• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Reglament municipal de l’Ajuntament d’Amposta de Presentacions d’Urgència Social

Reglament municipal de l’Ajuntament d’Amposta de Presentacions d’Urgència Social

Aprovat inicialment i en període d’exposició pública.

publicat el 07/06/2016

PREÀMBUL

L’Ajuntament d’Amposta contempla, en compliment de la Constitució–articles 39 i següents, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l’atenció a persones i nuclis familiars o unitats de convivència, empadronades en el municipi en situació de vulnerabilitat social.

El conjunt d’ajuts regulats en el present reglament tendeixen, en primera instància, a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies però contemplant l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes.

Així mateix el present reglament dóna compliment als principis que, en funció de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, han de guiar l’actuació pública en matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i eficiència dels serveis públics, particularment en un àmbit tant sensible com és el de l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.

La importància de garantir el mínim de suficiència en matèria de recursos i igualtat d’oportunitats, en un sentit ampli i extensiu d’aquest principi, fa que les prestacions regulades al present reglament no es desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora de la prestació per assolir una política social inclusiva que aconsegueixi, no únicament un ajut reactiu, sinó, també, la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de la família (educatius, sanitaris, ocupacionals, relacionals, etc.), així com la incidència en les causes originàries de la situació per a la consecució d’una solució de signe estructural i no conjuntural a les necessitats de la persona perceptora en coordinació amb la resta d’administracions.

El fonament de l’atorgament de prestacions econòmiques no contributives constitueix un aspecte essencial en el present reglament el qual, com a tendència, ha adoptat la posició de la màxima objectivització en l’atorgament. No obstant això, i atesa la particularitat de les polítiques socials locals en matèria de prestacions econòmiques, en la mesura que representen el darrer sistema de protecció social, es preveu en el present reglament l’element discrecional o facultatiu del personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social el qual, de forma fonamentada, pot proposar l’atorgament de prestacions tot i no concórrer la integritat de requisits per l’accés a aquest dret. El motiu no és altre que la necessitat de combinar l’exigència de regulació amb la flexibilitat, atès l’objecte i complexitat de les situacions d’exclusió social manifesta que, per defecte, presenten un nivell de compliment de formalitats i requisits legals inferior als sectors de l’actuació administrativa i pública.

Des de l’ajuntament de Amposta es contempla com una actuació municipal rellevant l’ajut a persones en situació de vulnerabilitat social. Sense prejudici del benestar individual i familiar, la cohesió social al municipi esdevé una condició necessària per al creixement econòmic del mateix.

Els termes de criteris d’atorgament el present reglament combina dues causes que generen la concessió de prestacions:

a. El compliment dels indicadors de perempció social econòmics de les persones usuàries (objectivant, d’aquesta manera, la concessió en base als principis d’objectivitat, transparència i imparcialitat del dret públic), i

b. La concessió a discreció del professional social, de forma excepcional, tot i no complir un, o més d’un, dels requisits d’accessibilitat, o bé, tot i no assolir la puntuació global necessària per l’accessibilitat a aquest dret.

Les necessitats socials en un marc socio econòmic canviant i amb una població potencialment vulnerable, en termes socials i d’inclusió – que és extremadament heterogènia – justifiquen aquesta segona modalitat, en termes de criteris de concessió, tot seguint el principi de la necessària flexibilització en l’atenció dels casos que porten els equips bàsics d’atenció social.

En aquest mateix sentit cal tenir present que els requisits d’accessibilitat contemplats en aquest reglament segueixen una pauta de signe extensiu –són rigorosos fet els qual encara justifica , en major mesura, les facultats dels professionals de l’atenció social en matèria d’atorgament.

MARC LEGAL

Dins de les competències pròpies dels municipis que recull la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local al seu article 25.2 apartat e) s’inclou l’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social i a l’article 26.1 apartat c) es determina com un dels serveis a prestar per part dels municipis amb més de 20 mil habitants del d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.

El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l’actuació de l’administració territorial bàsica el present reglament es subsidiari de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, així com de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre, en matèria de relació amb entitats no lucratives quan les mateixes són prestadores de serveis d’ajuda a la ciutadania

Així com de tota la normativa vigent en aquests moments que sigui d’aplicació, a la Cartera de serveis socials, i la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. L’objecte

L’objecte del present reglament és regular les prestacions, tant econòmiques, materials, com en espècie, que atenen necessitats socials i el seu procediment de concessió. S’entén per prestacions materials –a diferència de les econòmiques i en espècie– aquelles en que el seu contingut tècnic o material és substituït pel seu equivalent en prestació directa de cost de mercat. S’entén per prestacions en espècie –a diferència de les econòmiques i les materials– aquelles que faciliten els productes a l’usuari, bé directament a través d’empreses proveïdores o d’entitats d’iniciativa social.

No formen part de l’objecte del present reglament les prestacions que en via administrativa són resoltes per altres nivells d’administració, encara que les mateixes puguin haver estat incoades per part d’altres serveis tècnics.

Article 2. Modalitat de prestació.

2.1. Les prestacions econòmiques que es regulen en el present reglament tenen com a objecte pal·liar les necessitats següents:

a) Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o despeses derivades del mateix:

 • Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o la contractació del gas en l’habitatge habitual.

 • Lloguers endarrerits i ajudes per lloguer d’habitatge habitual, quan existeixin garanties de continuïtat en la mateixa.

 • Despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament, llançaments, ruïna, higiene, catàstrofe o altre causes de força major.

 • Ajuts a allotjaments temporals (puntuals i/o transitoris) en casos d’extrema necessitat i situacions d’emergència social.

 • Despeses puntuals per a facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge com: avançament de finances, avals, pagaments puntuals de quotes d’hipoteques, etc.

 • Ajudes per reparacions o adaptació de l’habitatge habitual per proporcionar nivells mínims d’habitabilitat.

 • Ajudes per l’adquisició d’equipament bàsic de primera necessitat per l’habitatge habitual.

 • Mantenir les condicions mínimes d’higiene de l’habitatge, mitjançant neteges i altres actuacions de caràcter puntual (desinfecció, retirada d’andròmines, etc), que evitin o minimitzin situacions de risc higiènic.

 • Millores en l’habitatge per eliminació de barreres arquitectòniques.

b) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:

 • Avançament de despeses urgents de qualsevol de les modalitat descrites en casos d’absència temporal de recursos per part del sol·licitant i amb un pla de reintegrament de les quantitats abonades.

 • Pagament d’enterraments de beneficència, sempre que aquest servei no estigui cobert per altres mitjans.

 • Ajudes per al trasllat en cas de circumstàncies greus.

c) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària:

 • Despeses de tractaments terapèutics.

 • Despeses d’odontologia.

 • Ajudes per l’adquisició, reparació i adaptació d’ulleres per prescripció facultativa de la sanitat pública.

 • Ajudes per a medicaments: sempre que sigui per prescripció mèdica.

 • Ajudes complementàries a les concedides pel servei públic de salut.

d) Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària:

 • Ajudes al transport sempre que els desplaçaments estiguin motivats per activitats de formació o d’activació en el mercat de treball.

 • Desplaçaments per rebre atenció sanitària sempre i quan no estigui cobert pel sistema sanitari.

e) Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat.

f) Atenció als infants:

 • Ajudes per a material escolar i llibres.

 • Ajudes per a menjador escolar complementaries a la convocatòria de beques.

 • Ajudes per a activitats extraescolars i de lleure tant al llarg del curs escolar com en període vacacional.

g) Suport a la integració sociolaboral:

 • Ajuts individuals per a promoure la integració sociolaboral (despesa de matriculacions, inscripcions i assistència a cursos i altres polítiques actives d’ocupació), així com despeses derivades de l’adquisició de material o desplaçaments generats.

 • Despeses d’endarreriments o demores de quotes a la seguretat social, tant de treballadors de compte propi com d’altre, la cobertura de les quals suposi no tenir accés a prestacions econòmiques periòdiques del sistema general de protecció social.

h) Altres:

 • Ajudes per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat que no puguin ser ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda, ajustant-se en aquests casos, la quantia de l’ajuda a la necessitat plantejada.

2.2. El conjunt de modalitats de prestacions derivades del compliment de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, així com les pròpies de la Corporació, poden ser:

a) Dineràries, materials o en espècie.

b) De pagament únic o pagament periòdic.

 • S’entén com a prestacions de pagament únic les extraordinàries de caràcter econòmic, dirigida a cobrir les necessitat bàsiques d’aquelles persones i/o famílies que manquen de recursos econòmics suficients per fer front a despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessaris per prevenir, evitar o pal·liar situacions d’exclusió social, essent sempre un recolzament a la intervenció social realitzada per les entitats bàsiques d’atenció social. Es concedeixen vinculades a una situació puntual i concreta de necessitat, amb un caràcter urgent, transitori i previsiblement irrepetible, que la persona no pot atendre per sí mateixa Les prestacions de pagament únic es concediran una sola vegada dins de cada període anual i entre concessió i concessió ha d’haver transcorregut almenys un any.

 • S’entén com a prestacions de pagament periòdic les d’ajuda temporal de caràcter econòmic, dirigides a cobrir les necessitats bàsiques d’aquelles persones que manquen de recursos econòmics suficients per a fer front a despeses específiques, de caràcter ordinari o extraordinari, necessaris per a prevenir, evitar o pal·liar les situacions d’exclusió social, essent sempre un recolzament a la intervenció social realitzada pel personal tècnic dels equips bàsics d’atenció social.

c) De quantia fixa o quantia variable (per exemple proporcionals als conceptes pels quals s’atorguin i respondran a un percentatge del cost real i efectiu).

2.3. En termes de modalitat de concessió, s’estableixen dues tipologies que consisteixen en:

a) Es concediran de subvenció per raons socials.

b) Les que es constitueixen en el sistema de préstec en aquells supòsits que sigui previsible que es pugui disposar de recursos suficients a curt o a mig termini per procedir a la seva devolució o bé aquelles que complementen l’aportació econòmica i/o de qualsevol altra mena que facin les pròpies persones interessades o altres persones o entitats. En l’acord de l’atorgament s’establirà, a aquests efectes, la forma i temps de devolució o el percentatge a complementar, constant aquest de forma prèvia en la proposta de resolució dels serveis tècnics.

2.4. No es contemplen reserves o contingents de pressupost assignats a submodalitats de prestacions, essent el límit el muntant econòmic consignat a la corresponent partida del pressupost municipal en exercici.

Article 3. Àmbit d’aplicació

El present reglament serà d’aplicabilitat a persones físiques i nuclis familiars empadronats al municipi.

No obstant, i en compliment també de l’article 30 de la Llei 13/2006 de 7 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, es valoraran les situacions excepcionals que impossibilitin l’empadronament i, en aquest sentit, podran ser usuàries de prestacions d’urgència les persones individuals i les que formen part d’una unitat de convivència, encara que no estiguin empadronades al municipi, sempre que siguin residents o visquin el municipi. Tindrà especial consideració envers aquest precepte el col·lectiu de persones transeünts o en situació de sense sostre, sense perjudici d’altres situacions de vulnerabilitat on el professional de referència acrediti necessitat peremptòria.

Article 4. Naturalesa jurídica dels ajuts

4.1. Els ajuts contemplats al present reglament seran, a tots els seus efectes, considerats despesa de dret públic.

4.2. Els ajuts tenen un caràcter eventual i voluntari, no essent el contingut jurídic impossible ni contradictori amb l’anterior prescripció el fet que principalment per limitació pressupostària, el personal tècnic de referència dels Equips bàsics d’atenció social pugui limitar els ajuts a persones físiques que reuneixin els requisits objectius contemplats als apartats de valoració social i econòmica d’accessibilitat al dret de prestació d’aquest mateix reglament, i en cas necessari prioritzar els casos de major puntuació segons el barem establert.

4.3. La persona beneficiària de l’ajut no podrà exigir l’augment o revisió de l’ajut.

4.4. Per qualsevol incidència que es pugui presentar s’acordarà el que es consideri més ajustat al present reglament i prèvia audiència per un termini no superior a 10 dies a la persona interessada.

4.5. L’Ajuntament és el competent per la interpretació de les qüestions que pugui suscitar l’aplicació d’aquest reglament.

Article 5. Dotació pressupostària

5.1. L’Ajuntament de Amposta consigna en una única partida pressupostària el conjunt de prestacions econòmiques de signe social destinades a persones en situació de vulnerabilitat social.

5.2. L’esmentada partida podrà ser incrementada en funció de les modificacions de crèdits que eventualment pugui aprovar la corporació davant de circumstància d’exhauriment de la dotació i a conveniència de la disponibilitat pressupostària de l’ens.


Capítol 2. Persones beneficiàries, accessibilitat i acreditació del subjecte

Article 6. Persones beneficiàries, requisits i obligacions

6.1. Persones beneficiàries

Podran ser beneficiaris dels ajuts qualsevol persona i/o família que es trobin en una situació de dificultat socioeconòmica i per les quals els ajuts establerts siguin necessaris per tal de contenir o evitar l’empitjorament de la situació.

Es determina un perfil d’aquells ciutadans que tindran un accés prioritari en base a situacions de vulnerabilitat o exclusió social o, en el seu defecte, es defensen bens jurídics absolutament fonamentals com ho són, per exemple, la presència d’infants en famílies i unitats de convivència subjectes de la prestació, en compliment de l’art. 30 de la Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic.

6.2. Requisits:

Les persones sol·licitants de les prestacions han de complir els següents requisits:

 • Ser major de 18 anys o estar emancipades legalment o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.

 • Estar empadronades en el terme municipal de Amposta a excepció feta de les persones acollides en recursos d’allotjament institucional i transeünts en situació de pobresa extrema, i sense perjudici, també, del que estableix l’article 30 de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic en virtut de la qual, per a les prestacions econòmiques d’urgència social, poden ser també beneficiaris persones que resideixen, viuen o es troben al municipi.

 • Que la unitat de convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos iguals o inferiors: per a un adult IRSC1 mensual per al primer membre de la unitat. Per a cada adult de més de la llar: + 0,50 de l’IRSC; per a cada infant de més a la llar: + 0,3 de l’IRSC. Es considera infant als menors de 14 anys. A l’annex 1 del reglament es troba la taula dels ingressos màxims per unitat de convivència 22 per a l’any d’aprovació inicial del reglament.

 • No disposar de béns immobles diferents a l’habitatge habitual, envers els quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; ni rendes de l’activitat econòmica, ni finalment rendes de capital. Amb caràcter general no disposar de recursos alternatius que demostrin l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut.

 • No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

 • No haver sol·licitat ajut econòmic a aquesta Corporació en els darrers 6 mesos, a excepció feta de casos que requereixin renovar l’atenció urgent i immediata o bé en els casos de manca de resolució de la necessitat durant el primer atorgament de prestació econòmica.

6.3. Obligacions de les persones beneficiàries.

 • Acreditar els requisits exigits per tenir accés a les ajudes

 • Acceptar ofertes de treball tutelat i/o protegit formulades pels serveis públics d’ocupació o altres institucions competents, sempre que no s’acrediti impediment i a discreció de l’informe tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social

 • Comunicar als serveis socials municipals les variacions o canvis existents en la situació social i econòmica de la persona o de la unitat de convivència que puguin modificar les circumstàncies que van donar lloc a la sol·licitud i resolució.

 • Destinar la prestació a la finalitat que la va motivar (ajut de lloguer, medicaments, aliments,...)

 • Amb caràcter general l’atorgament de l’ajut resta condicionat a l’acceptació de l’obligació de seguir un pla de treball individual i familiar per part de la persona usuària.

 • En el cas de les prestacions econòmiques amb modalitat de pagament al proveïdor del servei i, en el cas que aquesta cobreixi només una part del cost del mateix, el beneficiari tindrà l’obligació de fer-se càrrec de la part restant.

 • Justificar l’ajuda mitjançant la presentació de factures acreditatives de la despesa.

 • Comunicar als serveis socials de l’Ajuntament l’obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat.

 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que efectuï l’Ajuntament d’ Amposta i facilitar quanta informació i documentació li sigui requerida.

 • Reintegrar els imports concedits quan no s’apliquin per a les finalitats per a les quals es van concedir.

 • Mantenir l’empadronament i la residència efectiva en el municipi de Amposta durant el temps de percepció de l’ajuda.

 • Qualsevol altre obligació relacionada directament amb l’objecte de l’ajuda i que específicament s’estableixi en l’acord de concessió d’aquesta, i que serà proposada conforme al criteri professional dels serveis socials municipals.

6.4. Obligacions específiques segons tipologies d’ajut

Cada tipologia d’ajut tindrà unes obligacions concretes i específiques que es detallaran al ser concedit l’ajut o, en el seu cas, en la convocatòria ad hoc que publiqui l’Ajuntament per a la seva concessió.

Article 7. Criteris d’atorgament

7.1. D’acord amb l’article 5 del present reglament l’atorgament de les prestacions restarà subjecte en general a la disponibilitat pressupostària d’aquest Ajuntament.

7.2. L’informe tècnic dels equips bàsics d’atenció social se sustentarà en els requisits contemplats a l’apartat segon de l’article 6, sense perjudici que el mateix professional pugui fer excepcions de casos quan la situació així ho requereixi i depassant la casuística concreta que així ho requereixi.

L’informe generador de la resolució favorable a l’atorgament de la prestació indicarà el fonament i causes que en el cas de compliment dels requisits, permet l’esmentada aprovació de la prestació.

En tot cas l’informe que, de forma originària, genera la prestació anirà acompanyat d’un model formalitzat de valoració social i d’un model formalitzat de valoració econòmica. (annex 4)

a) Valoració econòmica: Per establir la situació econòmica de la família o unitat de convivència es consideren els ingressos percebuts durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud pel conjunt de membres de la llar. Els ingressos els composen :

 • Ingressos del treball per compte aliena

 • Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia

 • Prestacions socials

 • Rendes de capital i de la propietat

 • Transferències rebudes i pagades a altres llars

 • Ingressos percebuts per infants

 • Resultats de declaracions d’impostos.

S’entén, amb caràcter general, que hi ha manca de recursos econòmics quan la unitat de convivència de la persona sol·licitant tingui uns ingressos iguals o inferiors a l’IRSC mensual per al primer membre de la unitat familiar. A aquesta quantitat es sumarà el 0,5 de l’IRSC mensual per a cadascú de la resta de membres adults i el 0,3 de l’IRSC mensual per a cadascú de la resta d’infants membres de la unitat. A l’annex 1 del reglament es troba la taula dels ingressos màxims per unitat de convivència per a l’any de publicació del reglament.

A l’annex 1 s’especifiquen les quanties màximes segons les diferents composicions de la unitat de convivència segons l’IRSC de l’any en curs a l’aprovació del present reglament.

b) Valoració social: Les peticions socials s’hauran de completar amb una valoració social per part del personal professional dels serveis socials bàsics municipals.

La suma íntegra dels punts obtinguts en la valoració social no superarà el 30 % total de la ponderació final, corresponent el 70% restant a l’aspecte econòmic.

La valoració social s’haurà de fer amb l’observació i constatació per part del personal tècnic de les situacions descrites a la taula de l’annex 2 del present reglament.

Cada situació o problemàtica observada té una valoració en punts relacionades a l’annex 2 del present reglament. La suma de les diferents situacions correspondrà a la valoració social objectiva.

En funció del previst als articles 4.2 i 7.2 del present reglament la valoració social podrà ser completada per l’informe o informes tècnics dels serveis socials bàsics on es realitzin les consideracions especials de cada cas i es raoni la no aplicabilitat del barem econòmic o social.

7.3. Les prestacions concedides no podran ser invocades com a precedent per a l’obtenció de noves prestacions.

7.4. És un criteri rellevant per a l’atorgament, que la prestació econòmica atorgada contribueixi a la resolució definitiva de la situació carencial.

7.5. Les prestacions regulades en el present reglament són intransferibles i, per tant, no podran oferir-se en garantia d’obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o descompte.

7.6. En el supòsit que concorrin varies persones sol·licitants d’una mateixa unitat de convivència per fer front a la mateixa despesa, només es podrà concedir a una d’elles, promovent l’acord entre les parts interessades.


Capítol 3. Quantia i barem de les prestacions

Article 8. Quantia i barem de les prestacions

8.1.- Les prestacions econòmiques locals amb quantia fixa o determinada són les especificades a l’article 2, apartat 1:

a) Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix

e) Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat

f) Atenció als infants

S’entén com a fixes, que les despeses d’aquesta tipologia venen determinades per la concurrència d’un proveïdor i que en el relatiu al seu muntant econòmic s’avenen a la referència de cost de mercat segons els cost comunament acceptat o de referència habitual. Cada tipologia d’ajut tindrà una quantia màxima d’ajut que es relacionen a l’annex 3 del present reglament.

8.2. Les prestacions econòmiques locals de quantia variable i orientades a donar cobertura a la integritat de la necessitat són el conjunt de les regulades a l’article 2, apartat 1, punts:

b) Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent

c) Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària

d) Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària

g) Suport a la integració sociolaboral

h) Altres

L’import de les prestacions econòmiques de quantia variable, estarà determinat pel resultat de la suma de les puntuacions obtingudes al barem econòmic i a la valoració social. L’import de finançament municipal serà el percentatge, sobre les quanties màximes, establert a la taula de l’annex 3 del present reglament.

En el cas d’extrema i severa necessitat l’import serà íntegrament finançat per part de la Corporació.

La forma d’acreditació de la prestació i subsegüent despesa es guiarà per qualsevol de les formes habitualment admeses en dret en matèria de justificació material i econòmica.

8.3. El màxim d’ajut per concepte de prestacions econòmiques i materials d’aquest ajuntament i per família amb criteri d’anualitat es fixa en la quantia de 2 vegades l’import mensual de l’IRSC, es a dir un import màxim (l’any d’aprovació inicial) de 1138,24 €. No obstant això, i de forma acreditada en l’expedient, es podran esdevenir casos de superació de l’esmentada quantia per necessitats socials justificades i en casos excepcionals.

L’import de les ajudes concedides en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajudes superi el cost de l’activitat subvencionada.

8.4. Actualització de les quanties

Al tractar-se d’un dret discrecional, i no revisable per part de la persona perceptora, l’ajuntament podrà revisar l’augment o disminució de les quanties màximes dels ajuts en casos que així resti justificat per necessitats socials.


Capítol 4. El procediment de concessió

Article 9. Professionals competents per resoldre

9.1. Els professionals competents per resoldre les prestacions d’urgència social seran els professionals socials referents dels EBAS. En els casos que la concessió de les prestacions siguin a discreció professional, de forma excepcional, tot i no complir un, o més d’un, dels requisits d’accessibilitat, o bé, tot i no assolir la puntuació global necessària per a l’accessibilitat a aquest dret, el professional competent per resoldre serà la Regidora delegada de serveis socials.

9.2. L’òrgan competent per dur a terme tota la gestió administrativa de la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és els Serveis Socials Bàsics de l’ajuntament d’Amposta

Article 10. Forma de sol·licitud, lloc i termini de presentació

Les sol·licituds es formularan en document normalitzat adreçat a l’Ajuntament de Amposta (annex 5)

El termini per la presentació de sol·licituds estarà obert durant tots els mesos de l’any, amb l’excepció d’aquelles ajudes per a les quals serà la convocatòria la que determinarà els terminis de presentació de les sol·licituds.

Article 11. Documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud

11.1. La documentació relacionada en aquest article serà considerada com a màxima i es reclamarà, en cada cas, al sol·licitant la necessària per a realitzar la valoració econòmica i social d’una forma fidedigna.

En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant o de la unitat de convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis municipals o altres administracions segons ho disposat en l’article 6.2, lletra b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

11.2. Documentació general per a qualsevol tipus d’ajut:

 • Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat degudament complimentat.

 • Acreditació de la composició de la unitat de convivència familiar i, si s’escau, certificat de discapacitat/dependència d’alguns dels seus membres:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat de convivència o documentació acreditativa de la identitat.

 • En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, original i fotocòpia del NIE, passaport o document que legalment els substitueixi.

 • Original i fotocòpia del Llibre de Família complert i, en el seu cas, sentencia de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentaria i custodia de fills.

 • Fotocòpia del títol de família nombrosa i/o família monoparental, en cas que correspongui.

 • En el cas que la persona sol·licitant o algun altre membre de la unitat de convivència estigui afectat per algun tipus de minusvalidesa o discapacitat física, psíquica o sensorial, o dependència, dictamen de valoració de grau de discapacitat /dependència.

 • En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat de convivència, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.

 • Si en la unitat de convivència hi ha algun cas d’acolliment el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.

 • Certificat de l’OTG que acrediti si perceben prestació per atur de tots els membres adults de la unitat convivència i de l’import de la prestació o, en el seu cas certificat negatiu o certificat d’estudis en el cas que estiguin estudiant.

 • Certificat d’altes i baixes de la Seguretat Social dels membres adults (majors de 16 anys) de la unitat de convivència (certificat de vida laboral).

 • Original i fotocòpia de la declaració de la renda o certificat negatiu d’Hisenda del darrer any.

 • Declaració jurada d’ingressos de la unitat de convivència, segons model que es facilita, únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d’aportar la documentació requerida en l’apartat anterior (Declaració de renda).

 • En el cas de treballadors per compte aliena: original i fotocòpia del contracte de treball i de les sis darreres nòmines dels majors de 16 anys que realitzin activitat laboral.

 • En el cas de treballadors autònoms: última liquidació trimestral d’IRPF i/o butlletí de cotització a la Seguretat Social, i en tot cas, declaració de responsabilitat dels ingressos que té.

 • Certificat de percebre o no pensions de l’Administració Pública i en cas afirmatiu de la seva quantia.

 • Justificant del capital mobiliari en el que constin els rendiments i els saldos de tots els components oberts a nom dels membres de la unitat de convivència.

 • Justificació de despeses fixes mensuals: contracte de lloguer de l’habitatge, últims rebuts de préstecs bancaris, despeses d’aigua, llum i gas...

 • En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició de la demanda, la sentencia judicial o altres documents que demostrin aquesta situació.

 • Declaració acreditativa de la reclamació de la pensió d’aliments (en cas de separació i quan no es compleix aquesta mesura).

 • Declaració de responsabilitat en la que es faci constar:

 • Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes

 • Que ha procedit a la justificació de les ajudes concedides per aquest Ajuntament, i en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva

 • Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual, sobre els que es tingui un dret de propietat, possessió, usdefruit o qualsevol altre que, per les seves característiques, valoració, possibilitat d’explotació o venta, indiqui l’existència de mitjans suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l’ajut. En cas contrari, indicar quins

 • Que autoritza expressament a l’administració municipal per recavar qualsevol tipus d’informació que pugui obrar en el seu poder o sol·licitar-la a altres administracions

 • Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida durant la seva tramitació, que podrà ser sol·licitada pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social o aportada per la persona interessada si ho considera convenient.

11.3. Documentació específica: altres documents específics segons les circumstàncies o necessitat. Per a l’accés a determinades ajudes econòmiques serà necessari aportar, a més de la documentació general, la documentació específica que correspongui, per exemple:

 • Per ajuda econòmica de pagament d’habitatge habitual, depenent del motiu de la prestació i a determinar pel personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social :

 • Justificant acreditatiu del deute de l’habitatge

 • Contracte i factures de lloguer

 • Justificant de reserva de pis de lloguer

 • Resolució judicial acordant el desnonament o l’embargament de l’habitatge

 • Fotocòpia del darrer rebut de lloguer o hipoteca

 • Sol·licitud d’habitatge de titularitat pública

 • Per l’adquisició de llibres i material escolar: document del centre escolar indicant els llibres i material necessàries.

 • Pel pagament de menjador escolar: certificat del deute, si és necessari.

 • Pel pagament de la llum, aigua i gas, allotjament temporal, comunitat, processos terapèutics, escola bressol i activitats extraescolars pel concepte pel qual es sol·licita l’ajud (per exemple avís de tall de subministrament elèctric o d’aigua per manca de pagament). Per les ajudes d’ulleres, ortopèdies, compra de mobiliari, electrodomèstics bàsics, condicionament sanitari i reparacions de l’habitatge habitual: tres pressupostos.

 • Ajuda destinada a millorar les condicions d’habitabilitat de l’habitatge habitual: aportar tres pressupostos d’obres i/o compres a realitzar.

 • Per les ajudes de tractaments mèdics, pròtesis, ajudes tècniques complementaries

 • Qualsevol altre tipus de prestació que cobreixi la Seguretat Social o altre entitat competent: Informe mèdic o prescripció facultativa de la Sanitat Pública que justifiqui la necessitat en cada cas, justificants de cites mèdiques i assistència al servei, dos pressupostos i sol·licitud de la prestació davant aquests organismes i resposta negativa a la mateixa.

 • Certificació de retards o demores de quotes de la Seguretat Social.

11.4. Document de domiciliació bancària en el cas d’acceptar l’endossament directament a tercers (article 17).

11.5. Si la sol·licitud fos presentada en representació de la persona sol·licitant aquesta sol·licitud haurà de ser signada per la persona representant legal o de fet i a més haurà d’aportar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI de la persona representant legal o de fet

 • Documentació que acrediti la condició de representant legal de la persona sol·licitant, en el seu cas

11.6. Els equips bàsics d’atenció social podran sol·licitar aquella documentació, dades aclariments que es considerin necessaris per millor resoldre la petició de sol·licitud i aconseguir la finalització de l’expedient.

11.7. Tota aquesta documentació acreditativa serà incorporada físicament i/o informàticament a l’expedient de la persona o unitat de convivència de l’EBAS.

11,8. En els casos de sol·licituds formulades per persones físiques en situació de vulnerabilitat social o bé detectades per l’actuació professional social, no constitueix una obligació expressa, ni excloent de la validesa de l’expedient administratiu, la formulació de la sol·licitud, restant la mateixa subsumida a l’informe social del personal tècnic de referència dels equips bàsics d’atenció social.

Article 12. Instrucció de l’expedient

El professional social de referència procedirà a la comprovació de la documentació dels recursos i prestacions de contingut econòmic (rendes i ingressos), que inclourà la comprovació, també, si la persona sol·licitant li han estat concedides o denegades, i el motiu de la denegació si procedeix, ajudes en règim de concurrència del mateix tipus que les sol·licita.

Una vegada realitzat l’estudi i valorada positivament la demanda per part del professional social de referència, en el període màxim de 15 dies naturals, elaboraran un informe social basat en les entrevistes i documentació aportada (article 11) on proposarà la quantitat i durada de l’ajut (annex 4).

En el cas que el sol·licitant no aporti la documentació requerida es sobreentén que comporta una desestimació directa de l’ajut per incompliment del sol·licitant en el present reglament.

L’equip bàsic d’atenció social podrà disposar que es portin a terme les actuacions de comprovació oportunes sobre la certesa de les dades aportades per part de la persona interessada. De la mateixa manera podrà reclamar a aquest aclariments i documentació que consideri necessària als efectes de fonamentar la resolució.

Igualment, dins del període de valoració, es portaran a terme les entrevistes individuals o familiars necessàries amb els interessats, així com possibles visites domiciliaries.

En el present reglament les visites a domicili es conceptuen tant com activitats de comprovació com d’intervenció social als efectes de pal·liar les situacions de pobresa i exclusió mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics però, també, mitjançant les intervencions socials en infància, educació, sanitària, d’habitatge i de tots aquells extrems que contribueixin a pal·liar les situacions de vulnerabilitat social.

El professional que genera l’informe que motiva l’atorgament vetllarà, en general, per la correcta aplicació de l’ajut, incorporant a l’expedient els justificants, acreditacions, factures i anàlegs que permetin justificar la prestació. El termini de justificació sobre la correcta aplicació de les prestacions és de 10 dies a partir del seu abonament efectiu.

Les concessions tindran com a límit econòmic el crèdit disponible en la partida pressupostaria i s’adaptaran al mateix segons el nombre de demandes rebudes.

Article 13. Resolució

La resolució serà emesa pel/la professional de referència (i en casos excepcionals la Regidora delegada de serveis socials) i determinarà la quantitat total proposada o parcial així com les condicions d’acceptació de l’ajut.

El professional referent comunicarà al/la sol·licitant aquesta resolució, en un termini de 10 dies de la resolució.

Es pretensió d’aquest Ajuntament i la regidoria de Serveis Socials la resolució de totes les demandes dins del termini que es regulen en aquest reglament.

Transcorreguts el terminis establerts en aquest reglament sense comunicació per part del professional de referència la persona sol·licitant entendrà que es troba desestimada per silenci administratiu.

Article 14. Prestacions necessàries al dia

Les prestacions necessàries al dia (transeünts i anàlegs), com és el cas de l’entrepà, seran excepcionalment abonades ex ante i justificades ex post de forma conjunta per períodes anuals.

En aquests casos d’urgència, considerada com a tal quan l’ajut s’ha d’oferir de forma immediata i que no es pot demorar pel termini ordinari.

La demanda la farà la persona usuària a l’auxiliar administratiu qui després del vist-i-plau de la Cap d’unitat oferirà document per obtenir l’entrepà en el lloc indicat a l’efecte.

La quantitat diària i anual màxima ve fixada en l’annex 3.

Article 15. Notificació a la part interessada

La resolució, tant si és favorable com si és desfavorable, la notificarà a la part interessada el professional social de referència del cas.

En el cas d’aprovar-se l’ajut, el beneficiari signarà un full de compromís on es compromet a comunicar qualsevol canvi en la seva situació (fet que pot provocar la modificació o supressió de l’ajut), i on constarà la data i tipologia d’ajut aprovat, així com que es tracta d’un ajut puntual i extraordinari, comprometent-se l’usuari a complir les accions pactades en el Pla de Treball.

Article 16. Temporalitat i pròrroga de les prestacions

Les prestacions regulades en la present normativa tenen caràcter voluntari, temporal i extraordinari, la qual cosa suposa que les prestacions es concediran en forma de pagament únic, pel període de temps màxim establert en aquesta normativa o per la durada que es determini en la resolució de la seva concessió, i que no es prorrogaran de forma automàtica un cop extingit el dret a la seva percepció. No obstant, les prestacions de pagament periòdic podran ser renovades bé d’ofici, sense necessitat de nova sol·licitud per part de la persona interessada, o a instància de la part interessada, i a proposta motivada del personal tècnic municipal de referència, si es mantenen les condicions i els requisits establerts per a la seva concessió. Les prestacions atorgades amb caràcter de dret de concurrència tenen la durada prevista a la convocatòria o resolució de concessió.

Article 17. Pagament de les ajudes.

En el supòsit d’una resolució favorable, l’EBAS iniciarà els tràmits per al pagament envers el beneficiari, atès el caràcter social de l’ajut el procediment habitual de pagament serà de forma directa a l’usuari una vegada aquest hagi signat el full de compromís (article 15).

En el cas que la naturalesa de l’ajut o per criteri del professional social que l’hagi proposat aquests poden ser gestionats indirectament. Les prestacions econòmiques podran fer-se efectives en favor de terceres persones físiques o jurídiques, sempre que les circumstàncies del cas així ho aconsellin en vistes a una millor gestió del recurs. En aquests casos caldrà acreditar que l’ajut ha estat destinat a la finalitat concreta que el motiva. Procedimentalment aquesta modalitat de gestió de la prestació s’erigeix al present reglament com a excepcional.

El proveïdor de la prestació facturarà a aquest ajuntament, acreditant, prèviament, la satisfacció de l’ajuda repercutida en la persona interessada o beneficiària.

Article 18. Comprovació dels recursos i prestacions de contingut econòmic.

L’Ajuntament podrà comprovar que els recursos i/o prestacions socials de contingut econòmic als que pogués tenir dret la persona sol·licitant o els membres de la seva unitat convivència s’haguessin fet valer íntegrament.

Article 19. Seguiment/comprovació

L’Ajuntament de Amposta efectuarà el seguiment que correspongui i comprovarà l’adequat compliment de les finalitats per a les quals foren concedides les ajudes econòmiques contemplades en aquest reglament. D’aquest seguiment i comprovació se’n realitzarà el corresponent informe que serà incorporat a l’expedient de la persona o unitat de convivència destinatària de l’ajuda.

Article 20. Control financer i justificació de la despesa

La justificació de la despesa s’acreditarà per les factures dels pagaments i despeses realitzats, els quals hauran de complir els requisits reglamentàriament establerts o mitjançant altres documents, de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

Sens perjudici del que es disposa al paràgraf anterior, i davant de determinades situacions extremes que hauran de quedar perfectament definides i motivades en el corresponent expedient, a la persona perceptora de l’ajuda no se li requerirà la justificació de la despesa pels mitjans determinats amb caràcter general citat, sinó mitjançant qualsevol altre mitjà admissible en dret, essent possible realitzar-la mitjançant l’informe corresponent dels equips bàsics d’atenció social corresponents.

En el cas que les despeses fossin suportades per diferents entitats en règim de cofinançament haurà de fer-se constar el percentatge d’imputació o import corresponent a l’ajut municipal així com el de l’altre entitat.

La justificació s’haurà d’efectuar en el termini màxim 20 dies següents (article 12) a la data de concessió. Si no existeix tal justificació dins del termini establert s’iniciaran els tràmits necessaris per tal que es reintegri la quantitat rebuda i, així mateix, la manca de justificació o la justificació incorrecta de l’ajuda rebuda pot ser motiu de denegació d’una altra ajuda posterior.

El professional social de referència de l’ajuda serà l’encarregat de comprovar l’efectiva justificació de la mateixa.

En els supòsits d’ajuts tramitats pels procediments d’urgència, i pel que fa a la justificació de la despesa i la correcta aplicació dels fons rebuts, s’estarà al que disposa l’article 14 del present reglament en regular els citats procediments.


Capítol 5. Denegació, revocació i incompatibilitats

Article 21. Procediment de denegació, modificació, suspensió, extinció i revocació

Aquests procediments podran iniciar-se d’ofici o a instància de part. Una vegada iniciats es notificarà al titular la incoació del mateix, les causes que el fonamenten i les possibles conseqüències econòmiques del mateix així com el termini per resoldre i notificar i les conseqüències del silenci administratiu. Tot això als efectes que puguin formular per part de les persones interessades les al·legacions que estimin convenients.

21.1 Denegació Podran ser denegades aquelles sol·licituds en les que, tot i complir amb els requisits establerts en l’article 6, apartat 1, pugui concórrer alguna de les següents circumstàncies:

 • La falta de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió.

 • Que el persona sol·licitant no resideixi, efectivament, al municipi. Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda.

 • Que existeixi persona legalment obligada i amb possibilitat de prestar ajuda a la persona sol·licitant.

 • Que la causa principal de la residència al municipi Amposta sigui la realització d’estudis.

 • Que l’ajuda sol·licitada no sigui adequada per la resolució de la problemàtica plantejada o que la seva mera concessió no sigui suficient per la resolució de la problemàtica plantejada.

 • Que no existeixi crèdit suficient per l’atenció de la sol·licitud.

 • Que en el termini dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud li hagi estat extingida o revocada qualsevol altra ajuda o prestació social per incompliment de les condicions establertes en la seva concessió. El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l’ajuda sol·licitada, inclòs quan el persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió.

 • Que es demostri que la persona sol·licitant pot satisfer adequadament les necessitats per si mateixa i/o amb el recolzament dels seus familiars, representants legals o guardadors de fet. Que correspongui l’atenció de la persona sol·licitant per raó de la naturalesa de la prestació o per raó de residència a una altra administració pública.

 • Qualsevol altre motiu que atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels equips bàsics d’atenció social, estimin la seva denegació de forma motivada. Tal i com ja s’ha manifestat a l’article 13 i en virtut de l’article 43 de la Llei 30/1992 i d’acord amb la relació de casos que fonamenten el silenci negatiu, les sol·licituds no resoltes s’entendran com a desestimades. Haver rebut, en l’any anterior, el màxim d’ajut per concepte de prestacions econòmiques i materials d’aquest ajuntament, és a dir, un import màxim de 2 vegades l’import mensual de l’IRSC

21.2 Modificació: Quan variïn les circumstàncies que motivaren la sol·licitud però persisteixi la necessitat de l’ajut, es podrà modificar la finalitat de la prestació a proposta del propi interessat o d’ofici, previ informe tècnic dels Equips bàsics d’atenció social. En les modificacions d’ofici es donarà, en tot cas, audiència a la persona interessada.

Així mateix l’Ajuntament tindrà el dret de revisió de les quanties concedides sempre que es produeixi un canvi en la situació socioeconòmica dels beneficiaris de la prestació.

21.3. Suspensió cautelar de les prestacions Prèvia a l’extinció o revocació de l’ajuda concedida, amb independència que s’hagi iniciat o no un procediment d’extinció o revocació, bé d’ofici o a instància de part es podrà procedir, a criteri i per decisió motivada del professional social referent a la suspensió cautelar del pagament de la prestació quan s’haguessin detectat en una unitat convivència indicis d’una situació que impliqui la pèrdua d’algun dels requisits exigits pel reconeixement o manteniment de la mateixa.

La suspensió de la prestació podrà ser motivada per la pèrdua temporal d’alguns dels requisits de la mateixa o per d’incompliment de les obligacions de la persona beneficiària recollides en aquest reglament. Serveixin com exemple els següents:

Que la persona beneficiària titular superi el nivell de ingressos establerts i computats de conformitat amb aquest reglament.

Que s’incompleixi el requeriment formulat per l’Ajuntament, així com que la persona beneficiària obstrueixi o dificulti l’activitat de seguiment i comprovació o control necessària per comprovar la permanència de la situació que va motivar la concessió de la prestació. Per incompliment de les condicions que, en el seu cas, poguessin acordar-se o establir-se en el moment de la concessió.

Que es tingui constància de conductes de la persona beneficiària que, amb posterioritat al reconeixement de la prestació agreugin de forma intencionada la seva situació de necessitat personal o la de la unitat convivència. Si la persona beneficiària destinés l’import de la prestació econòmica, total o parcialment, a finalitats diferents d’aquelles per a les quals va ser atorgada. Per incompliment de qualsevol obligació derivada del que s’estableix en el present reglament.

La suspensió es mantindrà mentre persisteixin les circumstàncies que haguessin donat lloc a la mateixa i per un període continuat màxim de 3 mesos transcorregut el qual es procedirà a l’extinció o revocació del dret a la prestació.

21.4 Extinció

Procedirà l’extinció de les prestacions, prèvia audiència a la persona interessada, per alguna de las següents causes: Per voluntat o renúncia de la persona beneficiària a la prestació econòmica. Per canvi de domicili a un altre municipi. Mort de la persona beneficiària. Quan l’ajuda s’hagi concedit a una unitat convivència l’òrgan corresponent valorarà si és pertinent o no la seva continuïtat. Desaparició de totes o d’alguna de les circumstàncies, general o específiques, que van donar lloc a la seva concessió. Compliment del termini en les prestacions de durada determinada. Per manteniment d’una situació de suspensió per un període continuat superior a tres mesos.

S’haurà de resoldre sobre el manteniment, suspensió, revocació o extinció de la prestació en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’adopció de la suspensió cautelar.

L’extinció de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària. En tot cas, i en funció de las circumstàncies econòmiques i personals concurrents, l’Ajuntament podrà establir formes de devolució fraccionada.

21.5 Revocació

Procedirà la revocació de les prestacions, prèvia audiència a la persona interessada, per alguna de les següents causes:

En cas d’incompliment dels requisits per part de la persona a de signe subjectiu (compliment del pla de treball individualitzat, acceptació d’ofertes de treball i escolarització de d’infants). Seran els equips bàsics d’atenció social qui determinaran en una proposta de resolució la valoració sobre el compliment o eventual incompliment d’aquests extrems. Quan la persona beneficiària incompleixi, totes o algunes, de les obligacions adquirides amb l’acceptació de l’ajut. Falsejar, ocultar o mostrar obstrucció a les actuacions de comprovació d’empreses per part del personal municipals de serveis socials i serveis econòmics, tot i reunir el persona sol·licitant els requisits per a la concessió.

Que hagi transcorregut el termini de tres mesos des de l’atorgament de l’ajut, sense que l’ingrés hagi pogut fer-se efectiu per causes imputables a la part interessada. La utilització de l’ajuda per finalitat diferent a aquella per a la qual fou concedida, constituirà causa determinant de la revocació de l’ajuda i del seu immediat reintegrament, previ requeriment per l’òrgan competent que, de no ser atès, promourà l’acció executiva que correspongui, sens perjudici de les actuacions civils, penals o d’altre ordre que en cada cas procedeixi. Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la seva concessió. Per l’aparició de causes sobrevingudes que produeixin la impossibilitat material de continuar amb la prestació de l’ajuda. Per ser beneficiari simultàniament d’una altra prestació amb la mateixa finalitat, es a dir que tingui la mateixa naturalesa i atengui les mateixes necessitats, sense que tal circumstància hagi estat comunicada a l’Ajuntament. La reiteració de les causes que motivaren la suspensió temporal de la prestació, de conformitat amb el que s’estableix a l’apartat corresponent d’aquest reglament. Altres causes de caràcter greu imputables al beneficiari no contemplades en els apartats anteriors.

La revocació de l’ajuda donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària i en els supòsits previstos en què sigui pertinent a la tramitació d’un expedient sancionador, si procedís. En tot cas, i en funció de las circumstàncies econòmiques i personals concurrents, l’Ajuntament podrà establir formes de devolució fraccionada.

L’acte de revocació, extinció, suspensió... anirà precedit per un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.

Article 22. Desestiment i renúncia

La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a la prestació reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament. En el cas d’ajuts incoats d’ofici o en supòsits d’incapacitat per a realitzar la renuncia per part del sol·licitant, aquesta podrà ser complimentada pels tècnics dels Serveis Socials Bàsics.

L’Ajuntament dictarà resolució en la qual s’expressi la circumstància en que concorri amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

Article 23. Infraccions, sancions i reintegraments

23.1 Constitueixen infraccions administratives en matèria d’ajuts les següents conductes, quan en elles intervingui dol, culpa o simple negligència:

 • L’obtenció d’ajudes falsejant les condicions requerides per la seva concessió, o ocultant les que l’haguessin impedit o limitat.

 • La no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les finalitats per a les quals l’ajuda fou concedida, sempre que no s’hagi produït a la seva devolució sense previ requeriment.

 • L’incompliment, per raons imputables al beneficiari, de les obligacions assumides com a conseqüència de la concessió de l’ajuda. La falta de justificació de l’ús donat als fons rebuts, la justificació incomplerta o inexacta i la justificació o fora de termini.

 • L’incompliment de les obligacions de conservació de justificants o documents equivalents.

 • La resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de seguiment i/o comprovació per part de l’Ajuntament ( s’inclouen dins d’aquest apartat les conductes o actuacions tendents a dilatar, entorpir o impedir aquestes actuacions per part de l’Ajuntament.

 • No aportar o no facilitar l’examen dels documents, informes, antecedents, justificants o qualsevol altre document requerit a aquests efectes,

 • No atendre els requeriments efectuats en aquest sentit per part de l’Ajuntament i les coaccions al personal de l’Ajuntament que realitzi tals actuacions).

 • Incompliment de l’obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi o millora en les circumstàncies que van propiciar la concessió de l’ajuda.

23.2 Seran responsables de les infraccions les persones beneficiàries o les seves representants quan aquelles manquin de capacitat d’obrar. Tindrà lloc l’exempció de responsabilitat en relació als actes, accions o omissions, tipificats com a infraccions administratives en el present reglament quan els mateixos siguin realitzat per persones que manquin de capacitat d’obrar i en aquells supòsits en què concorri força major.

23.3 Les infraccions se sancionaran mitjançant multa fins al triple de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

Així mateix, l’autoritat sancionadora competent, podrà acordar la imposició de les següents sancions:

Pèrdua durant un termini de fins a 5 anys de la possibilitat d’obtenir cap tipus d’ajut i/o subvenció de l’Ajuntament de Amposta.

La multa pecuniària serà independent de l’obligació de reintegrament de la quantitat indegudament obtinguda, aplicada o no justificada.

Article 24. Règim d’incompatibilitats

Amb caràcter general les ajudes previstes en el present reglament no són incompatibles amb qualsevol altre de les concedides per altres administracions, tenint, en tot cas, el caràcter de complementari d’aquestes, amb les següents excepcions: Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la concessió d’ajudes econòmiques amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les mateixes necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin diferent naturalesa i atenguin aquesta finalitat. Igualment seran incompatibles amb les ajudes concedides per altres entitats, que siguin de la mateixa naturalesa, abast, quantia i/o finalitat.  

No podran atorgar ajudes, si pel mateix concepte s’ha sol•licitat a altres administracions organismes públics, exceptuant aquest requisit si l’ajuda concedida no solventi la necessitat, podent, en aquest cas, complementar-se des de l’Ajuntament. Igual s’exceptuarà aquest requisit si les circumstàncies socials personals o de la unitat convivència haguessin variat des de la finalització del procés de sol•licitud.

Tampoc seran compatibles amb qualsevol tipus d’ingrés privat que li pogués correspondre al beneficiari o a un altre membre de la unitat de convivència familiar per a la mateixa finalitat, excepte, al igual que en supòsit anterior, casos excepcionals justificats mitjançant els informes tècnics pertinents que acreditin la greu situació socioeconòmica en quin cas podria ser complementari.

Tampoc es concediran ajuts destinats a l’amortització de deutes contrets amb aquesta o altres administracions públiques, ni per l’abonament de serveis prestats per aquestes o que podrien ser-ho, excepte que concorrin en el persona sol•licitant circumstàncies molt excepcionals que ho facin aconsellable i necessari.

Les ajudes no podran atorgar per la prestació d’atenció sanitària no inclosa en el catàleg de prestacions del Sistema Públic de Salut.

Article 25. Règim fiscal i Dret supletori

25.1 Les prestacions econòmiques regulades en el present reglament queden sotmeses al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

25.2 Tot allò no previst en el present reglamentes es regularà pel que estableixi la legislació específica, estatal, autonòmica o local, que hi sigui d’aplicació i, en el seu defecte, el Decret 179/1995, de 13 de juliol pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions en els aspectes, en particular de criteris d’atorgament de la concessió directa, justificació i elegibilitat de la despesa i en temes de procediment administratiu, per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 26. Tractament de dades personals i confidencialitat de les ajudes concedides

26.1 Amb la presentació de la sol·licitud d’ajuda a l’Ajuntament la part interessada dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.

Així mateix i d’acord amb l’article 5 de la LO de Protecció de Dades de 13 de desembre de 1999, les dades d’aquest caràcter subministrades per la part interessada, així com les contingudes en la documentació adjunta necessària per la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per l’Ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació. Per tal d’exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, les persones interessades hauran de dirigir-se al personal responsable del tractament que és el propi Ajuntament.

Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit a l’Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, essent utilitzades les mateixes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc establert per la 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades.

Segons l’article 5 de la LOPD,la part interessada accepta que les seves dades enregistrades per la valoració d’aquesta ajuda, puguin ser utilitzades pel servei de Benestar Social i Família en la seva base de dades per disposar de tot el seu contingut, i facilitar-lo a l’entitat prestadora del servei de forma íntegra o resumida, exonerant-lo de tota responsabilitat que pugues sorgir de mala fe, omissions o errors.

26.2 Publicació de les ajudes: No es realitzarà cap tipus de publicació de la concessió de l’ajuda.

Article 27. Revisió d’actes

La revisió del dret a las prestacions correspon als Serveis Socials Bàsics, prèvia comunicació a la part interessada, podrà efectuar-se d’ofici.

La revisió d’ofici s’efectuarà quan l’òrgan competent tingui coneixement de circumstàncies susceptibles de modificar el dret a les prestacions o de les condicions que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia.

En les resolucions de reconeixement del dret a les prestacions es podran establir terminis en els quals es verificarà d’ofici si s’han produït canvis en les condicions existents en el moment de la concessió, amb la finalitat de procedir a la seva confirmació, revisió o declarar l’extinció o revocació del dret.

També podrà aquest Ajuntament, sense perjudici del que s’ha disposat al paràgraf, determinar les dates i el procediment per tal que siguin els propis beneficiaris de les ajudes contemplades en el present Reglament els qui acreditin que segueixen reunint els requisits exigits en el seu dia per al reconeixement de l’ajuda i, en especial, els d’ordre econòmic i familiar.

Article 28. Recursos

En compliment del que disposa l’article 89.3 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, en relació amb el que estableixen els articles 116 i 117 del mateix text legal, i l’article 8 de la llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra l’acord de concessió, que es definitiu en via administrativa, es pot interposar, alternativament, recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant de l’òrgan que ha dictat la resolució o bé, directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenció administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la notificació o publicació de l’acte que posa fi a la via administrativa, si fos a exprés i si no ho fos, el termini serà de sis mesos i es comptarà, per a la persona sol·licitant i altres possibles interessades, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb el que es disposa en el present reglament, es produeixi l’acte presumpte.

Així mateix les persones interessades poden exercitar, en el seu cas, qualsevol altre recurs que estimin procedent.


Disposicions addicionals

Primera. Als efectes previstos al present reglament el concepte rentes i ingressos contempla rendes del treball, de l’activitat econòmica, del capital, patrimonials, subsidis o qualsevol altres font d’ingressos o recursos patrimonials.

Segona. La sol·licitud , l’informe social, barem social, barem econòmic, formació d’acreditació documental, declaració jurada, ordre de pagament i altres documents de procediment consten recollits a l’annex 4 el present reglament.


Disposició derogatòria

Resten derogades totes les normes municipals en vigor que regulin les mateixes prestacions que són l’objecte d’aquest reglament, i tota la normativa d’igual o inferior rang, que s’oposin al contingut, formal o procediment del present reglament.


Disposició final

Aquest reglament, una vegada aprovat definitivament pel Ple de la Corporació, entrarà en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i transcorreguts els terminis establerts en l’article 70.2 i 65.2 de la Llei7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim.

Els annexos que acompanyen al Reglament estan subjectes a possibles modificacions, derivades dels canvis i l’evolució de la situació econòmica i social.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament