• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Plec de condicions econòmiques - administratives que han de regir la venda en publica subhasta d’una màquina trituradora de rames

Plec de condicions econòmiques - administratives que han de regir la venda en publica subhasta d’una màquina trituradora de rames

publicat el 31/10/2016


1. Objecte del contracte. Constitueix l’objecte del contracte, la venda mitjançant pública subhasta d’una màquina trituradora de rames, marca Greens Power Products, model Bio 650.


2. Tipus de licitació. El tipus de licitació es fixa en la quantitat de 3.100,00 €. El tipus de licitació serà millorable a l’alça pels licitadors. El preu de licitació no inclou cap dels impostos que graven la transmissió de la propietat.


3. Duració del contracte. L’Ajuntament d’Amposta es compromet a traslladar la propietat i possessió del bé objecte del contracte dintre dels trenta dies següents al de la data d’adjudicació definitiva, amb total aplicació del quadre general de drets i obligacions de la compravenda, segons els preceptes del Codi civil.


4. Fiança provisional i definitiva. No s’exigeix la constitució de garantia provisional ni definitiva.


5. Despeses. L’adjudicatari resta obligat al pagament de tots els impostos que graven l’adquisició de les finques.


6. Proposicions i documentació complementaria. Les proposicions per a prendre part en la subhasta es presentarà en sobre tancat en el qual figurarà la inscripció: "PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN LA VENDA MITJANÇANT PUBLICA SUBHASTA D’UNA MÀQUINA TRITURADORA DE RAMES".

El model de proposició serà el següent. En/Na , major d’edat, veí/na d’ , amb domicili al carrer núm. i DNI. número , actuant en nom propi (o en representació de , com acredita per ), assabentat de la convocatòria de subhasta pública anunciada en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. del dia , per a la venda d’una màquina trituradora de rames pren part en la mateixa, comprometent-se a adquirir-la pel preu de (quantitat en lletra i número) €, de conformitat amb el plec de clàusules econòmiques administratives que accepta íntegrament.

Lloc, data i signatura.

Els licitadors presentaran, juntament amb el model de proposició i en el mateix sobre els següents documents:

  • a) Còpia autenticada del DNI/CIF.
  • b) Declaració jurada de no trobar-se inclòs en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat previstes al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, en quant li siguin d’aplicació, atès l’objecte del contracte.
  • c) Declaració d’estar al corrent en el compliment amb les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i autorització en favor de l’Ajuntament d’Amposta per poder comprovar aquestes dades.
  • d) Escriptura de poder per al cas d’actuar en representació d’un altra persona.
  • e) Escriptura de constitució de la societat mercantil inscrita en el Registre Mercantil, cas de concórrer una societat d’aquesta naturalesa.


7. Presentació de proposicions. Les proposicions es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament, durant el termini de quinze dies hàbils, comptat a partir de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de la Província, en hores d’oficina. Si el dia d’acabament del termini de presentació de proposicions fora dissabte el termini es prorrogarà fins el primer dia hàbil següent.


8. Mesa de contractació. La Mesa de contractació restarà integrada per:

President: Adam Tomàs i Roiget, Alcalde-President o Regidor/a en qui delegui.
Vocals:
Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària general de la Corporació.
Maria del Mar Medall González: Interventora de fons.
Ramon Noche Arnau: funcionari de la Corporació.
Secretària: Verònica Arasa Gallego, funcionària de la Corporació.


9. Obertura de pliques. Tindrà lloc en el saló d’actes d’aquest Ajuntament a les dotze hores del tercer dia hàbil següent al que finalitzi el termini de presentació de proposicions, assenyalat a la clàusula setena anterior. L’acte serà públic. Finalitzada la lectura de totes les proposicions, el President indicarà exclusivament les diferents ofertes econòmiques presentades.


10. Adjudicació definitiva. Formulada la proposta d’adjudicació per la mesa de contractació, i declarada la validesa de la forma d’adjudicació del contracte, l’òrgan de govern municipal amb competència per a fer-ho realitzarà l’adjudicació definitiva en la primera sessió que celebri.


11. Caràcter del contracte. El contracte regulat per les presents clàusules te naturalesa privada i es regirà:

  • a) En quant a la seva preparació, competència i adjudicació pel present Plec de clàusules econòmiques administratives i el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  • b) En quant als seus efectes i extinció pels articles 1455 i següents del Codi civil.


Amposta, 13 d’octubre de 2016.


L’ALCALDE, Adam Tomàs i Roiget.Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament