• Webs Municipals  

Oferta de treball: Socorrista: Acta i resultats

publicat el 23/08/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Lloc: Saló de plens
Data: 22 d’agost de 2018
Hora: 11.40

Representants de l’Ajuntament:

  • Sr. Ignasi Fàbregues Barceló, Director del CTE
  • Sra. Eva Roig Castell: Coordinadora de monitors i socorristes de la PMA
  • Sr. Benjamí Gacia Balaguer, Director de la PMA, el qual actua com a vocal i secretari del Tribunal de Selecció

Currículums presentats:

DNI
2715Z Admès amb condicions f *
6780V Admès sense condicions
6780V Admès amb condicions f i g*
8373L Admès amb condicions f g i h * 

Manca acreditar la condició f. Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del terrnini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent corresponent al nivell B. En cas que no es compti amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català.

Manca acreditar la condició g. Disposar del certificat oficial que acrediti que no consten dades penals del candidat al Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia

Manca editar la condició h. Apartat, inscripció al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya)

Es fa constar que per error, el candidat 8373L, no constava a la llista d’admesos i exclosos, quan en realitat havia de constar i per tant se l’accepta per tal que pugui realitzar les proves.

Un cop acreditades les persones assistents es procedeix a realitzar un supòsit pràctic consistent en tres preguntes curtes (Valor màxim 15 punts)
El resultat és el següent:

DNI Resultats
2715Z 10,00 punts
6780V 11,00 punts
8220X 12,00 punts
8373L 13,5 punts

Seguidament es passa a realitzar una entrevista amb valoració màxima de 10 punts i el resultat següent:

DNI Resultats
2715Z 8.5 punts
6780V 6,0 punts
8220X 8,0 punts
8373L 9,5 punts

El resultat final de la fase oposició és el següent:

DNI Resultats
2715Z 18,5 punts
6780V 17,0 punts
8220X 20,0 punts
8373L 23,0 punts

Seguidament es procedeix a valorar la fase de concurs, experiència professional, formació i cursos (Valor màxim 15 punts) Amb el resultat següent

DNI Resultats
2715Z 4,5 punts
6780V 3,0 punts
8220X 4,5 punts
8373L 4,5 punts

El resultat de les dues fases oposició i concurs és:

DNI Resultats
2715Z 23,00 punts
6780V 20,00 punts
8220X 24,1 punts
8373L 27,5 punts


Amb tot l’indicat, el Tribunal Qualificador, proposa a 8373L com la persona que ha de cobrir de forma provisional la plaça de socorrista elevant la mateixa a l’òrgan administratiu competent per tal d’efectuar la contractació corresponent. La seva contractació queda condicionada a que aporti la documentació que li mancava.
La resta de candidats passaran a formar part de la borsa de treball de socorristes d’acord amb les bases 

El Sr. Benjamí Garcia Balaguer, com a secretaria del T · l qualificador de les proves, dona per acabat el procés de selecció a les tretze ores del di 22 d’agost de 2018 i signa aquesta acta juntament amb la resta de representants de l’ajuntament assistents.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament