Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per a programes de socialització destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d’infantil i primària d’Amposta 2021-22

Subvencions per a programes de socialització destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d’infantil i primària d’Amposta 2021-22

publicat el 01/06/2021


Convocatòria aprovada per JGL el 31/05/2021.

Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de programes de socialització de llibres i material destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d’educació infantil i primària d’Amposta per al curs 2021/22

Es fa pública la convocatòria de subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva per al desenvolupament de programes de socialització de llibres i material destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d’infantil i primària d’Amposta per al curs 21/22, aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada.

El termini per la presentació de sol·licituds és el que es detalla a la base 9.

1. Bases reguladores

Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, aprovades per acord de Ple de 28 de setembre de 2020 i publicades al DOGC número 82/48.

2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions

El crèdit pressupostari màxim assignat a la present convocatòria és de 40.000 euros, fnançant-se amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02/3260/48902 del pressupost municipal de l’exercici 2021.

3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per al desenvolupament de programes de socialització de llibres i material destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d’infantil i primària d’Amposta per al curs 21/22. Té per objectiu fomentar la sostenibilitat i el consum responsable en els centres educatius i entre les famílies de l’alumnat mitjançant la reutilització de llibres i material, la qual cosa permet una reducció important dels residus generats en matèria d’educació. A la vegada, també pretén facilitar l’accés a l’educació a tot l’alumnat i garantir l’equitat, reduint la despesa econòmica que les famílies han d’assumir a l’inici del curs escolar.

4. Procediment de concessió

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, resolent-se tot l’expedient en una única resolució.

5. Persones beneficiàries

Podran presentar sol·licitud de subvenció totes les associacions de famílies d’alumnes (AFA) o les associacions de pares i mares (AMPA) dels centres públics d’educació infantil i primària de la ciutat d’Amposta que compleixin els requisits fixats a la base segona de les bases reguladores.

6. Requisits dels projectes a subvencionar

 • Que s’implementin en centres educatius públics d’infantil i primària del terme municipal d’Amposta.
 • Que contemplin un sistema de reutilització de llibres o material per a ús de l’alumnat, amb l’objectiu de fomentar la sostenibilitat i la reducció de residus generats.
 • Que repercuteixi en l’import que han de pagar les famílies en concepte d’adquisició d’aquest material, en la manera que l’AMPA/AFA i el centre ho considerin més adequat per al desenvolupament del seu projecte educatiu de Centre.

7. Import de les subvencions

L’import màxim a atorgar serà de 40.000 euros, el qual es distribuirà entre els beneficiaris atenent als punts obtinguts per cadascun d’ells.

8. Criteris per a l’atorgament

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda un cop valorats els criteris, amb un màxim de 100 punts:

Criteri de qualitat (fins a 20 punts, criteris que avaluen la qualitat del projecte):

 • Educació ambiental i sostenibilitat (fins a 10 punts).
 • Educació per la inclusió social i la igualtat d’oportunitats (fins a 10 punts).

Criteri d’oferta de places escolars (fins a 80 punts):

 • Es valorarà l’oferta de places escolars per a totes les línies d’educació infantil i primària de cadascun dels centres, establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (80 punts).

9. Presentació de sol·licituds, atorgament, termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per la que es concedeix l’ajut

Sol·licitud:

La sol·licitud haurà d’anar signada pel president o presidenta de l’entitat sol·licitant o per la persona que actuï en representació legal en el cas de les entitats, i en el cas de les empreses pel titular de l’activitat econòmica.

Documentació annexa a la sol·licitud:

 • Full de sol·licitud.
 • Document SEPA.
 • Redacció del projecte de socialització detallat, en què s’inclourà:
  • La tipologia de llibres i de material que s’adquirirà.
  • Pressupost del projecte a desenvolupar, que contempli la despesa prevista i els ingressos que es rebin per part de famílies o altres administracions pel mateix concepte.
  • L’oferta de places assignades pel Departament d’Educació per a cadascun dels nivells educatius del centre.

  Amb la presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant manifesta que compleix els requisits i condicionants de la present convocatòria, declarant responsablement de l’exactitud de la seva instància.

  Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions es realitzaran de forma telemàtica, a través del canal electrònic habilitat per l’Ajuntament d’Amposta, seguint les instruccions previstes en aquest article.

  Les sol·licituds es podran presentar de manera presencial o telemàtica.

  • Per poder presentar la sol·licitud de manera presencial, s’haurà de presentar una instància genèrica en paper al Registre de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament, 3-4), juntament amb el model de sol·licitud i tota la documentació requerida.
  • Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’una identitat digital. Els sistemes d’autenticació de la identitat digital acceptats son els següents:
   • Certifcats digitals, per exemple, l’idCAT, DNI electrònic, certificats de l’FNMT, etc.
   • Cl@ve, sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
   • idCATtMòbil, sistema d’identificació i signatura electrònica mitjançant dispositius mòbils. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial de qualsevol de les dades facilitades en el formulari de sol·licitud o document que l’acompanyi, comporta la no admissió de la sol·licitud de la subvenció, prèvia audiència al sol·licitant i, sens perjudici que pugui constituir-se com a causa de revocació de la subvenció si es coneixen aquests fets amb posterioritat al seu atorgament.

  El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest ajut és de 10 dies naturals a comptar des del dia de la publicació de la convocatòria al BOPT, data en què serà efectiva la convocatòria d’acord amb la resolució d’aprovació de la mateixa.

  En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es prorrogarà el termini fins al següent dia hàbil.

  Justificació:

  El compte justificatiu s’haurà de presentar com a màxim el dia 10 juny de 2022 i contindrà la següent informació:

  • Memòria justificativa i de valoració del projecte desenvolupat per part de l ’ AMPA/AFA , en què s’especifiqui:
   • el nombre d’alumnat que s’ha beneficiat de la subvenció.
   • la tipologia de llibres i material que s’ha adquirit.
   • la repercussió econòmica que ha tingut sobre l’import que les famílies han pagat a l’inici del curs, en comparació amb anys anteriors.
   • la repercussió mediambiental que ha tingut la implementació del projecte, especificant si s’han incorporat novetats respecte al material o als llibres inclosos al projecte de socialització del centre respecte a anys anteriors.
   • una valoració final de la implementació del projecte al centre educatiu.
  • Balanç econòmic de l’activitat desenvolupada.
  • Justificació econòmica: l’import a justificar serà com a mínim l’import atorgat. S’ha de presentar:
   • Relació classificada de les despeses del projecte subvencionat, amb identificació del creditor i del document, import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament, d’acord amb el model que estableix la convocatòria.
   • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament.
   • No s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora.
   • Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb la indicació de l’import i procedència d’acord amb el model que estableix la convocatòria.

  Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa del projecte subvencionat i hagin estat meritades i efectivament pagades entre l’1 de juny de 2021 i el 31 de maig de 2022.

  Són objecte de la convocatòria els conceptes referits a:

  • Llibres de text, de lectura o de consulta
  • Material pedagògic
  • Material informàtic
  • Material escolar no fungible

  No són objecte de la convocatòria els conceptes referits a:

  • Material escolar fungible
  • Llicències de llibres digitals
  • Material per equipar i adequar les aules les centres
  • Sortides de l’alumnat
  • Activitats organitzades per les AFA o AMPA
  • Xandalls, bates i altra indumentària del centre
  • Menjador escolar
  • Activitats extraescolars
  • Els interessos deutors dels comptes bancaris
  • Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
  • Les despeses de procediments judicials
  • Els impostos indirectes susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda

  10. Forma i termini de concessió

  Les sol·licituds de subvenció es resoldran, expressament, en el termini màxim de 15 dies des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.

  Un cop adoptada la resolució o resolucions que siguin procedents en relació amb les sol·licituds presentades, aquestes seran publicades a la web de l’Ajuntament. La referida publicació tindrà caràcter de notificació als interessats. Les entitats i empreses podran sol·licitar la informació de la valoració del seu projecte.

  La resta de notificacions i comunicacions relatives al procediment de subvencions de forma telemàtica pels mitjans electrònics.

  L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern Local. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Regidoria d’Educació.

  11. Obligacions de les persones beneficiàries

  • Executar el projecte i adquirir els llibres i el material necessari per a l’alumnat.
  • Repercutir la subvenció en l’import que les famílies paguen per a l’adquisició de llibres i material a l’inici de curs.
  • Presentar el compte justificatiu.
  • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció que efectuarà l’òrgan competent i al control financer al qual fa referència el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • Comunicar a l’àrea d’Educació l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin la mateixa activitat o projecte. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat com es conegui i, en qualsevol cas, s’inclourà en la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.
  • Disposar dels llibres comptables, registres i la resta de documentació, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
  • Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
  • Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no puguin justificar-se, o al reintegrament total dels fons en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei general de subvencions.
  • Comunicar qualsevol canvi substancial que afecti el projecte dins del termini d’execució.
  • Fer constar a la difusió emesa per l’entitat la col·laboració de l’Ajuntament amb la fórmula "Amb el suport de l’Ajuntament d’Amposta" i el logotip o anagrama oficial de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb els models tipogràfcs aprovats per la Corporació.
  • L’Àrea d’Educació comprovarà l’efectiva aplicació de la subvenció a les finalitats per a les quals ha estat concedida, i l’entitat beneficiària facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest efecte, en el cas que es requereixi.

  12. Pagament de la subvenció

  El pagament s’efectuarà per transferència al compte bancari de l’entitat sol·licitant en dues parts: Una bestreta equivalent al 80% del total de la subvenció atorgada.

  Un segon pagament del 20% restant, un cop s’hagi efectuat la justificació total de la subvenció.

  13. Revocació, renúncia i nul·litat dels ajuts concedits

  Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, es notificarà a l’entitat interessada i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè ho esmeni, transcorregut el qual, si es manté la mancança o error, es procedirà a iniciar el procediment de revocació de l’ajut sense cap tràmit posterior.

  La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció, el reintegrament en les condicions previstes.

  14. Incompatibilitats

  L’atorgament de l’ajut s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, i s’han de tenir en compte les vinculacions derivades dels drets comunitari europeu sobre aquesta matèria.

  15. Control

  L’Ajuntament podrà comprovar, pels mitjans que consideri adients, que les quantitats atorgades en base a les dades facilitades han estat reals i ajustades a les condicions exigides. Altrament es procedirà a reclamar dels beneficiaris el reintegrament de les quantitats percebudes així com la exigència d’altres responsabilitats que s’escaiguin.

  16. Règim jurídic

  En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, l’Ordenança General de subvencions, la Llei general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament.

  17. Publicitat de la convocatòria

  Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.


  El termini de sol·licitud romandrà obert fins al dilluns 28 de juny de 2021.

  Sol·licitud

  Presencialment:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
   • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
   • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
  4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
  Tramitació presencial (formulari PDF INS170)

  Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

  • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència). En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l’ús del certificat electrònic.
  • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
  • Formulari de comunicació de dades del creditor (formulari PDF INS017) (només en el cas que sigui el primer cop que es demana aquest tràmit o bé el compte bancari hagi canviat).
  • Redacció del projecte de socialització detallat (consultar la convocatòria).

  Telemàticament:

  Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

  1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
  2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
   • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
   • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
   • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
  4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
  5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
  6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
  Tramitació online (via Instància Genèrica)

  Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:


  Justificació


  El compte justificatiu s’haurà de presentar com a màxim el dia 10 juny de 2022.

  Actualitzat el 21/10/2021

  Atorgament de Subvencions de Programes Socialització de llibres i material destinat a Ampa i Afa Centres Públics d’Educació Infantil i Primària d’Amposta curs 2021-2022


  Descarregar document (PDF,113Kb)

  Actualitzat el 21/10/2021

  Correcció d’Acord


  Descarregar document (PDF,347Kb)

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies