• Webs Municipals  

Tècnic de Participació Ciutadana

publicat el 07/09/2015

L’Ajuntament d’Amposta busca un tècnic de participació ciutadana. Una persona amb coneixements jurídics i de participació ciutadana, que tingui capacitat de dialogar, dirigir debats i arribar a acords amb associacions i entitats diferent. Que tingui capacitat de redactar aquests acords consensuats, de proposar modificacions de reglaments de participació, de fer el seguiment i requeriments oportuns que siguin necessaris en els expedients de subvencions que s’atorguen a entitats i associacions.

funcions del treballador/a seran:

Dialogar i arribar a acords amb associacions i entitats, redactar esborranys de modificacions reglamentàries que afectin a participació ciutadana, fer el seguiment i informar de subvencions d’associacions i, assessorar a la regidora de participació ciutadana i a les associacions i a les entitats.

Requisits imprescindibles

 • Llicenciat en Dret , Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració o Grau equivalent, o Grau de Gestió i Administració Pública.
 • 18 de setembre de 2015, adjuntant en tot cas el currículum.
 • En el cas dels candidats que s’incriguin via SOC, el SOC haurà d’enviar els currículums dels candidats que s’ajustin a l’oferta abans del dia 18 de setembre de 2015.
 • 25 de setembre de 2015.
 • Superar les proves que proposi el tribunal seleccionador.

Requisits no imprescindibles:

 • No és imprescindible està inscrit al SOC.

Característiques de l’oferta:

 • Jornada laboral de 7,30 hores.
 • Tipus de contracte: laboral temporal
 • Retribució mensual bruta aproximada (14 pagues): 2.250 €/mes
 • Durada del contracte: 26/10/15 fins 25/04/16
 • Data prevista d’incorporació: 19 d’octubre 2015

Procés de selecció: 

La selecció consistirà en la realització de 3 proves de caràcter eliminatori, la primera de les quals es realitzarà el dia 13 d’octubre 2015 a les 9:00 h., les quals s’hauran de superar cadascuna per tots els candidats per continuar en el procès selectiu. La no superació d’alguna de les tres proves implica l’exclusió del candidat de finalitzar el procediment de selecció. La determinació del lloc de l’examen, i dels dies de la realització de la 2ona i 3era prova, s’anunciaran en la pàgina web de l’Ajuntament, amb una antel·lació mínima de 24 hores.  

Les proves són les següents:

 1. Realització d’un test psicotècnic, el qual té el caràcter eliminatori i, caldrà que pel candidat/a sigui superat amb la qualificació D’APTE per poder continuar en la següent fase del procediment de selecció. Cal dir, que un cop finalitzat el test psicotècnic, a criteri del tribunal de selecció i sempre que així ho consideri convenient el tècnic, es podrà complementar amb una entrevista.
 2. Realització un tipus test de caràcter general d’un màxim de 40 preguntes també de caràcter eliminatori, que versarà sobre les següents matèries: Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la Llei de Bases de Règim Local, Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de la Llei de Règim jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, Llei 38/2003, de 17 de novembre, reguladora de la Llei General de Subvencions i, el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la LGS. 
 3.  Realització d’un tipus test de caràcter específic d’un màxim de 40 preguntes, el qual també tindrà caràcter eliminatori, que versarà sobre les següents matèries: Reglament Orgànic Municipal ( ROM ), el qual està publicat en el BOPT número 300, de 31 de desembre de 2008; Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no refrendatàries i altres formes de participació ciutadana i; la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, de regulacions de les diferents modalitats de referèndum.

En cas d’empat de les puntuacions totals entre dos o més candidats, guanyarà aquesta contractació temporal, el candidat que hagi obtingut una major puntuació en la tercera prova ( tipus test de caràcter específic). En cas de persistir l’empat, el tribunal plantejarà la realització de les proves que consideri oportunes entre els candidats en que es doni l’empat, inclús podent-se realitzar una entrevista, entre aquests.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament