Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per la realització de projectes de sociabilització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàtic 2018-2019

Subvencions per la realització de projectes de sociabilització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàtic 2018-2019

publicat el 07/05/2019


Bases aprovades pel Ple del 25/02/2019

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització de projectes de sociabilització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàtic


Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2018-2019

Aprovació Bases reguladores i publicació al diari oficial

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 25 de febrer de 2019 es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la realització de programes de sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic.

Les bases reguladores s’han publicat al Butlletí oficial de la província durant un termini de 20 dies per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, fent una referència de la publicació al DOGC d’acord amb allò que disposa l’article 124,2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quantia total màxima i aplicació pressupostària

La quantia màxima a atorgar serà de 20.000 euros, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 48900.02.3260 del Pressupost Municipal de l’exercici 2019.

Objecte i finalitat

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Amposta per la realització de projectes de sociabilització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàtic als diferents centres educatius del terme municipal d’Amposta.

La finalitat d’aquestes subvencions és millorar, renovar i ampliar l’equipament dels centres educatius ubicats al terme municipal d’Amposta, fomentant la realització de projectes per part d’aquests, destinats a la sociabilització de llibres, llicències digitats i compra de material informàtic.

Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Requisits i acreditació

 1. Podran sol·licitar aquesta subvenció els centres educatius ubicats al terme municipal d’Amposta que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.
 2. Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS)
 3. Que estiguin ubicades al terme municipal d’Amposta.
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 5. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Òrgan competents per la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora d’Ensenyament, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta subvenció serà la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar fins el dia 10 de maig de 2019 al Registre de l’Ajuntament d’Amposta: Plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Termini de resolució i notificació

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

El termini per a presentar al·legacions o reclamacions a la resolució de la convocatòria de "Subvencions a Associacions d mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats per a l’any 2019", serà, com a màxim, de 5 dies a comptar des de l’anunci de resolució de l’atorgament de les subvencions.

Subsanació de deficiències

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei LPAC per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la LPAC.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud

 1. Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, amb el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquest Ajuntament pugui comprovar que els beneficiaris es troben al corrent de les seves obligacions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Seguretat Social, o els certificats que acreditin aquesta situació.
 2. Pressupost general d’ingressos i despeses dei centre del curs 2018-2019.
 3. Memòria de les activitats.
 4. Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.


La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l’entitat sol·licitant.

Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades

L’òrgan gestor estudiarà i avaluarà els següents punts dels projectes presentats:

 1. Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria - 20 punts.
 2. Projecte lligat a la socialitza cio de llibres, especificant les activitats i accions que es fan per complir els objectius de la sociabilització dels llibres en un centre educatiu, 20 punts.
 3. Projecte lligat al material informàtic, especificant la tipologia d’aquest i la seva funció al centre, 20 punts.
 4. Projecte lligat a les llicències digitals que tè el centre, especificant aquestes, 20 punts.
 5. Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes, 20 punts.


La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Justificació de la subvenció. Termini i forma.

I. Forma.

Els beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases queden obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

El compte justificatiu es presentarà al Registre General d’aquest Ajuntament. En el cas que no es prevegi expressament, la seva presentació s’efectuarà com a màxim en el termini de 3 mesos des que finalitzi l’activitat.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

Una vegada s’ha comunicat des de l’Ajuntament, mitjançant acord Junta de Govern Local, la quantitat a percebre de subvenció s’haurà de presentar, degudament emplenat:

- L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II, així com:

- Una memòria d’actuació justificativa (no la memòria general d’activitats) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.

- Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc (inclou model l’annex II).

- Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:

 1. Els interessos deutors de comptes bancaris.
 2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
 3. Despeses de procediments judicials.
 4. Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...


Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.

- Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (ingressos i despeses de l’activitat) per la qual percep la subvenció, en què es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.

En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quan hi hagi sobrants no aplicats.

En casos excepcionals o molt singulars, circumstàncies que ponderaran i reflectiran detalladament els corresponents òrgans gestors, es podrà facultar una presentació simplificada de la justificació de les quantitats lliurades en concepte de subvenció que inclogui en tot cas la completa individualització del perceptor, el seu domicili, quantitat i finalitat.

II. Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 28 de juny de 2019.

Compatibilitat amb altres subvencions.

Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.

Amposta, 10 d’abril de 2019

Actualitzat el 2/8/2019

Convocatòria complementària per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2018-2019

Aprovació Bases reguladores i publicació al diari oficial

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 25 de febrer de 2019 es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la realització de programes de sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic.

Les bases reguladores s’han publicat al Butlletí oficial de la província durant un termini de 20 dies per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, fent una referència de la publicació al DOGC d’acord amb allò que disposa l’article 124,2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quantia total màxima i aplicació pressupostària

La quantia màxima a atorgar serà de 6.190,47 euros, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 02/32660/48900 del Pressupost Municipal de l’exercici 2019.

Objecte i finalitat

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Amposta per la realització de projectes de sociabilització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàtic als diferents centres educatius del terme municipal d’Amposta.

La finalitat d’aquestes subvencions és millorar, renovar i ampliar l’equipament dels centres educatius ubicats al terme municipal d’Amposta, fomentant la realització de projectes per part d’aquestos, destinats a la sociabilització de llibres, llicències digitats i compra de material informàtic..

Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Requisits i acreditació

 1. Podran sol·licitar aquesta subvenció els centres educatius ubicats al terme municipal d’Amposta que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.
 2. Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS)
 3. Que estiguin ubicades al terme municipal d’Amposta.
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 5. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Òrgan competents per la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora d’Ensenyament, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta subvenció serà la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar fins el dia 26 de juliol de 2019 al Registre de l’Ajuntament d’Amposta: Plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Termini de resolució i notificació

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

El termini per a presentar al·legacions o reclamacions a la resolució de la convocatòria serà, com a màxim, de 5 dies a comptar des de l’anunci de resolució de l’atorgament de les subvencions.

Subsanació de deficiències.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei LPAC per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la LPAC.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.

 1. Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, amb el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquest Ajuntament pugui comprovar que els beneficiaris es troben al corrent de les seves obligacions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Seguretat Social, o els certificats que acreditin aquesta situació.
 2. Pressupost general d’ingressos i despeses del centre del curs 2018-2019.
 3. Memòria de les activitats .
 4. Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l’entitat sol·licitant.

Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades

L’òrgan gestor estudiarà i avaluarà els següents punts dels projectes presentats:

 1. Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria - 20 punts.
 2. Projecte lligat a la socialitza cio de llibres, especificant les activitats i accions que es fan per complir els objectius de la sociabilització dels llibres en un centre educatiu, 20 punts.
 3. Projecte lligat al material informàtic, especificant la tipologia d’aquest i la seva funció al centre, 20 punts.
 4. Projecte lligat a les llicències digitals que tè el centre, especificant aquestes, 20 punts.
 5. Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes, 20 punts.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Justificació de la subvenció. Termini i forma.

I. Forma.

Els beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases queden obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

El compte justificatiu es presentarà al Registre General d’aquest Ajuntament. En el cas que no es prevegi expressament, la seva presentació s’efectuarà com a màxim en el termini de 3 mesos des que finalitzi l’activitat.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

Una vegada s’ha comunicat des de l’Ajuntament, mitjançant acord Junta de Govern Local, la quantitat a percebre de subvenció s’haurà de presentar, degudament emplenat:

- L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II, així com:

- Una memòria d’actuació justificativa (no la memòria general d’activitats) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.

- Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc (inclou model l’annex II).

- Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:

Els interessos deutors de comptes bancaris.

Interessos, recàrrecs i sancions administratives.

Despeses de procediments judicials.

Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.

- Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (ingressos i despeses de l’activitat) per la qual percep la subvenció, en què es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.

En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quan hi hagi sobrants no aplicats.

En casos excepcionals o molt singulars, circumstàncies que ponderaran i reflectiran detalladament els corresponents òrgans gestors, es podrà facultar una presentació simplificada de la justificació de les quantitats lliurades en concepte de subvenció que inclogui en tot cas la completa individualització del perceptor, el seu domicili, quantitat i finalitat.

II. Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 2 d’agost de 2019.

Compatibilitat amb altres subvencions.

Aquestes subvencions no seran compatibles amb altres subvencions amb la mateixa finalitat atorgades per aquest Ajuntament, no obstant, si seran compatibles amb altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.


Amposta, 12 de juliol de 2019


Actualitzat el 2/8/2019

Ampliació de termini de justificació de subvencions

Vista la proposta de Regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta, segons la qual:

 1. Havent-se aprovat les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius per a la realització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2018-2019.
 2. Havent-se aprovat la convocatòria complementària de les subvencionsa centres educatius per a la realització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2018-2019.
 3. Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds per a obtenir subvenció el passat 26 de juliol de 2019.
 4. Havent-se presentat dos centres escolars a la convocatòria complementària
 5. D’acord amb l’informe de la tècnica.

És per tot això que, s’acorda per decret d’alcaldia:

 1. Ampliar el termini de justificació previst a l’esmentada convocatòria complementària, establint comdatamàxima per a presentar la documentació justificativa de les despesesd’acord amb la concessió de la subvenció i ajut,fins el 9 d’agost de 2019.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies