• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Subhasta pública per a l’adjudicació de l’arrendament de les caselles exteriors del mercat municipal números 4, 5 i 6 del carrer Primer de Maig

Subhasta pública per a l’adjudicació de l’arrendament de les caselles exteriors del mercat municipal números 4, 5 i 6 del carrer Primer de Maig

publicat el 20/12/2016

PLEC DE CONDICIONS QUE HAN DE REGIR LA SUBHASTA PÚBLICA PER L’ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT DE LES CASELLES EXTERIORS DEL MERCAT MUNICIPAL NÚMEROS 4, 5 i 6 DEL CARRER PRIMER DE MAIG

PRIMERA. Objecte.
Es objecte de la present subhasta pública l’adjudicació de l’arrendament de les caselles exteriors del Mercat munici­pal números 4, 5 i 6 del carrer Primer de maig, per dedicar-les a activitat comercial. L’adjudicació s’efectuarà sobre les tres caselles conjunta­ment.

SEGONA. Capacitat del contractista.
Podrà ser adjudicatari de l’arrendament qualsevol persona física o jurídica amb plena capacitat d’obrar i que no estigui inclosa en cap causa de prohibició per a contractar de les previstes a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

TERCERA. Duració del contracte.
L’arrendament tindrà una duració de cinc anys comptats a partir de la data de formalització del contracte. El termini abans esmentat no podrà prorrogar-se per cap motiu, per la qual cosa l’arrendatari deurà deixar lliures les caselles objecte d’arrendament en el moment de finalització del contracte sense necessitat de cap mena d’avís.

QUARTA. Preu del contracte.
La renda mensual a abonar serà de 570,00 €. mensuals per les 3 caselles. Dita renda podrà ser millorada a l’alça.
El preu d’adjudicació tindrà la consideració de renda inicial del contracte, sobre la qual s’aplicarà la quota corresponent de l’Impost sobre el valor afegit.
La renda inicial s’actualitzarà anualment d’acord amb les variacions que sofreixi l’Index de preus al consum publicat per l’Institut nacional d’estadística u organisme que el substitueixi, comptant con a data de referència la de formalització del contracte.
El pagament de la renda s’efectuarà per mensualitats anticipades, essent obligatòria per l’adjudicatari la domiciliació bancària del seu pagament.

CINQUENA. Condicions de l’arrendament.
a) No podrà efectuar-se subarrendament ja sigui total o parcial, onerós o gratuït. La cessió de l’arrendament, amb independència del que s’estableix als dos apartats següents s’admetrà, si be es deurà abonar a l’Ajuntament una quantitat equivalent a 4 mensualitats de la renda de cada casella en concepte de participació en la cessió. La cessió de les caselles no es podrà realitzar de forma individualitzada, havent de ser, en tot cas de les 3 caselles conjuntament.
b) En el cas que l’arrendatari sigui una persona jurídica i aquesta canviï de denominació, es fusioni o s’escindei­xi, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament la modificació en el termini d’un mes a partir de la mateixa. En cas de produir-se les modificacions anteriors, la renda s’incre­mentarà segons determina l’article 32.2 de la Llei 29/94, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.
c) Si l’arrendatari és una persona física, s’admetrà la subrogació en el contracte dels hereus o legataris en cas de mort, així com en el cas de que per jubilació de l’adjudicatari, aquest no pugui continuar en l’exercici de l’activitat, s’admetrà la subrogació en favor del cònjuge o fills.
d) Les cessions previstes a l’apartat a), les modificacions previstes en l’apartat b) i les subrogacions fixades en l’apartat c) no donaran lloc a cap altre dret que el de continuar gaudint de l’arrenda­ment pel període de vigència que li resti al mateix.
e) Resten expressament excloses les indemnitzacions a l’arrendatari previstes a l’article 34 de la Llei d’arren­daments urbans.
f) Les obres necessàries per l’adaptació de local a l’ús que se’l destini i les millores que de forma voluntària realitzi l’arrendatari seran del seu càrrec exclusiu, sense que donin lloc a cap reducció de la renda. Dites obres deuran ser objecte d’autorització expressa per l’Ajuntament.
g) Les obres necessàries per mantenir les caselles en el mateix estat en que estan en el moment de l’inici de la relació arrendaticia seran de càrrec de l’Ajuntament, sempre que aquestes no siguin conseqüència de l’actuació de l’arrendatari.
h) Les despeses derivades dels serveis i subministraments, com ara aigua, energia elèctrica, telèfon, recollida domiciliària d’escombraries, etc., seran a càrrec de l’arrendatari. També ho seran les despeses derivades de les connexions, instal·lació i manteniment dels comptadors.
i) L’arrendatari prestarà una fiança en metàl·lic per import de dues mensualitats de la renda en el moment de formalització del contracte.
j) L’adjudicació de l’arrendament no significarà la concessió de cap mena de llicència per part de l’Ajuntament respecte l’activitat a desenvolupar en les caselles objecte d’arrendament, essent obligació de l’arrendatari l’obtenció de la preceptiva llicència per l’obertura i exercici de l’activitat.

SISENA. Presentació de proposicions.
Les proposicions per a prendre part en la subhasta es presentaran en el Registre general de l’Ajuntament en un termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de la Província.
Les proposicions es presentaran en un sobre tancant amb la següent inscripció:
"Proposta per a prendre part en la subhasta per l’adjudica­ció de l’arrendament de les caselles exteriors del mercat municipal números 4, 5 i 6 del carrer Primer de maig".
El sobre inclourà:
- Fotocòpia del DNI. de licitador si aquest és persona física o de l’escriptura de constitució si és persona jurídica.
- En cas que el licitador actuï en nom d’altre, còpia del document acreditatiu de la representació.
- Declaració de no trobar-se inclòs en cap causa de prohibició per a contractar amb l’Ajuntament d’Amposta.
- Document on s’especifiqui el tipus d’activitat comercial que es proposa instal·lar en les caselles objecte d’arrenda­ment. Dita activitat deurà ser alguna de les permeses en la zona segons el planejament urbanístic vigent en el municipi.
- Proposta econòmica que s’ajustarà al següent model:
"En/Na ................................., major d’edat, veí d’ ................, amb domicili al carrer .............., número ......., titular del DNI número ................, actuant (en nom propi o en representació de ..............), EXPOSO:
Haver-me assabentat del Plec de condicions econòmiques - administratives reguladores de la subhasta pública per l’adjudicació de l’arrendament de les caselles exteriors del mercat municipal números 4, 5 i 6 del carrer Primer de maig, les quals declaro conèixer i acceptar plenament. Que tinc intenció d’adjudicar-me l’arrendament de les caselles esmentades, oferint a tal efecte el pagament d’una renda mensual de (en lletres i en números) euros per les 3 caselles.
Per l’anterior, DEMANO:
Que previ els tràmits a que hagi lloc, se m’adjudiqui l’arrendament de les caselles indicades en les condicions previstes en el Plec de clàusules abans esmentat.
(Lloc, data i signatura).

SETENA. Adjudicació del contracte.
La Mesa de contractació integrada per:
President: Alcalde-President o regidor en qui delegui.
Vocals: Secretaria general de la Corporació.
Interventora general.
TAG - Secretaria.
Secretari/a: un/a funcionari/a de la Corporació.
La Mesa es reunirà el tercer dia hàbil posterior al d’acabament del període de presentació de proposicions i, un cop examinat que s’ha presentat la totalitat de la documentació exigida, formularà proposta d’adjudicació en favor del licitador que hagi ofert el pagament d’una renda mensual més elevada.
Cas que l’oferta econòmica presentada per dos o més licitadors sigui idèntica, l’adjudicatari es decidirà mitjançant sorteig a realitzar per la Mesa de contractació en sessió pública.
L’òrgan competent de la Corporació, en la primera sessió que porti a terme, adjudicarà l’arrendament al licitador en favor del qual s’hagi formulat la proposta d’adjudicació, llevat que aquest pretengui la instal·lació d’una activitat no permesa, podent-se en aquest cas adjudicar-se en favor del licitador que d’entre la resta hagi realitzat una millor oferta econòmica sense necessitat d’acudir a un nou procediment licitatori.

VUITENA. Formalització del contracte.
L’Ajuntament requerirà a l’adjudicatari per tal que en el termini d’un mes des de l’adjudicació de l’arrendament, procedeixi al dipòsit de la fiança en metàl·lic, formalit­zant-se en la mateixa data del dipòsit el contracte d’arrendament, el qual podrà ser inscrit en els correspo­nents registres, essent de càrrec de l’arrendatari les despeses que se’n generin.

Amposta, 30 de novembre de 2016.
L’ALCALDE,
Adam Tomàs i Roiget.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament