• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Recepcionista d’instal·lacions esportives

Oferta de treball: Recepcionista d’instal·lacions esportives

publicat el 02/08/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

02/08/2018

Descripció del lloc de treball:

Recepcionista d’instal·lacions esportives

Departament:

Piscina Municipal

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 03/08/2018 al 20/08/2018.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 21/08/2018.
 • Inici de les proves: 28/08/2018

Requisits imprescindibles:

 • Educació Secundària Obligatòria o equivalent

Tipus de contracte:

Temporal

Jornada:

Completa

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

1609.26€

Lloc de treball:

Piscina Municipal

Data prevista d’incorporació:

12/09/2018

Observacions (particularitats de la gestió):

 • Els interessats han de registrar-se al SOC i posteriorment han de portar la documentació requerida al Registre General del Ajuntament d’Amposta en hores de registre (9h a 14h).

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases publicades en aquesta oferta.

Bases reguladores

PRIMER.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la present convocatòria és la incorporació d’una plaça de recepció d’instal·lacions esportives.

El procés de selecció es realitzarà pel sistema de concurs-oposició lliure.

Les funcions del lloc de treball son les següents:

 • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
 • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
 • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
 • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques.
 • Proposar millores en les pròpies tasques.
 • Substituir els superiors jeràrquics immediats de la seva unitat organitzativa d’adscripció en situacions puntuals.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de la unitat organitzativa d’adscripció
 • Controlar l’accés dels usuaris a la instal·lació.
 • Control de la comptabilitat: caixa, domiciliacions, pagaments amb targeta, actes d’arqueig, llibre comptabilitat, i totes les funcions derivades.
 • Venda dels serveis i materials que s’ofereixen.
 • Promoció dels serveis i activitats que es duen a terme a la instal·lació.
 • Gestió informàtica d’altes i baixes d’activitats, abonaments i serveis.
 • Control informàtic del programa de gestió.
 • Control dels paràmetres tècnics del pla d’Autocontrol.
 • Gestió del protocol d’actuació davant situacions d’emergència.
 • Vetllar per la seguretat dels usuaris.

SEGON.- TIPUS DE RELACIÓ CONTRACTUAL I JORNADA LABORAL

La persona seleccionada serà contractada sota la modalitat de contracte laboral temporal amb jornada completa de 37,5 h setmanals.

La categoria professional del contracte és C2-14, amb unes retribucions anuals totals brutes de 22.529’63€

TERCER.- PERÍODE DE PROVA.

La persona aspirant que sigui proposada pel tribunal per ocupar el lloc de treball haurà de superar un període de prova d’un màxim de 60 dies, d’acord amb la legislació vigent.

El/la treballador/a en període de prova gaudirà de les mateixes retribucions que els treballadors/es d’igual categoria.

El període de prova es valorarà per part del director de la instal·lació, que trametrà informe al cap del Departament de Recursos Humans per tal de documentar aquest tràmit a l’expedient personal de la persona contractada.

En el cas de que l’aspirant no superi satisfactòriament el període de prova, perquè no assumeixi el nivell suficient d’integració i/o eficiència en el lloc de treball objecte de la present convocatòria serà declarat no apte/a, per resolució motivada de l’òrgan competent, perdrà, en conseqüència, tots els drets a la seva contractació i es donarà per finalitzat el seu contracte. En aquest cas, l’òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de la persona aspirant que tingui la puntuació següent més alta, el qual haurà de superar el corresponent període de prova.

QUART.- CONDICIONS I REQUISITS GENERALS I PARTICULARS QUE HAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admès/a i, en el seu cas, prendre part en la convocatòria, les persones aspirants han de reunir, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits generals:

 1. Ser ciutadà/na espanyol/a, d’acord amb les lleis vigents, o nacionals de qualsevol dels altres Estats membres de la Unió Europea, restant exclosa, en tot cas, l’accés d’aquests últims a aquelles places o càrrecs que impliquin exercici d’autoritat. En idèntiques condicions poden accedir a la funció pública els ciutadans dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en que aquesta es troba definida en els tractats de la UE. Els estrangers podran accedir als llocs de treball reservats al personal laboral en el marc de la Llei d’estrangeria i d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. En tot el que no estigui previst en aquestes bases s’aplicarà el que disposa el RD 543/2001, de 18 de maig sobre accés al treball públic de l’Administració General de l’estat i els seus organismes públics de nacionals d’altres estats als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació de treballadors o altra normativa vigent d’aplicació.
 2. Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
 3. No patir cap malaltia o limitació en la seva capacitat física, psíquica o sensorial que impedeixi o sigui incompatible amb l’exercici normal de les corresponents funcions.
 4. No haver estat separat/da, per resolució disciplinària ferma, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da, per sentència ferma, per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat acomiadat disciplinàriament a l’àmbit del sector públic.
 5. No trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
 6. Les persones aspirants hauran d’acreditar, dins del termini de presentació de sol·licituds, estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català o equivalent corresponent al nivell B. En cas que no es compti amb el certificat esmentat caldrà realitzar la corresponent prova de coneixements de català.
 7. Disposar del certificat oficial que acrediti que no consten dades penals del candidat al Registre Central de Delinqüents sexuals del Ministeri de Justícia.
 8. Complir, com a mínim, amb els requisits formatius següents:
  • Educació Secundària Obligatòria o equivalent

Tots els requisits establerts, tant els generals com els particulars, s’hauran de complir i acreditar dins del termini de presentació de sol·licituds, i s’hauran de mantenir en qualsevol cas fins a la contractació.

CINQUÈ.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, plaça del Ajuntament 3-4, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals, des de l’endemà de la publicació d’aquestes bases i fins al dilluns 20 d’agost en horari de registre (09:00 a 14:00) i adreçada al departament de Recursos Humans.

Els/les aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides al punt quart.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae del o la aspirant, de fotocòpies del DNI, de les titulacions acadèmiques exigides i de la documentació acreditativa dels mèrits exposats en el currículum vitae. Tots els documents s’han de presentar mitjançant originals i les respectives fotocòpies degudament compulsades per poder comparar la seva veracitat.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu així com la publicitat d’aquestes dades, d’acord amb la normativa vigent. També donen el seu consentiment a que l’Ajuntament d’Amposta pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s’al·leguin. El fet de falsejar o mentir en dades i requisits necessaris per a participar en aquest procés selectiu, l’Ajuntament podrà acomiadar i en el seu cas iniciar l’expedient disciplinari que correspongui contra aquest.

SISÈ.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el dia 21 d’agost es publicarà a la web de l’Ajuntament i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. La mateixa publicació contindrà una relació de les persones aspirants que han de realitzar les proves de coneixements de la llengua catalana; el lloc, data i hora d’inici del procés de selecció. Un cop feta la publicació, es concedirà un termini de 6 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions.

Els successius anuncis d’aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la web municipal.

Les proves selectives es duran a terme entre el 28 i el 31 d’agost. La data, hora i lloc exactes es publicarà amb la llista d’admesos i exclosos el dia 21 d’agost.

La persona que obtingui major puntuació s’incorporarà amb data d’inici el 12 de setembre del 2018.

SETÈ.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador es constituirà de la següent manera:

-President/a:

Titular:

Suplent:

-Vocals:

Titular:

Suplent:

Titular:

Suplent:

-Secretari/ària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels i les seves membres i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència del president/a i del secretari/ària.

En cas que el tribunal ho estimi convenient, podrà disposar de la incorporació d’assessors/es especialistes per a totes o alguna de les proves. Els esmentats assessors/es es limitaran a l’exercici de les seves especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el Tribunal.

VUITÈ .- PROCÉS SELECTIU

El procés de selecció, que ha de tenir caràcter obert i garantir la lliure concurrència, es realitzarà mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i constarà de les següents fases:

1. FASE D’OPOSICIÓ. Puntuació màxima 25 punts.

En aquesta fase es valoraran els coneixements teòrics i pràctics dels aspirants, mitjançant la realització d’una prova de català, una prova de supòsit pràctic i una entrevista, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació que es detallen seguidament.

 1. Primer exercici: Prova de coneixements de llengua catalana, de caràcter obligatori i eliminatori, que consistirà en la realització de proves sobre coneixement de la llengua catalana corresponents al nivell B de la Direcció General de Política Lingüística. La seva qualificació serà "apte/a" o "no apte/a".

  Quedaran exempts/es de realitzar aquesta prova les persones aspirants que acreditin, amb la sol·licitud, estar en possessió del corresponent certificat de coneixements de la llengua catalana de nivell B de la Junta Permanent de Català o equivalent.

  Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.
  Donada l’excepcionalitat que els centres d’ensenyament estan tancats durant el mes d’agost, es podrà presentar el certificat del nivell de català fins al dia 5 de setembre.

 2. Segon exercici: Prova d’habilitats pràctiques. Puntuació màxima 15 punts.

  Versarà sobre les funcions del lloc de treball a cobrir que es contrastaran mitjançant el desenvolupament d’un o més supòsits pràctics relacionats amb les funcions pròpies de la categoria i del lloc de treball objecte de la convocatòria, que es valorarà fins a 15 punts.

 3. Tercer exercici: Entrevista. Puntuació màxima 10 punts.

  L’adequació del perfil aptitudinal al lloc de treball es contrastarà mitjançant la realització d’una entrevista personal amb les persones aspirants en la qual es valoraran els aspectes que a continuació és concreten, d’acord amb el següent barem:
  1. Polivalència 2 punts
  2. Capacitat d’atenció al públic 2 punts
  3. Capacitat de treballar en equip 2 punts
  4. Capacitat de resolució de conflictes 2 punts
  5. Motivació pel lloc de treball 2 punts

Les persones aspirants seran convocades per a la realització, si s’escau, dels diferents exercicis i de l’entrevista en crida única i hauran de presentar, a efectes d’identificació, l’original del DNI o document equivalent.

La no compareixença d’un/a aspirant a qualsevol dels exercicis i a l’entrevista en el moment de dur-los a terme, llevat de casos de força major degudament justificats i valorats lliurement pel tribunal, determinarà la pèrdua del dret a participar en el mateix exercici quedant exclòs/a del procés selectiu.

El tribunal podrà realitzar aquelles proves addicionals que consideri necessàries, com ara proves psicotècniques, per tal de validar l’adaptabilitat del perfil dels aspirants al lloc de treball. La qualificació d’aquestes proves serà d’apte o no apte.

El primer exercici es qualificarà d’apte o no apte.

El segon exercici es puntuarà entre 0 i 15 punts. Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 8 punts.

El tercer exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts. Quedaran eliminades les persones aspirants que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

Finalitzada la fase d’oposició tindrà lloc la fase de concurs. Només participaran en aquesta fase aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició.

El tribunal qualificador podrà realitzar una entrevista personal als o les aspirants en cas d’empat de puntuació. Aquesta entrevista consistirà en respondre qüestions vinculades a les funcions pròpies de la plaça a cobrir i el perfil professional de l’aspirant, l’experiència professional en l’àmbit de l’educació infantil, la capacitat de treball en equip, capacitat d’adaptació i reacció. Es valoraran els mèrits i l’experiència. La puntuació màxima d’aquesta fase serà de 0,5 punts.

2. FASE DE CONCURS. Puntuació màxima 15 punts

Aquesta fase, no tindrà caràcter eliminatori ni es podrà tenir en compte per superar les proves de la fase d’oposició.

El tribunal valorarà els mèrits al·legats i degudament acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb els criteris de valoració i puntuacions següents:

a) Experiència professional. Puntuació màxima 6 punts.

Per experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de treball a cobrir, a raó de 0,20 punts per cada mes complet treballat.

b) Formació complementària que tingui relació amb el lloc de treball a cobrir. Puntuació màxima 4,5 punts.

 1. Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a 50 hores: 0,50 punts per curs.
 2. Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a 100 hores: 1,00 punts per curs.
 3. Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 2,00 punts per curs.

Per a ser valorats pel tribunal, en els certificats o títols dels cursos de formació haurà de constar el nombre d’hores. Només computarà la formació igual o superior a 20 hores.

c) Formació acadèmica. Puntuació màxima 4,5 punts.

Titulacions acadèmiques relacionades amb la plaça (excepte la que dóna accés a la participació en el procés de selecció), segons el següent barem:

 • Llicenciatura o graus 2,5 punts
 • Diplomatura 2 punts
 • Màsters 1,5 punts
 • Postgraus 1 punt
 • Cicle formatiu de grau superior 1 punt
 • Cicle formatiu de grau mitjà 0,5 punts

Només es comptabilitzaran aquelles titulacions acadèmiques que siguin diferents de les necessàries per a l’accés al procés selectiu.

Els títols han d’estar expedits per l’organisme oficial corresponent; s’han de presentar degudament acreditats mitjançant l’original i fotocòpia compulsades.

En tot cas si cal acreditar qualsevol equivalència l’haurà d’aportar l’aspirant mitjançant un certificat expedit a aquest efecte per l’administració competent en cada cas.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 15 punts.

La puntuació total màxima corresponent a les dues fases (concurs i oposició) serà de 40 punts.

El resultat final serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració de les proves practicades durant la fase d’oposició, i dels mèrits aportats, per les persones aspirants, corresponents a la fase de concurs.

NOVÈ.- RELACIÓ D’APROVATS/DES

Acabada la qualificació de les persones aspirants, el tribunal publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web, la relació d’aprovats/des per ordre de puntuació.

El tribunal elevarà la relació d’aprovats/des, juntament amb l’acta de l’ultima sessió, que farà concreta referència a les persones seleccionades, a la Presidència de la corporació.

La resolució del tribunal vincularà a l’Administració sens perjudici que aquesta, en el seu cas, pugui procedir a la seva revisió d’acord amb els article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre sobre el procediment administratiu comú i la resta de legislació relacionada, supòsit aquest en què s’hauran de practicar de nou les proves o tràmits afectats per les irregularitats.

DESÈ.- LLISTA D’APROVATS/DES

La puntuació definitiva s’obtindrà sumant la nota de totes les proves esmentades.

La puntuació únicament tindrà efectes pel procés selectiu concret.

ONZÈ.- COMUNICACIONS

Totes les comunicacions s’efectuaran únicament mitjançant la publicació corresponent al tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web oficial i opcionalment a les xarxes oficials de l’Ajuntament d’Amposta.

DOTZÈ.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

El President de la Corporació o Regidor/a de l’àrea resoldrà la contractació a favor de la persona aspirant proposada.

TRETZÈ.- REMUNERACIONS

El/la professional que es contracti tindrà una remuneració en funció de la seva categoria professional.

CATORZÈ.- IMPUGNACIONS

Aquestes bases, la convocatòria i tots els actes administratius que se’n derivin i de l’actuació de l’òrgan de selecció, podran ser impugnats pels interessats/des i en la manera que estableix la Llei de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú.

QUINZÈ.- INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DEL SERVEI

Serà aplicable al personal proposat la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

SETZÈ.- RECURSOS I INCIDÈNCIES

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal i tots els actes administratius que se’n derivin, podran ser impugnats per les persones interessades en els casos i en les formes establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s’originin durant el desenvolupament dels procediments de selecció i podrà disposar la realització de proves addicionals, no previstes en aquestes bases per tal de resoldre possibles situacions d’empat en la qualificació definitiva dels aspirants.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’Ajuntament d’Amposta.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

DISSETÈ.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases regirà allò que determinin les normes vigents d’aplicació directa o supletòria a tots els processos selectius de l’administració local.

Actualitzat el 21/08/2018

Llista provisional d’admesos i exclosos

Candidats admesos*

DNI

8704J

3663F

8692J

7297R

2929H

8835J

9027Y

6029S

6867P

9345W

2639B

4684B

3179S

5150B

5556D

0035W

1574E

2345Q

6586A

3271H

1026R

0231L

5492J

5464N

9478W

0393N

6862A

1997Z

0099V

4407J

7113X

4519Y

8263J

5304R

2242M

2837W

7705X

5136H

1679L

7857R

*Es recomana als candidats admesos revisar si han de realitzar la prova de català, ja que és eliminatòria i en cas de no presentar-se o no ser qualificats com a aptes, es consideraran exclosos del procés.

Candidats exclosos

DNI

MOTIU

0746S

Certificat d’ESO o equivalent no presentat

3761G

Certificat d’ESO o equivalent no presentat

Candidats que hauran de realitzar la prova de català (nivell b)

DNI

8704J

3663F

9027Y

4684B

3179S

5556D

0035W

2345Q

3271H

1026R

5492J

5464N

7113X

4519Y

8263J

2242M

Concedir un termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin esmenar els defectes que hagin motivat l’exclusió dels candidats o per si es vol aportar nova documentació.

Es convoca als candidats que han de realitzar les proves de català (nivell B), el dia 5 de setembre a les 9h a l’Ajuntament d’Amposta. Aquells candidats que puguin acreditar el nivell però que no els hagi estat possible aportar-lo perquè els Instituts estan tancats durant el mes d’agost poden aportar la certificació dins del període d’al·legacions (fins al 4 de setembre inclòs), al registre de l’Ajuntament d’Amposta, de 9h a 14.

Els candidats admesos que han de passar la prova de català i que no la superin o no es presentin es consideraran exclosos. Es publicarà la llista dels admesos definitius el mateix dia 5 de setembre.

Es convoca als candidats admesos (i que hagin superat la prova de català si s’escau), per a realitzar les proves pràctiques indicades a les bases, el dia 6 de setembre a les 9h a la Biblioteca per a realitzar el cas pràctic.

Les persones aspirants que superin el cas pràctic, se’ls hi farà l’entrevista el mateix dia o si no és possible degut al gran volum de candidats, es realitzaran les entrevistes el dia següent.

El tribunal qualificador està format pels següents membres:

 • President/a: Maria del Mar Medall Gonzàlez
  Suplent/a: Verònica Arasa Gallego
 • Vocals: Jaume Rosselló Prats
  Suplent/a: Ruth Vallés Príncep
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
  Suplent/a: Norbert Martínez Bausili

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 04/09/2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Candidats admesos*

DNI

8704J

3663F

8692J

7297R

2929H

8835J

9027Y

6029S

6867P

9345W

2639B

4684B

3179S

5150B

5556D

0035W

1574E

3425Q

6586A

3271H

1026R

0231L

5492J

5464N

9478W

0393N

6862A

1997Z

0099V

4407J

7113X

4519Y

8263J

5304R

2242M

2837W

7705X

5136H

1679L

7857R

*Es recomana als candidats admesos revisar si han de realitzar la prova de català, ja que és eliminatòria i en cas de no presentar-se o no ser qualificats com a aptes, es consideraran exclosos del procés.

Candidats exclosos

DNI

MOTIU

0746S

Certificat d’ESO o equivalent no presentat

3761G

Certificat d’ESO o equivalent no presentat

 Candidats que hauran de realitzar la prova de català (nivell b)

DNI

8704J

5556D

3271H

1026R

5464N

7113X

2242M

Es convoca als candidats que han de realitzar les proves de català (nivell B), el dia 5 de setembre a les 9h a la BIBLIOTECA.

Es convoca als candidats admesos (i que hagin superat la prova de català si s’escau), per a realitzar les proves pràctiques indicades a les bases, el dia 6 de setembre a les 9h a la Biblioteca per a realitzar el cas pràctic.

Les persones aspirants que superin el cas pràctic, se’ls hi farà l’entrevista el mateix dia o si no és possible degut al gran volum de candidats, es realitzaran les entrevistes el dia següent. El Tribunal informarà als candidats sobre el procediment a seguir.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 05/09/2018

Llista definitiva d’admesos i exclosos (actualitzada amb prova de català)

Candidats admesos

DNI

8704J

3663F

8692J

7297R

2929H

8835J

9027Y

6029S

6867P

9345W

2639B

4684B

3179S

5150B

5556D

0035W

1574E

3425Q

6586A

3271H

1026R

0231L

5492J

9478W

0393N

6862A

1997Z

0099V

4407J

4519Y

8263J

5304R

2837W

7705X

5136H

1679L

7857R

Candidats exclosos

DNI

MOTIU

0746S

Certificat d’ESO o equivalent no presentat

3761G

Certificat d’ESO o equivalent no presentat

7113X

Nivell català no apte

2242M

Nivell català no apte

5464N

Nivell català no apte

Es convoca als candidats admesos per a realitzar les proves pràctiques indicades a les bases, el dia 6 de setembre a les 9h al IES MONTSIÀ.

Les persones aspirants que superin el cas pràctic, se’ls hi farà l’entrevista el mateix dia o si no és possible degut al gran volum de candidats, es realitzaran les entrevistes el dia següent. El Tribunal informarà als candidats sobre el procediment a seguir.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Actualitzat el 06/09/2018

Resultats de les proves teòrico-pràctiques

Realitzades les proves teòrico-pràctiques del dia 6 de setembre, els candidats que l’han superat i han de fer l’entrevista, son els següents:

DNI

RESULTAT PROVA

DIA ENTREVISTA

HORA ENTREVISTA

8704J

Apte

06/09/2018

14:30

3663F

Apte

07/09/2018

09:00

8692J

No apte

 

 

7297R

Apte

06/09/2018

13:10

2929H

Apte

06/09/2018

14:10

8835J

Apte

06/09/2018

15:10

9027Y

No apte

 

 

6029S

Apte

06/09/2018

12:50

6867P

Apte

06/09/2018

14:50

9345W

No  apte

 

 

2639B

Apte

07/09/2018

09:20

4684B

Apte

06/09/2018

13:30

3179S

No  Presentat

 

 

5150B

No presentat

 

 

5556D

Apte

06/09/2018

13:50

0035W

Apte

07/09/2018

09:40

1574E

No presentat

 

 

3425Q

Apte

07/09/2018

10:00

6586A

No presentat

 

 

3271H

Apte

06/09/2018

12:30

1026R

No apte

 

 

0231L

Apte

07/09/2018

10:20

5492J

No presentat

 

 

9478W

Apte

07/09/2018

10:40

0393N

No apte

 

 

6862A

Apte

07/09/2018

11:00

1997Z

No presentat

 

 

0099V

Apte

07/09/2018

11:20

4407J

Apte

07/09/2018

11:40

4519Y

Apte

07/09/2018

12:00

8263J

Apte

07/09/2018

12:20

5304R

Apte

07/09/2018

12:40

2837W

Apte

06/09/2018

15:30

7705X

No presentat

 

 

5136H

Apte

07/09/2018

13:00

1679L

Apte

07/09/2018

13:20

7857R

No apte

 

 

7113X

Apte

07/09/2018

13:40

Els candidats aptes en aquesta prova han de venir a realitzar l’entrevista a l’Ajuntament d’Amposta, al segon pis, sala Sant Jean, el dia i hora indicats.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/09/2018

Resultats finals per a cobrir una (1) plaça de recepció d’instal·lacions esportives i per a formar part de la borsa de treball de recepció de les instal·lacions esportives municipals

DNI

Puntuació prova teòrico-pràctica

Puntuació entrevista

Puntuació mèrits

 Puntuació total

2837W

13,5

9,75

13,5

36,75

4407J

13,75

9,5

12

35,25

6867P

10,5

6

12,5

29

1679L

10,75

6,75

11

28,5

4519Y

10,25

6,5

11,5

28,25

0035W

13,75

9,5

4,3

27,55

6862A

11,5

8,25

7,5

27,25

6029S

12

6

9

27

8704J

12

6,75

8

26,75

3425Q

12,5

8,75

4,9

26,15

9478W

9,25

8

7

24,25

7113X

10,5

7

6

23,5

7297R

11

8

3,5

22,5

3663F

9

5,5

7,5

22

5304R

8

7

6,3

21,3

0099V

8,25

7

6

21,25

8263J

10,75

8

2

20,75

8835J

10,85

7,5

2

20,35

2929H

12

7,5

0

19,5

5136H

8,75

6

4,5

19,25

5556D

8,75

8,5

0

17,25

0231L

8

7,5

1,5

17

3271H

9

7,5

0

16,5

4684B

8,75

6

0

14,75

2639B

8,5

1

0,5

10

9345W

7,5

 

 

7,5

1026R

7,5

 

 

7,5

7857R

7,5

 

 

7,5

0393N

6,75

 

 

6,75

8692J

5,25

 

 

5,25

9027Y

4,5

 

 

4,5

3179S

No  Presentat

 

 

0

5150B

No presentat

 

 

0

1574E

No presentat

 

 

0

6586A

No presentat

 

 

0

5492J

No presentat

 

 

0

1997Z

No presentat

 

 

0

7705X

No presentat

 

 

0

El candidat/a que ha obtingut una major puntuació és el proposat pel Tribunal per a incorporar-se en primer lloc. La resta de candidats/es aprovats/des passen a formar part de la borsa de treball per al lloc de treball de Recepció instal·lacions esportives i seran cridats a ocupar la feina per ordre de puntuació quan apareguin futures vacants.

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament