Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a de contractació pública vinculat als fons dins del marc de recuperació, transformació i resiliència i altres. Personal laboral temporal

Oferta de treball: Tècnic/a de contractació pública vinculat als fons dins del marc de recuperació, transformació i resiliència i altres. Personal laboral temporal

publicat el 22/07/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

22/07/2022

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a de contractació pública vinculat als fons dins del marc de recuperació, transformació i resiliència i altres. Personal laboral temporal, amb creació de borsa.

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Secretaria – Intervenció

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 23/07/2022 al 11/08/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

Documentació a presentar:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-06125, de data 14/07/2022.

Bases Reguladores del procés de selecció i convocatòria per proveir amb caràcter temporal un lloc de treball de Tècnic/a de Contractació Pública vinculat als fons dins del marc de recuperació, transformació i resiliència i altres, com a personal laboral temporal de l’A juntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure de l’escala de l’administració general i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 815KB)

Actualitzat el 12/8/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde 2390/2022 de data 12/08/2022, en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants la següent informació:

Admesos/es

DNI

7030A

1222P

3969J

Admesos/es pendent acreditar nivell de català

DNI

3416W

Exclosos/es:

DNI

Motiu

2072S

No aporta DNI o passaport

6993Z

No aporta DNI o passaport

1962R

Manca declaració responsable

3373X

Manca declaració responsable

El període d’esmena és del 16-08-2022 al 29-08-2022 (ambdós inclosos)

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu sense necessitat de nova publicació

Convocatòria inici de les proves:  

Fase d’oposició:

Dia:

07/09/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala 3

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell

Vocal 1 

 • Titular: Mar Medall González     
 • Suplent: Josep Rallo Masià

Vocal 2

 • Titular: Pablo Avilés Pérez
 • Suplent: Juli Solé Subirats

Vocal 3

 • Titular: Francesc Lluís Costes
 • Suplent: Anna Adell Monllau

Vocal 4

 • Titular: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/8/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde 2472/2022 de data 30/08/2022, en relació al procés de selecció que ens ocupa, s’indica als/les aspirants la següent informació:

Admesos/es

DNI

7030A

1222P

3969J

2072S

6993Z

1962R

Admesos/es pendent acreditar nivell de català

DNI

3416W

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

3373X

Manca declaració responsable

Convocatòria inici de les proves:  

Fase d’oposició:

Dia:

07/09/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala 3

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Nivell C1 de català:

Dia:

08/09/2022

Lloc.

Ajuntament d’Amposta  - Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm.2-4 planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09.00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell

Vocal 1

 • Titular: Mar Medall González
 • Suplent: Josep Rallo Masià

Vocal 2

 • Titular: Pablo Avilés Pérez
 • Suplent: Julio Solé Subirats

Vocal 3

 • Titular: Francesc Lluís Costes
 • Suplent: Anna Adell Monllau

Vocal 4

 • Titular: Lucia Ramia Loriente, membre EAPC
 • Suplent: Rosa Maria Barceló Serrano, membre EAPC

El Tribunal qualificador, si s’escau, comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a per a la realització de la prova de coneixement del nivell C1 de català.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/9/2022

Prova coneixements nivell C1 de català.

Informació important:

L’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 3416W , que segons el llistat definitiu d’aspirants admesos/es i exclosos/es estava convocat/da a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català, en data 01/09/2022 ha presentat al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, el certificat que acredita el compliment de les condicions d’equivalència amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, nivell C Suficiència (C1 del MECR).

Així doncs,  l’aspirant anteriorment indicat, queda exempt de la realització de dita prova el proper dia 08-09-2022, tal i com estava indicat en la darrera publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 7/9/2022

Resultat proves fase d’oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves realitzades el dia 07/09/2022, el resultat de les mateixes és:

Resultats fase d’oposició

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

PROVA 2

TOTAL OPOSICIÓ

7030A

Presentat/da

16,25

15,75

32,00

1222P

Presentat/da

9,75

10,75

-

3969J

No Presentat/da

-

-

-

2072S

No Presentat/da

-

-

-

6993Z

Presentat/da

20,00

26,50

46,50

1962R

Presentat/da

10,50

12,50

-

3416W

Presentat/da

18,75

37,05

55,80

Fase de concurs

Presentació de mèrits: del 08-09-2022 al 12-09-2022

Es convoca als/les aspirants que han superat la fase d’oposició, a la presentació dels mèrits segons el document Annex II presentat en el període d’inscripció i esmena.

Entrevista: La data, hora i lloc es publicarà a la pàgina web en breu.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/9/2022

Convocatòria prova entrevista:

Es convoca als aspirants que han superat la fase d’oposició, a la realització de la prova entrevista, segons es detalla a continuació:

Dia:

14/09/2022

Lloc.

Ajuntament d’Amposta  - Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm.2-4 planta 2

43870 - Amposta


DNI

HORA

7030A

13,00h

6993Z

13,10h

3416W

13,20h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/9/2022

Resultat proves procés selecció:

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de data 14 de setembre de 2022, i en relació a la valoració dels mèrits i l’entrevista, el resultat de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

COMPAREIXENÇA

MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL CONCURS

7030A

Presentat/da

1,500

5,00

6,500

6993Z

Presentat/da

2,525

3,75

6,275

3416W

Presentat/da

3,500

4,75

8,250

Efectuada la totalitat de les proves previstes a la convocatòria, els resultats finals són els següents:

DNI

TOTAL OPOSICIÓ

TOTAL CONCURS

PUNTUACIÓ FINAL

7030A

32,00

6,500

38,500

6993Z

46,50

6,275

52,775

3416W

55,80

8,250

64,050

Segons els resultats anteriors, el Tribunal proposa el nomenament per cobrir la plaça de tècnic/a de contractació vinculat als Fons dins del marc de recuperació, transformació i resiliència i altres com a personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Amposta, a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 3416-W

En relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, queda constituïda per estricte ordre de puntuació quedant de la següent manera:

ORDRE BORSA

DNI

1

6993Z

2

7030A

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies