• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Profesionals del lleure: llista provisional admesos i exclosos

Oferta de treball: Profesionals del lleure: llista provisional admesos i exclosos

publicat el 28/02/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

IMPORTANT

  1. Aquelles persones que vulguin formar part de la borsa de monitoratge i directors/es de lleure en anglès, hauran de fer una entrevista en anglès el dissable, 3 de març a les 11h, al Casal. 
  2. Aquelles persones que estiguin pendents d’entregar part de la documentació sol·licitada, com el certificat de català, declaracions o altres títols, tindran fins al 7 de març a les 13h per aportar els certificats al registre de l’Ajuntament. No obstant, estan convocades a l’examen del dia 3 de març a les 10h al Casal. 


DECRET D’ALCALDIA 560/2018

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per formar una borsa de treball de professionals del lleure per als projectes de lleure durant l’any 2018, de l’Àrea de joventut de l’Ajuntament d’Amposta.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants a MONITORS admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos/es:

DNI

108N

224F

657T

117T

418M

967G

120Y

132F

134C

158E

873M

154Z

174A

197G

832M

414A

389L

386E

476F

560B

060P

579L

451Q

625H

427Q

409L

397T

338M

391J

657W

247A

011J

632G

732F

642Q

831G

491T

578J

710X

264R

860C

384F

062Q

836A

549W

381E

981F

103S

116E

238C

695A

742D

897X

066N

248J

585J

914A

888S

581A

635P

934B

130V

135K

250N

235Z

Exclosos/es: Causa d’exclusió

DNI

Causa d’exclusió

124S

S

652K

S

132L

D, I

422F

D, I

330R

D, I

D: No presentar una declaració jurada de no haver estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

I: No presentar una declaració jurada de no incórrer en incompatiblitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

S: No haver presentat un certificat d’Antecedents Penals Sexuals.

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants a MONITORS D’ANGLÈS admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos/es:

DNI

451Q

1134C

158E

338M

060P

224F

418M

117T

414A

625H

108N

384F

632G

389L

695A

130V

116E

247A

132F

120Y

888S


Exclosos/es:

DNI

Causa d’exclusió

132L

D, I

D: No presentar una declaració jurada de no haver estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

I: No presentar una declaració jurada de no incórrer en incompatiblitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

TERCER. Aprovar la llista provisional d’aspirants a DIRECTORS admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos/es:

DNI

358M

003K

163D

136L

Exclosos/es: 

DNI

Causa d’exclusió

664K

M

860C

T

M: No haver acreditat disposar del Títol de Monitor/a

T: No haver acreditat disposar del Títol de Director/a

QUART. Aprovar la llista provisional d’aspirants a DIRECTORS D’ANGLÈS admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos/es:

DNI

828L

Exclosos/es:

Cap

CINQUÈ. Aprovar, de manera general per a tots els aspirants de totes les categories, la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

828L

358M

163D

860C

136L

108N

224F

117T

418M

132L

120Y

132F

134C

158E

873M

174A

832M

386E

476F

579L

625H

427Q

397T

338M

247A

011J

632G

732F

831G

491T

578J

710X

422F

860C

384F

836A

549W

381E

981F

116E

695A

742D

066N

585J

914A

888S

581A

635P

934B

130V

135K

235Z

134C

158E

338M

224F

418M

117T

625H

108N

384F

632G

132L

695A

130V

116E

247A

132F

120Y

888S

No Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

664K

003K

124S

657T

652K

967G

154Z

197G

414A

389L

560B

060P

451Q

409L

391J

657W

642Q

264R

062Q

103S

238C

897X

248J

330R

250N

451Q

060P

414A

389L

SISÈ. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

SETÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

Presidenta:

  • Sra. Assumpta Eixarch Conesa

Vocals

  • Jaume Rosselló Prats
  • Sra. Laura Chipre Vicente

Secretària

  • Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

VUITÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

NOVÈ. Fixar que el dia de la realització de totes les proves serà el dia 3 de març de 2018, al Casal d’Amposta, carretera simpàtica, nº 6. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció.

DESÈ. Donar publicitat del present decret mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament