Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Premi Ajuntament d’Amposta al millor Projecte de Recerca Local Jordi Fontanet 2021

Premi Ajuntament d’Amposta al millor Projecte de Recerca Local Jordi Fontanet 2021

publicat el 29/01/2021


Bases aprovades per la Junta de Govern Local.

Bases del III Premi de Recerca Jordi Fontanet 2021

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta aprova les bases i convocatòria del III Premi de Recerca Jordi Fontanet 2021, que està dedicat a Projectes de Recerca Local amb l’objectiu de fomentar la investigació sobre la ciutat d’Amposta. Es regeix per les bases que s’esmenten a continuació:

1. Característiques del premi

El Premi de Recerca Jordi Fontanet té caràcter biennal. S’atorga al millor projecte de recerca original i inèdit referit a estudis cientificotècnics, històrics, mediambientals, geogràfics, econòmics, literaris, artístics, polítics, sociològics o d’especial interès per la ciutat.

2. Persones candidates

Poden optar al III Premi Jordi Fontanet les persones investigadores i estudioses que, complint els requisits fixats a la Llei 38/2003, general de subvencions, de manera individual o col·lectiva presentin una recerca d’acord amb aquestes bases. Per poder participar hauran de presentar declaració responsable que compleixen els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament d’Amposta.

S’admetrà una sola obra per autor.

3. Dotació i drets

La dotació econòmica del premi serà de 3.500 € de la partida pressupostària 01/3343/48901, que es farà efectiu en un únic pagament al lliurament del premi, per transferència bancària.

L’ajuntament d’Amposta publicarà l’obra premiada i es reserva el dret de fer-ho de forma completa, en format paper i/o en suport digital.

En cas de sol·licitud col·lectiva el pagament es realitzarà al responsable del grup.

L’acceptació del premi comportarà la cessió del drets de l’obra.

4. Documentació

Els participants hauran de presentar tota la documentació reglamentària per optar al III Premi de Recerca Jordi Fontanet. La manca de documentació suposarà l’exclusió immediata del Premi.

La documentació de sol·licitud i la memòria del projecte s’han de presentar en impresos normalitzats, juntament amb el currículum vitae, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta presencial o telemàticament.

El formulari per presentar la documentació es pot trobar a internet o presencialment a la Regidoria de Cultura. Plaça de l’Ajuntament 6, segona planta.

S’ha d’adjuntar la documentació següent:

 1. Cal presentar la memòria del projecte que haurà de tenir una extensió de 10 pàgines. Es presentaran cinc còpies de la memòria del projecte que hauran d’incloure:
  • Els objectius i la justificació del projecte.
  • Un esquema desenvolupant el treball.
  • Les fonts documentals a estudiar.
  • Les fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i pàgines web.
  • Una relació de les imatges, il·lustracions i plànols.
  • El programa i el calendari de treball.
  • Possibles propostes d’actuació per a la dinamització del resultats de la recerca.
  • El currículum de la persona o persones sol·licitants.
  • Fotocopia del DNI o passaport.
  • Full de dades bancaries.
  • Autorització signada atorgant permís a l’Ajuntament d’Amposta per a que aquest pugui publicar el treball premiat si ho considera oportú.

  En el cas de projectes col·lectius, han de presentar la documentació esmentada totes les persones integrants, i cal indicar el nom d’una persona responsable o representant del grup.

  5. Termini de presentació

  Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 21 de juny de 2021, al registre de l’Ajuntament. Plaça de l’Ajuntament, 3-4, 43870 Amposta o també telemàticament. A www.amposta.cat/registre

  6. Jurat

  Els treballs seran valorats per un jurat format per:

  • L’arxiver/a municipal
  • Tècnic/a de cultura de l’Ajuntament d’Amposta
  • Una persona de reconegut prestigi en l’àmbit de la investigació, designat d’acord amb el tema dels projectes presentats.

  Per a l’avaluació es tindran en compte els criteris següents:

  • La temàtica del projecte presentat.
  • L’interès i la significació de la recerca en l’aprofundiment del coneixement d’Amposta, així com la coherència de la hipòtesi de treball i la planificació metodològica.
  • Les possibles repercussions dels resultats en els camps científic, tècnic, econòmic, històric i social de la ciutat.
  • L’aportació de perspectives i d’accions innovadores, tant en els projectes de recerca com en la seva aplicació posterior.

   El jurat, si s’escau, podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast del projecte.

   El jurat es reserva el dret de declarar desert el Premi si estima que cap dels treballs no n’és mereixedor i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

   7. Resolució i acte de lliurament

   L’acte de proclamació del veredicte i del lliurament del III Premi de Recerca Local Jordi Fontanet tindrà lloc al Saló de Plens el dia 22 de setembre a les 20 h. ( si ens ho permet la situació)

   L’acceptació del premi haurà de constar en un document signat per la persona beneficiària, la qual s’haurà de comprometre a complir totes les condicions que es demanen en aquestes bases.

   En cas que la persona beneficiària renunciï a l’ajut ho haurà de fer mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Regidoria Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, on haurà de fer constar els motius de la renúncia. 

   Els projectes que no hagin resultat premiats es podran recollir durant el període d’un mes a partir de la data del veredicte a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament 6, segona planta). La persona que retiri el projectes tindrà que firmar un document on acredita la recollida. Si passat aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment o mitjançant una persona acreditada s’eliminaran.

   8. Lliurament del treball

   • El termini per a la realització del projecte premiat serà d’un any a partir de la data de la seva concessió sense possible pròrroga.
   • Si el treball final presentat no s’ajusta als termes convinguts, el jurat del Premi podrà suspendre l’ajut i reclamar-ne la quantitat avançada.
   • Transcorregut el termini sense que s’hagi lliurat el treball, per part de l’Ajuntament s’iniciarà expedient de reintegrament de tal manera que s’haurà de reintegrar la quantia del premi i els interessos de demora reportats.

   La presentació dels projectes aspirants al Premi de Recerca Jordi Fontanet comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part dels seus autors.

   9. Règim jurídic aplicable

   En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

   10. Publicitat

   La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

   Actualitzat el 2/3/2022

   Atorgament

   Proposta d’acord a la junta de govern local

   Inés Martí Herrero, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta,

   INFORMO:

   • Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2021 pel qual s’aproven les bases reguladores i convocatòria del III Premi de Recerca Jordi Fontanet.
   • Vist l’informe favorable emès per la tècnica de Cultura, relatiu al III Premi de Recerca Jordi Fontanet 2021 i a l’aprovació d’atorgament d’aquest a Joan Antoni Forcadell Sánchez, pel projecte "Recuperació i reconstrucció filològica d’una novel·la inèdita de Sebastià Juan Arbó ", dotat en 3.500 €, d’acord amb les bases reguladores i la convocatòria i l’acta emesa per la secretària del jurat qualificador.
   • De conformitat amb les atribucions conferides a l’article 21 de la Llei 71985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local, i pels articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

   PROPOSO:

   PRIMER: Aprovar l’atorgament deI Premi de Recerca Jordi Fontanet 2021 a Joan Antoni Forcadell Sánchez , pel projecte de recerca "Recuperació i reconstrucció filològica d’una novel·la inèdita de Sebastià Juan Arbó ".

   SEGON: Reconèixer l’obligació de 3.500 € en favor de Joan Antoni Forcadell Sánchez corresponents a l’import en què està dotat el Premi, d’acord amb la base tercera de les bases reguladores i convocatòria 2021.

   TERCER: Donar trasllat del present acord a la regidoria de Cultura, als departaments de Secretaria i Intervenció Municipal, i a Joan Antoni Forcadell Sánchez

   Amposta, a 16 de setembre de 2021

   Inés Martí i Herrero

   Regidora de Cultura


   Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
   Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


   Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


   Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
   Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
   Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies