Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Premis Excel·lència Universitària, Cicles Formatius Grau Sup., Estudis Sups. Música i Dansa i Màsters Universitaris residents a Amposta (2017-2018)

Premis Excel·lència Universitària, Cicles Formatius Grau Sup., Estudis Sups. Música i Dansa i Màsters Universitaris residents a Amposta (2017-2018)

publicat el 13/09/2018

Bases reguladores

Primera.- objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquestes Bases és regular les ajudes que concedeixi l’Ajuntament d’Amposta, un cop finalitzat el curs acadèmic 2017-2018, per a premiar aquells estudiants que, cursant estudis universitaris, cicles formatius de grau superior , estudis superiors de música i dansa o màsters universitaris, hagin aprovat totes les assignatures matriculades i hagin excel·lit en algunes d’aquestes.

Segona.- peticionaris.

Podran sol·licitar els premis tots aquells estudiants empadronats al municipi d’Amposta, que cursin estudis superiors universitaris, cicles formatius de grau superior, estudis superiors de música i dansa, màsters universitaris, un cop finalitzat el curs acadèmic 2017-2018, que compleixin els requisits per obtenir subvencions, recollits a la Llei General de Subvencions i el seu reglament.

Tercera.- requisits dels beneficiaris de les beques.

 • Estar empadronats en el municipi d’Amposta un mínim de 5 anys, durant els últims 10 anys.
 • Acreditar la superació de totes les assignatures del curs acadèmic 2017-2018 que s’estigui cursant.
 • Presentar la documentació establerta en la base vuitena.
 • No trobar-se sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiaris de subvencions establert a l’article 10 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • No tenir deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Quarta.- quantia.

La subvenció s’atorgarà en càrrec a la partida pressupostària 48903.02.3260 del pressupost vigent, per un import màxim de 50000€.

S’acceptaran totes les sol·licituds presentades fins esgotar el crèdit pressupostari

La concessió de la subvenció es durà a terme mitjançant el règim de concurrència competitiva.

La puntuació serà la següent:

1. Per a les carreres, màsters i estudis superiors de música i dansa

 • Totes les assignatures aprovades: 15 punts
 • Per cada excel·lent: 5 punts
 • Cada Matrícula d’Honor: 10 punts

2. Per als cicles formatius

 • Totes les assignatures aprovades: 3,75 punts
 • Per cada excel·lent: 1,25 punts
 • Cada Matrícula d’Honor: 2,5 punts

La quantitat que ha de percebre cada sol·licitant anirà d’acord amb la següent manera:

Una vegada comptabilitzats els punts de cada alumne es sumaran tots. La quantitat que doni es dividirà amb l’import total de la subvenció (50000 euros). Aquest impost es multiplicarà per la quantitat de punts de cada alumne. D’aquesta manera obtindrem la quantitat a percebre de cada alumne.

La suma de totes les quantitats assignades a cada alumne serà l’import total de la subvenció.

L’import a percebre pel sol·licitant anirà entre els 100 i els 1000€.

Cinquena.- informació pública de les bases.

Una vegada aprovades les presents bases per la Junta de Govern Local, seran objecte d’informació pública per un termini de vint dies hàbils en el BOPT, en el tauler d’anuncis de la Corporació, a la pàgina web de l’Ajuntament i a la BDNS.

Sisena.- termini per a formular les sol·licituds.

Les sol·licituds de premis es faran des de la seva publicació fins el 19 d’octubre de 2018, a les 14 hores, aquestes seran de l’any en curs (2017-2018).

Setena.- lloc de presentació de les sol·licituds.

Els peticionaris hauran de presentar, dintre del termini que es refereix la base anterior, les sol·licituds de premi, juntament amb la documentació requerida en la clàusula vuitena, en el Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d’Amposta . Secretaria .
Plaça de l’Ajuntament, 3-4. 43870 Amposta.
Tel 977 70 00 57 – 977 70 23 06 . Fax. 977 70 41 32

Vuitena.- documentació a presentar.

Documents necessaris en el moment de demanar l’ajut:

 • Fotocòpia del DNI.
 • Fotocòpia compulsada de la matrícula del curs acadèmic 2017-2018.
 • Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic del curs 2017-2018 de qualsevol universitat o centre amb totes les assignatures aprovades.
 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat, posant e-mail i telèfon (es podrà descarregar des del web www.amposta.cat )
 • Declaració responsable de no tenir deutes amb hisenda ni amb la seguretat social o autoritzar a l’Ajuntament d’Amposta a comprovar en tot moment si es troba al corrent amb hisenda i SS (està al full de sol·licitud)
 • Full de dades bancàries (en el cas de no haver rebut ni cobrat mai cap ajut o pagament de l’Ajuntament)

Novena.- subsanació de deficiències.

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 Llei 39/2015 , es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei 39/2015, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21 de la Llei 39/2015 de la LRJ-PAC, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Desena.- òrgan competent per a concedir les ajudes i forma de pagament.

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds dels premis, prèvia proposta motivada de la Regidora d’Ensenyament, la Junta de Govern Local resoldrà la concessió de les beques. Transcorregut el termini sense que la Junta de Govern Local hagués resolt, els interessats podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu, sense perjudici de la resolució per part de l’Ajuntament amb posterioritat al venciment del termini per a resoldre que serà dins el període màxim fins el 3 de desembre de 2018.

Una vegada aprovada la resolució definitiva, s’ordenarà el pagament de les beques mitjançant taló bancari. L’entrega es realitzarà en el decurs de Fira Amposta 2018.

Onzena.- dret supletori.

En tot el no previst per les presents Bases, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la normativa que la desplega i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, el RD 887/2006 (Reglament de l llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions).

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies