• Webs Municipals  

Oferta de treball: Tècnic/a mig de gestió laboral

publicat el 31/07/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

31/07/2018

Descripció del lloc de treball:

Tècnic/a mig de gestió laboral

Departament:

Recursos humans

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 01/08/2018 al 03/09/2018.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 04/09/2018.
 • Període d’al·legacions: Durant set dies a partir de la llista provisional.
 • Inici de les proves: 17/09/2018

Requisits imprescindibles:

 • Titulació: estar en possessió de la Diplomatura en Relacions Laborals.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

Tipus de contracte:

Temporal

Durada del contracte:

1 any (prorroglable fins 36 mesos)

Jornada:

Completa

Horari:

8 a 15h

Lloc de treball:

Departament de recursos humans

Data prevista d’incorporació:

01/12/2018

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

1.Objecte:

L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment un lloc de treball de TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ LABORAL en règim laboral de l’Ajuntament d’Amposta, de l’escala d’Administració Especial i, obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars al d’aquest que és objecte de convocatòria.

La vigència de la borsa de treball serà de 2 anys, prorrogable un any més com a màxim, per acord de Junta de Govern. Tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

Característiques del lloc de treball i tipus de relació:

 • Denominació: Tècnic mig de Gestió Laboral
 • Àrea d’adscripció: Recursos Humans
 • Grup: A2
 • Nivell de complement de destí: 19
 • Complement específic anual: 5.506,14€
 • Jornada: Completa
 • Durada del nomenament: 12 mesos prorrogables fins a un màxim de 36 mesos.

Les funcions del lloc de treball de TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ LABORAL són:

Generals:

Execució

 • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
 • Executar els projectes i programes planificats i assignats pel cap.
 • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Elaborar les propostes tècniques per a l’execució dels programes i/o activitats de la unitat organitzativa d’adscripció.
 • Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o programes que es realitzin a la unitat organitzativa d’adscripció, d’acord amb l’especialitat tècnica.
 • Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l’aportació de coneixements tècnics.
 • Elaborar informes tècnics del programes i/o projectes realitzats.
 • Fer el seguiment de l’execució de les activitats i projectes de l’àmbit de gestió assignat.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Relacions

 • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
 • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.

Revisió

 • Revisar les pròpies tasques.

Millora

 • Proposar millores de les pròpies tasques.
 • Proposar millores a introduir en la gestió de la unitat organitzativa d’adscripció i/o els projectes i programes que s’executin, d’acord amb l’especialitat tècnica.

Substitució

 • Assistir la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d’aquella.
 • Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció.

General

 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.

Específiques:

Responsabilitzar-se de:

 • Confecció i revisió de les nòmines dels treballador/es i posterior preparació per a passar la comptabilització al departament d’Intervenció
 • Confecció, registre i entrega dels contractes laborals
 • Altes, baixes i variacions de la seguretat social
 • Gestió de les absències (Accidents, IT, paternitats, maternitats...)
 • Cotització a la Seguretat Social
 • Presentació dels Models 111, 190, 115 i 186
 • Atendre i resoldre els dubtes o necessitats que puguin tenir els treballadors/es relacionats amb la seva àrea de treball.
 • Comunicacions d’accidents

Col·laborar amb el departament de RRHH en les següents tasques:

 • Correcte manteniment de la Plantilla i la Relació de llocs de treball
 • Col·laborar en l’aplicació del règim disciplinari
 • Col·laborar amb les Inspeccions de treball.

1.4 Les bases generals que regiran aquest procés selectiu seran les aprovades per la Junta de Govern Local, en la sessió de 18 de juliol de 2016, publicades íntegrament en el BOPT número 147, de 2 d’agost de 2016.

1.5 Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

2. Requisits específics de les persones aspirants:

A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits específics següents:

 • Titulació: estar en possessió de la Diplomatura en Relacions Laborals.
 • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
 • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Per participar en aquest procés de selecció no serà necessari abonar cap taxa.

3. Procés selectiu:

El procediment de selecció serà el de concurs oposició, d’acord amb el que estableix l’article 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El procés tindrà dues fases: la primera de realització de la oposició i la segona de la valoració dels mèrits al·legats per les persones aspirants, d’acord amb les bases i sempre que hagin superat la fase d’oposició.

3.1. Desenvolupament de la fase d’oposició

La fase d’oposició es puntuarà en 80 punts i abastarà les proves que tot seguit es detallen.

3.1.2 Coneixement de llengües oficials.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Prova de coneixements de català.

Consisteix en la realització d’exercici de coneixements de suficiència de la llengua catalana (expressió escrita, comprensió lectora, expressió oral, gramàtica i vocabulari), corresponent al nivell C1.

La qualificació d’aquest exercici serà d’apte o no apte, quedant aquests darrers eliminats del procés selectiu. La durada màxima s’estableix en 3 hores aproximadament.

Queden exempts/tes de realitzar aquesta els/les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de suficiència de coneixements de llengua catalana (nivell C1, corresponent a l’anterior nivell C) expedit per la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística) o un dels altres títols, diplomes i certificats que són considerats equivalents (Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (abans, Direcció General de Política Lingüística), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril), d’acord amb el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, o un certificat de nivell superior de coneixements de català.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització Lingüística.

Prova de coneixements de llengua espanyola.

Els coneixements de la llengua espanyola s’hauran d’acreditar per aquells/lles aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i aquells que acreditin el que es disposa a les bases generals de selecció.

La prova de coneixements de la llengua espanyola consistirà en mantenir una conversa, amb els/les assessors/ores que el tribunal de selecció nomeni, de manera que quedi demostrat un domini suficient de l’idioma per part de l’aspirant.

La qualificació serà de apte o no apte.

3.1.3. Coneixements teòrico-pràctics

De caràcter obligatori i eliminatori, constarà de 10 preguntes teòriques i de dos casos pràctics relacionades amb el temari de la present selecció (Annex).

3.1.3 A.- Preguntes teòriques

Consistirà en respondre per escrit, durant un temps màxim de 2 hores i 10 minuts, 10 preguntes curtes relacionades amb el temari (Annex). Aquest exercici serà qualificat fins a un màxim de 2 punts per pregunta, essent la màxima puntuació de l’exercici de 20 punts punts.

Es valorarà els coneixements sobre els temes, la claredat i l’ordre d’idees, la precisió i rigor en l’exposició, la capacitat de síntesi i la qualitat de l’exposició escrita.

Per superar-lo serà necessari obtenir un mínim de 10 punts, per la qual cosa, si no s’obté aquest mínim, el tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici, i l’aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat.

3.1.3 B Prova pràctica

Consistirà en realitzar dos supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies del llocs de treball objecte de la convocatòria i seran determinats pel tribunal.

La durada màxima de la prova serà de dues hores, una hora per a cadascun dels casos pràctics, i es podran consultar textos legals en suport paper sense comentaris ni jurisprudència.

Cada cas pràctic es puntuarà entre 0 i 30 punts i serà necessari obtindre un mínim de puntuació de 15 punts per a la superació de cadascun dels exercicis pràctics, per la qual cosa, si no s’obté aquest mínim en un d’ells el tribunal quedarà exonerat de corregir el següent exercici, i l’aspirant serà qualificat com a no apte i eliminat.

La puntuació màxima atorgada per a la prova pràctica (2 supòsits pràctics), per tant, serà de 60 punts.

En aquest exercici es valoren fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i formulació de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics i de la normativa aplicable.

3.2. Desenvolupament de la fase de concurs

La fase de concurs, la qual es puntuarà fins a 20 punts, consisteix en la valoració dels mèrits de les persones aspirants (18 punts) i d’una entrevista personal (2 punts).

3.2.1.Valoració de mèrits

La valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. La puntuació màxima de la valoració total de mèrits serà de 18 punts, d’acord amb els següents criteris:

 • Experiència professional (fins a un màxim de 10 punts)
 • En llocs de treball a l’Administració pública vinculats a l’àrea de gestió laboral: 0,004 punts per dia treballat, fins a un màxim de 7 punts.
 • En llocs de treball en empreses privades vinculats a l’àrea de gestió laboral: 0,002 punts per dia treballat, fins a un màxim de 3 punts

Formació (fins a un màxim de 8 punts)

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), fins a un màxim de 4 punts, segons el següent barem:

 • Llicenciatura o graus: 2,5 punts
 • Diplomatura: 2 punts
 • Màsters: 1,5 punts
 • Postgraus: 1 punt

Cursos de formació o perfeccionament que puguin vincular-se a l’àmbit de la gestió laboral, fins a un màxim de 4 punts, segons l’escala següent:

 • Per cursos de 8 a 25 hores, 0’15 punts per curs.
 • Per cursos de 26 a 50 hores, 0’25 punts per curs.
 • Per cursos de 51 a 100 hores, 0’4 punts per curs.
 • Per cursos de durada superior a 100 hores, 0,5 punts per curs.

Quant els certificats d’assistència acreditin alhora l’aprofitament en el curs realitzat sempre i quant el curs tingui una durada superior a 10 hores-, s’incrementarà 0’20 punts la puntuació obtinguda per cada curs.

3.2.2. Entrevista

Una vegada feta la valoració dels mèrits per part del tribunal, les persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició seran convocades a una entrevista personal, de caràcter obligatori.

Aquesta entrevista consistirà en mantenir un diàleg amb el tribunal sobre qüestions vinculades a les funcions a desenvolupar i a l’experiència professional de la persona aspirant per tal que es puguin valorar els següents factors: formació, competència pràctica, responsabilitat i desenvolupament. En el benentès que es seguirà la mateixa pauta d’entrevista per a totes les persones entrevistades.

La puntuació màxima serà de 2 punts.

En cas que es consideri necessari el Tribunal es reserva del dret de realitzar un psicotècnic, comptant amb l’assessorament d’un psicòleg.

4. Presentació de les sol·licituds:

Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu –acompanyades dels requisits a acreditar i d’un currículum vitae, així com també de tota la documentació justificativa dels mèrits a valorar- es podran presentar al registre de l’Ajuntament d’Amposta a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases a la pàgina web municipal i fins al 3 de setembre del 2018.

Als efectes de poder valorar l’experiència laboral, puntuable dins els mèrits, els candidats/es hauran d’aportar el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Finalitzat aquest termini, el dia 4 de setembre, es publicarà a la pàgina web municipal de l’Ajuntament d’Amposta, la llista provisional d’admesos i exclosos, que també inclourà els candidats/es que provisionalment hagin de fer la prova de coneixements de la llengua catalana i castellana, com si s’escau, el fet d’estar exempts de realitzar aquestes proves. En cas de no haver cap candidat provisionalment exclòs, aquesta serà la llista definitiva.

En cas que algun candidat quedi provisionalment exclòs, tindrà un termini de 7 dies hàbils per a esmenar o al·legar el que consideri convenient, a partir de la publicació de la llista provisional d’admesos en la pàgina web municipal. Finalment, la llista definitiva serà també publicada en la pàgina web municipal de l’Ajuntament d’Amposta.

5. Forma de presentació de les sol·licituds:

Es presentaran de forma presencial al registre general de l’ajuntament d’Amposta, dins del període indicat i en horari de registre (09.00h a 14.00h)

6. Realització de les proves:

La primera prova selectiva (exercici teòric i dos casos pràctics) es durà a terme el dia 17 de setembre.

Amb la publicació de la llista dels candidats/es admesos i exclosos, es publicarà hora i lloc de la prova.

7. Tribunal qualificador:

El Tribunal es constituirà de la forma següent:

President/a:

 • Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta

Suplent de President:

 • Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta

Vocals i suplents corresponents dels/les vocals:

 • 1r. Vocal titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • 1r. Vocal suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • 2n. Vocal Titular: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
 • 2n. Vocal Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
 • 3r. Vocal Titular: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
 • 3r. Vocal Suplent: Un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració
 • 4art. Vocal Titular: Un funcionari/a o personal laboral de l’Administració

* Secretari/a del Tribunal: els membres del tribunal designaran d’entre els vocals un/a funcionari/a o personal laboral de l’Administració, qui a la vegada actuarà com a vocal i com a secretari del Tribunal de Selecció.

* Assessores tècniques sobre coneixements de català i castellà (amb veu i sense vot), si s’escau.

* El Tribunal també podrà comptar amb l’assessorament d’un tècnic en Recursos Humans (amb veu i sense vot), si s’escau.

8. Llista de persones aprovades i proposta de nomenament:

Acabada la qualificació del concurs el Tribunal publicarà la llista de persones aspirants aprovades a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. La persona aspirant que hagi obtingut les majors puntuacions, i per tant, superat el procés selectiu, serà la persona proposada pel Tribunal per ser nomenada. Les persones aspirants que no siguin proposades per ser nomenades, passaran a constituir la borsa que la corporació podrà utilitzar per totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda, la qual serà utilitzada fins que no es produeixi una nova convocatòria.

9. Presentació de documents:

La persona aspirant proposada haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 5 dies naturals, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, de la necessitat d’incorporació per cobrir la vacant, sense requeriment previ, els documents acreditatius –original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen a continuació:

 1. DNI
 2. Certificat mèdic
 3. Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.
 4. Declaració d’incompatibilitats
 5. Targeta d’afiliació a la Seguretat Social, si en disposa.
 6. Número de compte corrent
 7. Autorització a favor de l’Ajuntament, a que el/la candidat/a AUTORITZA a l’Ajuntament, en el supòsit de ser el candidat/a amb millor puntuació del procés, a que aquest sol·liciti a l’organisme competent el certificat de no tenir antecedents penals.

La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat/da i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació.

10. Duració del nomenament:

El nomenament com a personal laboral que es subscriurà amb la persona que superi aquest procés de selecció i hagi obtingut la millor qualificació serà temporal, desenvolupant provisionalment el lloc de treball de TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ LABORAL fins a la seva cobertura definitiva o amortització del lloc de treball, o qualsevol altra situació que comporti la finalització de la causa per la qual se l’ha nomenat/da.

La persona seleccionada s’haurà d’incorporar el dia 1 de desembre del 2018.

11. Període de prova:

La persona aspirant nomenada temporalment tindrà un període de prova de tres mesos, durant els quals tindrà assignat un/a tutor/a. Durant aquest període el tutor o la tutora n’emetrà l’informe, en el qual haurà de fer constar expressament si l’empleat/da públic/a ha superat o no el període o fase de prova, el qual en el supòsit d’informe desfavorable es donarà a conèixer a la persona interessada, que hi podrà fer les al·legacions que consideri oportunes, en el termini màxim de 10 dies d’audiència que li atorgarà la corresponent resolució de l’Alcaldia. Tota aquesta documentació s’inclourà en el seu expedient personal. Transcorregut aquest termini, l’Alcaldia o ha de resoldre, de forma motivada, la superació o no d’aquest període o fase, la qual cosa donarà lloc a la revocació del nomenament com a funcionari/a interí/na i a la pèrdua de qualsevol dret que li pugui correspondre en virtut del procés selectiu.

Annex i temari

Tema 1

L’empleat públic. Concepte i classes. Dualitat de règims de personal. Funcionaris de carrera i interins. El personal laboral. El personal eventual. El personal directiu.

Tema 2

Les retribucions dels funcionaris públics. Regulació jurídica. L’estructura retributiva. Determinació anual de les retribucions. Les retribucions bàsiques. Les pagues extraordinàries. Les retribucions complementàries. El complement personal transitori. Indemnitzacions per raó del servei. Les retribucions del personal laboral.

Tema 3

La pèrdua de la condició de funcionari públic. Enumeració i desenvolupament de les causes. La rehabilitació. Drets individuals dels funcionaris públics. Els drets individuals exercits col·lectivament

Tema 4

Les situacions administratives del personal funcionari de l’administració local i del personal laboral. Regulació jurídica. Tipologia de situacions administratives i desenvolupament: servei actiu, serveis especials, servei en altres administracions públiques, excedència i suspensió de funcions

Tema 5

Mobilitat i provisió de llocs de treball. Àmbit personal d’aplicació. Concepte i funcions de la provisió de lloc de treball. Sistemes ordinaris de provisió de llocs de treball: el concurs de provisió de llocs de treball i la lliure designació amb convocatòria pública del personal funcionari de carrera. Funcionament i requisits de participació. Mobilitat intraadministrativa i interadministrativa. Sistemes extraordinaris de mobilitat del personal funcionari de carrera. Mesures de mobilitat forçosa: redistribució d’efectius, reassignació d’efectius, canvi d’adscripció de lloc de treball, atribució temporal de funcions i transferència de serveis. Mesures de mobilitat voluntària: comissió de serveis i permuta

Tema 6

La relació de llocs de treball (RLT). Regulació legal. Definició. Funcions de l’RLT. Contingut de l’RLT. Procediment d’elaboració de l’RLT. Efectes del caràcter normatiu de l’RLT.

Tema 7

Elements de classificació professional de l’ocupació pública. Els cossos i escales funcionarials: definició, característiques i classes. Els grups de classificació professional. La classificació del personal laboral. L’element bàsic d’estructuració: el lloc de treball. La plantilla de personal com a instrument de classificació de l’ ocupació pública: definició, funcions, contingut i naturalesa jurídica. El registre de personal: definició i contingut

Tema 8

Règim disciplinari i de responsabilitats dels funcionaris públics. Fonament i marc constitucional de la potestat disciplinària. Principis generals del règim disciplinari. Supòsits, classificació i tipificació de les faltes disciplinàries. Les sancions disciplinàries. Prescripció de les faltes i sancions. Responsabilitats dels empleats públics.

Tema 9

El procediment disciplinari. Principis que s’han d’observar en el procediment disciplinari. Les mesures de caràcter provisional. El procediment sumari. El procediment per a la imposició de sancions per la comissió de faltes greus i molt greus. Òrgans competents per a la imposició de sancions disciplinàries en l’administració local.

Tema 10

El càlcul de les bases de cotització a la Seguretat Social. Estructura, tipus de bases i aportacions al règim general. Càlcul de les bases: contingències comunes, professionals i quotes de recaptació conjunta. El càlcul de la base de cotització en situacions especials: situacions d’incapacitat temporal i maternitat, alta sense retribucions i pluriocupació. Cotització de salaris amb efecte retroactiu i de vacances reportades i no gaudides. Cotització addicional per hores extraordinàries. Els tipus de cotització: definició i aplicació de percentatges.

Tema 11

El sistema RED. Concepte i àmbits d’actuació. Els actes d’enquadrament: inscripció d’empreses, afiliació, alta (concepte i classes), baixa i variacions de dades. Els parts mèdics d’incapacitat temporal: baixa, confirmació i alta. Remissió telemàtica dels Serveis Públics de Salut, presentació a l’empresa i tramitació per part de l’empresari. Terminis

Tema 12

La incapacitat temporal. Concepte. Beneficiaris. Càlcul de la prestació econòmica. Naixement del dret i durada. La pròrroga expressa i el pagament directe. La pròrroga d’efectes i el cessament de l’obligació de cotitzar. La recaiguda. La pèrdua o suspensió del dret. Extinció del dret al subsidi. Reconeixement del dret i pagament de la prestació. Competència de les diferents entitats en matèria de control de la incapacitat temporal.

Tema 13

La incapacitat permanent: Concepte i graus d’incapacitat. Beneficiaris i requisits d’accés. Quantia de les prestacions econòmiques. Dinàmica de la prestació, qualificació i revisió. La jubilació contributiva ordinària. Concepte. Beneficiaris i requisits d’accés. Càlcul de la quantia de la pensió.

Tema 14

La gestió del Sistema de Seguretat Social. Estructura. Entitats gestores de la Seguretat Social: l’INSS i el SEPE. Funcions més importants. La Tresoreria General de la Seguretat Social. La col·laboració en la gestió de la Seguretat Social: les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. El conveni d’associació. La col·laboració de la corporació local en la gestió de la Seguretat Social: la col·laboració obligatòria del pagament delegat i la col·laboració derivada de la integració en el règim general de la seguretat social dels funcionaris de l’administració local

Tema 15

El contracte de treball. Definició i característiques essencials. Subjectes del contracte de treball. La forma del contracte de treball. Tipus i subtipus de contractes segons la seva durada: característiques essencials. Causes de conversió de contracte temporal en contracte indefinit. El període de prova. El dret d’informació dels representants legals dels treballadors en matèria de contractació. La comunicació de la contractació als serveis públics d’ocupació.

Tema 16

Aspectes tributaris de l’IRPF relacionats amb la confecció de nòmina en l’administració local. L’IRPF: definició i objecte de l’ impost. Concepte de rendiment del treball a l’administració local. Retribucions abonades usualment per l’administració local subjectes a tributació de l’IRPF i quantitats exemptes. La retribució en espècie: definició i supòsits en l’administració local. La tributació dels préstecs amb tipus inferior al legal dels diners. Retenció i ingrés a compte de l’IRPF: definició i aspectes a tenir en compte per al seu càlcul. Comunicacions del treballador perceptor respecte al pagador. Sol·licitud de tipus de retenció superior. El model 111. El model 190.

Tema 17

Llei 34/2014, sobre mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social. Objecte. El Sistema de Liquidació Directa. Principals novetats. Terminis de presentació i ingrés. Concepte de tram. Informació objecte de comunicació. Efectes de la presentació i forma de càlcul. Actuació prèvia a la presentació: el fitxer de treballadors i trams. Presentació de la liquidació: vies d’inici i documents generats. Confirmació i tancament: vies i documents generats. L’ ingrés de les quotes.

Actualitzat el 04/09/2018

Llista d’admesos i exclosos

Candidats admesos

DNI

6667D

6511X

8066N

3821E

3192F

9213W

1387W

2732M

6146S

7802C

3216M

0954M

4647Y

*Es recomana als candidats admesos revisar si han de realitzar la prova de català, ja que és eliminatòria i en cas de no presentar-se o no ser qualificats com a aptes, es consideraran exclosos del procés.

Candidats exclosos

DNI

MOTIU

8893W

Titulació no equivalent

Candidats que hauran de realitzar la prova de català (nivell C)

DNI

6511X

8066N

1387W

2732M

6146S

7802C

Concedir un termini de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació.

Es convoca als candidats que han de realitzar les proves de català (nivell C), el dia 19 de setembre a les 9h a la Biblioteca d’Amposta.

Els candidats admesos que han de passar la prova de català i que no la superin o no es presentin, es consideraran exclosos. Es publicarà la llista dels admesos definitius el dia 20 de setembre.

Es convoca als candidats admesos (i que hagin superat la prova de català si s’escau), per a la prova de coneixements teòrico-pràctics indicada a les bases (Punt 3.1.3), el dia 26 de setembre a les 9h a la Biblioteca d’Amposta.

El tribunal qualificador està format pels següents membres:

 • President/a: Josep Massana Iniesta
  Suplent: Maria Cinta Vidal Bayarri
 • 1r. Vocal Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
  Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • 2n Vocal Titular: Jaume Rosselló Prats
  Suplent: Maria del Mar Medall Gonzàlez
 • 3r Vocal Titular: Ramon Noche Arnau
  Suplent: Susana Vallès Raventós
 • 4t Vocal Titular: Verònica Arasa Gallego
  Suplent: Maria Barberà Baiges

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/09/2018

A la ciutat d’Amposta el dia 19 de setembre de 2018.

Essent les 9:00 hores es constitueix en la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta el Tribunal que ha de qualificar les proves selectives convocades per a cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic/a mig de gestió laboral en règim laboral de l’Ajuntament d’Amposta, escala d’Administració Especial i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars.

El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents membres:

President/a:

 • Titular: Sr. Josep Massana Iniesta

Vocals:

 • Titular: Sra. Maria Teresa Rieres Alcolea, representant de l’EAPC
 • Titular: Sr. Jaume Rosselló Prats
 • Titular: Sr. Ramon Noche Arnau
 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego

Secretari/a

Els membres del tribunal designen a la Sra. Verònica Arasa Gallego per realitzar les funcions de secretària del Tribunal de selecció

A continuació es procedeix a realitzar la prova de coneixement de català a aquells persones candidates admeses que no havien acreditat tenir el coneixement de català exigit a les bases. Aquesta prova es realitza per la tècnica designada del Consorci de Normalització Lingüística, la Sra. Isabel Obradós Ramos, obtenint els següents resultats:

DNI Qualificació
6511X No apte/a
8066N No apte/a
7802C No apte/a

Sent les 11.30 hores del dia del present, havent finalitzat la correcció de la prova de coneixement de català es demana a la Secretària del Tribunal que procedeixi a la publicació d’aquests resultats a la página web de l’Ajuntament d’Amposta i, que es convoqui a la resta de persones candidates admeses (i que hagin superat la prova de català si s’escau), per a la prova de coneixements teòrico-pràctics indicada a les bases (Punt 3.1.3), el dia 26 de setembre a les 9h a la Biblioteca d’Amposta.

Persones candidates admeses: DNI

DNI

6667D

3821E

3192F

9213W

1387W

2732M

6146S

3216M

0954M

4647Y

I essent aquesta l’única escomesa per la qual avui el Tribunal ha estat convocat, donen per finalitzades les seves actuacions, i de tot l’actuat es formula la present acta que signen tots els assistents, amb mi, la Secretària, que dono fe.

LLISTA RESULTATS EXAMEN TÈCNIC/A MIG GESTIÓ LABORAL

DNI

Exercici teòric

Cas Pràctic I

Cas Pràctic II

TOTAL

6667D

No presentat

     

3821E

6,70

     

3192F

No el realitza

     

9213W

9,75

     

1387W

No presentat

     

2732M

11,25

15

15,1

41,35

6146S

9,2

     

3216M

No presentat

     

0954M

18,1

25

15,2

58,30

4647Y

7,3

     

Es convoca a les persones candidates que han superat la fase teòrico-pràctica per a realitzar l’entrevista, el divendres 28 de setembre de 2018 a l’Ajuntament d’Amposta, segon pis, sala Saint Jean, en la següent franja horària:

 • 2732M: 09.00h
 • 0954M: 09.30h

Agraïm a la resta de persones candidates la seva participació en el procés de selecció.

actualitzat el 28/09/2018

DNI

Entrevista

Mèrits

TOTAL

2732M

2 punts

8,50 punts

10,50 punts

0954M

1 punt

5,75 punts

  6,75 punts

Finalment sumant tots els punts el resultat final és el següent:

DNI

Prova teòrica pràctica

Mèrits i entrevista

TOTAL

2732M

41,35 punts

10,50 punts

51,85 punts

0954M

58,30 punts

6,75 punts

65,05 punts

Amb tot l’indicat, el Tribunal proposa a l’aspirant amb DNI 0954 M com la persona que ha d’ocupar la plaça, quedant la següent aspirant amb DNI 2732M, a la borsa de treball per cobrir possibles vacants.

Agraïm a la resta de persones candidates la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament