• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria

Oferta de treball: TAE Grup A1 adscrit al departament de Secretaria

publicat el 21/03/2019


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/02/2019

Descripció del lloc de treball:

Tècnic d’Administració Especial

Categoria:

A1

Departament:

Secretaria

Llocs de treball oferts:

1

Terminis: 

 • Presentació de les sol·licituds: 21/03/2019 al 09/04/2019
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: a determinar
 • Període d’al·legacions: a determinar
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Funcions Generals:

 • Planificació
  - Planificar els recursos humans, econòmics i materials per als programes i/o les activitats a executar.
 • Execució
  - Atendre, informar i/o assessorar en totes aquelles consultes i/o qüestions que s’adrecin a la unitat organitzativa d’adscripció i que facin referència a l’especialitat tècnica del lloc.
  - Executar i fer el seguiment dels projectes i programes, planificats i assignats pel/per la cap.
  - Assessorar i donar suport tècnic en l’elaboració i execució de projectes i accions en matèria de l’especialitat tècnica i de la unitat organitzativa d’adscripció.
  - Elaborar i proposar projectes i programes d’actuacions al a la cap.
  - Realitzar estudis i recerca de dades necessàries per al desenvolupament dels projectes i/o activitats que es realitzin a la unitat organitzativa d’adscripció, d’acord amb l’especialitat tècnica.
  - Elaborar informes de les activitats realitzades.
  - Analitzar informació i/o resoldre tècnicament totes aquelles accions que requereixin de l’aportació de coneixements tècnics.
  - Controlar els recursos assignats per a la realització de les activitats de l’àmbit de gestió assignat.
  - Presentar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.
  - Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Relacions
  - Coordinar-se amb altres unitats o àrees de la corporació en aquells casos en què es requereixi una actuació concreta.
  - Crear i mantenir els contactes necessaris per al desenvolupament de les funcions pròpies de la seva especialitat.
 • Revisió
  - Revisar les pròpies tasques.
  - Avaluar els resultats de la gestió i de les actuacions realitzades.
 • Millora
  - Proposar millores en les pròpies tasques.
  - Proposar millores en la gestió de la unitat organitzativa d’adscripció i en els projectes i programes que s’executin d’acord amb l’especialitat tècnica.
 • Substitució
  - Assistir la corporació en aquells actes públics directament relacionats amb el seu àmbit de competència i actuar-hi per delegació d’aquella.
  - Substituir en situacions puntuals als superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció.
 • General
  - En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció.
  - Relació de transversalitat i coordinació jurídica amb tots els departaments de l’ajuntament i també en l’assistència als òrgans decisoris o delegats del govern municipal

Funcions Especifiques:

 • Intervenció com a representació i defensa en judicis com a representació de l’Ajuntament, d’Amposta quan així s’acordi, d’acord amb la LOPJ.
 • Redacció d’informes i proposta de resolució en tota mena de recursos en via administrativa, tant de reposició, alçada o qualsevol altre. Així mateix, en matèria de reclamació prèvia a la via jurisdiccional civil o laboral.
 • Redacció d’informe i proposta de resolució en revisions d’actes administratius que es puguin plantejar
 • Redacció d’informe i proposta de resolució d’aquelles matèries complexes com són la RLT, Catàleg, Organigrama Administratiu, convenis i pactes de personal.
 • Redacció d’informe i proposta de resolució en la redacció d’ordenances i reglaments municipals
 • Elaborar informes jurídics sobre sol·licituds de llicències d’obres i altres procediments en matèria urbanística (restitució de la legalitat urbanística, ordres d’execució, execucions subsidiàries, procediments sancionadors, etc.) i els relacionats amb llicències d’activitats.
 • Preparar documentació, redactar plecs, tramitar expedients i elaborar informes de caràcter superior sota la supervisió de la Secretària General sobre els assumptes, projectes, programes i subvencions que s’han de tractar a les sessions de la Junta de Govern Local i del Ple, no només en la iniciació d’ofici o a instància de part, sinó també en fase d’al·legacions assistint a la Secretària General.
 • Assistir a les sessions de la Junta de Govern Local i del Ple quan se’l requereixi
 • Integrar meses de contractació i tribunals de selecció de personal, quan així sigui proposat.
 • Assistir a la Secretària General de la Corporació en les funcions que té encomanades.
 • Realitzar el seguiment de la normativa, jurisprudència i doctrina jurídica que pugui afectar la gestió de l’activitat de la corporació.

Requisits imprescindibles:

 • A banda dels requisits generals detallats en les bases generals, els aspirants hauran de reunir els requisits específics següents:
  2.1 Titulació: estar en possessió del títol de Llicenciatura o Grau en Dret.
  2.2 Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana o equivalent
  2.3 Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior.

Lloc de treball:

Secretaria

Descripció del procés de selecció:

Els especificats al punt tercer de les bases específiques.

Observacions (particularitats de la gestió):

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.


Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per tal de cobrir mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, 1 plaça funcionarial de Tècnic d’Administració Especial, lletrat/ada, grup a1, adscrita al departament de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta, la qual està vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest ajuntament i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Consulta la publicació al eBOP T


Descarregar PDF

Actualitzat el 28/5/2019

Llista provisonal d’admesos i exclosos

Admesos/es

Admès/sa (DNI)

7792J

7694F

1331S

9192W

2464S

Exclosos/es

Exclòs/sa (DNI)

Causa d’Exclusió

6964M

D, J

6283K

C, J

6031Y

C

7048B

D, J

8550K

C, J

6217Q

D, J

7756T

D, J

9531G

D, J

8079C

C, D, J

0175R

D, J

7932F

V

Motius d’exclusió:

C: Exclòs/a per no compulsar la documentació que s’aporta ( clàusula 4 Bases Específiques ).
D: Exclòs/a per no aportar la declaració de complir amb tots els requisits exigits a les bases generals i específiques ( clàusula 4 Bases Específiques ).
J: Exclòs/a per no aportar el compromís de prometre o jurar d’acord amb el RD 707/79, de 5 d’abril ( clàusula 4 Bases Específiques ).
V: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae  ( clàusula 4 Bases Específiques ).

Llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català

Exempts/es de realitzar la prova de català (DNI)

6964M

6031Y

7048B

8550K

6217Q

7756T

7792J

9531G

8079C

7694F

1331S

0175R

7932F

9192W

2464S

No Exempts/es de realitzar la prova de català

6283K

Llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de castellà

Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de castellà en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts.

Exempts/es de realitzar la prova de castellà

6964M

6283K

6031Y

7048B

8550K

6217Q

7756T

7792J

9531G

8079C

7694F

1331S

0175R

7932F

9192W

2464S

 

No Exempts/es de realitzar la prova de castellà

Cap

Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva provisional exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos, com de la no exempció de la realització de la prova de català.

Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català i de castellà en un termini màxim de 30 dies des de la fi del termini hàbil atorgat per subsanar els defectes i/o omissions de les sol·licituds. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

Tribunal qualificador de les proves

President/a:

 • Titular, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
 • Suplent, Sr. Antoni Serret Masià

Vocals:

 • Vocal Titular (en representació de l’EAPC), Sr. Ramon Noche Arnau
 • Vocal Titular (funcionari de l’Administració), Sr. Josep Maria Valls i Andreu
 • Vocal Titular (funcionari de l’Administració), Sr. Josep Albiol i Fraile
 • Vocal Titular (funcionària de l’Administració), Sra. Maria del Mar Medall i González

Vocals supents:

 • Vocal Suplent del 1r Titular (en representació de l’EAPC), Sra. Rosa Maria Barceló Serrano
 • Vocal Suplent del 2n Titular (funcionària de l’Administració), Sra. Elena Català Ferrer
 • Vocal Suplent del 3r Titular (funcionària de l’Administració), Sra. Montserrat Pegueroles Margalef
 • Vocal Suplent del 4art Titular (funcionari de l’Administració), Sr. José Miguel Jiménez-Castillejo Arriazu

Secretari/a:

 • Els membres del Tribunal de Selecció designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de Selecció.

Fixar la data i hora de la realització de la prova de coneixements de català, per als candidats que siguin finalment admesos i que no estiguin exempts de realitzar-la, el dia 4 de juliol de 2019 ( Fase Oposició ): a les 9:30 hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de l’Ajuntament d’Amposta.

Fixar la data i hora de la realització de l’Exercici Teòric (3.1.3.A) de les Bases Específiques el dia 9 de juliol de 2019, a les 8:30 hores, el lloc a concretar en dates més properes a l’examen a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

Actualitzat el 31/5/2019

Correcció del tribunal

Es designa com a Vocal Suplent del 1er Titular ( en representació de l’EAPC ) a la Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, enlloc de la Sra. Rosa Maria Barceló Serrano, modificant en aquest sentit l’acord cinquè del Decret d’Alcaldia número 1966/2019.

Actualitzat el 20/6/2019

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

S’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos en aquest procés de selecció, la qual serà exposada al tauló d’edictes i, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb les Bases generals reguladores del procés:

Admesos/es (DNI)

6964M

6031Y

8550K

6217Q

7756T

7792J

7694F

1331S

0175R

9192W

2464S

 

Exclosos/es (DNI)

Causa d’exclusió

6283K

C, J

7048B

D, J

9531G

D, J

8079C

C, D, J

7932F

V

Motius d’exclusió:

C: Exclòs/a per no compulsar la documentació que s’aporta ( clàusula 4 Bases Específiques ).
D: Exclòs/a per no aportar la declaració de complir amb tots els requisits exigits a les bases generals i específiques ( clàusula 4 Bases Específiques ).
J: Exclòs/a per no aportar el compromís de prometre o jurar d’acord amb el RD 707/79, de 5 d’abril ( clàusula 4 Bases Específiques ).
V: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae ( clàusula 4 Bases Específiques ).

Exempts/es de realitzar la prova de català

S’aprova la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català dels aspirants definitivament admesos a participar en aquest procés de selecció de personal. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes i, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb les Bases generals reguladores del procés:

Exempts/es de realitzar la prova de català (DNI)

6964M

6031Y

8550K

6217Q

7756T

7792J

7694F

1331S

0175R

9192W

2464S

No Exempts/es de realitzar la prova de català (DNI)

Cap

Exempts/es de realitzar la prova de castellà

S’aprova la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de castellà dels aspirants definitivament admesos a participar en aquest procés de selecció de personal. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes i, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb les Bases generals reguladores del procés:

Exempts/es de realitzar la prova de castellà (DNI)

6964M

6031Y

8550K

6217Q

7756T

7792J

7694F

1331S

0175R

9192W

2464S

No Exempts/es de realitzar la prova de castellà (DNI)

Cap

 

Actualitzat el 3/7/2019

Determinació del lloc i la data de realització de la prova teòrica

S’informa a tots els candidats i candidates que el LLOC de realització de la prova teòrica del procés selectiu convocat per cobrir el lloc de TAE, Lletrat/ada de Secretaria, serà a la Sala Saint Jean de la Ruelle, ubicada al primer pis de l’edifici de l’Ajuntament d’Amposta, el qual es troba a la Plaça de l’Ajuntament número 3-4, d’Amposta.

El dia de la prova, d’acord amb el decret 1966/2019, serà el 9 de juliol de 2019, a les 8:30 hores.

Actualitzat el 10/7/2019

Resultats prova de coneixements teòrics

DNI Presentats prova teòrica Resultat Prova Teòrica Presentats Prova Pràctica Resultats prova Pràctica
6964M No Apte    
6031Y No Apte    
8550K No Apte    
6217Q No      
7756T No Apte    
7792J No      
7694F No Apte    
1331S No      
0175R No      
9192W No      
2464S No      
Descarregar document signat (PDF, 18KB)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament