• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Concursos de concessions administratives Plecs de clàusules de les condicions i criteris de selecció per l’adjudicació de llicència d’ús privatiu de l’habitatge de l’Escola Soriano-Montagut

Plecs de clàusules de les condicions i criteris de selecció per l’adjudicació de llicència d’ús privatiu de l’habitatge de l’Escola Soriano-Montagut

publicat el 20/09/2018

1. CONDICIONS DE L’ADJUDICACIÓ:

 1. Duració: 2 anys, prorrogables per 2 anys més a petició de l’interessat i previ acord de la Junta de Govern Local i, en tot cas, un cop superat el període prova de tres mesos inicials.
 2. El període de prova de la llicència és de tres mesos i s’inicia a partir de la notificació de l’acord de la JGL per la qual s’atorga la llicència temporal en període de prova a favor d’un candidat/a. A la fi del període de prova, si l’informe d’avaluació del mateix que haurà d’elaborar-lo la Comissió Avaluadora és favorable ( el qual versarà sobre el compliment per part de l’adjudicatari/ària de les obligacions a les que se subjecta aquesta llicència i, l’adaptació al centre ), s’elevarà aquest a la JGL per tal de procedir a l’adjudicació de la llicència temporal.
 3. En tot cas l’adjudicació acabarà en el moment de jubilació de l’adjudicatari.
 4. Previ Informe de la Comissió Avaluadora, la Junta de Govern Local podrà declarar desert aquest procediment d’adjudicació bé perquè no hi hagi participat ningú, o perquè els participants no compleixen els requisits mínims exigits a la clàusula reguladora de les Condicions dels Aspirants.
 5. Obligacions de l’adjudicatari: L’adjudicatari deurà realitzar les tasques següents:
  • Obrir i tancar en horari no lectiu (es tancarà a partir de les 20.00 hores)
  • Durant els caps de setmana en que hi hagi activitats a l’escola, obrir i tancar les portes.
  • Vigilància del recinte del centre
  • Posar en marxa i apagar la calefacció
  • Realització de les reparacions i altres tasques de manteniment senzilles de l’immoble (els material emprats seran a càrrec de l’Ajuntament):
   • Penjar pissarres, quadres o penjadors quan calgui
   • Canviar tubs fluorescents quan calgui
   • Arreglar cisternes i cadenes de WC quan calgui
   • Altres....
  • Cura dels jardins i mobiliari del recinte:
   • Remoure la terra del sorral del pati periòdicament
   • Revisar les branques dels arbres que es trenquin
   • Regar els arbres del pati (cap de setmana, estiu)
   • Controlar periòdicament les herbes del pati
  • Col·laborar puntualment amb la Direcció de l’escola en activitats extraescolars
  • Acudir en cas d’activació de l’alarma de l’escola
 6. L’adjudicatari i la resta de membres de la unitat familiar que amb ell convisquin, deuran de mostrar en tot moment el necessari respecte amb els alumnes, professors i altre personal del centre.
 7. Aquesta llicència temporal d’ús privatiu origina una situació de possessió precària revocable per raons d’interès públic en qualsevol moment i abans de l’acabament de la seva duració, amb l’únic requisit previ de que li sigui comunicat amb cinc dies hàbils de que ha d’abandonar l’habitatge i, sense dret a rebre cap indemnització.
 8. L’incompliment per l’adjudicatari de les condicions de l’adjudicació, determi­naran l’acabament de la mateixa sense dret a rebre cap tipus d’indemnització.

2. CONDICIONS DELS ASPIRANTS:

 1. Ser major de 18 anys
 2. Estar empadronat al municipi d’Amposta com a mínim amb deu anys d’antiguitat a data 1 de setembre de 2017
 3. Acreditar un mínim de cinc anys d’experiència laboral, mitjançant l’aportació dels següents documents:
  • Certificat de la Vida Laboral, realitzant treballs de fontaneria, i/o electricitat, i/o construcció
  • Certificats de les empreses on s’hagin prestat els serveis, indicant la categoria i les tasques que es realitzaven en l’àmbit de la fontaneria, i/o electricitat, i/o construcció
 4. No tenir el/la sol·licitant antecedents penals. A tals efectes les persones interessades en presentar ser adjudicataris d’aquesta llicència hauran de complimentar l’Annex al model de Sol·licitud ( sobre la Declaració de No tenir Antecedents Penals ).

3. CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’ADJUDICATARI:

SITUACIÓ LABORAL:

 • Estar a l’atur la persona sol·licitant: 2 punts
 • Estar a l’atur la persona el conjugue o parella de fet: 1 punt

UNITAT FAMILIAR:

 • Per cada fill que formi part de la unitat familiar: 0,5 punts ( en un màxim de 1,5 punts )
 • Per cada ascendent o descendent diferents dels fills que convisquin amb l’aspirant: 0,25 punts ( en un màxim d’1 punt )
 • Cas de que algun dels membres de la unitat familiar tingui la condició de minusvàlid físic o psíquic, la puntuació dels apartats 1 i 2 de l’Unitat Familiar s’incrementarà amb 0,5 punts per cadascun, podent en aquests casos superar-se la limitació de puntuació de 1,5 i d’1 punt respectivament.

HABITATGE PROPI:

 • No disposar l’aspirant o la resta de membres de la unitat familiar d’habitatge propi on establir la seva residència habitual: 2 punts.

SITUACIÓ ECONÒMICA:

 • S’atribuirà puntuació segons els ingressos de la unitat familiar fins un màxim de 2 punts.

OFERIMENT PELS ASPIRANTS DE MILLORES en les condicions de l’adjudicació:

 • fins un màxim de 4 punts. A tal efecte, els aspirants adjunta­ran a la seva petició un sobre tancat amb les millores que ofereixin sobre les condicions d’adjudicació

El compliment dels criteris anteriors s’acreditaran mitjançant els corresponents certificats del padró d’habi­tants, Institut Català d’Assis­tència i Serveis Socials, Registre de la Propietat o Cadas­tre d’Urbana, tots ells referits al dia 1 de gener de 2014, i declaració de l’Impost sobre la renda de les perso­nes físiques correspo­nent a l’exercici de 2013.

ENTREVISTA PERSONAL AMB ELS TRES CANDIDATS/ATES QUE HAGIN OBTINGUT UNA MAJOR PUNTUACIÓ DE L’APLICACIÓ DELS CRITERIS ANTERIORS:

 • Aquesta entrevista personal s’efectuarà per la Comissió Avaluadora en la que s’efectuaran preguntes de caràcter general i es puntuarà amb un màxim de 5 punts

ALTRES CRITERIS COMPLEMENTARIS DELS ANTERIORS:

 • En cas d’empat entre dos o més aspirants, s’adjudicarà per sorteig.

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Els/les aspirants presentaran les sol·licituds per escrit i dirigides al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, adjun­tant la totalitat de la documentació prevista en el pre­sent al Registre general de l’Ajuntament fins el proper dia 28 DE SETEMBRE DE 2018, juntament amb la Declaració de No tenir Antecedents Penals ( full Annex a la sol·licitud )

La presentació de la sol·licitud per l’aspirant per participar en l’adjudicació d’aquesta llicència d’ús temporal, implica Autoritzar a l’Ajuntament a comprovar la veracitat de les dades que es presenten i que són necessàries segons aquest Plec de Clàusules, podent l’Ajuntament requerir informació a altres Administracions a tal efecte.

Previ a l’acord d’adjudicació de la llicència temporal en caràcter de prova de la Junta de Govern Local, del candidat que hagi obtingut una major puntuació segons l’Acta de la Comissió Avaluadora es demanarà un certificat d’antecedents penals al Registre Central de Penats i Rebels. En el cas, que arribat aquest es comprovés que el/la candidat/a té antecedents aquest/a quedarà descartat/ada del procés per no complir-se tots els requisits exigits com a condicions dels aspirants, proposant-se aleshores el/la candidat/a que ha quedat en següent lloc i així successivament, del qual s’hauran de demanar també el certificat d’antecedents amb caràcter previ.

5. COMISSIÓ AVALUADORA:

Formen part de la Comissió Avaluadora: el Regidor d’Ensenyament municipal, el Cap del Departament de Serveis, la Directora del Centre Educatiu on s’ubica l’Habitatge i una funcionària municipal del departament d’ensenyament municipal o funcionària en qui delegui que a la vegada farà de Secretària de la Comissió.

Amposta, 17 de setembre de 2018.

L’ALCALDE,
Adam Tomàs i Roiget.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament