• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Concursos de concessions administratives Plec de condicions per a l’atorgament d’una llicència per a l’ús privatiu del domini públic per la venda de productes autòctons del delta de l’Ebre

Plec de condicions per a l’atorgament d’una llicència per a l’ús privatiu del domini públic per la venda de productes autòctons del delta de l’Ebre

publicat el 20/03/2018

I. Objecte.

El present contracte té per objecte l’atorgament, en la forma i condicions que s’estableixen en el present Plec, d’una llicència d’ús privatiu d’una part del domini públic (part de l’edifici de ports de la Generalitat situat a la zona de servei de l’embarcador d’Amposta) per a la venda de productes autòctons del Delta de l’Ebre, del qual l’Ajuntament n’és titular del dret d’ús fins el 23 d’abril de 2.021.

El local abans esmentat resta descrit en el plànol que han dibuixat els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Amposta.

II. Naturalesa jurídica.

Es tracta d’una llicència d’ús privatiu de béns de domini públic que no comporta la seva transformació o modificació, conforme al que disposa l’article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

III. Procediment de selecció.

La selecció del contractista es realitzarà pel sistema de concurs obert la resolució del qual és realitzarà amb l’aplicació dels següents criteris:

 • Millora en el cànon previst: fins a 10 punts.
 • Millors condicions en la prestació del servei, valorant-se les millores que aportin major qualitat al servei i difusió dels productes autòctons : fins a 5 punts.
 • Major horari de prestació del servei: fins a 5 punts.

L’horari mínim serà:

 • De dilluns a divendres: de 11,00 a 13,00 i de 17,00 a 19:30 hores.
 • Dissabtes i diumenges: de 11,00 a 14,00 hores.
 • Un dia de la setmana, a elecció del licitador, tancat.

Altres millores sobre les previsions del present plec, relacionades directament amb l’objecte d’aquest plec i sempre que siguin raonables: fins a 5 punts.

IV. Capacitat per a concórrer.

Estan capacitades per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica i financera i professional en els termes dels articles 75 i 78, respectivament, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre i no estiguin afectades per cap de les circumstàncies enumerades a l’article 60 del mateix cos legal com prohibitives per a contractar.

V. Obres, instal·lacions i equipaments.

És tracta d’una llicència d’ús privatiu, que no comporta la transformació del domini públic; si bé, en el cas de que l’adjudicatari necessités fer alguna reforma, aquestes obres seran realitzades a càrrec i per compte de l’adjudicatari, previ informe favorable dels serveis tècnics de l’Ajuntament i prèvia obtenció de la corresponent llicència d’obres municipal, sense perjudici de que l’Ajuntament hagi de realitzar els tràmits que s’indiquen en cas de fer obres, d’acord amb el Conveni signat en data 23 d’abril de 2001. Les obres i instal·lacions que, en el seu cas, realitzi l’adjudicatari, a la fi de la llicència d’ús privatiu reverteixen a la propietat de l’immoble, sense dret a ser indemnitzat.

L’adjudicatari haurà de tramitar al seu càrrec la llicència d’activitat necessària per a l’obertura del punt de venda i difusió dels productes autòctons del delta de l’Ebre.

VI. Durada de la concessió.

La llicència d’ús privatiu tindrà una durada des de la data de formalització de l’acord d’adjudicació fins, com a màxim, el 23 d’abril de 2021. El termini anterior podrà ser inferior, si Ports de la Generalitat de Catalunya revoca la concessió administrativa de l’ús que té atorgat a favor de l’Ajuntament, en virtut del Conveni signat en data 23 d’abril de 2001, cas que de donar-se, l’adjudicatari no tindrà dret a ser indemnitzat.

El termini de duració de la llicència podrà prorrogar-se, per un màxim de 2 anys, en el cas que l’Ajuntament prorrogui el seu dret d’ús sobre el local objecte de la concessió.

VII. Proposicions i documentació.

Les proposicions per a prendre part en el concurs se presentaran a la Secretaria General de l’Ajuntament, en el termini de 26 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de la província, en dos sobres tancats.

Sobre 1 a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscripció: PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE PART DE L’EDIFICI DE DE LA ZONA DE SERVEI DE L’EMBARCADOR D’AMPOSTA PER A DESTINAR-LO A UN PUNT DE VENDA I DIFUSIÓ DE PRODUCTES AUTÒCTONS DEL DELTA DE L’EBRE (AGROBOTIGA) - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.

El sobre inclourà la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI o de l’escriptura de constitució de la societat, segons el licitador sigui persona física o jurídica.
 • Poder notarial acreditatiu de la representació de l’ofertant, en cas que no actuï en nom propi, degudament bastantejat.
 • Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional.
 • Declaració expressa i responsable de l’empresa que es troba al corrent de les obligacions tributàries, d’acord amb el que disposa el RD 1462/1985, de 3 de juliol, i de no tenir cap deute amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • Justificant de que es troba al corrent del pagaments de les quotes de la seguretat social, mitjançant certificat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
 • Declaració responsable de no trobar-se en cap de les prohibicions, incompatibilitat o incapacitats per contractar amb l’Administració, previstes a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 • Declaració de l’acceptació plena del Plec de condicions del present concurs i de totes aquelles obligacions que del mateix se’n derivin, com a concursant i adjudicatari, en el seu cas.
 • Acreditació de la solvència econòmica i financera en alguna de les formes previstes a l’article 75 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
 • Acreditació de la solvència professional en alguna de les formes previstes a l’article 78. 1.a), del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

S’exigeix a tots els candidats per ser admesos un mínim de 5 anys d’haver estat adjudicataris d’una concessió administrativa de domini o d’una llicència d’ús privatiu de domini de la mateixa o una altra Administració Pública, dins d’un termini de 10 anys a la data d’aprovació dels plecs de clàusules, d’acord amb l’establert a l’art. 78.2 TRLCSP i que no s’hagi posat fi a l’esmentada concessió o llicència d’ús privatiu per infracció del mateix. Aquesta circumstància caldrà acreditar-la d’acord amb un Certificat emès per l’Administració corresponent.

Document acreditatiu de la constitució de la garantia provisional.

Memòria detallada de les obres, instal·lacions, equipament i mobiliari adscrit a l’activitat, d’acord amb la clàusula V del present Plec.

Una relació de tots els documents inclosos en el sobre.

Sobre 2 a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscripció: PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER A PRENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE PART DE L’EDIFICI DE DE LA ZONA DE SERVEI DE L’EMBARCADOR D’AMPOSTA PER A DESTINAR-LO A UN PUNT DE VENDA I DIFUSIÓ DE PRODUCTES AUTÒCTONS DEL DELTA DE L’EBRE (AGROBOTIGA).

En aquest sobre s’inclourà la proposta econòmica redactada d’acord amb el model següent:

"En/Na , amb domicili a , carrer número , titular del DNI número (actuant en el seu propi nom o en representació de) E X P O S A:

1. Que tenint coneixement del procediment obert ( concurs ) convocat per aquest Ajuntament per l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu a l’ús privatiu de part de l’edifici de la zona de servei de l’embarcador d’Amposta per a destinar-lo a un punt de venda i difusió de productes autòctons del Delta de l’Ebre ( Agrobotiga )

2. Que no estic inclòs en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Amposta.

3. Que accepto plenament el Plec de condicions del present concurs i de totes aquelles obligacions que del mateix se’n derivin, com a concursant i adjudicatari, en el seu cas.

4. Que ofereixo per l’adjudicació de la concessió el pagament d’un cànon anual de ... euros (la quantitat s’expressarà en lletra i números)

Per l’anterior, D E M A N O

L’adjudicació de la concessió objecte del present.

Amposta, de de 2018.

(signatura)"

Sobre 3 a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscripció: PROPOSICIÓ QUE COMPTÉ L’OFERTA DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL PROCEDIMENT CONVOCAT PER A L’ADJUDICACIÓ DE LA LLICÈNCIA D’ÚS PRIVATIU DE PART DE L’EDIFICI DE DE LA ZONA DE SERVEI DE L’EMBARCADOR D’AMPOSTA PER A DESTINAR-LO A UN PUNT DE VENDA I DIFUSIÓ DE PRODUCTES AUTÒCTONS DEL DELTA DE L’EBRE (AGROBOTIGA).

En aquest sobre s’inclourà la proposta del licitador, relativa als punts b, c, d,i e) de la Clàusula III del present plec de clàusules.

VIII: Garantia provisional.

La garantia provisional s’estableix en el 2 per 100 del valor dels béns objecte de concessió.

IX: Obertura de pliques.

L’acte d’obertura de pliques, que tindrà caràcter públic, tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al d’acabament del termini de presentació de proposicions, llevat que sigui dissabte cas en que es traslladaria al següent dia hàbil, a les 12 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, davant la Mesa de contractació, la qual restarà integrada per:

- President:

 • Sr. Adam Tomàs i Roiget, Alcalde de l’Ajuntament.

- Vocals:

 • Sr. Jaume Castellví Miralles, Arquitecte municipal.
 • Sra. Maria del Mar Medall González, Interventora de fons.
 • Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri, Secretària de la Corporació.
 • Sr. Ramon Noche Arnau, funcionari de la Corporació

- Secretària de la Mesa:

 • Sra. Verònica Arasa Gallego, funcionària de la Corporació.

Prèviament a l’obertura dels sobres números 3, per la Secretària de la Corporació es procedirà a la comprovació de la presentació correcta de la documentació administrativa, podent-se, en cas d’apreciació d’algun defecte, atorgar un termini màxim de 3 dies hàbils per subsanar els defectes que poguessin haver-se detectat.

Un cop valorat el sobre número 3, es procedirà a donar públicament les puntuacions obtingudes pels licitadors i a l’obertura pública del sobre número 2.

Les obertures dels diferents sobres es farà d’acord amb la normativa de contractes.

X. Adjudicació de la concessió.

Un cop valorades les proposicions presentades, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta que hagin obtingut una major puntuació perquè en el termini de 10 dies hàbils des del següent en que rebi el requeriment, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.

Si en el termini assenyalat el licitador no compleix adequadament el requeriment, s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar-li la mateixa documentació al següent licitador per l’ordre en que hagin restat classificades les proposicions.

L’òrgan de contractació, en els cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació, acordarà mitjançant resolució motivada l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu, que s’haurà de notificar als licitadors i indicarà el termini en que s’ha de procedir a la formalització del document de la llicència.

Si el licitador al qual es proposa l’adjudicació ha presentat la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social amb la documentació administrativa, l’òrgan de contractació podrà eliminar el tràmit de requeriment d’aquesta documentació, i en el termini màxim de deu dies hàbils següents al de l’obertura de pliques procedirà a l’adjudicació de la llicència d’ús privatiu.

XI. Formalització de la llicència d’ús privatiu de domini.

La llicència d’ús privatiu s’haurà de formalitzar en document administratiu, que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació. Aquest document serà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Tanmateix, l’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

La formalització de la llicència s’haurà d’efectuar en el termini dels 10 dies hàbils següents a aquell en què el licitador rebi la notificació de l’adjudicació.

Si la llicència no es pogués formalitzar per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament acordarà la seva resolució, amb incautació de la garantia definitiva i indemnització dels danys i perjudicis.

En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Administració, s’indemnitzarà al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independència que el contractista pugui sol·licitar la resolució del contracte.

XII: Garantia definitiva.

La garantia definitiva es fixa en la quantitat de 846,36 €, equivalent al 4 per 100 del valor del bé objecte de llicència. Dita garantia es podrà constituir per qualsevol dels mitjans previstos a la Llei de contractes del sector públic.

XIII: Obertura de pliques.

L’acte d’obertura de pliques, que tindrà caràcter públic, tindrà lloc el sisè dia hàbil següent al d’acabament del termini de presentació de proposicions, llevat que sigui dissabte cas en que es traslladaria al següent dia hàbil, a les 12 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, davant la Mesa de contractació de l’Ajuntament d’Amposta.

L’acte d’obertura de pliques es limitarà a comprovar l’existència de la documentació exigida en el present Plec, i es donarà per finalitzat sense efectuar proposta d’adjudicació, traslladant-se les ofertes que disposin de la documentació correcta als Serveis tècnics municipals, per tal que informin sobre les proposicions presentades.

L’informe dels Serveis tècnics deurà realitzar-se en aplicació dels criteris de valoració determinats en la condició tercera.

XIV: Adjudicació definitiva.

Les proposicions degudament informades tècnicament es traslladaran a la Mesa de contractació, la qual formularà la corresponent proposta d’adjudicació, la qual es traslladarà a la Junta de Govern Local per tal que procedeixi a l’adjudicació definitiva de la llicència.

Efectuada l’adjudicació definitiva, es requerirà a l’adjudicatari per tal que en el termini de quinze dies a partir de la notificació presenti el document acreditatiu d’haver constituït la fiança definitiva.

Cas que l’adjudicatari no atengués els requeriments esmentats, l’adjudicació restarà sense efecte de ple dret, amb les conseqüències legalment previstes.

XV: Drets i deures de l’adjudicatari.

a) Són deures de l’adjudicatari:

 • Respectar l’objecte de la llicència.
 • Mantenir les obres i instal·lacions objecte de la llicència en perfecte estat de conservació.
 • Abonar les despeses necessàries per al desenvolupament de l’activitat (llum, aigua,... ) inclosos impostos, taxes ( com la d’ocupació de domini públic, que en el seu cas demani i s’autoritzi) i preus públics.
 • Obtenir les llicències i autoritzacions per l’exercici de l’activitat o activitats que desenvolupi.
 • En cas que l’adjudicatari consideri que ha de realitzar alguna reforma, les obres o instal·lacions a fer, les haurà d’executar en el termini de dos mesos.

b) Són drets del concessionari :

 • Obtenir de l’Ajuntament el manteniment en l’ús i gaudi del dret concedit.
 • Obtenir les indemnitzacions en el supòsits en que procedeixin.

XVI: Relacions entre el concessionari i tercers.

La present llicència s’entendrà atorgada sense perjudici del dret de propietat ni del de tercers.

XVII: Cànon.

El cànon es fixa en un mínim de 1.269,55 € anuals. Dit cànon no inclou els impostos que pugui resultar d’aplicació sobre el mateix.

XVIII: Despeses.

Des del moment de l’adjudicació definitiva seran de càrrec de l’adjudicatari les despeses a que es refereixen les normes de contractació local i les altres que essent legítimes tinguin relació amb el procediment del concurs i amb el contracte des de l’inici fins la formalització.

XIX: Reversió.

Acabat el termini de la llicència d’ús privatiu revertiran a la propietat de l’Ajuntament les obres i instal·lacions realitzades, les quals hauran de trobar-se en bon estat de conservació. A tal efecte l’Ajuntament, en el termini de sis mesos anteriors a l’acabament, designarà els tècnics encarregats de la revisió dels locals i instal·lacions, a la vista de la qual s’ordenarà l’execució dels treballs de reparació i reposició oportuns, els quals seran a càrrec de l’adjudicatari.

XX: Rescat.

La Corporació municipal es reserva el dret a deixar sense efectes la llicència abans del venciment, si ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic, mitjançant indemnització a l’adjudicatari dels danys que se li ocasionin, o sense aquesta quan no procedeixi.

XXI: Sancions.

Les infraccions de l’adjudicatari poden ser: lleus, greus i molt greus.

a) Són infraccions lleus:

 • El retard en el compliment de les seves obligacions.
 • El no sotmetiment a la inspecció dels Serveis tècnics municipals.
 • No exhibició de la llicència municipal.

La sanció corresponent a les infraccions lleus serà la de multa fins a un import de 300,00 €.

b) Són infraccions greus:

 • La reiteració d’actes que donen lloc a sancions lleus.
 • L’actuació de l’adjudicatari que doni lloc a depreciació del domini públic.
 • L’ús anormal del domini públic.
 • L’exercici d’una activitat diferent a la que ha estat objecte de la llicència.

La sanció a imposar serà la de multa fins a 1.500,00 €, podent-se imposar la indemnització dels danys generats que no siguin conseqüència de força major.

c) Són infraccions molt greus:

 • La reiteració de sancions greus.
 • El no exercici de l’activitat.

Les sancions aplicables seran: en primer lloc una multa de fins a 3.000,00 € i en el cas de reincidència o reiteració podrà declarar-se extingida la llicència.

La imposició de sancions s’haurà de realitzar de conformitat amb la legislació reguladora del procediment sancionador.

XXII: Extinció de la llicència.

La vigència de la llicència finalitzarà pels següents motius:

 • Per transcurs del termini.
 • Per renuncia del titular.
 • Per sanció, de conformitat amb el que disposa el present Plec.
 • Per desafectació del bé.
 • Per resolució judicial.

Amposta, 7 de febrer de 2018

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA GENERAL,

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament