• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Reglament General de Funcionament de l’ús de l’immoble destinat a bucs d’assaig de música

Reglament General de Funcionament de l’ús de l’immoble destinat a bucs d’assaig de música

Aprovació inicial en període d’exposició pública.

publicat el 07/06/2016

Capítol 1 – Bucs d’assaig

Article 1 – Naturalesa i dependència

1. L’ Ajuntament d’ Amposta és el propietari en règim de lloguer de l’ immoble de 248.02 m2, a la zona lúdica del Polígon de Tosses, al Carrer Roma, edifici número 6,
nau número 3 i 4 .
2. L’edifici compta amb dues plantes. La planta baixa està formada per un passadís d’entrada, un servei de minusvàlids adaptat, una sala polivalent amb dos serveis
diferenciats per sexes, i un magatzem. La planta superior té un passadís de distribució amb una zona habilitada per menjar i 5 bucs d’assaig.
3. Aquest local es configura com un bé municipal la gestió del qual dependrà de la Regidoria de Joventut i la seva utilització es regirà pel present reglament.

Article 2 – Descripció de l’ús de l’immoble descrit a l’article 1

L’Ajuntament d’Amposta va habilitar aquest immoble amb bucs d’assaig i de sales polivalents amb la intenció de facilitar espais on els joves puguin desenvolupar els seus projectes creatius, principalment en l’àmbit de la música, però també per a altres disciplines artístiques, amb el fí de fomentar, la cultura al municipi d’Amposta.

Capítol 2 – Règim d’utilització de l’immoble

Article 3 – Sol·licituds d’ús

1. Les persones interessades en la utilització de qualsevol dels bucs d’assaig hauran de formular, presencialment, una sol·licitud d’alta al registre de l’Ajuntament
d’Amposta. La sol·licitud s’efectuarà omplint l’imprès creat per a aquesta finalitat.

2. Aquesta sol.licitud d’ús d’un buc d’assaig haurà d’especificar els dies i hores que necessiten assajar, així com identificar nom i cognoms, i DNI de les persones que composen el grup.

3. Els períodes pels quals l’ajuntament podrà autoritzar l’ús dels bucs d’assaig no podrà excedir de 6 mesos, transcorreguts els quals les persones interessades podran tornar a sol.licitar a l’Ajuntament, en el seu cas, autorització per poder utilitzar un buc d’assaig. Aquesta sol.licitud haurà de signar-se per totes les persones interessades en utilitzar el buc d’assaig.

4. En cas de menors d’edat, la sol.licitud també haurà de signar-se per un dels seus progenitors, o en el seu defecte pel tutor legal del menor, identificant-se amb nom, cognoms i DNI, i signatura

5. L’autorització, si s’escau, de l’ús dels bucs d’assaig, implicarà que les persones autoritzades, dins del període autoritzat d’ús del buc, hauran de fer una actuació gratuïta. Aquesta actuació es realitzarà el dia que indiqui la regidoria de Joventut, tenint en compte les dates ja compromeses per aquestes persones i grup.

6. Un cop realitzada aquesta actuació, s’expedirà per la regidoria una declaració conforme aquesta s’ha efectuat, la qual serà requirit imprescindible per a la possible autorització d’un nou període d’ús del buc d’assaig.

7. Les persones usuàries podran sol·licitar la baixa voluntària del servei en qualsevol moment omplint l’ imprès creat per a aquesta finalitat.

8. L’assignació concreta d’espais és responsabilitat de la Regidoria de Joventut i es farà en funció de les necessitats i disponibilitats de les persones usuàries i de les instal·lacions. Aquesta assignació concreta es traslladarà i recollirà per part de la regidoria en la seva proposta d’acord amb el que sotmetrà a l’òrgan competent per a l’autorització o no de les sol.licituds presentades.

9. La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per autoritzar o derogar motivadament les sol.licituds d’ús dels bucs d’assaig, un cop s’hagin comprovat pel
tècnic de joventut del compliment de tots els requisits i a proposta de la regidoria de Joventut.

10. Les sol.licituds que hagi autoritzat la Junta de Govern Local, quedaran en tot cas, resoltes i per tan extingides, en el moment de la fi del contracte de lloguer de l’Ajuntament d’Amposta amb la propietat, no donant dret a rebre cap indemnització per part dels usuaris.

11. L’Ajuntament, per motius d’interès públic i mitjançant acord de la Junta de Govern Local, podrà suspendre o fins i tot extingir l’autorització d’ús del buc d’assaig
atorgada, sense que aquesta suspenció o extinció generi cap dret a rebre cap indemnització pel grup o persona autoritzada.

Article 4 – Horari

1. El local romandrà obert durant tot l’any i tots els dies de la setmana, excepte quan, per necessitats higièniques, sanitàries, remodelació o reformes de l’edifici, sigui
necessari el tancament de les instal·lacions

2. L’horari en que es podran utilitzar els bucs d’assaig serà de 8.00 hores del matí fins les 24.00 hores.

3. A l’hora d’emplenar la sol.licitud, la persona o el grup usuari, haurà d’especificar els dies i hores en que vol utilitzar el buc durant l’any. Qualsevol modificació d’horari, sigui anul.lació o increment d’hores, s’hauran de realitzar personalment o via telefònica, i es necessària la confirmació per part del personal del servei.

4. En casos puntuals en que les persones usuàries necessitin el local a unes hores diferents a les establertes en aquest reglament, podran fer la petició d’ ampliació de l’horari mitjançant instància, que anirà acompanyada de la documentació que justifiqui el fet, presentada al registre de l’ Ajuntament d’Amposta i que posteriorment aprovarà, si s’escau, la Junta de Govern Local.

5. Les persones usuàries dels bucs tindran a la seva disposició un horari d’atenció al públic al primer pis del Casal Ampostí, situal al c/ Simpàtica, nº 5.

Article 5 - Responsabilitats sobre la utilització del servei

1. Les persones usuàries seran responsables del bon ús i conservació de les instal·lacions, béns i materials.

2. Aquestes persones també es fan responsables que, al concloure l’activitat, el mobiliari quedi correctament ordenat. Així com que l’energia elèctrica i aparells
elèctrics siguin desconnectats quan no s’estiguin utilitzant. També que les portes i finestres del local quedin correctament tancades quan no hi ha ningú utilitzant-los.

3. En cas que se’n produeixi un mal ús, les despeses de reposició que l’Ajuntament valorin aniran a càrrec del grup o persones causants.

4. En els casos que es valori que els desperfectes s’han produït per causes de força major seran assumits per l’ Ajuntament.

5. Si les persones usuàries detecten algun desperfecte als aparells, o a la infraestructura, hauran de comunicar la incidència immediatament als responsables dels bucs i detallar-la per escrit en una fitxa d’incidències que es proporcionarà. En cas de no fer-ho, la responsabilitat recaurà sobre l’últim grup o persones que no ho hagin avisat.

6. Finalitzat el període d’ús autoritzat, el tècnic de Joventut farà una Declaració signada, de que la persona o grup autoritzada ha deixat les instal.lacions en perfecte estat. En cas contrari, és a dir, que el grup o persona autoritzada torni les instal.lacions en males condicions, o hagi ocasionat desperfectes, no es podrà autoritzar a lús del buc d’assaig a aquesta persona o grup almenys fins que hagi transcorregut dos anys des de la del desperfecte a l’immoble o material municipal.

Capítol 3: Equipaments i material

Article 6 – Els bucs d’assaig

1. Els bucs d’assaig musical són 5 sales insonoritzades i adequades acústicament.

2. Les mides dels bucs són els següents:
Buc 1: 24,30 m2
Buc 2: 13,50 m2
Buc 3: 13,50 m2
Buc DJ 1: 3,30 m2
Buc Dj 2: 3,30 m2

3. Tots el bucs estan degudament equipats amb aire condicionat.

4. Les persones usuàries hauran de fer servir l’equip dels bucs i solament hauran de portar els instruments i/o aparells musicals no inclosos.

Article 7 – La sala polivalent

1. La sala polivalent té 100,50 m2 i està equipada amb aire condicionat i miralls.

2. Aquesta sala està pensada per allotjar assajos de grups grans de música i grups de ball, dansa i teatre.

Capítol 4 – Seguretat, conservació i higiene

Article 8 – Accés

L’accés i la utilització dels bucs d’assaig, així com qualsevol altre espai del local, queden restringits a les persones usuàries. No està permesa l’entrada a persones alienes a aquest servei.

Article 9 – Conservació

Les persones usuàries són responsables de mantenir les sales, aparells, instruments i equipament en general en perfecte estat de conservació, respectant tots els béns,
instal·lacions i materials.

Article 10 - Neteja
Hi haurà un servei de neteja de una vegada a la setmana, com a mínim, a càrrec de l’Ajuntament d’Amposta.

Article 11 – Prohibició de fumar, beure i/o menjar
1. Amb l’objectiu d’assegurar el bon ús, així com la seguretat i higiene, queda prohibit fumar, beure (menys aigua) o menjar dins dels bucs i llocs comuns, menys a les zones habilitades per aquest fi.

2. No està permès el consum de begudes alcohòliques, fumar i el consum de substàncies prohibides en les normes sanitàries en la totalitat d’aquest immoble que està llogat per l’Ajuntament d’Amposta.

Article 12 – Assegurança
1. L’ Ajuntament d’Amposta es fa responsable del continent de la totalitat del Casal de la Música i del contingut del material propi amb la seva assegurança de l’espai.

2. El Material que està dins dels bucs, que pertanyen a les persones usuàries, no estaran assegurats. Aquestes persones seran els que decidiran si volen realitzar algun tipus d’assegurança del seu contingut dels bucs.

3. L’ Ajuntament d’ Amposta no es fa responsable dels béns materials, objectes o diners en metàl·lic que les persones usuàries deixin als bucs d’assaig o als espais comuns del Casal de la Música en cas de pèrdua, desperfecte o sostracció de dits elements.

Article 13 – Altres prohibicions

1. No es permet que s’enganxin cartells en les parets i portes, havent d’utilitzar-se els taulers de suro que existeixen al local.

Capítol 5: Infraccions i sancions

Article 14 - Les infraccions a la present ordenança es classifiquen en lleus, greus i molts greus. Qualsevol infracció que ocasioni danys a l’edifici llogat per l’Ajuntament d’Amposta comportarà, amb independència de la sanció que s’imposi, l’abonament per import equivalent al dany causat.

D’acord amb l’article 139, i següents de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, l’Ajuntament estableix el tipus d’infracció i imposició de sancionar, per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions, d’acord amb el que es regulen en els articles següents del present Reglament.

Article 15 – Infraccions lleus

- L’ús incorrecte del local.
- Falta de respecte lleu a altres usuaris el local.
- No observar les mesures necessàries per a evitar un ús inadequat d’energia
elèctrica o de subministrament d’aigua.
- Produir ruptures o desperfectes en els instal·lacions de caràcter lleu.
- Qualsevol altra infracció del present reglament que no tingui la
consideració de greu o molt greu.

Article 16 – Infraccions greus
- La reiteració de les sancions lleus.
- No observar les obligacions degudes quant a neteja dels locals.
- Permetre l’accés als locals a qualsevol persona no inclosa en la sol.licitud
d’ús de buc d’assaig.
- La falta de respecte greu a qualsevol persona que es trobi en el local.
- Produir ruptures o desperfectes en les instal·lacions de caràcter greu. Seran ruptures o desperfectes greus aquells que la reparació dels quals ascendeixi a més de 300 euros.

Article 17 – Infraccions molt greus

- La reiteració de les sancions greus.
- La desobediència a les ordres o instruccions emanades de l’ Ajuntament.
- La falta de respecte molt greu a qualsevol persona que es trobi en els locals.
- Provocar, originar o participar en baralles dins del casal de la Música.
- Produir ruptures o desperfectes en les instal·lacions de caràcter molt greu, és a dir, que superi la reparació de les mateixes 1.000 euros.
- No complir amb l’actuació que s’ha acordat entre l’ Ajuntament i la persona o el grup que s’ha autoritzat l’ús dels bucs d’assaig.
- No tenir la Declaració favorable emesa pel tècnic de joventut de bon ús de les instal.lacions llogades per l’Ajuntament.

Article 18 - Sancions
- Retirada de l’autorització a la persona o grup concret per a la utilització del
local :
a) d’ 1 setmana a 3 mesos en cas d’infracció lleu
b) de 3 mesos a 1 any en cas d’infracció greu
c) mínim de 2 anys amb la possibilitat, a criteri de la Junta de Govern Local,

de no tornar a permetre l’ús dels locals amb caràcter indefinit a cap de
les persones implicades en la infracció, inclús encara que canvien de
grup, en cas d’infracció greu

- Imposició de multa de:
a) fins a 149 euros en infraccions lleus
b) de 150 a 250 euros en infraccions greus
c) de 251 a 300 euros en infraccions molt greus

- Amonestació expressa en tots els casos.

Capítol 6 – Control

Article 19 – Seguiment del funcionament del servei

1. La Regidoria de Joventut farà un seguiment periòdic de les persones i grups usuaris del servei per tal de valorar-ne l’aprofitament.

2. La mateixa àrea podrà convocar reunions amb les persones i grups que utilitzin el servei a fi i efecte de tractar, entre d’altres, temes d’organització, coordinació,
informació i/o activitats conjuntes.

Article 20 – Compliment de la normativa

1. l’ Ajuntament, i en especial la Regidoria de Joventut, vetllarà per fer complir aquest Reglament.

2. Aquest Reglament és d’obligat compliment per a totes les persones usuàries del servei, així com les indicacions que el personal del servei pugui donar pel que fa a
la utilització de les instal·lacions o el seu comportament.

3. En cas d’incompliment o infracció dels preceptes establerts en aquest Reglament, a reserva d’altres mesures pertinents, es podrà prohibir a la persona o grup infractor
la utilització del servei i, per tant, la baixa immediata.

Article 21 - El present Reglament podrà ser ampliat o modificat a mesura que sorgeixen necessitats o circumstàncies que així ho demanden, sent necessària per a la seva
modificació el mateix tràmit que s’ha seguit per a la seva aprovació.

Article 22 - El text del present Reglament estarà exposat al taulell d’anuncis del Casal de la Música, i les persones usuàries n’hauran de ser coneixedores.

DISPOSICIÓ FINAL – Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació íntegra del seu text en el BOPT, un cop aquest sigui aprovat definitivament pel Ple.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament