Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvenció per a la rehabilitació d’habitatges 2018

Subvenció per a la rehabilitació d’habitatges 2018

publicat el 26/02/2018

Bases reguladores per als ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges que siguin residència habitual i permanent

1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i els procediments de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta dirigides a la rehabilitació del parc privat existent d’habitatges i d’edificis d’habitatges ubicats als àmbits que així es determini a la convocatòria destinats principalment a residència habitual i permanent, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta.

2. Règim jurídic

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva d’acord amb allò que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, art. 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions.

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació, com a normativa supletòria, l’Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament d’Amposta i en defecte de l’esmentada Ordenança els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i dels reglaments que la despleguen.

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.

3. Beneficiaris

Les subvencions podran ser concedides a una sola persona física o jurídica que actuï en el seu propi nom i interès, copropietaris de la mateixa finca, a les comunitats de propietaris, a les agrupacions de comunitats de propietaris, que actuïn conjuntament, a propietaris únics d’edificis d’habitatges, havent de comparèixer, en tot cas, totes les persones interessades sota una sola representació.

4. Requisits dels sol·licitants

Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

 1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i l’Ajuntament. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 3. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 5. Haver presentat amb caràcter previ a l’inici de les actuacions objecte de subvenció, la documentació que consta a la clàusula setena d’aquestes bases, referent a la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.
 6. Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.
 7. No podran gaudir de les subvencions aquelles obres o actuacions que hagin estat iniciades o realitzades abans de formalitzar-se la sol·licitud d’ajuts, ni d’haver rebut el comunicat tècnic inicial previst en l’article sisè d’aquest document.
 8. Resten expressament excloses d’aquests ajuts les actuacions definides com a gran rehabilitació en l’article 3 h) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge.

Els beneficiaris han de complir els requisits tècnics següents:

 • Les actuacions han d’estar sotmeses a la legalitat urbanística i paisatgística, a l’autorització o llicència municipal d’obres o al règim de comunicació prèvia, i tenir coherència tècnica i constructiva.
 • L’obtenció de la llicència d’obres, en el cas que sigui preceptiva, és un requisit necessari però no suficient per obtenir els ajuts regulats en aquestes bases. A més de la llicència d’obres caldrà complir els requisits tècnics fixats com a obligatoris en l’informe previst en l’article sisè d’aquestes bases reguladores i en les convocatòries que es realitzin. El no compliment d’aquests requisits serà causa de denegació de la subvenció de l’actuació corresponent.
 • Per acollir-se als ajuts és necessari que, prèviament, l’edifici tingui seguretat estructural o l’aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.

5. Característiques que han de complir els immobles

 1. Que els immobles estiguin ubicats al terme urbà d’Amposta, dintre de l’àmbit d’actuació que es delimiti a la convocatòria.
 2. Que els immobles no siguin propietat de entitats bancaries o empreses vinculades al sector bancari.
 3. En el cas de persones jurídiques que promoguin actuacions de rehabilitació de façanes en els habitatges, l’import de la inversió objecte d’aquestes bases sigui igual o superior a la meitat base imposable positiva de l’impost sobre societats de l’exercici en que s’atorgui l’ajut. En el supòsit d’adaptacions interiors dels habitatges destinada a facilitar la mobilitat de les persones, l’import de la inversió objecte d’aquestes bases sigui igual o superior a la meitat base imposable positiva de l’impost sobre societats de l’exercici en que s’atorgui l’ajut.
 4. Els edificis i habitatges per als quals s’hagin concedit ajuts segons aquestes bases no poden rebre nous ajuts pel mateix tipus d’ actuació fins que hagin transcorregut deu anys a comptar des de la data de resolució de concessió.

6. Procediment

El procediment per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concessió en règim de concurrència competitiva d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 1. Comunicació prèvia
 2. Informe tècnic
 3. Sol·licitud
 4. Resolució.
 5. Justificació

7. Comunicació voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada

Amb caràcter general, tots aquells interessats que tinguin per objecte realitzar qualsevol actuació que compleixi els requisits per ser subvencionable haurà de comunicar a l’Ajuntament aquest extrem, per tal de poder posteriorment presentar sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació prèvia és requisit bàsic per poder sol·licitar la subvenció, si bé la mateixa no implica que posteriorment s’hagi de sol·licitar la mateixa.

Aquesta documentació haurà de presentar-se amb caràcter previ a l’inici de les obres.

La documentació a presentar a l’Ajuntament serà la següent:

 • Identificació de la persona, adreça, domicili fiscal i el d’on es pretén realitzar la inversió. Informació relativa al Projecte de inversió, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament. En cas que per la llicència no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l’actuació no sigui preceptiu l’obtenció d’una llicència caldrà aportar memòria tècnica i pressupost detallat (amidament preu unitària), amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d’actuació per a la qual es sol·liciten els ajuts. Identificació del beneficiari, Adreça, domicili fiscal i el d’on es pretén realitzar la inversió. En cas que per la llicència no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l’actuació no sigui preceptiu l’obtenció d’una llicència caldrà aportar memòria tècnica valorada, amb pressupost detallat (amidament preu unitari) amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària innecessària segons el tipus d’actuació per a la qual es sol·liciten els ajuts
 • La sol·licitud de la llicència d’obres, l’obtenció de la llicència, el pagament de les taxes de la llicència, la informació relativa al Projecte de inversió, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir, el pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament es consultaran d’ofici.
 • Memòria descriptiva i gràfica (fotografies) del immoble objecte de inversió previ a l’inici de la inversió. Referència cadastral de l’immoble/s on es faci la inversió. En el cas de façanes exteriors la fotografia haurà de contemplar la façana en la seva totalitat.
 • Acreditació de propietat o d’us de la finca o local on es desenvolupa la inversió.
  1. Si es tracta de comunitats de propietaris:
   1. Document d’identificació de la Comunitat (NIF).
   2. Certificat de l’acta de la Comunitat on s’aprovin les obres respecte de les que es demana l’ajut econòmic, i de nomenament d’un representant de la Comunitat de Propietaris, degudament signat.
  2. Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):
   1. Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
   2. DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
   3. Acord de la reunió on s’aprovin les obres, respecte de les que es demana l’ajut econòmic, i de nomenament d’un representant dels propietaris a efectes de tramitació d’ajuts.
  3. Si es tracta de propietats verticals (persones jurídiques):
   1. Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
   2. NIF de la societat o de la Comunitat de Béns.
   3. Document acreditatiu que faculti al representant per actuar i tramitar l’expedient en nom de la societat o de la Comunitat de Béns.
   4. En el cas de Comunitats de Béns, constitució de la Comunitat de Bens.
  4. Si es tracta d’habitatges individuals:
   1. Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
   2. DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
   3. Acreditació dels ingressos de la unitat familiar. Aquests ingressos es podran acreditar mitjançant el certificat d’imputacions realitzat per l’Agència Tributària.
   4. Nomenament, si s’escau, d’un representant dels propietaris a efectes de tramitar
   5. En cas que l’ajut el sol·liciti el propietari d’un habitatge llogat haurà d’aportar el contracte de lloguer i acreditar en finalitzar les obres que l’habitatge segueix llogat a la mateixa unitat familiar.
   6. En cas que qui sol·liciti l’ajut sigui el llogater haurà d’aportar l’autorització del propietari per fer les obres.
  • Informe d’avaluació de l’edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació i ha de contenir : l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) que analitza i qualifica el seu estat de conservació, i l’informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat
   • Part I: Revisió tècnica de l’estat de conservació de l’edifici (ITE). En cas d’edificis unifamiliars i/o habitatges individuals, aquesta part podrà ser substituïda per la cèdula d’habitabilitat vigent. (L’ITE tant sols és obligatori per a edificis acabats fins l’any 1991)
   • Part II: Determinació de les condicions bàsiques d’accessibilitat.
   • Part III: Certificat d’eficiència energètica.

  Aquesta documentació haurà de presentar-se al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, i la mateixa podrà ser objecte de verificació per part dels tècnics.

  8. Informe tècnic

  Els tècnics del departament d’obres de l’Ajuntament d’Amposta analitzaran la documentació facilitada pels interessats i redactaran, en el seu cas, informe tècnic de verificació de la documentació aportada per l’interessat en la comunicació prèvia de la voluntat de realització de les obres susceptibles de ser subvencionables, valorant tant la legalitat urbanística com l’estat del immoble abans de l’inici de les actuacions. Aquest informe s’haurà d’emetre en el termini d’un mes des de la data d’entrada de la petició per part del interessat i en cas que el mateix sigui desfavorable, es comunicarà a l’interessat als efectes pertinents. Totes aquelles actuacions comunicades que compten amb informe desfavorable no seran subvencionables.

  9. Sol·licituds

  Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessadesa la web de l’ajuntament d’Amposta i el departament de Secretaria (https://www.amposta.cat).
  A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

  • DNI o NIF dels sol·licitants i, si s’escau, dels qui n’ostentin la representació, acreditant aquesta.
  • Còpia de l’ofi ci conforme van presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la comunicació de la voluntat derealitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.
  • Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte.En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s’acull, la quantia sol·licitada, elpercentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec aquina entitat pública o privada s’han sol·licitat
  • Domicili a efectes de notificacions, e-mail autoritzat. Donar compliment a l’art 14 de la Llei 39/2105, d’1 d’octubre,de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques segons model. Disposar i acreditartenir certificat signatura electrònica als efectes de notificacions vigent. Disposar de certifi cat digital reconegut iclassifi cat per CATcert-Agència.
  • Autorització expressa per la qual es faculta l’Ajuntament, en qualsevol moment fi ns al pagament de l’ajut, a verificarla veracitat de les dades declarades. Autorització a l’Ajuntament d’Amposta per obtenir per interoperabilitat lesdades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics.
  • Declaració jurada de que compleix amb la totalitat dels requisits necessaris per sol·licitar la subvenció

  Les sol·licituds juntament amb la documentació regulada a la base anterior s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

  10. Termini per presentar les sol·licituds

  El termini de presentació d’instàncies s’indicarà a la preceptiva convocatòria, atenent a les disponibilitats pressupostàries. A partir d’aquest moment, es presentaran les sol·licituds de subvenció en el model aprovat.

  Les instàncies de sol·licitud d’ajuts s’informaran per l’ens gestor, el qual, internament, comprovarà el compliment dels requisits i condicions establerts a les presents bases, així com la documentació presentada, requerint, si s’escau, l’esmena de la mateixa, atorgant un termini de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment. La manca d’esmena en el termini atorgat suposarà el desistiment de la sol·licitud de la subvenció.

  11. Import a subvencionar i despeses subvencionables

  L’ajuntament aprovarà en cada convocatòria els imports dels ajuts i els programes subvencionables.

  El cost subvencionable als efectes del càlcul de la subvenció estarà constituït en cada una de les actuacions previstes, pel pressupost de contracte de l’empresa o les empreses, pel cost de les obres, els honoraris facultatius, el cost de la redacció de projectes, informes tècnics i certificats necessaris, les despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, sempre que tots ells estiguin degudament justificats. No s’inclouran impostos, taxes o tributs.

  L’import del pressupost que consta en la llicència o autorització municipal de les obres, cas que aquest s’hagi de declarar per pagar els tributs corresponents, serà el que determinarà el cost subvencionable de les obres, amb independència dels pressupostos d’execució material presentat. Per al càlcul del cost subvencionable no s’acceptarà l’import d’execució material descrit en el projecte tècnic.

  A efectes del càlcul del pressupost d’execució material, en cap cas es consideraran com a cost les quantitats que superin el cost declarat en l’impost de construccions, instal·lacions i obres, quan aquest s’escaigui.

  Els tècnics del Departament d’Obres de l’Ajuntament vetllaran per l’adequació del pressupost presentat amb les obres a realitzar, el criteris "in vigilant" que utilitzaran son els fixat en les bases de preus ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, per l’any en curs), que tindran el caràcter de preus màxims.

  La quantia màxima a atorgar serà la que es fixi en la convocatòria, de tal manera que no es podran donar més subvencions que les que permeti la convocatòria.

  Els excedents pressupostaris que puguin haver en cada programa un cop resoltes les sol·licituds es distribuiran, de forma equitativa, entre els altres programes.

  12. Criteris d’atorgament i de valoració de les propostes presentades

  Les subvencions s’atorguen, per cada programa, per a les obres realitzades dintre del període que es fixi a cada convocatòria, per tant, serà requisit indispensable que les obres estiguin iniciades i finalitzades dintre del interval de temps que així s’estableixi.

  Les sol·licituds seran examinades i avaluades pels tècnics del departament d’obres d’aquest Ajuntament, realitzant-ne quantes comprovacions estimi pertinent. Les valoracions es realitzaran atenent als següents criteris:

  1. Tècnics: fins a un màxim de 155 punts
  2. Socials: fins a un màxim de 10 punts
  3. Econòmics, un punt per cada mil (1.000) euros o fracció de la inversió que es justifiqui segons la base cinquena.

  Les subvencions s’atorguen, en base al nombre de punts obtinguts que serveix per establir l’orde de prevalença, fins a exhaurir la quantitat pressupostada per a cada programa.

  13. Proposta de resolució provisional i definitiva

  L’òrgan instructor, que seran els tècnics del departament d’obres d’aquest Ajuntament, justificada la inversió, informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, acreditarà la comprovació de la concurrència de la totalitat dels requisits exigits, la data en que considera que l’expedient és complert i tancat, i formularà la proposta de resolució sobre aquelles sol·licituds que compleixin els requisits fixats a la convocatòria.

  Un cop formulada la proposta de resolució, l’expedient se sotmetrà a fiscalització prèvia per part de Intervenció. Una volta fiscalitzat per Intervenció, s’elevarà a la Junta de Govern Local pel seu anàlisi i, en el seu cas, aprovació.

  Aquesta resolució serà notificada als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, concedint un termini de 10 dies per presentar al·legacions. Examinades les al·legacions en el seu cas adduïdes pels interessats, es formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la. La proposta d’aprovació definitiva serà sotmesa a aprovació, prèvia fiscalització d’Intervenció, per part de la Junta de Govern Local.

  En cas que no es presentin al·legacions, la proposta de resolució provisional es considerarà definitiva.

  El termini màxim per resoldre les sol·licituds de subvenció serà el que es fixi en la convocatòria, i en cap cas podrà ser superior als 6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat resolució al respecte, els interessats podran considerar desestimada per silenci la sol·licitud de concessió de la subvenció.

  13BIS.- Justificació de la subvenció.


  Els beneficiaris, en el termini màxim previst a la convocatòria, el qual no podrà ser superior als tres mesos des dela fi nalització de la inversió, hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament el compte justifi catiu de lesactuacions realitzades objecte de subvenció.

  1. Memòria d’actuació justificativa del compliment de la inversió. Ha de contenir una relació descriptiva i memòriagràfica (fotografies) de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts subvencionades

  2. Memòria econòmica o compte justificatiu. S’ha de presentar:

  1. Relació classifi cada del les despeses i inversions de l’activitat subvencionada amb identifi cació del creditor idel document, import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament. La declaració de justifi cació de lesdespeses i la relació ordenada i numerada dels justifi cants de les despeses incorregudes en la realització del’activitat subvencionada acompanyada de les factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments. Relacióde factures i la documentació acreditativa del pagament. Extracte bancari que identifiqui la factura pagada ambel rebut acreditatiu del pagament. No s’admetran justifi cants bancaris de pagament que no recullin les dadesmínimes per a poder identifi car clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitanta la proveïdora. Tampoc s’admetran els obtinguts mitjançant internet si no estan validats per l’entitat bancària. Nos’admetran justificants de pagaments fets en efectiu.
  2. Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb la indicacióde l’import i procedència
  3. Certificats d’estar al corrent de d’obligacions tributàries i amb la Seguretat social, i amb l’Ajuntament d’Amposta
  4. Copia dels darrers comptes anuals presentats al registre mercantil i/o impost de societats per a les entitats ambpersonalitat jurídica, darrera declaració de la renda per als autònoms.
  5. Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicitat a la pagina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat) validat per entitat bancària.

  3. Certificat final d’obra signat del tècnic competent

  Transcorregut el termini per presentar la documentació justificativa sense haver-se presentat la mateixa, l’òrganinstructor requerirà al beneficiari per tal que en el termini improrrogable de 15 dies sigui presentada als efectespertinents. La manca de presentació de la justifi cació en dit termini addicional comportarà l’exigència de reintegramentaixí com la resta de responsabilitats previstes a la LGS. Igualment, la presentació de la justificació en el terminiaddicional no eximirà al benefi ciari de les sancions que corresponguin.

  14. Obligacions del beneficiari

  Són obligacions del beneficiari:

  1. Les previstes a l’Ordenança Municipal de Subvencions
  2. Acceptar la concessió de la subvenció en els termes de la resolució de concessió i comunicar aquesta acceptació a l’ajuntament. En tot cas, si en el termini de 10 dies no es produeix aquesta comunicació s’entén que l’accepta.
  3. Complir l’objectiu, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.

  4. Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions, com també la realització de la inversió i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
  5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament, si escau, i a qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competent, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.

  6. Comunicar per escrit a la regidoria, tots els canvis, les anul·lacions o qualsevol eventualitat que afectin el projecte.

  7. Acudir a les reunions convocades per la persona responsable del seguiment de les subvencions atorgades.

  8. Comunicar a la regidoria la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
  9. Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, certificació que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i l’Ajuntament.

  10. Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents al projecte subvencionat durant cinc anys i posar-los a la disposició de la regidoria quan els sol·liciti.

  11. Si es trobes en situació d’alguna de les causes de reintegrament, reintegrar el fons percebuts segons el previstes l’Ordenança Municipal de Subvencions.
  12. Estar obligada a comunicar-se utilitzant només mitjans electrònics. 

  13. Els beneficiaris de les actuacions estan obligats a facilitar l’accés dels tècnics designats per Ajuntament d’Amposta, a les finques o elements objecte de millora, tant per emetre el comunicat tècnic a què es refereix l’article sisè d’aquestes bases, com per inspeccionar i comprovar les obres o actuacions sempre que ho consideri necessari.
  14. Donar compliment a l’art 14 de la Llei 39/2105, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques segons model. Disposar i acreditar tenir certificat signatura electrònica als efectes de notificacions vigent. Disposar de certificat digital reconegut i classificat per CATcert-Agència.

  15. Compatibilitat amb altres ajuts

  Els ajuts que es concedeixin en aplicació d’aquestes bases són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, públics o privats, que financin les mateixes actuacions, incloses les bonificacions tributàries a la zona que es vol dinamitzar previstes per les Ordenances ICIO i l’IBI, i Llicència d’Obres de l’Ajuntament d’Amposta, especial façanes i obra nova i rehabilitació del casc antic. No obstant, l’import dels ajuts obtinguts en aplicació d’aquestes bases en cap cas poden ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos públics o privats, superin el cost de l’actuació subvencionada.

  Els ajuts que es concedeixin en aplicació d’aquestes bases són incompatibles amb els ajuts que es concedeixin per la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, serveis i activitats que promou l’ajuntament d’Amposta.

  16. Forma de pagament

  Aquestes subvencions es pagaran una volta aprovat el corresponent compte justifi catiu i per tant, una volta s’haginacreditat que s’han complert els requisits i fi nalitats previstos a aquestes bases i a la convocatòria.

  Es fa pública l’aprovació inicial de la modificació de les bases indicades per un termini de 20 dies hàbils per al seugeneral coneixement. Si en el termini indicat no es presenten al·legacions, les mateixes s’entendran aprovadesdefinitivament.

  Les bases íntegres degudament modifi cades es poden trobar a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

  17. Revocació, renúncia i nul·litat de la subvenció concedida

  Serà causa de revocació de la subvenció concedida, que comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes més interessos:

  • La comprovació de l’incompliment de les condicions i càrregues que van donar lloc al seu atorgament, per manca de veracitat de les dades i/o documents aportats.
  • Per alteració del les condicions que han determinat la concessió de la subvenció o per incompliment sobrevingut de la legalitat urbanística o paisatgística en el termini de dos anys a partir de la data d’atorgament de la subvenció i imputables a la persona beneficiària i sense que l’Administració les hagués autoritzat.
  • La imputació per part de l’arrendador de l‘import de la subvenció com a part del cost global de les obres efectuades, a l’objecte de repercutir-lo en els increments de les rendes d’arrendament o de l’actualització corresponent.

  A aquest efecte, caldrà̀ notificar al beneficiari la resolució oportuna, fent alhora l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà̀ a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en el terminis i la forma que preveu el reglament general de recaptació.

  El beneficiari podrà renunciar a la subvenció i quedarà alliberat del compliment de la càrrega a que es trobi sotmesa aquella, amb pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia haurà de ser prèvia al cobrament de la subvenció, doncs en cas contrari el beneficiari haurà de procedir, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes més interessos.

  L’obligació de satisfer la subvenció pot esdevenir nul·la de ple dret si l’acte que la va atorgar s’ha dictat sense la corresponent cobertura pressupostària, així com la resta de casos previstos a la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú i la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic.

  18. Publicitat

  Aquestes bases reguladores regiran indefinidament mentre no siguin modificades o derogades per l’òrgan competent. S’hauran de publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en la BDNS i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

  Per la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, les subvencions dirigides a la rehabilitació del parc privat existent d’habitatges i d’edificis d’habitatges ubicats als àmbits al terme urbà del municipi d’Amposta destinats principalment a residència habitual i permanent per a l’exercici 2018. Seran objecte de subvenció aquelles actuacions enquadrades dins d’alguns dels programes 00, 1, 2, 3 i 2 plus descrits en aquesta convocatòria que, complint els requisits fixats a les bases reguladores, s’hagin iniciat i finalitzat en el període comprés entre l’1 d’octubre de 2017 i el 31 de maig de 2019.

  Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió de 24 d’abril de 2017, i publicades al BOPT número 103 de data 30 de maig de 2017, han estat modificades parcialment segons acord de Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2017, i publicat al BOPT número 14 de data 19 de gener de 2018.

  El procediment per a la concessió d’aquestes subvencions, en primera convocatòria, serà en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comprovació de les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris fixats per a cada programa en aquesta convocatòria.

  1-Crèdit pressupostari

  El import màxim a atorgar en aquesta convocatòria serà de 50.000 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 09/1522/77000.

  La distribució total d’aquest import entre els diferents programes serà:

  Programa

  Percentatge de la dotació pressupostaria que s’assignarà

  a cada programa

  00

  10%

  1

  20%

  2

  30%

  3

  35%

  2PLUS

  5%


  Els excedents pressupostaris que puguin haver entre els programes es distribuiran entre les sol·licituds que no puguin ser subvencionables per defecte de dotació pressupostària, tenint en compte el ordre de prevalença que atorgats per la puntuació obtinguda, i sempre tenint en compte el límit subvencionable per cada sol·licitud i programa.

  2-Objecte

  L’objecte d’aquesta subvenció , és la rehabilitació del parc privat existent d’habitatges i d’edificis d’habitatges destinats principalment a residència habitual i permanent, per tal d’incidir en la qualitat de vida dels ciutadans, la millora de les condicions d’habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

  La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.

  3-Condicions i requisits dels sol·licitants

  Serà necessari per a rebre aquesta subvenció, complir els requisits fixats a les bases reguladores, així com als programes fixats en aquesta convocatoria.

  4-Òrgan competent per a la concesió i resolució del procediment

  Òrgan instructor: Departament d’Obres i Urbanisme de l’Ajuntament d’Amposta. Òrgan de resolució: Junta de Govern Local.

  5-Documentació a aportar

  La documentació a presentar a l’Ajuntament és la fixada a la clàusula novena de les bases reguladores. Tal i com es regula a les bases, és requisit indispensable per obtenir la subvenció haver presentat prèviament la documentació fixada a la base setena relativa a la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada, on s’haurà d’especificar el programa per al que es demana la subvenció. Aquesta comunicació prèvia serà analitzada pel Departament d’Obres de l’Ajuntament, qui haurà d’emetre informe en el termini màxim d’un mes a comptar des de la data d’entrada de la petició en el Registre. En cas que aquest informe sigui desfavorable, es notificarà als interessats als efectes pertinents.

  Forma de presentació de la sol·licitud:

  Descarregui el formulari PDF que es troba a la web de l’Ajuntament d’Amposta (https://www.amposta.cat/).

  Empleni la sol·licitud fent servir un d’aquests dos mètodes:

  • Imprimir-la i emplenar-la mitjançant un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenardla prèviament amb el seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.

  Una vegada emplenada i signada l’haurà de lliurar presencialment o telemàticament al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat al propi ajuntament.

  La documentació s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, essent la data màxima per presentar les sol·licituds el 30 de maig de 2018.

  6-Terminis de resolució i notificació.

  La data màxima de resolució expressa per part de l’òrgan competent serà el 15 de juliol de 2018, sense perjudici de la seva ampliació d’acord amb allò establert a la normativa vigent. Aquesta resolució provisional serà notificada als interessats els quals tindran un termini de 10 dies per presentar, en el seu cas, les al·legacions que estimin pertinents. Si no es presenten al·legacions la resolució provisional esdevindrà definitiva. En cas que es presentin al·legacions, l’expedient junt en les al·legacions se sotmetrà a aprovació per la Junta de Govern Local, essent la resolució definitiva.

  Aquesta resolució esgota la via administrativa.

  7-Criteris de valoració de sol·licituds

  Les sol·licituds seran examinades i avaluades pels tècnics del departament d’obres d’aquest Ajuntament, realitzantdne quantes comprovacions estimi pertinent. Les valoracions es realitzaran atenent als següents criteris:

  • Tècnics: fins a un màxim de 155 punts
  • Socials: fins a un màxim de 10 punts
  • Econòmics, un punt per cada mil (1.000) euros o fracció de la inversió que es justifiqui segons la base cinquena.

  Les subvencions s’atorguen, en base al nombre de punts obtinguts que serveix per establir l’orde de prevalença, fins a exhaurir la quantitat pressupostada per a cada programa.

  No obstant, atès allò establert a la clàusula primera d’aquesta convocatòria, els excedents pressupostaris que puguin haver als diferents programes es distribuiran entre les sol·licituds que no puguin ser subvencionables per defecte de dotació pressupostària, tenint en compte l’ordre de prevalença atorgat per la puntuació obtinguda, amb el límit subvencionable per cada sol·licitud i programa.

  7BIS-Justificació

  El termini màxim per haver realitzat i justificat la inversió serà el 31 de maig de 2019, tenint cada beneficiari l’obligació de presentar el compte justificatiu en el termini màxim de tres mesos des de finalització de l’activitat (sempre abans del 31 maig). Dit compte haurà de presentardse al registre general de l’Ajuntament d’Amposta i el seu contingut haurà d’ajustardse a allò establert a la clàusula 14 de les bases reguladores.

  Una volta aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern Local, previ informe de l’àrea, es procedirà a reconèixer l’obligació i realitzar el pagament en favor de cada beneficiari.

  Al tractardse de convocatòries anticipades, la Corporació haurà d’adoptar el compromís de consignar crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals per fer front a les despeses que se’n deriven.

  8-Mitjans de notificació o publicació

  Atès l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les notificacions s’han de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l’interessat estigui obligat a rebredles per aquesta via.

  No obstant això, les administracions poden practicar les notificacions per mitjans no electrònics en els supòsits numerats en el esmentat article.

  9-Descripció dels diferents programes.

  Programa 00:


  Redacció informes tècnics dels edificis (ITE)


  Import del ajut

  Mitjançant el programa "Redacció informes tècnics dels edificis (ITE)" es concediran ajuts de fins el quaranta (40) per cent de la inversió justificada amb un màxim de tresdcents (300)€

  Despeses subvencionables

  Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

  • Honoraris dels tècnics habilitats redactors dels informes.
  • Depeses col·legials.


  Condicions particulars: ITE

  Edificis que estiguin obligats a passar la inspecció tècnica d’edificis d’habitatges segons normativa vigent publicada al DOGC


  Programa 1:


  Actuacions de conservació i sostenibilitat en coberta

  Import del ajut

  Mitjançant el programa "Actuacions de conservació i sostenibilitat en coberta" es concediran ajuts de fins el quaranta (40) per cent de la inversió justificada amb un màxim de dos mil (2.000)€

  Despeses subvencionables

  Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

  • Rehabilitació de cobertes.
  • Millora de l’envolupament tèrmic de l’edifici en coberta

  Condicions particulars: cobertes

  Aquella intervenció que requereixi la substitució o renovació del terrat o la coberta, entenent per aquesta tota actuació que comporti una modificació de la secció constructiva del tancament original, serà objecte de protecció sempre i quan es compleixin els requeriments energètics que garanteixin una transmitància máxima de UClim= 0,41 W/m2·K.

  Les propostes d’actuació hauran d’abastar tots aquells elements i superfícies amb patologies o manca de manteniment, que constitueixen els terrats de la finca. A aquests efectes les lluernes, claraboies, ampits, badalots, trasters, etc., es consideren elements integrants del terrat. Totes les actuacions seran completes i tindran cura de tot allò que sigui necessari per al seu bon funcionament (minvells, desguassos, pendents, canonades, etc).

  Per a garantir la duració i la bona execució de les obres de reparació de la superfície d’una teulada o terrat, es disposa com a intervenció mínima la substitució. En cap cas s’acceptaran solucions sobreposades als elements existents.

  Excepcionalment, i degut a les seves característiques arquitectòniques particulars, el manteniment de les cobertes a la catalana podran accedir a aquests ajuts sense necessitat d’assolir els nivells d’aïllament de les altres solucions constructives. Aquest manteniment haurà de garantir la ventilació associada als sistemes tradicionals constructius de la coberta a la catalana.

  Programa 2:

  Actuacions de conservació i sostenibilitat en façana

  Import del ajut

  Mitjançant el programa "Actuacions de conservació i sostenibilitat en façana" es concediran ajuts de fins el vintdidcinc (25) per cent de la inversió justificada amb un màxim de tres mil (3.000) €.

  Despeses subvencionables

  Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

  • Rehabilitació de façanes
  • Millora de l’envolupament tèrmic de l’edifici en façana

  Condicions particulars: façanes

  Per raó de la dignitat de ciutat i importància paisatgística dels paraments exteriors dels edificis, i atès el règim comunitari i unitari de les façanes, la intervenció haurà d’incloure entre els seus objectius la homogeneïtzació tipològica i/o cromàtica de tots els elements constructius i de tancament, de protecció solar o de protecció de locals

  Programa 2PLUS:


  Actuacions de conservació i sostenibilitat en façana

  Import del ajut

  Mitjançant el programa "Actuacions de conservació i sostenibilitat en façana" es concediran ajuts de fins el dotze (12) per cent de la inversió justificada amb un màxim de mil (1.000) €.

  Aquesta subvenció es acumulable a la del Programa 2.

  Despeses subvencionables

  Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

  • Rehabilitació de façanes
  • Millora de l’envolupament tèrmic de l’edifici en façana

  Requisit addicional que ha de complir el/la beneficiari/a:

  a) Àmbit d’actuació de la inversió: la façana de l’immoble ha de llindar directament en el tram urbà del canal de la dreta de l’Ebre.

  Condicions particulars: façanes

  Per raó de la dignitat de ciutat i importància paisatgística dels paraments exteriors dels edificis, i atès el règim comunitari i unitari de les façanes, la intervenció haurà d’incloure entre els seus objectius la homogeneïtzació tipològica i/o cromàtica de tots els elements constructius i de tancament, de protecció solar o de protecció de locals.

  Programa 3:

  Actuacions de millora de l’accessibilitat

  Import del ajut

  Mitjançant el programa "Actuacions de millora de l’accessibilitat" es concediran ajuts de fins el vintdid cinc (25) per cent de la inversió justificada amb un màxim de tres mil (3.000) €.

  Despeses subvencionables

  Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

  • Instal·lació d’ascensors Comprèn aquelles actuacions consistents en la dotació d’ascensors en edificis que no en disposin, tant per l’interior com per l’exterior dels edificis d’habitatges, sempre que es compleixin els paràmetres urbanístic d’aplicació de la clau urbanística.
  • Supressió de barreres arquitectòniques
  • Adaptació de l’habitatge per a persones amb problemes de Mobilitat.
  • Altres ajustos raonables en matèria d’accessibilitat

  Condicions particulars: accessibilitat

  No seran protegibles aquells edificis d’habitatges que per la seva data de construcció ja tenen l’obligació de complir els paràmetres fixats per les normatives vigents en la matèria.

  En cas que les actuacions a realitzar afectin elements privatius dels habitatges hauran de garantir el manteniment de les condicions d’habitabilitat que li siguin exigibles i aportar el consentiment exprés del propietari de l’habitatge i, si s’escau, el dels ocupants de l’habitatge afectat.

  Per raons de racionalitat constructiva i oportunitat es recomanarà la instal·lació de l’ascensor amb itinerari practicable per permetre la seva utilització a les persones amb mobilitat reduïda.

  1, Instal·lació d’ascensors:

  L’ascensor ha de tenir, d’acord amb les possibilitats de l’edifici, les dimensions adequades, pera que compleixi la normativa vigent d’aparells elevadors amb marcatge "CE", que comporta l’obtenció de l’alta de la posada en marxa per part del corresponent Departament de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria, mitjançant les entitats col·laboradores tipus ECA o ICIT.

  En cas que l’actuació consisteixi en la creació d’un itinerari practicable global que comporti la instal·lació d’un ascensor, aquest haurà de complir tots els paràmetres exigibles a un edifici amb obligatorietat de tenir un ascensor, segons fixa el codi d’accessibilitat de Catalunya.

  Per raons d’estalvi energètic i simplificació de les instal·lacions generals de l’edifici, es recomana reduir la utilització dels ascensors oleodinàmics per als casos estrictament necessaris.

  Serà condició indispensable que les noves botoneres disposin del sistema Braille o dels números en relleu i es situïn entre 1.00 i 1.40 m d’alçada.

  2, Supressió de barreres arquitectòniques

  Es consideren a efectes d’aquesta convocatòria, les actuacions de rehabilitació següents:

  • Supressió de desnivells en l’accés des del carrer als vestíbuls dels edificis d’habitatges.
  • Reformes constructives que comportin l’enderroc, eixamplament o adequació de portes, passadissos, ampliació de parades, millora de les condicions d’accessibilitat als ascensors existents, construcció de rampes, instal·lació d’un ascensor en un edifici de menys de quatre plantes o excepcionalment la instal·lació d’aparells elevadors consistents en plataformes elevadores verticals (PVE), en aplicació de l’establert al Decret 141/2012, de 30 d’octubre, sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, que facilitin l’accessibilitat als edificis i a l’habitatge així com a les zones comuns i d’esbarjo.

  Totes les actuacions acollides a aquest programa hauran de complir els aspectes recollits en matèria de supressió de barreres arquitectòniques de la Llei 20/91 de 25 de novembre i al Decret 135/95 de la Generalitat de Catalunya que la desenvolupa i qualsevol altre vigent en el moment de la realització.

  Amposta, 5 de Febrer de 2018.

  El Regidor d’Hisenda


  Annex

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies