• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria: Llista provisional d’admesos i exclosos

Oferta de treball: TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria: Llista provisional d’admesos i exclosos

publicat el 11/05/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Llista provisional d'admesos i exclosos i d'exempts i no exempts de la prova de català, del procés selectiu per cobrir la plaça de TAE de Secretaria i, data de realització del 1r examen. Vistes les peticions per a prendre part en les proves selectives per a cobrir per concurs-oposició de promoció lliure per cobrir una plaça vacant de Tècnic d’Administració Especial, Lletrat/ada, Grup A1, adscrita al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Amposta. Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, el dia 5 d’abril de 2017. Vistes les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, d’acord amb la capacitat del Tribunal modificar l’ordre en que s’han de realitzar les proves o els exercicis, d’acord amb les Bases Específiques. PRIMER. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:
Admesos/es
478604
409291
476481
291596
478577
476277
409353
190033
198434
526024
Exclosos/es Causa d’Exclusió
729810 CV
396862 CV
478259 H, CF
480180 H, CF
Motius d’exclusió: CV: no aportar el Currículum Vitae H: no justificar el compliment del requisit general d’Habilitació CF: no justificar el compliment del requisit general de Capacitat Funcional SEGON. Aprovar la llista provisional d'aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:
Exempts/es de realitzar la prova de català
478604
409291
291596
478577
476277
409353
190033
198434
526024
478259
No Exempts/es de realitzar la prova de català
729810
396862
476481
TERCER. Determinar que tots els/les aspirants participants en aquest procés de selecció, de ser inclosos finalment en la llista definitiva de candidats/es admesos/es al mateix, estaran exempts de realització de la prova de coneixements de llengua espanyola d’acord amb les Bases de selecció reguladores del procés. QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva provisional exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos, com de la no exempció de la realització de la prova de català. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de 30 dies des de la fi del termini hàbil atorgat per subsanar els defectes i/o omissions de les sol•licituds. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta. CINQUÈ. Determinar que el Tribunal qualificador de les proves restarà format per: President/a: Titular, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri Suplent, Sr. Antoni Serret Masià Vocals: 1r. Vocal Titular (en representació de l’EAPC), Sra. Concepción Manrique i Carrasco 2n. Vocal Titular (funcionari de l’Administració), Sr. Josep Maria Valls i Andreu 3r. Vocal Titular ( funcionari de l’Administració ), Sr. Josep Albiol i Fraile 4art. Vocal Titular ( funcionària de l’Administració ), Sra. Maria del Mar Medall i González Vocal Suplent del 1r Titular ( en representació de l’EAPC ), Sra. Teresa Roca Castell Vocal Suplent del 2n Titular ( funcionària de l’Administració ), Sra. Elena Català Ferrer Vocal Suplent del 3r Titular ( funcionària de l’Administració ), Sra. Montserrat Pegueroles Margalef Vocal Suplent del 4art Titular ( funcionari de l’Administració ), Sr. José Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu Secretari/a: Els membres del Tribunal de Selecció designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de Selecció. SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d'actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. SETÉ. Determinar que la primera prova de la fase oposició (3.1.1. Test Psicotècnic), es l’última que s’haurà de realitzar i superar pels candidats/es que superin la resta dels exercicis dins de la fase oposició. VUITÈ. Fixar la data i hora de la realització de la prova de coneixements de català, per als candidats que siguin finalment admesos i que no estiguin exempts de realitzar-la, el dia 19 de setembre de 2017 ( Fase Oposició ): a les 9,00 hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de l’Ajuntament d’Amposta. NOVÈ. Fixar la data i hora de la realització de l’Exercici Teòric ( 3.1.3.A) de les Bases Específiques: el dia 2 d’octubre de 2017, a les 8:30 hores, a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament