Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria

Oferta de treball: TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria

publicat el 26/09/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/09/2019

Descripció del lloc de treball:

TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

Categoria:

A1

Departament:

SECRETARIA

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 27/09/2019 al 16/10/2019.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: A determinar
 • Període d’al·legacions: A determinar
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: A determinar
 • Inici de les proves:A determinar

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Planificació
  • Planificar els recursos humans, econòmics i materials per als programes i/o les activitats a executar.
 • Execució
  • Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
  • Executar i fer el seguiment dels projectes i programes, planificats i assignats pel/per la cap.
  • Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Elaborar i proposar projectes i programes d’actuacions al a la cap.
  • Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o activitats que es realitzin a la unitat organitzativa d’adscripció, d’acord amb l’especialitat tècnica.
  • Elaborar informes de les activitats realitzades.
  • Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l’aportació de coneixements tècnics.
  • Controlar els recursos assignats per a la realització de les activitats de l’àmbit de gestió assignat.
  • Presentar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.
  • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Relacions
  • Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  • Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
 • Revisió
  • Revisar les pròpies tasques.
  • Avaluar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.
 • Millora
  • Proposar millores en les pròpies tasques.
  • Proposar millores en la gestió de la unitat organitzativa d’adscripció i en els projectes i programes que s’executin d’acord amb l’especialitat tècnica.
 • Substitució
  • Assistir la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d’aquella.
  • Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció.
 • General
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.
  • Relació de transversalitat i coordinació jurídica amb tots els departaments de l’ajuntament i també en l’assistència als òrgans decisoris o delegats del govern municipal

Funcions Especifiques:

 • Intervenció com a representació i defensa en judicis com a representació de l’Ajuntament, d’Amposta quan així s’acordi, d’acord amb la LOPJ.
 • Redacció d’informes i proposta de resolució en tota mena de recursos en via administrativa, tant de reposició, alçada o qualsevol altre. Així mateix, en matèria de reclamació prèvia a la via jurisdiccional civil o laboral.
 • Redacció d’informe i proposta de resolució en revisions d’actes administratius que es puguin plantejar
 • Redacció d’informe i proposta de resolució d’aquelles matèries complexes com són la RLT, Catàleg, Organigrama Administratiu, convenis i pactes de personal.
 • Redacció d’informe i proposta de resolució en la redacció d’ordenances i reglaments municipals
 • Elaborar informes jurídics sobre sol·licituds de llicències d’obres i altres procediments en matèria urbanística (restitució de la legalitat urbanística, ordres d’execució, execucions subsidiàries, procediments sancionadors, etc.) i els relacionats amb llicències d’activitats.
 • Preparar documentació, redactar plecs, tramitar expedients i elaborar informes de caràcter superior sota la supervisió de la Secretària General sobre els assumptes, projectes, programes i subvencions que s’han de tractar a les sessions de la Junta de Govern Local i del Ple, no només en la iniciació d’ofici o a instància de part, sinó també en fase d’al·legacions assistint a la Secretària General.
 • Assistir a les sessions de la Junta de Govern Local i del Ple quan se’l requereixi
 • Integrar meses de contractació i tribunals de selecció de personal, quan així sigui proposat.
 • Assistir a la Secretària General de la Corporació en les funcions que té encomanades.
 • Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui afectar la gestió de l’activitat de la corporació.

Requisits imprescindibles:

 • Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.
 • Requisits específics:
  • 2.1 Titulació: estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Dret.
  • 2.2 Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
  • 2.3 Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.
 • Documentació a presentar:

Lloc de treball:

Secretaria

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt 3.- de les bases específiques

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, 1 plaça funcionarial de tècnic d’administració especial, lletrat/ada, grup a1, adscrita al Departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, la qual està vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentatDescarregar PDF

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies