• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Profesionals del lleure: correcció de la llista provisional admesos i exclosos

Oferta de treball: Profesionals del lleure: correcció de la llista provisional admesos i exclosos

publicat el 05/03/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

DECRET D’ALCALDIA 560/2018 

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per formar una borsa de treball de professionals del lleure per als projectes de lleure durant l’any 2018, de l’Àrea de joventut de l’Ajuntament d’Amposta. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat. 

Vist el Decret d’Alcaldia 560/2018, dictat en data de 28 de febrer de 2018, en què es feia pública la llista provisional d’admesos i exclosos de la borsa de treball citada.

 Atès que s’han produït algunes errades mecanogràfiques a l’hora de redactar l’escrit en el Punt Primer, en el punt Segon, en el Punt Tercer i en el Punt Sisè. 

Atenent que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques faculta l’administració per tal de que, en qualsevol moment, pugui corregir les errades materials, aritmètiques o de fet existents en els seus actes. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la correcció dels punts citats anteriorment i les errades que hi contenen, deixant la redacció de la Llista provisional continguda en el Decret d’Alcaldia 560/2018 de la següent manera: 

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants a MONITORS admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos: 

Admesos/es: 

DNI

108N

224F

657T

117T

418M

967G

120Y

132F

134C

158E

873M

154Z

174A

197G

832M

414A

389L

386E

476F

560B

060P

579L

451Q

625H

427Q

409L

397T

338M

391J

657W

247A

011J

632G

732F

642Q

831G

491T

578J

710X

264R

860C

384F

062Q

836A

549W

381E

981F

103S

116E

238C

695A

742D

897X

066N

248J

585J

914A

888S

581A

635P

934B

130V

135K

250N

235Z

 Exclosos/es: Causa d’exclusió 

DNI

Motiu d’exclusió

124S

S

652K

S

132L

D, I

422F

D, I

330R

D, I

 D: No presentar una declaració jurada de no haver estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

I: No presentar una declaració jurada de no incórrer en incompatiblitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

S: No haver presentat un certificat d’Antecedents Penals Sexuals. 

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants a MONITORS D’ANGLÈS admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos: 

Admesos/es: 

DNI

451Q

1134C

158E

338M

060P

224F

418M

117T

414A

625H

108N

384F

632G

389L

695A

130V

116E

247A

132F

120Y

888S

581A

 Exclosos/es: Causa d’exclusió 

DNI

Motiu d’exclusió

132L

D, I

D: No presentar una declaració jurada de no haver estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

I: No presentar una declaració jurada de no incórrer en incompatiblitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

TERCER. Aprovar la llista provisional d’aspirants a DIRECTORS admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos: 

Admesos/es: 

DNI

358M

003K

163D

136L

664K

 Exclosos/es: Causa d’exclusió 

DNI

Motiu d’exclusió

860C

T

 T: No haver acreditat disposar del Títol de Director/a 

QUART. Aprovar la llista provisional d’aspirants a DIRECTORS D’ANGLÈS admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos: 

Admesos/es: 

DNI

828L

 Exclosos/es:

Cap 

CINQUÈ. Aprovar, de manera general per a tots els aspirants de totes les categories, la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts: 

Exempts de realitzar la prova de català: 

DNI

828L

358M

163D

860C

136L

108N

224F

117T

418M

132L

120Y

132F

134C

158E

873M

174A

832M

386E

476F

579L

625H

427Q

397T

338M

247A

011J

632G

732F

831G

491T

578J

710X

422F

860C

384F

836A

549W

381E

981F

116E

695A

742D

066N

585J

914A

888S

581A

635P

934B

130V

135K

235Z

134C

158E

338M

224F

418M

117T

625H

108N

384F

632G

132L

695A

130V

116E

247A

132F

120Y

888S

 No Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

664K

003K

124S

657T

652K

967G

154Z

197G

414A

389L

560B

060P

451Q

409L

391J

657W

642Q

264R

062Q

103S

238C

897X

248J

330R

250N

451Q

060P

414A

389L

 SISÈ. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta. 

SETÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents: 

-Presidenta: Sra. Assumpta Eixarch Conesa

-Vocal: Jaume Rosselló Prats

- Vocal: Sra. Laura Chipre Vicente

-Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal. 

VUITÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

NOVÈ. Fixar que el dia de la realització de totes les proves serà el dia 3 de març de 2018, al Casal d’Amposta, carretera simpàtica, nº 6. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció. 

DESÈ. Donar publicitat del present decret mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta. 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament