Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per projectes menjador escolar destinades a les AMPA i AFA centres públics d’educació infantil i primaria d’Amposta per al curs 2022-2023

Subvencions per projectes menjador escolar destinades a les AMPA i AFA centres públics d’educació infantil i primaria d’Amposta per al curs 2022-2023

publicat el 17/11/2023


Convocatòria aprovada per JGL el 30/10/2023

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per als projectes de menjador escolar destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d’educació infantil i primària d’Amposta per al curs 2022-2023

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Convocatòria (PDF, 196KB)


El termini de sol·licitud romandrà obert fins el 27 de novembre de 2023.

Sol·licitud

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS170)

Formularis addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència). En cas de tràmit electrònic aquesta autenticació és implícita amb l’ús del certificat electrònic.
 • En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau): Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència), i document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, o poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).
 • Formulari de comunicació de dades del creditor (formulari PDF INS017) (només en el cas que sigui el primer cop que es demana aquest tràmit o bé el compte bancari hagi canviat).
 • Redacció del projecte de socialització detallat (consultar la convocatòria).

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Notificació atorgament

Em plau comunicar-li que a data 29 de desembre de 2023 el Sr. Alcalde va dictar el decret número3497/2023:

Assumpte: Atorgament subvencions projectes menjador escolar AMPA/AFA centre públics d’Educació Infantil i Primària d’Amposta per al curs 22-23.

Antecedents

I.- Havent-se aprovat l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, per acord de Ple de 28 de setembre de 2020.

II.- Havent-se presentat cinc entitats i, donat que a les bases especifica, en la clàusula segona, que es repartiran 36.000,00 € entre totes les entitats que hosol·licitin.

III.- Si bé a les bases s’estableixen els requisits dels projectes a subvencionar i els criteris de valoració per a l’atorgament i seguint la puntuació que es detalla per a cadascuna de les entitats.

IV.- Atès que totes les entitats compleixen el requisits fixats i s’ha puntuat els projectes de menjador escolar del curs 22-23.

V.-Atès que l’AFA de l’Escola Consol Ferré, ha sol·licitat un import inferior a l’atorgat, sent l’import sol·licitat 6.037,98 € €, l’atorgament s’ajusta a aquest import i, per tant quedarà un romanent de 1.162,02 €, a l’aplicació pressupostària 02/320/48000.

VI.- Atès que l’AFA de l’Escola del Poble Nou del Delta ha sol·licitat un import inferior a l’atorgat, sent l’import sol·licitat 6.623,79 €, l’atorgament s’ajusta a aquest import i, per tant quedarà un romanent de 576,21 €, a l’aplicació pressupostària 02/320/48000.

VII.- Atès que l’AFA de l’Escola Miquel Granell ha sol·licitat un import inferior a l’atorgat, sent l’import sol·licitat 6.316,55 €, l’atorgament s’ajusta a aquest import i, per tant quedarà un romanent de 883,45 €, a l’aplicació pressupostària 02/320/48000.

VIII.- D’acord amb l’informe de la tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta, relatiu a l’atorgament d’aquestes subvencions.

Fonaments de dret

I.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d’ara endavant LGS).

II.- Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.

III.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

IV Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

He resolt

Primer: Avocar amb caràcter excepcional la competència delegada de la Junta de Govern Local a favor de l’Alcalde únicament pel que fa a aquest assumpte.

Segon: Donar una subvenció per a les AMPA i AFA que ho han sol·licitat per a la realització de projectes de menjador escola per al curs 2022-2023.

Tercer: Aprovar l’atorgament de les subvencions següents:

1.- AFA Consol Ferré, un import de 6.037,98 €

2.-AMPASorianoMontagut,unimportde7.200,00 €

3.- AFA Poble Nou del Delta, un import de 6.623,79 €

4.- AFA Miquel Granell, un import de 6.316,55 €

5.- AFA IE Agustí Barberà, un import de 7.200,00 €

Quart: Disposar la despesa per import de 33.378,32 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 02/320/48000 del pressupost per a l’exercici 2023, quedant un romanent de 2.621,68 € a l’autoritzat.

Cinquè: Donar trasllat del present acord a la regidoria d’Educació, als departaments de Secretaria i Intervenció Municipal i a les entitats sol·licitants.

La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes, indicant-li que si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Amposta, a data de la signatura electrònica La Secretària actal.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies