Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Premis Excel·lència Universitària, Cicles Formatius Grau Sup., Estudis Sups. Música i Dansa i Màsters Universitaris residents a Amposta (2018-2019)

Premis Excel·lència Universitària, Cicles Formatius Grau Sup., Estudis Sups. Música i Dansa i Màsters Universitaris residents a Amposta (2018-2019)

publicat el 12/09/2019

Convocatòria

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les ajudes que concedeixi l’Ajuntament d’Amposta, un cop finalitzat el curs acadèmic 2018-2019, per a premiar aquells estudiants que, cursant estudis universitaris, cicles formatius de grau superior, estudis superiors de música i dansa o màsters universitaris, hagin aprovat totes les assignatures matriculades i hagin excel·lit en algunes d’aquestes.

SEGONA.- PETICIONARIS.

Podran sol·licitar els premis tots aquells estudiants empadronats al municipi d’Amposta, que cursin estudis superiors universitaris, cicles formatius de grau superior, estudis superiors de música i dansa, màsters universitaris, un cop finalitzat el curs acadèmic en curs, que compleixin els requisits per obtenir subvencions, recollits a la Llei General de Subvencions i el seu reglament.

TERCERA.- REQUISITS DELS BENEFICIARIS DE LES BEQUES.

 • Estar empadronats en el municipi d’Amposta un mínim de 5 anys, durant els últims 10 anys.
 • Acreditar la superació de totes les assignatures matriculades del curs acadèmic 2018-2019.
 • Presentar la documentació establerta en la base novena. (la trobareu a l’apartat de serveis i tràmits, i a la pestanya de tràmits i gestions del catàleg de tràmits de la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. (www.amposta.cat)
 • No trobar-se sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions establert a l’article 10 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

QUARTA.- QUANTIA.

La subvenció s’atorgarà en càrrec a la partida pressupostària 48903.02.3260 del pressupost vigent, per un import màxim de 46.000€.

S’acceptaran totes les sol·licituds presentades fins a esgotar el crèdit pressupostari.

La puntuació serà la següent:

1. Per als graus i màsters universitaris i estudis superiors de música i dansa

Totes les assignatures aprovades: 15 punts

Per cada excel·lent: 5 punts

Cada Matrícula d’Honor: 10 punts

2. Per als cicles formatius de grau superior

Totes les assignatures aprovades: 3,75 punts

Per cada excel·lent: 1,25 punts

Cada Matrícula d’Honor: 2,5 punts

La quantitat que ha de percebre cada sol·licitant anirà d’acord amb la següent manera:

Una vegada comptabilitzats els punts de cada alumne es sumaran tots. La quantitat que doni es dividirà amb l’import total de la subvenció (46.000 euros). Aquest import es multiplicarà per la quantitat de punts de cada alumne. D’aquesta manera obtindrem la quantitat a percebre de cada alumne.

La suma de totes les quantitats assignades a cada alumne serà l’import total de la subvenció.

Els sol·licitants rebran un import mínim de 100 € i un import màxim de 1000 €.

CINQUENA.- RÈGIM DE CONCESSIÓ

La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva.

SISENA.- INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA CONVOCATÒRIA.

Una vegada aprovada la present convocatòria per la Junta de Govern Local, serà objecte d’informació pública per un termini de deu dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web de l’Ajuntament i a la BDNS.

SETENA.- TERMINI PER A FORMULAR LES SOL·LICITUDS.

Les sol·licituds de premis es faran des de la seva publicació fins a l’11 d’octubre de 2019, aquestes seran de l’any-curs (2018-2019).

VUITENA.- LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.

Els peticionaris s’hauran de presentar, dintre del termini que es refereix a la clàusula anterior, amb la sol·licitud del premi, juntament amb la documentació requerida en la clàusula vuitena, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d’Amposta . Secretaria .

Plaça de l’Ajuntament, 3-4. 43870 Amposta.

Tel 977700057-977702306 . Fax. 977704132

NOVENA.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut:

 • Original i fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia segellada per la universitat de la matrícula del curs acadèmic 2018-2019.
 • Fotocòpia segellada per la universitat de l’expedient acadèmic del curs 2018-2019 amb totes les assignatures matriculades aprovades.
 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat, posant e-mail (aquest a efectes de notificació) i telèfon (l’imprès es podrà descarregar des del web www.amposta.cat )
 • Declaració responsable de no tenir deutes amb hisenda ni amb la seguretat social o autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta a comprovar en tot moment si es troba al corrent amb hisenda i SS (inclosa al full de sol·licitud).
 • Full de dades bancàries/dades del creditor (en el cas de no haver rebut ni cobrat mai cap ajut o pagament de l’Ajuntament. Es podrà descarregar des del web www.amposta.cat a l’apartat de Serveis i tràmits).

DESENA.- SUBSANACIÓ DE DEFICIÈNCIES.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats en aquesta convocatòria, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 Llei 39/2015 , es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils esmeni les deficiències o acompanyi els documents preceptius, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015 de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

ONZENA.- ÒRGAN COMPETENT PER A CONCEDIR LES AJUDES I FORMA DE PAGAMENT.

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds dels premis, (11 d’octubre) prèvia proposta motivada de la Regidora d’Educació, la Junta de Govern Local resoldrà la concessió dels premis. Transcorregut el termini sense que la Junta de Govern Local hagués resolt, els interessats podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, sense perjudici de la resolució per part de l’Ajuntament amb posterioritat al venciment del termini per a resoldre.

Una vegada aprovada la resolució definitiva, s’ordenarà el pagament dels premis mitjançant transferència bancària. L’entrega es realitzarà en el decurs de Fira Amposta 2019, del 5 al 8 de desembre a l’Auditori Municipal d’Amposta, el dia i l’hora queda per concretar, aquests es publicaran amb la resolució dels premis.

La resolució es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta on constaran els quatre últims dígits del DNI i la lletra dels sol·licitants amb els imports atorgats.


DOTZENA.- DRET SUPLETORI.

En tot el no previst per la present Convocatòria, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa que la desplega i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, el RD 887/2006 (Reglament de l llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions)

TRETZENA.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

D’acord amb l’article 42.4 de la LGS, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment de reintegrament és de dotze mesos des de la data de l’acord d’iniciació, sense perjudici de les possibilitats generals d’ampliació o suspensió que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El transcurs d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa produeix la caducitat del procediment, sense perjudici de continuar les actuacions fins a l’acabament i sense que es consideri interrompuda la prescripció per a les actuacions realitzades fins a la finalització del termini esmentat.

CATORZENA.- MITJANS DE NOTIFICACIÓ O PUBLICACIÓ

Les notificacions es faran mitjançant l’adreça electrònica especificada a la sol·licitud corresponent i/o de forma fefaent.


Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".

 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dues maneres:

  Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".

  També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.

 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.

 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

  Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 5. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dues maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 6. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 7. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Actualitzat el 2/12/2019

Atorgament

Publicació de l’atorgament dels Premis Excel·lència Universitària, Cicles Formatius Grau Sup., Estudis Sups. Música i Dansa i Màsters Universitaris residents a Amposta (2018-2019)

DNI IMPORT
018F 180,5
160Z 300,83
141K 180,5
317L 100
004G 138,38
273D 180,5
422B 481,33
812D 108,3
348A 180,5
193A 100
787A 240,66
134C 661,83
874H 180,5
830Z 361
267E 300,83
936H 180,5
774K 100
532A 180,5
698H 100
274Y 240,66
170M 361
067Y 180,5
080B 180,5
648H 300,83
627C 100
626L 180,5
255V 100
124S 150,42
441G 105,29
391J 180,5
535F 180,5
282D 421,16
450S 180,5
269M 120,33
142Q 105,29
538D 240,66
822S 180,5
527P 361
522N 240,66
708P 240,66
746W 300,83
668S 100
318Z 962,66
115J 481,33
127K 240,66
442Y 481,33
466S 1000
638V 180,5
983N 210,58
145P 541,49
110K 782,16
451Q 240,66
451Q 180,5
908T 782,16
798W 601,66
030A 721,99
552T 240,66
573Y 240,66
016N 421,16
603P 240,66
064P 661,83
923N 105,29
295Q 240,66
192P 842,33
244G 180,5
344W 180,5
853Z 481,33
560B 180,5
981F 661,83
139J 240,66
602R 601,66
108N 180,5
365M 421,16
404S 481,33
018S 240,66
538Y 180,5
891S 180,5
722W 300,83
522H 300,83
177B 180,5
254Z 180,5
763V 421,16
427F 902,49
263F 541,49
100Q 300,83
114W 300,83
385Z 300,83
566G 601,66
531X 481,33
417S 180,5
063F 240,66
593S 180,5
935R 240,66
963K 180,5
418M 721,99
417G 361
711B 240,66
600Z 180,5
693Y 240,66
388Y 361
954P 361
566A 842,33
649L 300,83
698X 180,5
935Y 100
523L 421,16
630X 421,16
320R 361
327V 240,66
559X 180,5
259L 361
133P 300,83
858M 300,83
184N 180,5
914Y 100
730L 782,16
517P 300,83
285A 240,66
296D 180,5
593K 240,66
056E 361
641H 180,5
642L 421,16
427Q 100
677J 180,5
662C 300,83
980S 180,5
071W 300,83
321A 240,66
497N 240,66
982L 105,29
522T 180,5
293P 481,33
924J 180,5
427X 842,33
719D 100
422K 240,66
407V 240,66
823X 240,66
433Q 180,5
513Y 102,28
065M 300,83
803L 300,83
804C 100
154Z 100
333N 601,66
332B 300,83
639P 300,83
394G 180,5
607H 100
916Q 180,5
768V Denegat perquè no compleix amb els requisits de les bases
224F Denegat perquè no compleix amb els requisits de les bases
107A Denegat perquè no compleix amb els requisits de les bases
697V Denegat perquè no compleix amb els requisits de les basesAjuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies