• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Plec de condicions per a la concessió de llicència per les màquines expenedores de les dependències municipals

Plec de condicions per a la concessió de llicència per les màquines expenedores de les dependències municipals

El termini per presentar les ofertes acaba el dia 3 d’agost 2016.

publicat el 12/07/2016


I. Objecte.

El present contracte té per objecte la concessió de llicència per a l’ús privatiu del domini públic corresponent a l’espai ocupat per màquines expenedores de cafès, begudes i menjars envasat (snachs) en les dependències municipals que s’indiquen a continuació en la forma i condicions que s’estableixen en el present Plec.

Dependències municipals on s’instal·laran màquines expenedores:


DEPENDÈNCIA

TIPUS

SUPERFÍCIE OCUPADA

Ajuntament – vestíbul planta baixa

Cafès – begudes – menjars envasats


1 m2.

Ajuntament – Pati planta primera

Cafès

1 m2.

Pavelló d’esports

Cafès

1 m2.

Pavelló d’esports

Beguders

1 m2.

Pavelló d’esports

Menjars envasats

1 m2.

Comissaria Policia local

Cafès – begudes – menjars envasats


1 m2.

ESARDI

Cafès

1 m2.

ESARDI

Beguders

1 m2.

Edifici serveis

Cafès

1 m2.

Edifici serveis

Beguders

1 m2.

Edifici “El Casal”

Cafès

1 m2.

Biblioteca

Cafès – begudes – menjars envasats


1 m2.

Casal de la música

Cafès – begudes – menjars envasats


1 m2.

Casal de la música

Cafès – begudes – menjars envasats


1 m2.

Total superfície de domini públic a ocupar: 14 m2.II. Naturalesa jurídica.

Es tracta d’una llicència d’ús privatiu de béns de domini públic, conforme al que disposa l’article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya. És a dir es tracta d’una llicpència d’ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i amb dret a indemnització, si s’escau.


III. Procediment de selecció.

La selecció del contractista es realitzarà mitjançant procediment obert adjudicant-se la concessió al licitador que ofereixi el pagament d’un millor cànon econòmic anual per metre quadrat ocupat, millorant el cànon mínim fixat a la clàusula XV del present Plec.


IV. Capacitat per a concórrer.

Estan capacitades per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estigui afectades per cap de les circumstàncies enumerades a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic com prohibi­tives per a contractar.


V. Obres i instal·lacions.

La instal·lació de les màquines no requereix, en un principi, la realització de cap mena d’obra o instal·lació, encara que si en algun dels casos se’n requerís alguna obra o instal·lació, aquesta haurà de ser realitzada per l’adjudicatari i al seu càrrec. Aquestes obres o instal·lacions, en acabar la vigència de la llicència restaran en benefici de l’Ajuntament

Les obres o instal·lacions que l’adjudicatari consideri necessari realitzar deuran ser autoritzades prèviament per l’Ajuntament. A tal efecte, l’adjudicatari presentarà una memòria detallada de les obres i instal·lacions a realitzar.

En tot cas les màquines expenedores seran retirades en el moment de finalització de la durada de la llicència.


VI. Duració de la concessió.

La llicència s’atorgarà per un termini de 10 anys, comptats a partir de la data d’atorgament de la llicència municipal per a l’exercici de l’activitat.

Aquest termini no podrà ser objecte de cap tipus de pròrroga.


VII. Proposicions i documentació.

Les proposicions per a prendre part en el concurs se presentaran a la Secretaria General de l’Ajuntament, en el termini de 26 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de la província, en dos sobres tancats.

Sobre 1 a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscrip­ció: PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A L’US PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC REPRESENTAT PER L’ESPAI DE LES DEPENDENCIES MUNICIPALS OCUPATS PER LES MÀQUINES EXPENEDORES DE CAFÈS, BEGUDES I MENJARS ENVASATS (SNACHS) - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.

El sobre inclourà la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI o de l’escriptura de constitució de la societat, segons el licitador sigui persona física o jurídica.

b) Poder notarial acreditatiu de la representació de l’ofertant, en cas que no actuï en nom propi, degudament bastantejat.

c) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisio­nal.

d) Declaració expressa i responsable de l’empresa que es troba al corrent de les obligacions tributàries, d’acord amb el que disposa el RD 1462/1985, de 3 de juliol, i de no tenir cap deute amb l’Ajuntament d’Amposta.

e) Justificant de que es troba al corrent del pagaments de les quotes de la seguretat social, mitjançant certificat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

f) Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions, incompatibilitat o incapacitats per contractar amb l’Administració, previstes a l’article 60 de la Llei de contractes del sector públic.

g) Declaració de l’acceptació plena del Plec de condicions del present concurs i de totes aquelles obligacions que del mateix se’n derivin, com a concursant i adjudicatari, en el seu cas.

h) Acreditació de la solvència tècnica mitjançant algun tipus de certificació ISO, ja sigui en apartat de Medi Ambient o de Qualitat, així com els Registres sanitaris necessaris per a desenvolupament de l’activitat.

Sobre 2 a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscrip­ció: PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER A PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A L’OS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC REPRESENTAT PER L’ESPAI DE LES DEPENDENCIES MUNICIPALS OCUPATS PER LES MÀQUINES EXPENEDORES DE CAFÈS, BEGUDES I MENJARS ENVASATS (SNACHS).

En aquest sobre s’inclourà la proposta econòmica redactada d’acord amb el model següent:

"En/Na , amb domicili a , carrer número , titular del DNI número (actuant en el seu propi nom o en representació de) E X P O S A:

1. Que tenint coneixement del procediment convocat per aquest Ajuntament per l’adjudicació de la concessió de llicència per a l’ús privatiu del domini públic representat per l’espai de les dependencies municipals ocupats per les màquines expenedores de cafès, begudes i menjars envasats (snachs).

2. Que no estic inclòs en cap causa d’incapacitat o incompa­tibilitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Ampos­ta.

3. Que ofereixo per l’adjudicació de la concessió el pagament d’un cànon mensual de ... euros (la quantitat s’expressarà en lletra i números)

Per l’anterior, D E M A N O

L’adjudicació de la concessió objecte del present.

Amposta, de de 2016.

(signatura)"


VIII: Garantia provisional.

No s’estableix garantia provisional.


IX: Obertura de pliques.

L’acte d’obertura de pliques, que tindrà caràcter públic, tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al d’acabament del termini de presenta­ció de proposicions, llevat que sigui dissabte cas en que es traslladaria al següent dia hàbil, a les 12 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, davant la Mesa de contractació, la qual restarà integrada per:

- President: el de la Corporació o Regidor en qui delegui.

- Vocals:

  • La Interventora de fons.

  • La Secretària de la Corporació.

  • L’Arquitecte municipal.

- Secretari: actuarà de secretari un funcionari/a de la Corporació.

Prèviament a l’obertura dels sobres números 2, per la Secretaria de la Corporació, es procedirà a la comprovació de la presentació correcta de la documentació administrativa, podent-se, en cas d’apreciació d’algun defecte, atorgar un termini màxim de 3 dies hàbils per subsanar els defectes que poguessin haver-se detectat.

En l’acte d’obertura de pliques, es procedirà a l’obertura de les propostes econòmiques, formulant-se per part de la Mesa de contractació proposta d’adjudicació en favor del licitador que hagi formulat la proposta de cànon anual per metre quadrat a ocupar més elevada.


X. Adjudicació de la llicència.

Un cop valorades les proposicions presentades, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa perquè en el termini de 10 dies hàbils des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

Si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament el requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en que hagin restat classificades les proposicions.

L’òrgan de contractació, en els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació, acordarà mitjançant resolució motivada l’adjudicació de la llicència, que s’haurà de notificar als licitadors i indicarà el termini en que s’ha de procedir a la formalització del document acreditatiu de la llicència atorgada.


XI. Formalització de l’atorgament de la llicència.

L’atorgament de la llicència s’haurà de formalitzar en document administratiu, que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació. Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Tanmateix, l’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

La formalització de l’atorgament de la llicència s’haurà d’efectuar en el termini dels 10 dies hàbils següents a aquell en què el licitador rebi la notificació de l’adjudicació.

Si la llicència no es pogués formalitzar per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament acordarà la seva resolució, amb incautació de la garantia definitiva i indemnització dels danys i perjudicis.

En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Administració, s’indemnitzarà al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independència que el contractista pugui sol·licitar la resolució del contracte.


XII: Garantia definitiva.

La garantia definitiva es fixa en la quantitat de 841,06 €, equivalent al 5 per 100 del valor de la superfície màxima a ocupar. Dita garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei de contractes del sector públic.


XIII: Drets i deures de l’adjudicatari.

a) Són deures de l’adjudicatari:

1. Un cop formalitzada l’adjudicació realitzar les obres i instal·lacions necessàries.

2. Respectar l’objecte de la llicència.

3. Mantenir l’objecte de la concessió en perfecte estat de conservació.

4. Abonar les despeses necessàries per al desenvolupament de l’activitat, inclosos tributs i preus públics. El subministrament d’energia elèctrica a les màquines a instal·lar serà de càrrec de l’Ajuntament.

5. Obtenir les llicències i autoritzacions per l’exercici de l’activitat o activitats que desenvolupi.

6. L’empresa adjudicatària estarà obligada a garantir una correcta prestació del servei a l’usuari, consistent, entre d’altres, en oferir un servei de reposició dels productes que garanteixi les existència a les màquines.

7. L’empresa adjudicatària restarà obligada a realitzar el manteniment preventiu i correctiu de les màquines instal·lades.

8. El personal que durà a terme el servei haurà de ser personal tècnic qualificat i que disposi del carnet de manipulador d’aliments necessari per a poder prestar el servei de qualitat pertinent. El personal deurà estar degudament identificat en tot moment.

b) Són drets de l’adjudicatari:

1. Obtenir de l’Ajuntament el manteniment en l’ús i gaudi del dret concedit.

2. Obtenir les indemnitzacions en el supòsits en que procedeixin.


XIV: Relacions entre el concessionari i tercers.

La present llicència s’entendrà atorgada sense perjudici del dret de propietat ni del de tercers.


XV: Cànon.

El cànon es fixa en un mínim de 75,00 € anuals per metre quadrat ocupat. Dit cànon no inclou els impostos que pugui resultar d’aplicació sobre el mateix. El cànon mensual s’actualitzarà a partir de cada dia 1 de gener dels anys de durada de la concessió amb l’aplicació de l’IPC.


XVI: Despeses.

Des del moment de l’adjudicació definitiva seran de càrrec de l’adjudicatari les despeses a que es refereixen les normes de contractació local i les altres que essent legítimes tinguin relació amb el procediment i amb el contracte des de l’inici fins la formalització.


XVII: Reversió.

Acabat el termini de durada de la llicència revertiran a propietat de l’Ajuntament les obres i instal·lacions realitzades (segons allò establert a la clàusula V del present plec), les quals deuran trobar-se en bon estat de conservació. A tal efecte l’Ajuntament, en el termini de dos mesos ante­riors a l’acaba­ment, designarà els tècnics encarregats de la revisió dels espais ocupats, a la vista de la qual s’ordenarà l’execució dels treballs de reparació i reposició oportuns, els quals seran de càrrec de l’adju­dicatari.


XVIII: Rescat.

La Corporació municipal es reserva el dret a deixar sense efecte la llicència abans del venciment, si ho justifiquen circumstànci­es d’interès públic, mitjançant indemnització al concessionari dels danys que se li ocasionin o sense aquesta quan no procedeixi.


XIX: Extinció de la concessió.

La vigència de la llicència finalitzarà pels següents motius:

  • Per transcurs del termini.

  • Per renuncia del titular.

  • Per revocació fonamentada en motius d’interès públic degudament justificats.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament