Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a en Redacció de Continguts Històrics i Culturals dels Punts de valor patrimonial de la ciutat d’Amposta, amb creació de borsa

Oferta de treball: Tècnic/a en Redacció de Continguts Històrics i Culturals dels Punts de valor patrimonial de la ciutat d’Amposta, amb creació de borsa

publicat el 21/04/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/04/2023

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a en Redacció de Continguts Històrics i Culturals dels Punts de valor patrimonial de la ciutat d’Amposta, amb creació de borsa

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

1, amb creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/04/2023 al 11/05/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores Del Procés De Selecció I Convocatòria Per Proveir Amb Caràcter Temporal Un Lloc De Treball De Tècnic/A En Redacció De Continguts Històrics I Culturals Dels Punts De Valor Patrimonial De La Ciutat D’amposta, Vinculat Al Projecte "Aplicación De La Realidad Aumentada Para La Puesta En Valor Del Patromonio Cultural E Histórico", Com A Personal Funcionari/A Interí/Ina De L’ajuntament D’amposta, Mitjançant Oposició Lliure, De L’escala De L’administració General I, Alhora Una Borsa De Treball Per A Cobrir Possibles Vacants Del Lloc Esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 556KB)

Actualitzat el 31/5/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 1436/2023 de data 31/05/2023, en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

7672P

4495E

6355B

2407V

7422B

3691R

2389W

1224S

9729G

3149W

6737N

7324F

Aspirants admesos/es pendents del nivell C1 de català:

DNI

6609J

Aspirants exclosos/es: No en hi ha

Període d’al·legacions: del 01/06/2023 al 14/06/2023

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

21/06/2023

Lloc:

A determinar

Hora:

A determinar

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Sra. Maite Subirats Argentó, Tècnica del Dep. de Cultura i Contingut Històric, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sra. Lala Escriva Pons, Tècnica Directora del Fab Lab, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Tècnica Secretària accidental, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sr. Francesc Lluís Costes, TAE del Dep. de Secretaria, funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana del Dep. de Secretaria, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sra. Helena Drago Rosa, Tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Maria Barberà Baiges, Tècnica de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sra. Anna Adell Monllau, Tècnica Cap de l’Àrea de Recursos Humans, Funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4:

 • Titular: Sra. Rocio Caballero Maestro, Tècnica del Dep. de Cultura funcionària de carrera de l’Ajuntament de Tortosa, i membre designat per l’EAPC

 • Suplent: Sr. Jordi Enfedaque Novell, Tècnic del Dep. de Gestió Documental funcionari de carrera de l’Ajuntament de la Ràpita

El tribunal comptarà amb la participació d’un/a assessor/a extern/a expert/a en la matèria per a la realització de les proves. Aquest assessor/a tindrà veu però no vot, i serà la Sra. Eva Bernald Claramunt, Tècnica de Turisme personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/6/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 1635/2023 de data 16/06/2023, en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

7672P

4495E

6355B

2407V

7422B

3691R

2389W

1224S

9729G

3149W

6737N

7324F

6609J

Aspirants admesos/es pendents del nivell C1 de català: No en hi ha

Aspirants exclosos/es: No en hi ha

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Dia:

21/06/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita, nº 43

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Sra. Maite Subirats Argentó, Tècnica del Dep. de Cultura i Contingut Històric, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Tècnica Secretària accidental, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana del Dep. de Secretaria, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Maria Barberà Baiges, Tècnica de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4:

 • Titular: Sr. Jordi Enfedaque Novell, Tècnic del Dep. de Gestió Documental personal laboral de l’Ajuntament de la Ràpita

El tribunal comptarà amb la participació d’un/a assessor/a extern/a expert/a en la matèria per a la realització de les proves. Aquest assessor/a tindrà veu però no vot, i serà la Sra. Eva Bernald Claramunt, Tècnica de Turisme personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 22/6/2023

Resultat proves i constitució borsa de treball

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves realitzades el dia 21/06/2023, el resultat de les mateixes ha estat el següent:

DNI

Assistència

Prova 1

Prova 2

Total

7672P

No presentat/da

-

-

-

4495E

No presentat/da

-

-

-

6355B

No presentat/da

-

-

-

2407V

SI

26

53

79

7422B

SI

28

14

42

3691R

No presentat/da

-

-

-

2389W

No presentat/da

-

-

-

1224S

SI

32

44

76

9729G

No presentat/da

-

-

-

3149W

No presentat/da

-

-

-

6737N

No presentat/da

-

-

-

7324F

SI

18

36

54

6609J

SI

28

39

67

Tenint en compte el resultat de les proves, el Tribunal qualificador informa que l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 7422B queda exclòs/a per no haver arribat als 50 punts.

El Tribunal qualificador proposa a l’aspirant que ha obtingut la màxima puntuació, i que té el DNI acabat amb número i lletra 2407V, per ocupar el lloc de treball objecte de la convocatòria.

Segons el Decret d’Alcalde núm. 1705-2023, de data 22 de juny de 2023, la borsa del present procés selectiu es constitueix per estricte ordre de puntuació, quedant de la següent manera:

Ordre

DNI

Total concurs-oposició

1

2407V

79

2

1224S

76

3

6609J

67

4

7324F

54

La vigència d’aquesta borsa de treball serà de dos anys a comptar des de la data de publicació a la web municipal de la resolució que aprovi la relació definitiva en l’ordre establert d’acord amb la proposta efectuada pel Tribunal. Exhaurida la seva vigència, els/les aspirants inclosos decauran en tots els seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

La Corporació podrà utilitzar els aspirants de la borsa per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria i, en tot cas, per un període màxim de 2 anys.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb el punt 8 de les bases de la convocatòria.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies