• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Promoció interna: Admesos i exclosos d’un administratiu/iva de gestió per al departament d’Intervenció

Oferta de treball: Promoció interna: Admesos i exclosos d’un administratiu/iva de gestió per al departament d’Intervenció

publicat el 15/06/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

DECRET D’ALCALDIA 1168/2017 Llista definitiva d’admesos, fixar el tribunal i data realització proves de la selecció per promoció interna d’una plaça d’Administratiu de Gestió, escala d’Administració general. Grup C1 ( adscrit al Departament d’Hisenda - Intervenció ) Havent estat publicat en el BOPT número 104, de 31 de maig de 2017, la llista provisional d’admesos i exclosos per a prendre part en les proves selectives per a cobrir per promoció interna mitjançant concurs – oposició restringit una plaça d’Administratiu de Gestió, escala d’administració general, grup C1 (adscrit al Departament d’Hisenda - Intervenció) vacant a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament d’Amposta. Havent transcorregut el termini hàbil per presentar al·legacions, recusacions i abstencions, sense que se n’hagi presentat cap. Vistes les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i, el que disposa la clàusula sisena de les Bases Generals dels processos selectius per a l’accés a les places vacants de l’Ajuntament d’Amposta. PRIMER. Aprovar la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos següent: Admesos/es: DNI: 526010 Exclosos/es: Cap SEGON. Determinar que l’aspirant resta exempt de la realització de la prova per haver acreditat estar en possessió de la titulació de coneixement de llengua catalana – nivell C1 o equivalent. TERCER. Determinar que el Tribunal qualificador de les proves restarà format per: - President/a: Titular, Sra. Maria del Mar Medall González Suplent, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri - Vocals: 1r. Vocal Titular (en representació de l’EAPC), Sra. Joanna Arasa Benet 2n Vocal Titular ( funcionari de l’Ajuntament), Sra. Marian Arasa Ventas 3r. Vocal Titular ( funcionari de l’Ajuntament ), Sra. Susana Vallès Raventós 4art. Vocal Titular, Sr. Jaume Roselló Prats Suplent del 1r. Vocal ( en representació de l’EAPC ), Sr. Joan Baptista Forcadell Bayarri Suplent  del 2n Vocal ( funcionari de l’Ajuntament ), Sr. Josep Rallo Masià Suplent del 3r Vocal ( funcionari de l’Ajuntament ), Sra. Emilio Toledo Avellaneda Suplent del 4art Vocal, Sr. Isabel Villalbí Forcadell - Secretari/a Els membres del Tribunal de Selecció designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de Selecció. QUART. Fixar la data i hora de la realització dels dos supòsits pràctics (Fase Oposició): el dia 29 de juny de 2017, a les 9:00 hores al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. CINQUÈ. Fixar la data i hora de la valoració de la Fase de Concurs: el dia 29 de juny de 2017, a les 13:00 hores, reunint-se el Tribunal al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. Amposta, a 15 de juny de 2017

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament