Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Procés per a proveir de forma definitiva el lloc de Caporal/a Guia Caní.Torn restringit Promoció interna.

Oferta de treball: Procés per a proveir de forma definitiva el lloc de Caporal/a Guia Caní.Torn restringit Promoció interna.

publicat el 29/06/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Procés per a proveir de forma definitiva el lloc de Caporal/a Guia Caní.Torn restringit Promoció interna

Actualitzat el 29/6/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde de data 29/06/2023 i nº 1807/2023, en relació al procés de provisió que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

2070N

Exclosos/es:

Cap

Període d’esmena:del 30/06/2023 al 13/07/2023 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Inici de les proves:

Dia:

26/07/2023

Lloc:

Edifici Principal Ajuntament d’Amposta. Sala Saint-Jean, segon pis.

Hora:

9.00h

Comissió de valoració

President/a

 • Titular: Sr. Josep Massana Iniesta, Inspector en cap de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent/a: Qui designi la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sr. Ruben Clemente Gil, Sergent de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent/a: Qui designi la corporació

Vocal 2

 • Titular: Sr. Jordi Tigel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent/a: Qui designi la corporació
Actualitzat el 14/7/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1990/2023, de data 14/07/2023, en relació al procés de provisió que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Atès que no s’ha presentat cap al·legació al registre general d’aquest Ajuntament, en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i segons la base QUARTA objecte de la convocatòria del present procés selectiu, on s’indica que si no es presenten al·legacions contra la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, aquesta es considerarà definitivament aprovada, i no caldrà publicar-la de nou.

Així doncs, es convoca a l’únic aspirant admès a la realització de les proves:

Dia:

26/07/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta - Sala Saint-Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, núm 2-4, planta segona

43870 - Amposta

Hora:

9.00h

Comissió de valoració

President/a

 • Titular: Sr. Josep Massana Iniesta, Inspector en cap de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent/a: Qui designi la corporació

Vocal 1

 • Titular: Sr. Ruben Clemente Gil, Sergent de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent/a: Qui designi la corporació

Vocal 2

 • Titular: Sr. Jordi Tigel Llerda, Caporal de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent/a: Qui designi la corporació

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés selectiu.

Actualitzat el 28/7/2023

Resultats dels mèrits i l’entrevista

Atesa l’acta de la comissió de valoració de data 26 de juliol del 2023 i tenint en compte el Decret d’Alcaldia 2120/2023, de data 28 de juliol, els resultats de la valoració dels mèrits i entrevista, son els següents:

DNI

Resultat

2070N

Apte/a

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés selectiu.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies