• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Promoció interna: Resultats d’un administratiu/iva de gestió per al departament d’Intervenció

Oferta de treball: Promoció interna: Resultats d’un administratiu/iva de gestió per al departament d’Intervenció

publicat el 04/07/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

A la ciutat d'Amposta el dia vint-i-nou de juny de dos mil disset. Essent les nou hores es constitueix en la Sala Saint Jean de la Ruelle el Tribunal que ha de qualificar les proves selecti­ves convocades per a cobrir per promoció interna una plaça d’administratiu de gestió, escala administració general, grup C1, adscrit al Departament de Hisenda Intervenció. El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents mem­bres:  - Presidenta: Sra. Maria del Mar Medall González, Interventora Municipal. - Vocals: Sra. Joanna Arasa Benet. Sra. Jaume Roselló Prats. Sra. Susana Vallés Raventós. - Secretària: Marian Arasa Ventas. Constituït el Tribunal es procedeix a cridar els aspirants, compareixent:
  • 526010
Pel Tribunal es decideix que els aspirants procedeixin a la realització de l’examen, el qual consisteix en la resolució de dos casos pràctics. Cada cas pràctic es puntua entre 0 i 50 punts i serà necessari obtenir un mínim de puntuació de 25 punts per a la superació de cadascun dels exercicis pràctics. Queden eliminades les persones aspirants que no obtinguin com a mínim 25 punts en cada exercici. El temps per realitzar aquesta prova és de 4 hores. Efectuada la prova de l’exercici, es procedeix a la seva correcció. S’adjunta a aquesta acta els criteris emprats per a la correcció del mateix. Els resultats de la fase d’oposició són:
CANDIDATS/ES ASSISTÈNCIA 1R. CAS PRÀCTIC 2N. CAS PRÀCTIC TOTAL  FASE OPOSICIÓ
526010 47 50 97
  A continuació, es procedeix a la valoració dels mèrits:
  • 526010: 5 punts
A les 11h se cita a l’aspirant i se li comunica el resultat de les proves i de la valoració dels mèrits. En base a l’anterior, el Tribunal proposa nomenar com a administratiu de gestió, escala administració general, grup C1, adscrit al departament d’hisenda intervenció a 526010
CANDIDATS/ES ASSISTÈNCIA 1R. CAS PRÀCTIC 2N. CAS PRÀCTIC TOTAL  FASE OPOSICIÓ TOTAL FASE CONCURS TOTAL PUNTUACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ
526010 47 50 97 5 102
I essent aquesta l'única escomesa per la qual han estat convocats, a les 11.15 h donen per finalitzades les seves actuacions, i de tot l'actuat es formula la present acta que signen tots els assistents, amb mi, la Secretària, que dono fe.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament