorable es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d'audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l'Alcaldia. Tota aquesta documentació s'inclourà en el seu expedient personal. Transcorregut aquest termini, l'Alcaldia o ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d'aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc a la revocació del nomenament com a funcionari-a interí-na i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu. ANNEX 1: Temari. Tema 1. Els drets fonamentals, les Ilibertats públiques i els drets socials i econòmics a la Constitució Espanyola. Protecció i suspensió de drets individuals. Tema 2. L'Administració Pública a la Constitució Espanyola. Principis d'actuació. El principi de legalitat a l'Administració Pública. Tema 3. El model espanyol d'organització territorial: l'Estat autonòmic. Naturalesa jurídica i principis La posició juridicopolítica dels ens locals. Tema 4. Les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: cooperació, col·laboració i coordinació. Relacions entre llei estatal i llei autonòmica. Tema 5. Òrgans de control dependents de l'àmbit parlamentari: El Defensor del Poble i el Síndic de Greuges; el Tribunal de Comptes Í la Sindicatura de Comptes. Objecte, àmbit d'actuació, funcionament, efectes del control. Tema 6. L'autonomia local a la Constitució: especial referència a fa doctrina de la garantia institucional. Contingut subjectiu, objectiu i institucional de l'autonomia local a la Constitució i en el dret bàsic estatal. Tema 7. La tutela jurídica de l'autonomia local. Les vies de reacció contra actes i reglaments. Les vies de reacció enfront de les lleis: la qüestió d'inconstitucionalitat i els conflictes de defensa de l'autonomia local. Tema 8. El sistema d'atribució de competències dels ens locals. Els serveis mínims obligatoris. Les activitats complementàries. Tema 9. El municipi: règim jurídic dels òrgans col·legiats municipals. Règim de sessions. Actes i certificacions. Tema 10. La relació juridico-administrativa. Subjectes. Relacions de dret administratiu. Personificació i capacitat juridico-pública. Tema 11. Procediment administratiu (l). La iniciació del procediment: Classes. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Esmena i millora de sol·licituds. Els registres administratius. Tema 12. Procediment administratiu (Il). Terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció- Intervenció dels interessats, prova i informes. La resolució del procediment: contingut, motivació. Terna 13. Procediment administratiu (III). Formes de finalització del procediment. La finalització convencional. La manca de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat. Tema 14. La protecció de dades de caràcter personal. Incidència en la gestió de recursos humans. Nivell de protecció de dades. Drets de les persones usuàries i obligacions de la organització. Tema 15. Avaluació de riscos del lloc de treball: concepte i estructura; metodologia i procediment. Planifi cació preventiva: concepte i estructura. Tema 16. Drets i deures de l’empleat en matèria de prevenció de riscos laborals. Obligacions corresponents a la representació unitària en matèria de prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions dels empresaris Tema 17. Els accidents de treball. Concepte. Mètodes d’investigació. Documentació relativa als accidents de treball i les malalties professionals. Notifi cacions. Costos. Tema 18. Vigilància de la Salut. Funcions. Responsabilitats. Reconeixements mèdics voluntaris i obligatoris. Registres. Tema 19. Protecció dels treballadors especialment sensibles. Actuació davant d’una treballadora embarassada. Disposicions generals. Protecció de la maternitat. Tema 20. La representació sindical en l’Administració Pública. El Comitè d’Empresa i la Junta de Personal. Els Delegats de Prevenció de Riscos Laborals. Tema 21. La negociació col·lectiva de les condicions de treball per al personal funcionari i el personal laboral. Tema 22. Participació dels empleats públics i dels seus representants en la seguretat i salut laboral a l’administració local. Tema 23. Danys derivats del treball i principis de l’acció preventiva. Tema 24. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals: objecte i caràcter de la norma. Àmbit d’aplicació i defi nicions. Tema 25. La prevenció de riscos laborals: la cultura preventiva i principis de l’acció preventiva. Tema 26. Modalitats preventives: principis generals. Modalitats preventives: assumpció personal empresari i la designació de un o mes treballadors. Servei de prevenció propi, Servei de prevenció mancomunat i Servei de prevenció aliè. Tema 27. Implantació d’un sistema de gestió de la Prevenció de Riscos Laborals. El Pla de prevenció. Registres legals i documentació preventiva. Les auditories de prevenció de riscos laborals. Tema 28. El contracte de treball: concepte, elements i contingut. Tipus de contractes i característiques. Aplicació a l’Administració Pública. Nomenaments interins: concepte i classes. Tema 29. Les prestacions per desocupació en l’àmbit de l’Administració Local. Tema 30. L’acció protectora de la Seguretat Social: la jubilació i la invalidesa. Tema 31. L’acció protectora de la Seguretat Social: la incapacitat temporal. Especial referència al règim del personal funcionari. Tema 32. La jubilació parcial dels empleats públics. Tema 33. Actuacions de les Administracions públiques competents en matèria laboral. INSHT. ITSS. La responsabilitat administrativa per incompliments de caràcter documental. Responsabilitats i sancions: la responsabilitat administrativa; responsabilitats penals i civils Tema 34. Situacions administratives del personal funcionari. Tema 35. El règim disciplinari dels funcionaris de l’administració local. Tema 36. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals. Tema 37. Llicències i permisos dels empleats públics. Tema 38. El temps de treball dels funcionaris a l’administració local. Jornada, descans setmanal i vacances. Tema 39. Normes de seguretat en el treball. Concepte, classifi cació, principis bàsics i requisits. Tema 40. Mesures d’emergència. Plans d’autoprotecció. Tema 41. La planifi cació de la formació del personal. Fases per a elaborar un Pla de Formació. De la detecció de les necessitats formatives a l’avaluació dels resultats. Tema 42. Classes de personal al servei de les administracions públiques segons l’EBEP. Tema 43. El personal de les entitats locals: personal funcionari, personal laboral. El personal eventual. Normativa sobre personal funcionarial: estatal i autonòmica. Delimitació competencial. Tema 44. L’estructura de representació del personal en el sector públic i les seves funcions. Tema 45. Planifi cació dels recursos humans: plantilla de personal. Defi nició, naturalesa jurídica, contingut. Procediment, negociació, aprovació i modifi cació. Tema 46. Planifi cació: el concepte de lloc de treball. Plaça i lloc de treball. Catàlegs de llocs de treball. Finalitat i naturalesa. Tema 47. Relacions de llocs de treball. Elaboració de la relació de llocs de treball. Defi nició, naturalesa jurídica. Caràcter i contingut bàsic. Tema 48. L’oferta pública d’ocupació. Abast, contingut i tramitació. Naturalesa jurídica. Negociació, publicació i efectes. Tema 49. Selecció: principis constitucionals. Requisits d’accés. Apreciació dels requisits. La publicitat. Tema 50. Procediments selectius. Sistemes de selecció. Procediment selectiu: competència, les bases de selecció, els exercicis i els programes. Peculiaritats d’alguns col·lectius. Tema 51. Òrgans selectius: classes, composició i funcionament. Especialitat i idoneïtat. Discrecionalitat i control judicial. Tema 52. Provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. Mobilitat i permuta. Remoció dels lloc de treball. Tema 53. Condicionaments dels llocs de treball amb pantalles de visualització (disposicions de seguretat i salut) Tema 54. Qualitat ambiental interior: Factors que la determinen, riscos associats, avaluació, prevenció i control. Síndrome del edifici malalt. Lipoatrofi a semicircular. Tema 55. Criteris de valoració d’agents físics, químics i biològics. Mesurament de contaminants i estratègies de mostreig. Prevenció davant contaminants químics i biològics com l’amiant i la legionel·la. Tema 56. Aspectes ergonòmics del soroll i la seva avaluació (seguretat i salut en el treball). Tema 57. Principals riscos i avaluació dels factors i riscos psicosocials. Intervenció i bones pràctiques. Defi nició, factors de risc, avaluació i intervenció. Assetjament, Burn out, Mobbing. Tema 58. Principis ergonòmics aplicables per al disseny del lloc de treball. Riscos derivats de les postures de treball i la seva prevenció. Postures forçades i moviments repetitius. Tema 59. La Inspecció de treball a la prevenció de riscos laborals. Tema 60. Drets retributius dels empleats/des públics/ques Tema 61. Pèrdua de la condició

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament