• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Resultats finals de les proves d’un/a Administratiu/iva de Gestió per a l’Àrea de Serveis al Territori

Oferta de treball: Resultats finals de les proves d’un/a Administratiu/iva de Gestió per a l’Àrea de Serveis al Territori

publicat el 23/06/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

A la ciutat d'Amposta el dia vint-i-u de juny de 2017 Essent les nou hores es constitueix en aquesta Casa Consis¬torial el Tribunal que ha de qualificar les proves selecti¬ves convocades per a cobrir en propietat per promoció interna una plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori, subàrea d’Obres, Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament d’Amposta. El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents mem¬bres: - Presidenta: Maria Cinta Vidal i Bayarri - Vocals: Sra. Dolores Moncada i Iniesta Sr. Emilio Toledo i Avellaneda Sr. Joaquin Moya i Benet Sra. Isabel Villalví i Forcadell -Secretari: Joaquin Moya i Benet Constituït el Tribunal es procedeix a cridar a la única aspirant, compareixent aquesta:
  • - 476235
Pel Tribunal es decideix que l’aspirant procedeixi a realitzar el primer i únic exercici consistent en un dos supòsits pràctics proposats pel mateix Tribunal i que estan relacionats amb les funcions que té assignades el lloc de treball de la plaça que es convoca. Es disposarà d’un temps de 4 hores per a la realització d’ambdós exercicis. Prèviament, els membres del Tribunal es van reunir per establir les pautes de correcció dels dos supòsits pràctics constituents de la fase d’oposició d’aquest concurs oposició, recollits en un document i signat per tots els membres del Tribunal. D’aquesta manera, i d’acord amb els criteris prèviament establerts, l’aspirant ha obtingut els següents resultats: - Primer cas pràctic: 50 punts - Segon cas pràctic: 35 punts Així, acabada la fase d’oposició, l’aspirant ha obtingut un total de 85 punts d’un total de 100 possibles, assolint i sobrepassant, d’aquesta manera, la puntuació mínima exigida. Pel Tribunal es determina que l’aspirant és apte en la quarta prova de coneixements de la llengua catalana i castellana per haver-ho acreditat. Acabada la fase d’oposició i aplicades les fórmules necessàries segons les bases específiques, les puntuacions finals de la fase d’oposició són les següents: - 476235: 8’5 punts Efectuada la valoració dels mèrits al•legats i provats documentalment per l’aspirant, el Tribunal procedeix a comunicar la puntuació de la fase de concurs, amb el resultat següent: - 476235:
Mèrit Puntuació
Antiguitat pels serveis prestats 5 punts
Resultat concurs 5 punts
La puntuació obtinguda en la fase de concurs es comunica a l’aspirant. Finalment els resultats del concurs oposició per a cobrir en propietat per promoció interna una plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori, subàrea d’Obres, Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament d’Amposta, són els següents:
ASPIRANT OPOSICIÓ (10) CONCURS (5) TOTAL
476235 8’5 punts 5 punts 13’5 punts
- En base a l’anterior, el Tribunal proposa a l’aspirant amb DNI 476235 com la persona que ha de cobrir la plaça d’administratiu de gestió, escala d’administració general, grup C1, adscrit a l’Àrea de Serveis al Territori, subàrea d’Obres, Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament d’Amposta. I essent aquesta l'única escomesa per la qual han estat convocats, donen per finalitzades les seves actuacions, i de tot l'actuat es formula la present acta que signen tots els assistents, amb mi, el Secretari del Tribunal de Selecció, que dono fe.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament