• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Resultats finals de les proves de l’oferta d’auxiliar informàtic del PIAE

Oferta de treball: Resultats finals de les proves de l’oferta d’auxiliar informàtic del PIAE

publicat el 26/04/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

A la ciutat d'Amposta el dia vint-i-sis d’abril de 2017 Essent les nou hores es constitueix en aquesta Casa Consis­torial el Tribunal que ha de qualificar les proves selecti­ves convocades per a cobrir temporalment, un lloc de treball d’auxiliar tècnic, especialista informàtica, grup C2, subescala administració especial, per la realització del servei consistents en la implementació del programa de l’administració electrònica (PIAE) de l’ajuntament d’Amposta i constitució d’una borsa de treball El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents mem­bres: - President: Sr. Norbert Martínez Bausili - Vocals: Sra. Joanna Arasa Benet Sr.  Ramon Noche Arnau Sr.  Josep Rallo Masià - Secretària: Sra. Sabina Sanón Monllau Constituït el Tribunal es procedeix a cridar els/les aspi­rants, compareixent:
  • ---80257K
  • ---60881C
  • ---38877T
  • ---57755E
  • ---82752D
  • ---18032C
Pel Tribunal es decideix que els/les aspirants procedeixin a la realització del primer exercici consistent en una prova de coneixements teòrics, de 10 preguntes curtes, a resoldre en el termini màxim de 60 minuts, obtenint els següents resultats:
---80257K 12 punts
---60881C 7’25 punts
---38877T 2 punts
---57755E 1’5 punts
---82752D  3 punts
---18032C  7 punts
A continuació l’aspirant que ha superat el primer exercici procedeix a la realització del segon exercici consistent en la resolució d’un cas pràctic resolució, en el termini màxim de 60 minuts, plantejats pel Tribunal. Els resultat ha estat el següent:
  • ---80257K                                       9’60 punts
Un cop realitzada l’entrevista els resultats de la mateixa són els següents:
  • ---80257K                                        4’5 punts
Pel Tribunal es determina que l’aspirant és apte en la quarta prova de coneixements de la  llengua catalana i castellana per haver-ho acreditat. Acabada la fase d’oposició i aplicades  les fórmules necessàries segons les bases específiques, les puntuacions finals de la fase d’oposició són les següents:
  • ---80257K                                        3’88 punts
Efectuada la valoració dels mèrits al·legats i provats documentalment per l’aspirant, el Tribunal procedeix a comunicar la puntuació de la fase de concurs, amb el resultat següent:
  • ---80257K
Mèrit Puntuació
Antiguitat Serveis prestats 1’5 punts
Cursos i jornades de formació 1’5 punts
Titulació 1 punt
Puntuació total 4 punts
Resultat concurs 2’93 punts
La puntuació obtinguda en la fase de concurs es comunica a l’aspirant. Finalment els resultats del concurs oposició per a cobrir temporalment, un lloc de treball d’auxiliar tècnic, especialista informàtica, grup C2, subescala administració especial, per la realització del servei consistents en la implementació del programa de l’administració electrònica (PIAE) de l’ajuntament d’Amposta i constitució d’una borsa de treball han estat els següents:
ASPIRANT OPOSICIÓ (6,7) CONCURS (3,3) TOTAL
---80257K 3’88 punts 2’93 punts 6’81
En base a l’anterior, el Tribunal proposa al ---80257K com la persona que ha de cobrir  el lloc de treball d’auxiliar tècnic, especialitsta informàtic, grup C2, subescala administració general, per la realització del servei consistents en la implementació del programa de l’administració electrònica (PIAE).

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament