• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Comissió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agents de Policia Local: admesos i exclosos llistat definitiu

Oferta de treball: Comissió de serveis de quatre (4) llocs de treball vacants d’agents de Policia Local: admesos i exclosos llistat definitiu

publicat el 22/06/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter temporal, mitjançant comissió de serveis, de quatre (4) places d’Agents de la Policia Local d’Amposta, grup C1, escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Policia Local, escala bàsica, adscrites a la Policia Local d’Amposta. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procediment selectiu de personal, el dia 06 de juny de 2018.

Vist el decret d’Alcaldia 1721/2018, de 7 de juny, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com la composició dels membres de l’òrgan de selecció.

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per esmenar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal.

Vistes les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent, un cop s’han estimat o desestimat les esmenes presentades, que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb les Bases generals reguladores del procés:

Admesos/es:

 • 173G
 • 279A
 • 449F
 • 694L
 • 628E
 • 606H
 • 269D
 • 744X
 • 539T
 • 886Y
 • 636D

Exclosos/es: Cap

SEGON. Convocar a tots els aspirants a realitzar la prova psicotècnica el dilluns dia 25 de juny de 2018, a les 09:00 hores, a l’edifici de la biblioteca Sebastià Juan Arbó, Plaça del Castell, núm. 13 d’Amposta. Finalitzada la prova psicotècnica els aspirants seran convocats a l’entrevista personal, la qual es realitzarà el mateix dia.

TERCER. Donar publicitat del present Decret d’Alcaldia mitjançant pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament