• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Socorrista: llista d’admesos i exclosos

Oferta de treball: Socorrista: llista d’admesos i exclosos

publicat el 14/08/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat


CANDIDATS ADMESOS

DNI

 

2715Z

Admès amb condicions c, d, e i f *

6780V

Admès sense condicions

8220X

Admès amb condicions f i g *

CANDIDATS EXCLOSOS: CAP

* CONDICIONS

  • Manca acreditar la condició c: No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.
  • Manca acreditar la condició d: No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.
  • Manca acreditar la condició e: No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
  • Manca acreditar la condició f: Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent corresponent al nivell B. En cas que no es compti amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català.
  • Manca acreditar la condició g: Disposar del certificat oficial que acrediti que no consten dades penals del candidat al Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia.
  • Manca acreditar la condició h: Apartat, inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya)

Es convoca als candidats admesos per a realitzar el cas pràctic el dimecres dia 22 d’agost de 2018 a les 11.00 h a l’ Ajuntament d’Amposta. (1a planta. Saló de Sessions)

Les persones aspirants que superin el cas pràctic, se’ls hi farà l’entrevista el mateix dia.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Advertim a tots els candidats/es que els manca acreditar alguna de les condicions de les bases, que disposen fins al dia de les proves per acreditar les condicions c, d i e i fins als dia 5 de setembre per acreditar les condicions f,g i h, atenent l’exclusivitat del període en que es trobem, ja que el mes d’agost és un mes inhàbil per poder tramitar aquestes condicions, advertint als interessats, que en cas de ser seleccionats i no aportar la documentació requerida en el termini indicat, se’ls podrà resoldre el contracte laboral.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament