Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Premi Ajuntament d’Amposta al millor Projecte de Recerca Local 2017: Bases reguladores

Premi Ajuntament d’Amposta al millor Projecte de Recerca Local 2017: Bases reguladores

publicat el 12/07/2017

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta aprova les bases i convoca del Premi de Recerca Jordi Fontanet 2017. El premi que està dedicat a Projectes de Recerca local amb l’objectiu de fomentar la investigació sobre la ciutat d’Amposta. Es regeix per les bases que s’esmenten a continuació:

1. Característiques del premi pressupostos

El Premi de Recerca Jordi Fontanet té caràcter biennal. S’atorga al millor projecte de recerca original i inèdit referit a estudis cientificotècnics, històrics, mediambientals, geogràfics, econòmics, literaris, artístics, polítics, sociològics o d’especial interès per la ciutat.

2. Persones candidates

Poden optar al I Premi Jordi Fontanet les persones investigadores i estudioses que, complint els requisits fixats a la llei 38/2003, general de subvencions, de manera individual o col·lectiva presentin una recerca d’acord amb aquestes bases. Per poder participar hauran de presentar declaració responsable com que compleixen els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i que no tenen deutes pendents en hisenda, seguretat social ni l’Ajuntament d’Amposta.S’admetrà una sola obra per autor.

3. Dotació i drets

La dotació econòmica del premi serà de 3000€ de la partida pressupostària 01/3343/48901que es farà efectiu en un únic pagament al lliurament del premi.

L’ajuntament d’Amposta publicarà l’obra premiada i es reserva el dret de fer-ho de forma complerta, en format paper i/o en suport digital.

En cas de sol·licitud col·lectiva el pagament es realitzarà al responsable del grup.

L’acceptació del premi comportarà la cessió del drets de l’obra.

4. Documentació

Els participants hauran de presentar tota la documentació reglamentària per optar al I Premi de Recerca Jordi Fontanet. La manca de documentació suposarà l’exclusió immediata del Premi.

La documentació de sol·licitud i la memòria del projecte s’han de presentar en impresos normalitzats, juntament amb un currículum.

Trobareu el formulari per presentar la documentació a internet o presencialment a la Regidoria d’Ensenyament i Cultura. Plaça de l’Ajuntament 6, segona planta.

S’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Cal presentar la memòria del projecte que haurà de tenir una extensió de 10 pàgines. Es presentaran cinc còpies de la memòria del projecte que hauran d’incloure:
 • Els objectius i la justificació del projecte.
 • Un esquema desenvolupant el treball.
 • Les fonts documentals a estudiar.
 • Les fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i pàgines web.
 • Una relació de les imatges, il·lustracions i plànols.
 • El programa i el calendari de treball.
 • Possibles propostes d’actuació per a la dinamització del resultats de la recerca.
 • El currículum de la persona o persones sol·licitants.
 • Fotocopia del DNI o passaport.
 • Full de dades bancaries.
 • Autorització signada atorgant permís a l’Ajuntament d’Amposta per a que aquests pugui publicar el treball premiat si ho considera oportú.

En el cas de projectes col·lectius, han de presentar a documentació esmentada totes les persones integrants, i cal indicar el nom d’una persona responsable o representat del grup.

5. Termini de presentació

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 15 de setembre de 2017, al registre de l’Ajuntament. Plaça de l’Ajuntament, 3-4, 43870 Amposta.

6. Jurat.

Els treballs seran valorats per un jurat format per:

- L’arxiver/a municipal

- Tècnic/a de cultura de l’Ajuntament d’Amposta

- Una persona de reconegut prestigi en l’àmbit de la investigació, designat d’acord amb el tema dels projectes presentats.

Per a l’avaluació es tindran en compte els criteris següents:

 • La temàtica del projecte presentat.
 • L’interès i la significació de la recerca en l’aprofundiment del coneixement d’Amposta, així com la coherència de la hipòtesi de treball i la planificació metodològica.
 • Les possibles repercussions dels resultats en els camps científic, tècnic, econòmic, històric i social de la ciutat.
 • L’aportació de perspectives i d’accions innovadores, tant en els projectes de recerca com en la seva aplicació posterior.

El jurat, si escau, podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast del projecte.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el Premi si estima que cap dels treballs no n’és mereixedor i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

7. Resolució i acte de lliurament

L’acte de proclamació del veredicte i del lliurament del I Premi de Recerca Local Jordi Fontanet tindrà lloc al Saló de Plens el dia 27 d’octubre a les 20 h.

L’acceptació del premi haurà de constar en un document signat per la persona beneficiaria, la qual s’haurà de comprometre a complir totes les condicions que es demanen en aquestes bases.

En cas que la persona beneficiaria renunciï a l’ajut ho haurà de fer mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Regidoria d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, on haurà de fer constar els motius de la renúncia.

Els projectes que no hagin resultat premiats es podran recollir durant el període d’un mes a partir de la data del veredicte a l’Àrea d’Educació i Cultura de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament 6, segona planta). La persona que retiri el projectes tindrà que firmar un document on acredita la recollida. Si passat aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment o mitjançant una persona acreditada s’eliminaran.

8. Lliurament del treball

1. El termini per a la realització del projecte premiat serà nou mesos a partir de la data de la seva concessió, prorrogable per un període de tres mesos com màxim si el jurat ho considera oportú, prèvia sol·licitud de la persona interessada.

2. Si el treball final presentat no s’ajusta als termes convinguts, el jurat del PREMI podrà suspendre l’ajut i reclamar-ne la quantitat avançada.

3. Transcorregut el termini sense que s’hagi lliurat el treball, per part de l’Ajuntament s’iniciarà expedient de reintegrament de tal manera que s’haurà de reintegrar la quantia del premi i els interessos de demora devengats.

La presentació dels projectes aspirants al Premi de Recerca Jordi Fontanet comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part dels seus autors.

9. Procediment de concessió

1. No podrà realitzar-se el pagament del premi mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o sigui deutor de l’Ajuntament.

2. El pagament del premi s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa del premi, en un únic termini, un cop acabat i lliurat el projecte i ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local.


10. Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

11. Publicitat

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies