• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Informació d’interès Plec de condicions per a la concessió de l’ús privatiu del bar del Camp Municipal d’Esports (Camp de futbol)

Plec de condicions per a la concessió de l’ús privatiu del bar del Camp Municipal d’Esports (Camp de futbol)

El termini per presentar les ofertes serà de 13 dies naturals a comptar a partir de la publicació al BOPT

publicat el 08/05/2017

El termini per presentar les ofertes serà de 13 dies naturals a comptar a partir de la publicació al BOPT


I. Objecte.

El present contracte té per objecte la concessió de l’ús privatiu del bar existent al camp municipal d’esports, descrit en el plànol que figura com ANNEX I del present, en la forma i condicions que s’estableixen en el present Plec.

II. Naturalesa jurídica.

Es tracta d’una concessió d’ús privatiu de béns de domini públic, conforme al que disposa l’article 59 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya.

III. Procediment de selecció.

La selecció del contractista es realitzarà pel sistema de concurs obert la resolució del qual és realitzarà amb l’aplicació dels següents criteris:

a) Millora en el cànon previst, fins a 15 punts.

b) Aportació econòmica per a la realització de millores de les infraestructures adscrites, segons criteris dels Serveis tècnics municipals: fins a 5 punts

c) Preus popular de les begudes: fins a 12 punts.

(Per tal de valorar aquest punt, l’ofertant haurà de fer constar els preus que oferirà als productes inclosos al llistat que consta com a ANNEX 2. )

IV. Capacitat per a concórrer.

Estan capacitades per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estigui afectades per cap de les circumstàncies enumerades a l’article 60 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, com prohibi­tives per a contractar amb l’administració pública.

V. Obres, instal·lacions i equipaments.

Les obres, instal·lacions i equipaments necessàries per al funcio­nament del bar seran realitzades i aportats per l’adjudica­tari, el qual també haurà de realitzar, si fora necessària, la petició de la llicèn­cia municipal per a l’obertura i el funcionament del bar, amb el compromís de que, en el seu cas, transmetrà la llicència al nou adjudicata­ri en acabar el termini de vigència de la concessió.

VI. Duració de la concessió.

La concessió s’atorgarà per un termini màxim de 5 anys, comptats a partir de la data d’adjudicació definitiva de la concessió.

Aquest termini no podrà ser objecte de cap tipus de pròrroga.

VII. Exposició simultània del Plec de condicions i de l’anunci de licitació.

L’exposició del Plec de condicions particulars i l’anunci de licitació es realitzarà en el mateix acte, podent-se presentar reclamacions contra el plec en el termini de vuit dies hàbils següents al de la publicació de l’anunci.

Si en el termini esmentat es formulessin reclamacions contra el plec de condicions, es suspendrà la licitació i el termini de presentació de proposicions fins la resolució d’aquelles.

VIII. Proposicions i documentació.

Les proposicions per a prendre part en el concurs se presentaran a la Secretaria General de l’Ajuntament, en tres sobres o plecs tancats.

Sobre 1, a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscrip­ció: PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN EL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL BAR DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS (CAMP DE FUTBOL) - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA.

El sobre inclourà la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI o de l’Escriptura de constitució de la societat, segons el licitador sigui persona física o jurídica.

b) Declaració jurada de no trobar-se el proposant inclòs en cap causa d’incompatibilitat o incapacitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Amposta.

c) Poder notarial acreditatiu de la representació de l’ofertant, en cas que no actuï en nom propi, degudament bastantejat.

d) Declaració expressa i responsable de l’empresa que es troba al corrent de les obligacions tributàries, d’acord amb el que disposa el RD 1462/1985, de 3 de juliol, i de no tenir cap deute amb l’Ajuntament d’Amposta.

e) Justificant de que es troba al corrent del pagaments de les quotes de la seguretat social, mitjançant certificat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

f) Declaració jurada de no trobar-se en cap de les prohibicions, incompatibilitat o incapacitats per contractar amb l’Administració, previstes a l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

g) Declaració de l’acceptació plena del Plec de condicions del present concurs i de totes aquelles obligacions que del mateix se’n derivin, com a concursant i adjudicatari, en el seu cas.

Sobre 2, a l’anvers del qual hi figurarà la següent inscrip­ció: PROPOSICIÓ PER A PRENDRE PART EN EL CONCURS PER A LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL BAR DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS (CAMP DE FUTBOL) - PROPOSICIÓ ECONÒMICA.

En aquest sobre s’inclourà la proposta econòmica redactada d’acord amb el model següent:

"En/Na , amb domicili a , carrer número , titular del DNI número (actuant en el seu propi nom o en representació de......)

E X P O S A:

1. Que tenint coneixement del concurs convocat per aquest Ajuntament per l’adjudicació mitjançant concurs de la concessió per a l’ús privatiu del bar del camp municipal d’esports (camp de futbol).

2. Que no estic inclòs en cap causa d’incapacitat o incompa­tibilitat per a contractar amb l’Ajuntament d’Ampos­ta.

4. Que la meva oferta és la següent:

a) Cànon mensual: ................ €

b) Aportació econòmica per a la realització de millores de les infraestructures adscrites, segons criteris dels Serveis tècnics municipals: ......................... €

c) Llistat amb als preus de les begudes inclosos al llistat de l’Annex II.

Per l’anterior,

D E M A N O:

L’adjudicació de la concessió objecte del present.

Amposta, de de 2017.

(signatura)"

El termini per la presentació d’ofertes serà de 13 dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de la província de Tarragona.

IX: Garantia provisional.

No s’estableix la necessitat de constitució de garantia provisional.

X: Obertura de pliques.

L’acte d’obertura de pliques, que tindrà caràcter públic, tindrà lloc el tercer dia hàbil següent al d’acabament del termini de presenta­ció de proposicions, a les 12 hores en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, davant la Mesa de contractació, la qual restarà integrada per:

- President: el de la Corporació o Regidor en qui delegui.

- Vocals:

· L’Arquitecte municipal o funcionari/a en qui delegui.

· Un tècnic de l’Àrea d’esports

· La interventora o funcionari/a en qui delegui

· La Secretària de la Corporació o funcionari/a en qui delegui

- Secretari: actuarà de secretari un funcionari/a de la Corporació.

Prèviament a l’acte d’obertura de pliques per la Secretaria de la Corporació, s’avaluarà la documentació administrativa presentada pels licitadors, podent atorgar, en cas de que aquesta sigui incomplerta o incorrecta, un termini de fins a 3 dies hàbils per la seva subsanació.

Amb posterioritat la Mesa de contractació procedirà a la citació dels licitadors per l’obertura del sobre número 2, en aquest acte es donarà lectura a les propostes econòmiques presentades, de les quals es donarà trasllat a la Intervenció municipal, per la seva avaluació, la qual es realitzarà amb l’aplicació de les fórmules següents:

a) Valoració del cànon:

15 x Oferta que s’avalua

Puntuació = -----------------------------------

Millor oferta econòmica

b) Valoració de l’aportació econòmica per a la realització de millores de les infraestructures adscrites, segons criteris dels Serveis tècnics municipals:

5 x Oferta que s’avalua

Puntuació = -----------------------------------

Millor oferta econòmica

c) Valoració del llistat de preusde productes inclosos al llistat que consta com a ANNEX II:

El nombre màxim de punts que es poden obtenir en aquest apartat són 12 (1 punt per producte) i es valorarà cada producte per separat, donant un punt per producte a l’oferta més econòmica, la resta d’ofertes es valoraran segons la fórmula següent:

punts màxims per producte (1) X preu de l’oferta més econòmica

Puntuació per

producte de cada oferta = ------------------------------------------------------------------------

preu de l’oferta que es puntua

XI: Adjudicació definitiva.

Les proposicions degudament informades tècnicament es trasllada­ran a la Mesa de contractació, qui formularà la corresponent proposta d’adjudicació, la qual es traslla­darà a la Junta de Govern Local per tal que procedeixi a l’adjudica­ció defini­tiva de la concessi­ó.

Efectuada l’adjudicació definitiva, es requerirà a l’adju­dicatari per tal que en el termini de cinc dies a partir de la notifica­ció presenti el document acreditatiu d’haver constituït la fiança definitiva. Així mateix se’l citarà per tal que en el dia i hora que oportunament s’assenyali comparegui per a formalitzar la concessió en document administratiu.

Cas que l’adjudicatari no atengués els requeriments esmentats, l’adjudicació restarà sense efecte de ple dret, amb les conse­qüències legalment previstes.

XII: Garantia definitiva.

La garantia definitiva es fixa en el 5 per 100 del valor dels béns ocupats, equivalent a 2.132,60 €.

XIII: Drets i deures de l’adjudicatari.

a) Són deures del concessionari:

1. Respectar l’objecte de la concessió.

2. Respectar l’horari de la instal·lació.

L’horari mínim de prestació del servei serà el següent:

- De dilluns a divendres de 17,00 a 22,00 hores.

- Dissabtes i diumenges de 9,00 a 14,00 i de 16,00 a 20,00 hores (coincidint amb la realització de partits)

3. Mantenir les obres i instal·lacions objecte de la concessió en perfecte estat de conservació.

4. Abonar les despeses necessàries per al desenvolupament de l’activitat, inclosos tributs i preus públics.

5. Procedir al canvi de nom del comptador de llum un cop aquest estigui instal·lat,

6. Obtenir les llicències i autoritzacions per l’exercici de l’activitat o activitats que desenvolupi.

7. Tenir un servei de begudes i menjars amb preus populars establerts, com a mínim que inclogui els productes inclosos a l’ANNEX II. Cal que el contractant faciliti els preu dels diferent tipus de begudes i menjars que demanarà al públic en cas de ser l’adjudicatari.

8. L’adjudicatari haurà de tancar el bar durant la realització de dos tornejos per temporada a concretar excepte que:

- Es requereixi l’obertura per part de l’Ajuntament d’Amposta.

- S’acordi la col·laboració en el torneig per l’adjudicatari i l’organitzador del torneig, de la forma que s’especifiqui en cada cas concret.

b) Són drets del concessionari:

1. Obtenir de l’Ajuntament el manteniment en l’ús i gaudi del dret concedit.

2. Obtenir les indemnitzacions en el supòsits en que procedeixin.

XIV: Relacions entre el concessionari i tercers.

La present concessió s’entendrà atorgada sense perjudici del dret de propietat ni del de tercers.

XV: Cànon.

El cànon es fixa en un mínim de 350,00 € mensuals. Dit cànon no inclou els impostos que pugui resultar d’aplicació sobre el mateix.

XVI: Despeses.

Des del moment de l’adjudicació definitiva seran de càrrec del concessionari les despeses a que es refereixen les normes de contractació local i els altres que essent legítims tinguin relació amb el procediment del concurs i amb el contracte des de l’inici fins la formalització.

Seran a càrrec de l’Ajuntament d’Amposta les despeses de subministrament d’aigua. Pel que fa a les despeses d’electricitat, les mateixes aniran a càrrec de l’Ajuntament d’Amposta mentre no hi hagi comptador de llum individual per al bar del futbol. Un cop s’instal·li el comptador de llum, la qual cosa està prevista que es realitzi en un termini màxim de 6 mesos. Les despeses d’electricitat, aniran íntegrament a càrrec de l’adjudicatari, el qual també haurà de procedir a realitzar el canvi de titularitat del comptador.

XVII: Reversió.

Acabat el termini de la concessió revestiran a propietat de l’Ajuntament les obres i instal·lacions realitzades, les quals deuran trobar-se en bon estat de conservació. A tal efecte l’Ajuntament, en el termini de sis mesos ante­riors a l’acaba­ment, designarà els tècnics encarregats de la revisió dels locals i instal·lacions, a la vista de la qual s’ordenarà l’execució dels treballs de reparació i reposició oportuns, els quals seran de càrrec de l’adju­dicatari.

XVIII: Rescat.

La Corporació municipal es reserva el dret a deixar sense efecte la concessió abans del venciment, si ho justifiquen circumstànci­es sobrevingudes d’interès públic, mitjançant indemnització al concessionari dels danys que se li ocasionin, o sense aquesta quan no procedeixi.

XIX: Sancions.

Les infraccions del concessionari poden ser: lleus, greus i molt greus.

a) Són infraccions lleus:

- El retard en el compliment de les obligacions del concessiona­ri.

- El no sotmetiment a la inspecció dels serveis tècnics munici­pals.

- No exhibició de la llicència municipal.

La sanció corresponent a les infraccions lleus serà la de multa fins a un import de 300,00 €.

b) Són infraccions greus:

- La reiteració d’actes que donen lloc a sancions lleus.

- L’actuació del concessionari que doni lloc a deprecia­ció del domini públic, dels locals i instal·lacions.

- L’ús anormal del domini públic.

- L’exercici d’una activitat diferent a la que ha estat objecte de la concessió.

La sanció a imposar serà la de multa de 600,01 € fins a 1.500,00 €, podent-se imposar la indemnització dels danys generats que no siguin conseqüència de força major.

c) Són infraccions molt greus:

- La reiteració de sancions greus.

- El no exercici de l’activitat.

- La contravenció en el compliment dels deures i obligacions del concessionari.

- El retard en el pagament de les quotes del cànon de l’Ajuntament.

Les sancions aplicables seran: en primer lloc una multa de 1.500,01 € fins a 3.000,00 € i en cas de reincidència o reitera­ció podrà declarar-se extingida la concessió.

La imposició de sancions s’haurà de realitzar de conformi­tat amb la legislació reguladora del procediment sanciona­dor.

XX: Extinció de la concessió.

La concessió finalitzarà pels següents motius:

- Per transcurs del termini.

- Per renuncia del concessionari.

- Per sanció, de conformitat amb el que disposa el present Plec.

- Per desafectació del bé.

- Per revocació de la concessió.

- Per resolució judicial.

- Per la manca de pagament de tres mensualitats seguides o quatre alternes del cànon

- Per no procedir al canvi de nom del comptador de llum.

Amposta, 24 abril de 2017

L’ALCALDE, LA SECRETÀRIA,


DescarregarPlec de condicions per a la concessió de l’ús privatiu del bar del Camp Municipal d’Esports (Camp de futbol), pdf 80,4 kb)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament