Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Premis Excel·lència Universitària, Cicles Formatius Grau Sup., Estudis Sups. Música i Dansa i Màsters Universitaris residents a Amposta (2019-2020)

Premis Excel·lència Universitària, Cicles Formatius Grau Sup., Estudis Sups. Música i Dansa i Màsters Universitaris residents a Amposta (2019-2020)

publicat el 05/10/2020

Convocatòria dels Premis a l’Excel·lència en Estudis Superiors per a estudiants residents a la ciutat d’Amposta: graus i màsters universitaris, cicles formatius de grau superior i estudis superiors de música o dansa del curs 2019-20

Primera.- Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular els premis que concedeix l’Ajuntament d’Amposta, un cop finalitzat el curs acadèmic 2019-20, per premiar l’alumnat que, havent cursant un grau o màster universitari, un cicle formatiu de grau superior o estudis superiors de música o dansa, hagi aprovat totes les assignatures matriculades.

Segona.- Peticionaris

Podran sol·licitar els premis totes aquelles persones empadronades al municipi d’Amposta que hagin cursat un grau o màster universitari, un cicle formatiu de grau superior o estudis superiors de música o dansa, un cop finalitzat el curs acadèmic 2019-20, i que compleixin els requisits per obtenir subvencions, recollits a la Llei General de Subvencions i el seu reglament.

Tercera.- Requisits de les persones beneficiàries dels premis

 • Haver estat empadronades al municipi d’Amposta un mínim de 5 anys durant els últims 10 anys.

 • Acreditar la superació de totes les assignatures matriculades durant el curs acadèmic 2019-20.

 • Presentar la documentació establerta en la base novena (la trobareu a l’apartat de serveis i tràmits, i a la pestanya de tràmits i gestions del catàleg de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, i a la pestanya de sol·licitud d’aquesta mateixa pàgina).

 • No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.

 • No poden tenir la condició de beneficiari les persones o entitats en què concorrin alguna de les circumstàncies dels articles 13.2 i 13.3 de la LGS. Igualment, no poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions previstes a l’article 11.3 de la LGS, quan concorrin alguna d’aquestes circumstàncies en qualsevol dels seus membres. La no concurrència d’aquestes circumstàncies es pot acreditar mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’òrgan concedent de la subvenció, en aquest cas l’Ajuntament d’Amposta.

Quarta.- Quantia

Els premis s’atorgaran en càrrec a la partida pressupostària 48903.02.3260 del pressupost vigent, per un import màxim de 50.000 €, en funció de la puntuació següent:

1. Per als graus i màsters universitaris i estudis superiors de música o dansa

 • Per totes les assignatures aprovades: 15 punts
 • Per cada Excel·lent: 5 punts
 • Per cada Matrícula d’Honor: 10 punts

2. Per als cicles formatius de grau superior

 • Per totes les assignatures aprovades: 3,75 punts
 • Per cada Excel·lent: 1,25 punts
 • Per cada Matrícula d’Honor: 2,5 punts

La quantitat que ha de percebre cada sol·licitant es calcularà de la següent manera:

Una vegada comptabilitzats els punts que pertoquen a cada sol·licitant en funció de les notes acreditades, se sumaran els punts de tots els sol·licitants. A continuació, es dividirà l’import dels premis (50.000 €) entre la suma total de punts per obtenir l’import que pertoca per punt atorgat. Aquest import es multiplicarà per la quantitat de punts de cada sol·licitant. D’aquesta manera obtindrem l’import a percebre per cada sol·licitant.

Els sol·licitants rebran un import màxim de 1.000 €.

Cinquena.- Règim de concessió

La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva.

Sisena.- Informació pública de la convocatòria

Una vegada aprovada la present convocatòria per la Junta de Govern Local, serà objecte d’informació pública per un termini de deu dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web de l’Ajuntament i a la BDNS.

Setena.- Termini per formular les sol·licituds

Les sol·licituds dels premis es podran presentar des del dia de la seva entrada en vigor fins al 6 de novembre de 2020

Vuitena.- Lloc de presentació de les sol·licituds

Els peticionaris hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta la sol·licitud del premi i la documentació requerida en la clàusula novena, dintre del termini que s’especifica a la clàusula anterior.

Ajuntament d’Amposta . Secretaria.

Plaça de l’Ajuntament, 3-4. 43870 Amposta.

Tel 977700057-977702306 . Fax. 977704132

Les sol·licituds també es podran presentar de forma telemàtica mitjançant instància genèrica (que podeu trobar a la pàgina web municipal, a Inici > Serveis i tràmits > Instància genèrica > Tramitació online) i adjuntant-hi la documentació requerida en la clàusula novena dintre del termini que s’especifica a la clàusula anterior.

Es podrà requerir la presentació de documents originals o còpia compulsada de la documentació que s’hi adjunta.

Novena.- Documentació a presentar

Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut:

 • Fotocòpia del DNI.

 • Fotocòpia de la matrícula del curs acadèmic 2019-20, degudament segellada pel centre.

 • Fotocòpia de l’expedient acadèmic del curs 2019-20, degudament segellat pel centre, en què figuri que s’han aprovat totes les assignatures matriculades.

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat, especificant-hi l’adreça electrònica (a efectes de notificació) i el telèfon (l’imprès es pot descarregar des del web a la pestanya de sol·licitud )

 • Full de dades bancàries/dades del creditor (es podrà descarregar des del web a la pestanya de sol·licitud).

Desena.- Esmena de deficiències

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats en aquesta convocatòria, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 Llei 39/2015, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils esmeni les deficiències o acompanyi els documents preceptius, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015 de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Onzena.- Òrgan competent per concedir els premis i forma de pagament

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds dels premis, (6 de novembre) prèvia proposta motivada de la Regidora d’Educació, la Junta de Govern Local resoldrà la concessió dels premis. Transcorregut el termini sense que la Junta de Govern Local hagués resolt, els interessats podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, sense perjudici de la resolució per part de l’Ajuntament amb posterioritat al venciment del termini per a resoldre.

Una vegada aprovada la resolució definitiva, s’ordenarà el pagament dels premis mitjançant transferència bancària i es procedirà a l’acte d’entrega, que podrà ser de manera presencial o telemàtica. Es comunicarà públicament i als interessats el dia, l’hora i el lloc de l’acte.

La resolució es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, on constaran els quatre últims dígits i la lletra del DNI de les persones sol·licitants, juntament amb els imports atorgats.

Dotzena.- Dret supletori

En tot el no previst per la present convocatòria, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa que la desplega i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, el RD 887/2006 (Reglament de l llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions)

Tretzena.- Termini de resolució i notificació

D’acord amb l’article 42.4 de la LGS, el termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de l’acord d’iniciació, sense perjudici de les possibilitats generals d’ampliació o suspensió que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa produeix la caducitat del procediment, sense perjudici de continuar les actuacions fins a l’acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les actuacions realitzades fins a la finalització del termini esmentat.

Catorzena.- Mitjans de notificació o publicació

Les notificacions es faran mitjançant l’adreça electrònica especificada a la sol·licitud corresponent i/o de forma fefaent.El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert fins al 6 de novembre de 2020.

Sol·licitud presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial - descarregar sol·licitud (INS100, PDF 154KB)

Formularis i documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

En el cas de que l’Ajuntament no tingui les dades bancàries (o si aquestes han canviat):

Sol·licitud telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Important:

 • Descarregui els formularis PDF situats més avall i prepari’ls per a adjuntar-los al formulari online de la instància genèrica.
 • El formulari de comunicació de dades del creditor (INS017) s’haurà de lliurar físicament al departament d’Educació de l’Ajuntament, inclús si es fa la sol·licitud telemàticament.

Formulari/s de sol·licitud a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Altres formulari/s i documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

En el cas de que l’Ajuntament no tingui les dades bancàries (o si aquestes han canviat):

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies