• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Concursos de concessions administratives Quiosc Valletes: Atorgament d’una concessió administrativa

Quiosc Valletes: Atorgament d’una concessió administrativa

publicat el 14/02/2018

I Objecte.

El present contracte té per objecte l’atorgament, en la forma i condicions que s’estableixen en el present Plec, d’una concessió administrativa per a l’ús privatiu d’una part del domini públic (carrer Amèrica cruïlla amb Avinguda Josep Tarradelles) del qual l’Ajuntament n’és titular.

La porció del carrer esmentat que és objecte de la concessió, amb una superfície total de 24 m2. resta definida en el plànol que figura com annex al present Plec.

II Naturalesa jurídica.

Es tracta d’una concessió d’ús privatiu de béns de domini públic que no comporta la seva transformació o modificació, conforme al que disposa l’article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

III Procediment de selecció.

La selecció del contractista es realitzarà pel sistema de concurs obert la resolució del qual és realitzarà amb l’aplicació dels següents criteris:

Millora en el cànon previst: fins a 15 punts.

Millors condicions en la prestació del servei: fins a 5 punts.

d) Altres millores sobre les previsions del present plec: fins a 5 punts.

IV Capacitat per a concórrer.

Estan capacitades per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica, professional i tècnica en els termes de l’article 60 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic com prohibitives per a contractar amb l’administració pública.

V Obres, instal·lacions i equipaments.

El quiosc a instal·lar, així com les obres, instal·lacions i equipaments necessàries per al seu funcionament seran realitzades i aportats per l’adjudicatari.

VI Duració de la concessió.

La concessió s’atorgarà per un termini màxim de 4 anys, comptats a partir de la data de l’atorgament de la concessió.

El termini de duració de la concessió no podrà prorrogar-se.

VII Exposició simultània del Plec de condicions i de l’anunci de licitació.

De conformitat amb el que disposa l’article 122 del RDL 781/86, de 18 d’abril, l’exposició del Ple de condicions particulars i l’anunci de licitació es realitzaran en el mateix acte, podent-se presentar reclamacions contra el plec en el termini de vint dies hàbils següents al de la publicació de l’anunci.

Si en el termini esmentat es formulessin reclamacions contra el plec de condicions, es suspendrà la licitació i el termini de presentació de proposicions fins la resolució d’aquelles.

VIII Proposicions i documentació.

Les proposicions per a prendre part en el concurs se presentaran a la Secretaria general de l’Ajuntament, en sobre o plec tancat, a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscripció:

Sobre 1, a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscripció: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA PER A PRENDRE PART EN EL CONCURS PER A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ D’US PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC A LA ZONA DE VALLETES, AL CARRER AMÈRICA CRUÏLLA AMB AVINGUDA JOSEP TARRADELLES.

El sobre inclourà la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI o de l’escriptura de constitució de la societat, segons el licitador sigui persona física o jurídica.
 • Declaració jurada de no trobar-se el proposant inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • Poder notarial acreditatiu de la representació de l’ofertant, en cas que no actuï en nom propi, degudament bastantejat.
 • Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional.
 • Declaració expressa i responsable de l’empresa que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de no tenir cap deute amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • Justificant de que es troba al corrent del pagaments de les quotes de la seguretat social.
 • Declaració jurada de no trobar-se en cap de les prohibicions, incompatibilitat o incapacitats per contractar amb l’Administració, previstes a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 • Declaració de l’acceptació plena del Plec de condicions del present concurs i de totes aquelles obligacions que del mateix se’n derivin, com a concursant i adjudicatari, en el seu cas.

Sobre 2, a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscripció: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER A PRENDRE PART EN EL CONCURS PER A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ D’US PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC A LA ZONA DE VALLETES, AL CARRER AMÈRICA CRUÏLLA AMB AVINGUDA JOSEP TARRADELLES.

El sobre inclourà la següent documentació:

 • Millores en les condicions en la prestació del servei.
 • Altres millores sobre les previsions del present plec.

Sobre 3, a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscripció: PROPOSTA ECONÒMICA PER A PRENDRE PART EN EL CONCURS PER A L’ATORGAMENT D’UNA CONCESSIÓ D’US PRIVATIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN QUIOSC A LA ZONA DE VALLETES, AL CARRER AMÈRICA CRUÏLLA AMB AVINGUDA JOSEP TARRADELLES.

En aquest sobre s’inclourà la proposta econòmica redactada d’acord amb el model següent:

En/Na , amb domicili a , carrer número , titular del DNI número (actuant en el seu propi nom o en representació de ),

EXPOSA:

 1. Que tenint coneixement del concurs convocat per aquest Ajuntament per l’adjudicació mitjançant concurs d’una concessió d’ús privatiu d’una part del domini públic corresponent a la zona Valletes, a la cruïlla del carrer Amèrica amb l’avinguda Josep Tarradelles per a la instal·lació d’un quiosc de venda de llaminadures i altres productes semblants.
 2. Que no estic inclòs en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Amposta.
 3. Que adjunto la documentació exigida en el Ple de condicions reguladors del concurs esmentat, el quan accepto plenament, així com les obligacions que del mateix es derivin com a concursant i com adjudicatari, en el seu cas.
 4. Que la meva oferta és d’un cànon de ... €., anuals Per l’anterior,

DEMANO:

L’adjudicació de la concessió objecte del present.

Amposta, de de 2018
(signatura)"

El termini de presentació de proposicions serà de vint-i-sis dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de la Província.

IX: Obertura de pliques.

L’acte d’obertura de pliques, que tindrà caràcter públic, tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al d’acabament del termini de presentació de proposicions, llevat que sigui dissabte cas en que es traslladaria al següent dia hàbil, a les 12 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, davant la Mesa de contractació de l’Ajuntament d’Amposta, la qual restarà integrada per:

President: el de la Corporació o Regidor en qui delegui.

Vocals:

 • L’Arquitecte municipal.
 • La interventora de fons.
 • La Secretària de la Corporació.

Secretari: actuarà de secretari un funcionari/a de la Corporació.

Prèviament a l’acte d’obertura de pliques per la Secretaria de la Corporació, s’avaluarà la documentació administrativa presentada pels licitadors, podent atorgar, en cas de que aquesta sigui incomplerta o incorrecta, un termini de fins a 3 dies hàbils per la seva subsanació.

En l’acte d’obertura de pliques es procedirà en primer lloc a l’obertura del sobre número 2, que conté els criteris la ponderació dels quals depenen d’un judici de valor. Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics que consideri convenients, per a la valoració d’aquestes d’acord als criteris i a les ponderacions establertes en aquest Plec.

Un cop la Mesa de Contractació hagi puntuat els criteris dependents d’un judici de valor, la Mesa procedirà a l’obertura del sobre 3, que contenen els criteris quantificables automàticament. Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de manera que a la més elevada se li assignin 15 punts. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:

Puntuació de cada oferta =15 preu de l’oferta més elevada /Preu de l’oferta que es puntua

X: Adjudicació definitiva.

Les proposicions degudament informades tècnicament es traslladaran a la Mesa de contractació, la qual formularà la corresponent proposta d’adjudicació, la qual es traslladarà a la Junta de Govern Local per tal que procedeixi a l’adjudicació definitiva de la concessió.

Efectuada l’adjudicació definitiva, es requerirà a l’adjudicatari per tal que en el termini de quinze dies a partir de la notificació presenti el document acreditatiu d’haver constituït la fiança definitiva.

Cas que l’adjudicatari no atengués els requeriments esmentats, l’adjudicació restarà sense efecte de ple dret, amb les conseqüències legalment previstes.

XI: Garantia provisional.

No es fixa garantia provisional.

XII: Garantia definitiva.

La garantia definitiva es fixa en el import equivalent al 5 per 100 del valor d’adjudicació de la concessió administrativa per la seva duració total, la qual s’haurà de constituir en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en que s’hagués efectuat el requeriment per constituir-la.

XIII: Drets i deures de l’adjudicatari.

Són deures/obligacions de l’adjudicatari:

 1. Un cop formalitzada l’adjudicació definitiva realitzar les obres i instal·lacions previstes en el termini de dos mesos. Ultrapassat el termini esmentat sense haver efectuat les obres i instal·lacions necessàries per a l’ús previst, podrà entendre’s caducat el dret de l’adjudicatari.
 2. Respectar l’objecte de la concessió.
 3. Mantenir les obres i instal·lacions objecte de la concessió en perfecte estat de conservació.
 4. Abonar les despeses necessàries per al desenvolupament de l’activitat, inclosos impostos, taxes i preus públics, llum, aigua, entre d’altres.
 5. Obtenir les llicències i autoritzacions per l’exercici de l’activitat que desenvolupi.
 6. Obtenir les llicències i autoritzacions per la realització de les obres i instal·lacions que vulgui realitzar
 7. Satisfer puntualment el cànon de la concessió
 8. L’adjudicatari haurà de subscriure obligatòriament una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil subsidiària per quantia suficient per cobrir danys materials i personals, així com per l’activitat a realitzar, durant tot el termini que duri la concessió.
 9. Totes aquelles que es derivin de la normativa de patrimoni de les administracions públiques

Són drets del concessionari :

 1. Obtenir de l’Ajuntament el manteniment en l’ús i gaudi del dret concedit.
 2. Obtenir les indemnitzacions en el supòsits en que procedeixin.

XIV: Relacions entre el concessionari i tercers.

La present concessió s’entendrà atorgada sense perjudici del dret de propietat ni del de tercers.

XV: Cànon.

El cànon es fixa en un mínim de 846,24 € anuals. Aquest cànon podrà ser millorat a l’alça pels licitadors.

El pagament del cànon es podrà fraccionar a petició de l’adjudicatari fins un màxim de 12 fraccions mensuals d’idèntica quantia.

En qualsevol cas el seu pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.

XVI: Despeses.

Des del moment de l’adjudicació definitiva seran de càrrec de l’adjudicatari les despeses a que es refereixen les normes de contractació local i les altres que essent legítimes tinguin relació amb el procediment del concurs i amb el contracte des de l’inici fins la formalització.

XVII: Reversió.

Acabat el termini de la concessió revestiran a propietat de l’Ajuntament les obres i instal·lacions realitzades, les quals deuran trobar-se en bon estat de conservació. A tal efecte l’Ajuntament, en el termini de sis mesos anteriors a l’acabament, designarà els tècnics encarregats de la revisió de les locals i instal·lacions, a la vista de la qual s’ordenarà l’execució dels treballs de reparació i reposició oportuns, els quals seran de càrrec de l’adjudicatari.

XVIII: Rescat.

La Corporació municipal es reserva el dret a deixar sense efectes la llicència abans del venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, mitjançant indemnització a l’adjudicatari dels danys que se li ocasionin, o sense aquesta quan no procedeixi.

XIX: Sancions.

Les infraccions de l’adjudicatari poden ser: lleus, greus i molt greus.

Són infraccions lleus:

 • El retard en el compliment de les obligacions del concessionari.
 • El no sotmetiment a la inspecció dels Serveis tècnics municipals.
 • No exhibició de la llicència municipal.
 • La sanció corresponent a les infraccions lleus serà la de multa fins a un import de 300,00 €.

Són infraccions greus:

 • La reiteració d’actes que donen lloc a sancions lleus.
 • L’actuació de l’adjudicatari que doni lloc a depreciació del domini públic.
 • L’ús anormal del domini públic.
 • L’exercici d’una activitat diferent a la que ha estat objecte de la concessió. La sanció a imposar serà la de multa fins a 1.500,00 €, podent-se imposar la indemnització dels danys generats que no siguin conseqüència de força major.

Són infraccions molt greus:

 • La reiteració de sancions greus.
 • El no exercici de l’activitat.
 • La manca de pagament del cànon per 3 mensualitats consecutives o 5 d’alternes.

Les sancions aplicables seran: en primer lloc una multa de fins a 3.000,00 € i en el cas de reincidència o reiteració podrà declarar-se extingida la concessió. La imposició de sancions s’haurà de realitzar de conformitat amb la legislació reguladora del procediment sancionador.


XX: Extinció de la concessió.

La vigència de la concessió finalitzarà pels següents motius:

 • Per transcurs del termini.
 • Per renuncia del titular.
 • Per sanció, de conformitat amb el que disposa el present Plec.
 • Per desafectació del bé.
 • Per resolució judicial.
 • Per revocació de la concessió.
 • Per falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu deles obligacions del titular de la concessió declarats per l’òrgan que atorgarà la concessió o autorització.

XXI: Formalització de l’adjudicació de la concessió administrativa

En el termini de 15 dies hàbils següents a aquell en que l’adjudicatari rebi la notificació de l’adjudicació, cal que es formalitzi l’adjudicació de la concessió administrativa en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista, podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les despeses que es generin. En cap cas es poden incloure en el document en que es formalitzi la concessió administrativa clàusules que impliquin l’alteració dels termes de l’adjudicació.

Amposta, 25 de gener de 2018 L’ALCALDE,


MODEL DE PROPOSICIÓ


En/Na , amb domicili a , carrer número

, titular del DNI número (actuant en el seu propi nom o en representació de ),


E X P O S A


Que tenint coneixement del concurs convocat per aquest Ajuntament per l’adjudicació mitjançant concurs d’una concessió d’ús privatiu d’una part del domini públic corresponent a la zona Valletes, a la cruïlla del carrer Amèrica amb l’avinguda Josep Tarradelles per a la instal·lació d’un quiosc de venda de llaminadures i altres productes semblants.

Que no estic inclòs en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Amposta.

Que adjunto la documentació exigida en el Ple de condicions reguladors del concurs esmentat, el quan accepto plenament, així com les obligacions que del mateix es derivin com a concursant i com adjudicatari, en el seu cas.

Que la meva oferta és

Per l’anterior,

D E M A N O


L’adjudicació de la concessió objecte del present.


Amposta, de de 2018.

(signatura)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament