• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Profesionals del lleure: acta de constitució del tribunal i valoració de la prova teòrica i pràctica.

Oferta de treball: Profesionals del lleure: acta de constitució del tribunal i valoració de la prova teòrica i pràctica.

publicat el 05/03/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

A la ciutat d’Amposta el dia 3 de març de 2018.

 Essent les 10:00 hores es constitueix al Casal d’Amposta el Tribunal que ha de qualificar les proves selectives convocades per formar la borsa de treball per a cobrir places de monitors/es i directors/es de lleure durant el 2018. 

El Tribunal qualificador de les proves selectives resta integrat pels següents membres: 

President/a:

  • Titular, Sra. Ma Assumpció Eixarch Conesa

Vocals:

  • Titular, Sr. Jaume Rosselló Parts
  • Titular, Sra. Laura Chipre Vicente 

Secretària:

  • Els membres del Tribunal designen a la Sra. Laura Chipre Vicente per a realitzar les funcions de secretària del Tribunal de selecció.  

1a Fase de la borsa de monitors i monitores 

Contingut de les proves teòriques i pràctiques:

La primera prova: coneixements teòrics. De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en un examen de 20 preguntes tipus test, a resoldre en el termini màxim de 50 minuts, relatives al temari annexat en les bases.

Aquest exercici es puntua de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts. 

Resultats de la prova teòrica i pràctica de la borsa de monitors i monitores de lleure:

Admesos

Resultats

Presentats Prova Teòrica

108N

7

224F

9

124S

 

No

657T

6

652K

9,5

117T

8,5

418M

8,5

132L

8

967G

9

120Y

8,5

132F

 

No

134C

9

158E

8,5

873M

9

154Z

8,5

174A

7,5

197G

9

832M

9,5

414A

8,5

389L

8

386E

 

No

476F

8,5

560B

8,5

060P

9

579L

8

451Q

8

625H

7

427Q

8,5

409L

 

No

397T

8

338M

8

391J

7,5

657W

9

247A

9,5

011J

7

632G

7,5

732F

9,5

642Q

7

831G

9

491T

8,5

578J

7

710X

8,5

422F

8,5

264R

10

860C

10

384F

8,5

062Q

9,5

836A

8

549W

7,5

381E

8

981F

8,5

103S

9

116E

8,5

238C

9,5

695A

7,5

742D

9

897X

8

066W

7,5

248J

10

585J

8,5

914A

9

888S

8

581A

6

635P

8,5

934B

9,5

330R

8,5

130V

9

135K

8

250N

8,5

235Z

8,5

 2a Fase de la borsa de monitors i monitores de lleure amb titulació d’anglès: 

Contingut de la prova de coneixements de la llengua:

Les aspirants que volen formar part de la borsa de monitors/es amb titulació d’anglès han de passar una prova d’entrevista personal que valora la fluïdesa a l’hora de comunicar-se en anglès. Els resultats de l’entrevista són apte o no apte.

 Resultats de la prova d’anglès:

Admesos

Resultats

108N

No apte

224F

Apte

117T

Apte

418M

Apte

132L

No apte

120Y

Apte

134C

No apte

158E

No apte

414A

Apte

389L

No apte

060P

Apte

451Q

Apte

625H

Apte

397T

Apte

338M

Apte

632G

Apte

491T

No apte

384F

Apte

116E

No apte

888S

Apte

581A

Apte

130V

Apte

 

Les persones que no hagin superat la prova d’anglès però sí que hagin superat la prova general de monitors i monitores passen a formar part, si superen la prova psicotècnica, de la borsa de monitors i monitores de lleure. 

1a Fase de la borsa de directors i directores

Contingut de les proves teòriques i pràctiques:

La primera prova: coneixements teòrics de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en un examen de 20 preguntes tipus test, a resoldre en el termini màxim de 50 minuts, relatives al temari annexat en les bases.

Aquest exercici es puntua de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts. 

La segona prova: desenvolupament pràctic de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix en el desenvolupament d’un cas pràctic, a resoldre en un termini màxim de 30 minuts. Aquest exercici es puntua de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els i les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts.  

Resultats de la prova teòrica i pràctica de la borsa de directors/es de lleure:

Admesos

Resultats prova teòrica

Resultats cas pràctic

664K

7,5

6

358M

9

7,5

003K

9

6,5

163D

10

9,5

136L

9

5

828L

8

8

 La condició d’admesos o no admesos a les diferents borses està subjecta a la superació de la prova psicotècnica. 

I essent aquesta l’única escomesa per la qual avui el Tribunal ha estat convocat, es formula la present acta que signen tots els assistents, amb mi, la Secretària, que dono fe.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament