• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Concursos de concessions administratives Quiosc Poliesportiu: Atorgament d’una concessió administrativa

Quiosc Poliesportiu: Atorgament d’una concessió administrativa

publicat el 14/02/2018

I Objecte.

El present contracte té per objecte l’atorgament, en la forma i condicions que s’estableixen en el present Plec, d’una concessió d’ús privatiu d’una part del domini públic constituït per la vorera del carrer Sebastià Juan Arbó situada enfront del Pavelló poliesportiu del qual l’Ajuntament n’és titular, així com del quiosc i tendal instal·lats en aquest espai públic per destinar-lo a la venda de begudes, gelats i productes semblants.

La porció de l’espai esmentat que és objecte de la concessió, amb una superfície total de 50 m2 resta definida en el plànol que figura com annex al present Plec.

El quiosc i tendal tenen la descripció següent:

 • Quiosc metàl·lic de 6,20 x 3,40 metres amb mostrador d’acer inoxidable amb portes hidràuliques i tancament hermètic amb instal·lació d’aire condicionat, aigua i llum.
 • Carpa de lona transparent i desmuntable de 6,20 x 4,40 metres amb portes d’alumini i vidre i instal·lació de llum.

II Naturalesa jurídica.

Es tracta d’una concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, conforme al que disposa l’article 59 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

III Procediment de selecció.

La selecció del contractista es realitzarà pel sistema de concurs obert la resolució del qual és realitzarà amb l’aplicació dels següents criteris:

Millora en el cànon, fins a 15 punts.

Condicions en la prestació del servei: fins a 10 punts. Es valorarà:

 • El mobiliari amb taules i cadires de materials i fibres naturals.
 • Infraestructures i maquinària que s’adscriuran al servei.
 • L’oferta de productes de proximitat (quilòmetre zero) i elaboració pròpia.

Major horari de prestació del servei: fins a 5 punts. Als efectes anteriors, es determina que l’horari mínim de prestació del servei serà el següent:

 • De dilluns a divendres de 17,00 a 22,00 hores.
 • Dissabtes i diumenges de 9,00 a 14,00 i de 16,00 a 20,00 hores.

Qualsevol modificació de l’horari anterior que es proposi pels licitadors haurà de respectar l’horari mínim de la instal·lació

IV Capacitat per a concórrer.

Estan capacitades per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar no estiguin afectades per cap de les circumstàncies enumerades a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del mateix cos legal com a prohibides per a contractar.

V Obres, instal·lacions i equipaments.

Les instal·lacions i equipaments necessàries per al funcionament del quiosc seran realitzades i aportats per l’adjudicatari, el qual també haurà de realitzar, si fora necessària, la petició de la llicència municipal per a l’obertura i el funcionament del quiosc, amb el compromís de que, en el seu cas, transmetrà la llicència al nou adjudicatari en acabar el termini de vigència de la concessió.

El concessionari estarà obligat a executar les instal·lacions i resta d’equipament determinades en el projecte que presenti, un cop informades favorablement pels tècnics municipals i autoritzades en tot cas per l’Ajuntament d’Amposta. Els terminis per la seva execució seran els següents: s’han d’iniciar dins el termini dels quinze dies hàbils següents al de la notificació de l’acord de l’autorització municipal de les mateixes i la seva finalització, un cop iniciades, es fixa en el termini màxim de 15 dies hàbils.

Són a càrrec del concessionari les modificacions de les instal·lacions i escomeses que, si s’esca, siguin procedents, com també els aparells comptadors de subministraments, així com totes les despeses de manteniment i conservació que hi pugui haver, incloses les corresponents al subministrament d’energia elèctrica, aigua, i altres.

Les obres i instal·lacions indicades en el paràgraf anterior, llevat d’aquells de caràcter desmuntable revertiran en plena propietat a l’Ajuntament en el moment d’extinció de la concessió.

VI Duració de la concessió.

La concessió s’atorgarà per un termini màxim de 5 anys, comptats a partir de la data de l’atorgament de la concessió.

El termini de duració de la concessió es podrà prorrogar per terminis d’un any tàcitament, en una durada màxima de deu anys incloses les pròrrogues.

VII Termini per presentar les proposicions.

De conformitat amb l’article 60.2 RP dels ens locals de Catalunya, i l’article

159.2 TRLCSP, el termini per presentar proposicions per part dels licitadors interessats en participar en aquest procediment de concurrència pública, per a l’atorgament d’una concessió administrativa d’ús privatiu d’un bé de domini públic per la instal·lació d’un quiosc - bar, és de 26 dies naturals a comptar des de la data de l’anunci de publicació d’aquesta licitació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona.

VIII Proposicions i documentació.

Les proposicions per a prendre part en el concurs se presentaran a la Secretaria general de l’Ajuntament, en 3 sobres tancats, a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscripció: “Proposició per a prendre part en el concurs per a l’atorgament d’una concessió d’us privatiu d’un quiosc instal·lat a la vorera del carrer Sebastià Juan Arbó (enfront del pavelló poliesportiu).

Sobre 1, que contindrà:

 1. Fotocòpia del DNI o de l’escriptura de constitució de la societat, segons el licitador sigui persona física o jurídica.
 2. Declaració jurada de no trobar-se el proposant inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Amposta.
 3. Poder notarial acreditatiu de la representació de l’ofertant, en cas que no actuï en nom propi.
 4. Certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social
 5. Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional.
 6. Declaració de l’acceptació plena del Plec de condicions del present concurs i de totes aquelles obligacions que del mateix se’n derivin, com a concursant i adjudicatari.
 7. Descripció dels equipaments amb els quals es dotarà l’activitat.

Sobre 2, que contindrà:

 1. Avantprojecte de les instal·lacions i equipament a realitzar en els béns de domini públic objecte de la present concessió.
 2. Condicions en la prestació del servei.
 3. Horari de prestació del servei.

Sobre 3, que contindrà l’oferta econòmica d’acord amb el model següent: "En/Na , amb domicili a , carrer número , titular del DNI número (actuant en el seu propi nom o en representació de ) exposo:

Que tenint coneixement del procediment convocat per aquest Ajuntament per l’adjudicació de la concessió de l’ús privatiu d’un quiosc instal·lat a la vorera del carrer Sebastià Juan Arbó situada enfront del Pavelló poliesportiu per a la instal·lació d’un quiosc destinat a la venda de begudes, gelats i productes semblants ofereixo per l’adjudicació de la concessió el pagament d’un cànon anual de ... euros (la quantitat s’expressarà en lletra i números)

Amposta, de de 2018.

(signatura)"


IX: Obertura de pliques.

L’acte d’obertura de pliques, que tindrà caràcter públic, tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al d’acabament del termini de presentació de proposicions, llevat que sigui dissabte cas en que es traslladaria al següent dia hàbil, a les 12 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, davant la Mesa de contractació, la qual restarà integrada per:

President: el de la Corporació o Regidor en qui delegui.

Vocals:

 • L’Arquitecte municipal.
 • La Interventora de fons.
 • La Secretària de la Corporació.

Secretari: actuarà de secretari un funcionari/a de la Corporació.

Prèviament a l’acte d’obertura de pliques per la Secretaria de la Corporació, s’avaluarà la documentació administrativa presentada pels licitadors, podent atorgar, en el cas de que aquesta sigui incomplerta o incorrecta, un termini de fins a 3 dies hàbils per la seva subsanació.

En l’acte d’obertura de pliques es procedirà a l’obertura dels sobres número 2 i, en el mateix es limitarà a comprovar l’existència de la documentació exigida en el present Plec, i es donarà per finalitzat sense efectuar proposta d’adju- dicació, traslladant-se les ofertes que disposin de la documentació correcta als Serveis tècnics corresponents, per tal que avaluïn les pliques presentades. L’informe dels Serveis tècnics deurà realitzar-se en aplicació dels criteris de valoració determinats en la condició tercera, els quals s’avaluaran sota criteris subjectius.

Amb posterioritat la Mesa de contractació procedirà a la citació dels licitadors per l’obertura dels sobres número 3, en aquest acte es donarà lectura a la valoració atorgada a les ofertes incloses en els sobres número 2, i amb posterioritat a les propostes econòmiques presentades, de les quals es donarà trasllat a la Intervenció municipal de fons, per la seva avaluació, la qual es realitzarà amb l’aplicació de la fórmula següent:

Puntuació =15 x Oferta que s’avalua /Millor oferta econòmica

X: Adjudicació definitiva.

Les proposicions degudament informades tècnicament es traslladaran a la Mesa de contractació, qui formularà la corresponent proposta d’adjudicació, la qual es traslladarà a la Junta de Govern Local per tal que procedeixi a l’adjudicació definitiva de la concessió.

Efectuada l’adjudicació definitiva, es requerirà a l’adjudicatari per tal que en el termini de quinze dies a partir de la notificació presenti el document acreditatiu d’haver constituït la fiança definitiva. Així mateix se’l citarà per tal que en el dia i hora que oportunament s’assenyali comparegui per a formalitzar la concessió en document administratiu.

Cas que l’adjudicatari no atengués els requeriments esmentats, l’adjudicació restarà sense efecte de ple dret, amb les conseqüències legalment previstes.

XI: Garantia provisional.

No es fixa garantia provisional.

XII: Garantia definitiva.

La garantia definitiva es fixa en el import equivalent al 5 per 100 del valor d’adjudicació de la concessió administrativa per la seva duració total, la qual s’haurà de constituir en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del següent en que s’hagués efectuat el requeriment per constituir-la.

XIII: Drets i deures de l’adjudicatari.

Són deures/obligacions de l’adjudicatari:

 • Un cop formalitzada l’adjudicació definitiva realitzar les obres i instal·lacions previstes en el termini de dos mesos. Ultrapassat el termini esmentat sense haver efectuat les obres i instal·lacions necessàries per a l’ús previst, podrà entendre’s caducat el dret de l’adjudicatari.
 • Respectar l’objecte de la concessió.
 • Mantenir les obres i instal·lacions objecte de la concessió en perfecte estat de conservació.
 • Abonar les despeses necessàries per al desenvolupament de l’activitat, inclosos impostos, taxes i preus públics, llum, aigua, entre d’altres.
 • Obtenir les llicències i autoritzacions per l’exercici de l’activitat que desenvolupi.
 • Obtenir les llicències i autoritzacions per la realització de les obres i instal·lacions que vulgui realitzar
 • Satisfer puntualment el cànon de la concessió
 • L’adjudicatari haurà de subscriure obligatòriament una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil subsidiària per quantia suficient per cobrir danys materials i personals, així com per l’activitat a realitzar, durant tot el termini que duri la concessió.
 • Totes aquelles que es derivin de la normativa de patrimoni de les administracions públiques

Són drets del concessionari :

 • Obtenir de l’Ajuntament el manteniment en l’ús i gaudi del dret concedit.
 • Obtenir les indemnitzacions en el supòsits en que procedeixin.

XIV: Relacions entre el concessionari i tercers.

La present concessió s’entendrà atorgada sense perjudici del dret de propietat ni del de tercers.

XV: Cànon.

El cànon es fixa en un mínim de 2.000,00 € anuals El pagament del cànon es podrà fraccionar a petició de l’adjudicatari fins un màxim de 12 fraccions mensuals d’idèntica quantia. En qualsevol cas el seu pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.

XVI: Despeses.

Des del moment de l’adjudicació definitiva seran de càrrec de l’adjudicatari les despeses a que es refereixen les normes de contractació local i les altres que essent legítimes tinguin relació amb el procediment del concurs i amb el contracte des de l’inici fins la formalització.

XVII: Rescat.

La Corporació municipal es reserva el dret a deixar sense efectes la concessió abans del venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès

públic, mitjançant indemnització a l’adjudicatari dels danys que se li ocasionin, o sense aquesta quan no procedeixi.

XIX: Sancions.

Les infraccions de l’adjudicatari poden ser: lleus, greus i molt greus.

Són infraccions lleus:

 • El retard en el compliment de les obligacions del concessionari.
 • El no sotmetiment a la inspecció dels Serveis tècnics municipals.
 • No exhibició de la llicència municipal.
 • La sanció corresponent a les infraccions lleus serà la de multa fins a un import de 300,00 €.

Són infraccions greus:

 • La reiteració d’actes que donen lloc a sancions lleus.
 • L’actuació de l’adjudicatari que doni lloc a depreciació del domini públic.
 • L’ús anormal del domini públic.
 • L’exercici d’una activitat diferent a la que ha estat objecte de la concessió. La sanció a imposar serà la de multa fins a 1.500,00 €, podent-se imposar la indemnització dels danys generats que no siguin conseqüència de força major.

Són infraccions molt greus:

 • La reiteració de sancions greus.
 • El no exercici de l’activitat.
 • La manca de pagament del cànon per 3 mensualitats consecutives o 5 d’alternes.

Les sancions aplicables seran: en primer lloc una multa de fins a 3.000,00 € i en el cas de reincidència o reiteració podrà declarar-se extingida la concessió. La imposició de sancions s’haurà de realitzar de conformitat amb la legislació reguladora del procediment sancionador.

XX: Extinció de la concessió.

La vigència de la concessió finalitzarà pels següents motius:

 • Per transcurs del termini.
 • Per renuncia del titular.
 • Per sanció, de conformitat amb el que disposa el present Plec.
 • Per desafectació del bé.
 • Per resolució judicial.
 • Per revocació de la concessió.
 • Per falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment greu de les obligacions del titular de la concessió declarats per l’òrgan que atorgarà la concessió o autorització.

XX: Formalització de l’adjudicació de la concessió administrativa

En el termini de 15 dies hàbils següents a aquell en que l’adjudicatari rebi la notificació de l’adjudicació, cal que es formalitzi l’adjudicació de la concessió administrativa en document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el contractista, podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent al seu càrrec les despeses que es generin. En cap cas es poden incloure en el document en que es formalitzi la concessió administrativa clàusules que impliquin l’alteració dels termes de l’adjudicació.


Amposta, 25 de gener de 2018 L’ALCALDE,

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament