• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Resultats de les primeres proves de l’oferta de Tècnic/a mig del PIAE

Oferta de treball: Resultats de les primeres proves de l’oferta de Tècnic/a mig del PIAE

publicat el 20/04/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

A la ciutat d'Amposta el dia dinou d’abril de 2017 Essent les nou hores es constitueix en aquesta Casa Consis­torial el Tribunal que ha de qualificar les proves selecti­ves convocades per a cobrir temporalment, un lloc de treball de tècnic mig, grup A2, especialista en procediments, subescala administració general, per la realització del servei consistents en la implementació del programa de l’administració electrònica (PIAE) de l’Ajuntament d’Amposta i constitució d’una borsa de treball El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents mem­bres: - President: Sr. Ramon Noche Arnau. - Vocals: Sra. Maite Margalef Garcia. Sra. Verònica Arasa Gallego. Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri. - Secretària: Sra. Lídia Alfara Subirats. Constituït el Tribunal es procedeix a cridar els/les aspi­rants, compareixent:
  • ---02405W
  • ---60417Q
  • ---36464Y
  • ---59671Y
Pel Tribunal es decideix que els/les aspirants procedeixin a la realització del primer exercici consistent en una prova de coneixements teòrics, de 20 preguntes curtes, a resoldre en el termini màxim de 90 minuts, obtenint els següents resultats:
---02405W 12,50 punts
---60417Q 8,33 punts
---36464Y  9,26 punts
---59671Y 12,90 punts
Tots els/les aspirants han estat considerats aptes, per haver obtingut més de 8 punts en la primera prova. A continuació els/les aspirants que han superat el primer exercici procedeixen a la realització del segon exercici consistent en la resolució, en el termini màxim de 90 minuts, de dos supòsits pràctics plantejats pel Tribunal. Els resultats han estat els següents:
---02405W  21,45 punts
---60417Q No apte/a
---36464Y 21,57 punts
---59671Y 25,64 punts
El Tribunal requereix als/les  aspirants que han superat la segona prova per tal que abans del divendres 21 d’abril de 2017 a les 14 hores, presentin en el Registre General de l’Ajuntament d'Amposta, la documentació acreditativa dels mèrits a valorar en la fase de concurs. El Tribunal cita els/les aspirants per al dimarts 25 d’abril de 2017 a les 9,00 hores, amb la finalitat de realitzar l’entrevista prevista com a tercera prova de la primera fase del procés selectiu.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament