• Webs Municipals  

Inici Informació Oficial Concursos de concessions administratives Platges del terme municipal d’Amposta: Atorgament d’una concessió administrativa

Platges del terme municipal d’Amposta: Atorgament d’una concessió administrativa

publicat el 02/03/2018

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE LA EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LES PLATGES AL TERME MUNICIPAL D’AMPOSTA DURANT ELS ANYS 2018, 2019, 2020 i 2021.

Objecte de la concessió

Article 1. Les presents clàusules tenen com a objecte regular el concurs per a l’atorgament de les autoritzacions municipals per a l’explotació dels serveis de temporada que s’estableixin a les platges del terme municipal d’Amposta per a les temporades 2018, 2019, 2020 i 2021, l’explotació dels quals correspon a aquest Ajuntament, la Llei de costes, el Pla d’usos de temporada i demés disposicions d’aplicació.

Els licitadors, pel sol fet de prendre part en el concurs, queden obligats a acceptar qualsevol modificació respecte a les instal·lacions o a les condicions que vinguin imposades en la resolució d’aprovació de la distribució dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció i d’autorització de l’ocupació corresponent que actualment dictada per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya en data 17 de maig de 2017. Si resolucions dimanants d’instàncies superiors no permetessin l’expedició de l’autorització municipal per algun dels serveis previstos o s’exigís alguna modificació (quant a superfície d’ocupació, termini d’autorització o altres limitacions no previstes en el present plec), el que en resulti adjudicatari no tindrà dret a reclamació de cap mena ni a cap tipus d’indemnització.

Article 2. La ubicació dels serveis serà:

PLATJA EUCALIPTUS

 • Guingueta àrea 3 (GU-3). Guingueta situada a la zona meridional de la platja, pròxim a la carretera de Poble Nou. L’activitat constarà de bar, terrassa i wc químic. La superfície total a ocupar serà de 71 m2 dels quals el bar serà de 20 m2 , la terrassa (amb paviment de fusta) de 50 m2 i el wc d’1 m2. S’ha d’instal·lar al menys a 300 metres de la GU-2. El període de durada per als anys de durada de la concessió el període de durada serà el que es determini en l’autorització corresponent. Té vinculat un camp d’esports sense explotació comercial (CE-1) amb una superfície total a ocupar de 324 m2 , format per: 1 camp de bolei platja de 18x9, equipat amb 2 pals de fusta i xarxa, 1 camp de futbolei de 18x9 equipat amb 2 pals de fusta i xarxa.
  L’adjudicatari de la GU-3 es farà càrrec del seu manteniment. El període de durada serà igual al de la GU-3
 • Guingueta àrea 4 (GU-4). Guingueta situada a la zona septentrional de la platja. L’activitat constarà de bar sense terrassa amb una superfície de 20 m2. S’ha d’instal·lar al menys a 300 metres de la GU-2. El període de durada per a l’any 2017 serà del dia de l’adjudicació de la concessió i com a màxim del dia 1 de juny al 15 de setembre. Per a la resta dels anys de durada de la concessió el període de durada serà el que es determini en l’autorització corresponent.
 • Escola nàutica (EN-1). Escola nàutica dedicada a l’ensenyament de la navegació kitesurf. Serà obligada la col·locació de cartells informatius que informin l’existència i el funcionament de la zona de kitesurf, com també una delimitació amb elements informatius flexibles dels perímetres de la zona. Ocupació de 20 m2 aprox, amb un contenidor per emmagatzemar material. El període de durada per a l’any 2017 serà del dia de l’adjudicació de la concessió i com a màxim del dia 1 de juny al 30 de setembre. Per a la resta dels anys de durada de la concessió el període de durada serà el que es determini en l’autorització corresponent.

RIBA DEL RIU EBRE

 • Zona d’esbarjo comercial (ZC-2). Activitat que portarà a terme empresa de serveis turístics i d’aventura i es desenvoluparà al riu Ebre entre els dos pantalans existents situats més a l’est del nucli urbà d’Amposta. Superfície total 4 m2. El període de durada per a l’any 2017 serà del dia de l’adjudicació de la concessió a l’11 de setembre. Per a la resta dels anys de durada de la concessió el període de durada serà el que es determini en l’autorització corresponent.

Article 3. Només es podrà presentar una única proposta per cadascun dels serveis.

Article 4. Cada un dels serveis s’adjudicarà independentment al licitador que obtingui la màxima puntuació.

Durada

Article 5. La concessió s’atorgarà per 4 anys, durant les temporades estivals dels anys: 2018, 2019, 2020 i 2021.

Article 6. Les platges del terme municipal d’Amposta formen part del domini públic maritimoterrestre. L’explotació dels serveis de temporada a les platges requereixen autorització del Servei de Costes de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i ostensibilitat de la Generalitat de Catalunya.

L’adjudicació de la present concessió de servei públic es troba condicionada a la corresponent autorització per part d’aquest Servei.

Cànon anual

Article 7. El cànon mínim anual a pagar, millorable en l’oferta econòmica, per cada un dels serveis de platja es relaciona a continuació:

PLATJA EUCALIPTUS

 • Guingueta àrea 3 (GU-3) 2.000,00 €.
 • Guingueta àrea 4 (GU-4) 600,00 €.
 • Escola nàutica (EN-1) 300,00 €.

RIBA DEL RIU EBRE

 • Zona d’esbarjo comercial (ZC-2) 20,00 €.

Les quantitats consignades pels cànons del 2n, 3r i 4t any, es veuran augmentades amb l’IPC català acumulat dels anys anteriors, comptat a partir de l’inici de la concessió. En el supòsit que el cànon d’ocupació del domini públic maritimoterrestre que liquidi l’Administració de l’Estat s’incrementi de tal manera que no es cobreixi amb els cànons d’adjudicació als particulars aquests hauran de fer efectiva la diferència corresponent.

Article 8. L’import de l’adjudicació es farà efectiu (anualment) de la següent manera:

 • 25 % a la signatura del contracte.
 • 75 % al 15 d’agost.

Horari calendari

Article 9. En el present expedient constitueix un dret i una obligació la instal·lació dels serveis a les platges, la seva dotació amb els mitjans naturals i personals escaients i l’obertura al públic d’aquests serveis durant el període adjudicat.

Article 10. L’horari d’obertura al públic dels serveis a les platges serà el que determini anualment l’Ajuntament de conformitat amb les disposicions legals, el qual farà constar la normativa vigent en matèria d’horaris

d’establiments públics i activitats recreatives aplicable a Catalunya.

Article 11. L’incompliment en tres o més vegades de l’obligació de respectar els horaris d’obertura i tancament, amb independència a la sanció administrativa que correspongui, constituirà incompliment contractual i podrà ser motiu de la resolució anticipada de la concessió.

Drets i obligacions del concessionari

Article 12. El concessionari ha d’exercir la concessió d’acord amb les prescripcions del present Plec, oferta seleccionada, acord d’adjudicació i contracte administratiu.

Article 13. El concessionari es farà càrrec de preparar i anivellar la zona on s’han de muntar els diferents serveis, cada temporada, així com de la neteja de la superfície ocupada en el moment del desmuntatge.

Article 14. El muntatge, desmuntatge i emmagatzematge dels serveis de platja anirà a càrrec del concessionari, mentre duri el termini de la concessió.

Article 15. El concessionari està obligat al manteniment i reposició de les instal·lacions esportives mentre estiguin instal·lades en la platja, de l’inici a la finalització de la concessió.

Article 16. El concessionari està obligat a donar-se d’alta de tots els serveis (aigua, llum, ...), pel període que els serveis estiguin instal·lats en la platja, al seu càrrec (Un cop finalitzada la temporada s’hauran de retirar tots els serveis).

Els concessionaris de les guinguetes deuran utilitzar gots de plàstic degradables.

Article 17. El titular de l’autorització és responsable de contractar la deguda assegurança de responsabilitat civil per fer front als danys que puguin patir els participants i tercers, durant tota la vigència del títol administratiu, i fins la completa retirada de les instal·lacions si escau. Utilització del domini públic i prestació del servei.

Article 17. El concessionari té el dret i l’obligació d’utilitzar el domini públicassignat i de prestar el servei adjudicat de conformitat amb l’establert en la resolució d’aprovació de la distribució dels serveis de temporada en domini públic maritimoterrestre i, en el seu cas, en zona de servitud de protecció i d’autorització de l’ocupació corresponent dictada per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya en data 17 de maig de 2017 (que s’integra al present Plec com annex número 1), en el present Plec i en la proposta oferta pel licitador.

Article 18. El concessionari l’haurà d’utilitzar efectivament i mantenir en perfecte estat el domini públic assignat, les obres i les instal·lacions.

Article 19. El domini públic assignat restarà afecte al destí pel qual s’adjudica durant el període de la concessió. Ni el lloc assignat ni el destí es podran modificar sense la corresponent autorització de la corporació, adoptat amb les mateixes formalitats que les de l’autorització i amb compliment de les disposicions legals vigents en el moment de l’acord. El concessionari no podrà oposar-se a què l’Ajuntament dicti el trasllat de la instal·lació a un altre lloc. La decisió municipal és discrecional i s’adoptarà atenent els diferents factors que incideixen en l’explotació: ubicació proposada, volum d’usuaris, possibles molèsties al veïnat, proximitat d’altres instal·lacions, serveis existents en la zona i altres que l’Ajuntament consideri en l’exercici de les seves competències d’ordenació dels serveis de les platges.

Article 20. Serà zona lliure i d’ús públic general com a mínim, la franja de 6 metres des de la vora del mar en plenamar i la meitat de la superfície de la platja un cop deduïda la franja de 6 metres.

Article 21. Es deixaran passos lliures perpendiculars a la riba, amb una amplada mínima de 3 metres en prolongació de cada accés públic a la platja.

Article 22. Les activitats a desenvolupar a l’aigua, així com l’abalisament de les diferents zones, s’hauran d’ajustar a les prescripcions que l’òrgan competent de l’Administració de l’Estat estableixi en el seu informe.

Instal·lacions

Article 23. Seran a càrrec de l’adjudicatari i amb els seus mitjans, la construcció i el muntatge dels serveis de platja objecte de la concessió, i les haurà de dotar dels elements i la infraestructura adients per a l’exercici de l’activitat, obrint al públic les instal·lacions durant els períodes establerts.

El muntatge es faran en un termini que no condicioni l’inici de la temporada, seguint les instruccions dels serveis tècnics municipals i les instal·lacions tècniques i sanitàries establertes al projecte presentat per obtenir la llicència d’activitat.

Pagament del cànon

Article 24. El concessionari haurà de pagar el cànon anual corresponent a l’adjudicació del contracte de la concessió, íntegrament i dins el termini establert.

Responsabilitats

Article 25. El concessionari es fa responsable de les instal·lacions i la gestió que s’efectuïn amb motiu de l’explotació així com de les condicions tècnic sanitàries de les instal·lacions com de la higiene dels productes alimentaris que serveixi (tal com s’estableix a la normativa sanitària vigent), i indemnitzarà l’Ajuntament o tercers de tots els danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant el període de l’explotació per part de les persones o mitjans que es trobin sota les seves dependències.

Article 26. En cas d’accident o perjudici que puguin tenir els seus operaris o tercers per defectes de la instal·lació o a conseqüència de la seva explotació, l’Ajuntament queda exempt de qualsevol responsabilitat principal o subsidiària, civil o penal, responsabilitat que assumeix expressament el contractista.

Excessos d’ocupació

Article 27. El concessionari respondrà dels excessos d’ocupació que es detectin respecte de l’autoritzada en aquesta concessió o en la que, anualment, autoritzi la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, i retirarà immediatament els elements que impliquin l’excés d’ocupació i es farà càrrec del pagament de les liquidacions i sancions que eventualment faci la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme o el Servei de Costes del Ministeri d’Agricultura y Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a l’adjudicatari o a l’Ajuntament per aquest motiu. Si a requeriment de l’Ajuntament no es paguen les quantitats en el termini de deu dies, l’Ajuntament les retindrà de la garantia definitiva constituïda i, si no fos suficient, les exigirà al concessionari per la via de constrenyiment.

Article 28. Si a requeriment no s’efectués la retirada dels elements que suposi l’excés d’ocupació, els retirarà l’Ajuntament per execució subsidiària i es farà càrrec del cost el concessionari. L’excés d’ocupació pot ser motiu de resolució anticipada de la concessió.

Vigilància

Article 29. Anirà a càrrec del concessionari la vigilància de les instal·lacions i la del seu entorn, eximint l’Ajuntament d’Amposta de tota responsabilitat Inspecció i col·laboració.

Article 30. El concessionari ha de permetre que en qualsevol moment l’Ajuntament, inspeccioni les obres, instal·lacions, dotacions i explotació, així com les condicions tècniques i sanitàries de l’activitat que es desenvolupa a l’àmbit de la concessió.

Article 31. El concessionari col·laborarà amb els serveis municipals de la platja per a millorar la qualitat del serveis públics.

Control

Article 32. A l’inici de la concessió els tècnics municipals efectuaran inspecció de comprovació per tal de verificar que la construcció de les instal·lacions s’adequa a les prescripcions del projecte d’ordenació de serveis de platja i a la pròpia oferta presentada pel licitador, així com les condicions tècniques i sanitàries establertes al projecte presentat.

Article 33. L’Ajuntament es reserva totes les facultats per tal de garantir la salubritat i seguretat de les instal·lacions i de l’explotació. Les ordres i instruccions que l’Ajuntament doni al concessionari, són d’obligat compliment i les infraccions a aquestes ordres seran motiu de resolució.

Propietat intel·lectual i protecció de drets i llibertats Article 34.

El concessionari haurà de complir la legislació vigent en matèria de seguretat, protecció de dades, propietat intel·lectual, difusió de informació perillosa per a la societat i en general el ple respecte dels drets i llibertatsreconeguts en la constitució, tant als clients com als usuaris de la platja i als treballadors dels serveis públics.

El concessionari, en el seu cas, haurà de satisfer els pagaments que es derivin dels drets d’autor o propietat intel·lectual.

Relacions amb els clients i amb els usuaris de la platja

Article 35. . El concessionari haurà de prestar els serveis propis de la seva activitat, acollint-se a la normativa sanitària i de consum aplicable i tractarà els clients, els usuaris de la platja i els ciutadans en general, amb l’atenció que es mereixen, en especial els que formulin reclamacions o queixes. Hi haurà un llibre de reclamacions a disposició de qui el demani.

Representació

Article 36. El concessionari haurà d’assistir a les reunions a les quals se li convoqui i complir els requeriments que se li efectuïn.

Drets i obligacions de l’Ajuntament

Article 37. L’Ajuntament té l’obligació de garantir al concessionari l’ús del dret autoritzat.

Article 38. Com a contracte administratiu, l’Ajuntament té les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes del seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes.

Article 39. Es podrà acordar, per causa justificada d’interès públic, el trasllat d’algun dels serveis de platges a un altre lloc de la platja, sense dret per part de l’adjudicatari a indemnització per danys emergents, lucre cessant o qualsevol altre concepte.

Incompliment i efectes

Article 40. L’incompliment de les obligacions essencials del concessionari descrites en els articles anteriors, així com les relatives al personal i a la cessió del contracte es considerarà incompliment greu del contracte i podrà ser sancionat per la Junta de Govern Local amb la resolució del contracte, amb extinció anticipada de la concessió administrativa, pèrdua de la garantia, obligació de deixar lliure les instal·lacions i l’obligació que el concessionari indemnitzi els danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament.

Article 41. En tot cas es consideraran faltes greus, les següents obligacions: no pagar l’anualitat dins el termini fitxat, no explotar algun dels serveis de platges una o més temporades, no retirar la instal·lació un cop finalitzada la concessió, el deficient muntatge de les instal·lacions, deficiències en el manteniment, l’incompliment de l’horari d’obertura i tancament de l’activitat, l’excés d’ocupació sobre la superfície autoritzada, no complir la normativa sanitària vigent i l’emissió de contaminació acústica segons el que recull la normativa aplicable i les ordenances municipals.

Article 42. Quan es presenti qualsevol comunicació o denúncia, l’Alcaldia donarà trasllat d’aquesta al contractista perquè, en l’improrrogable termini de deu dies, pugui presentar per escrit les al·legacions que estimi oportunes en defensa dels seus drets. Transcorregut dit termini i amb l’informe previ corresponent, s’adoptarà acord motivat per l’òrgan competent, que es comunicarà al contractista per al seu compliment d’immediat.

Extinció

Article 43. L’extinció de la concessió es produirà també per les causes establertes a l’article 223 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic i produirà els efectes que s’hi determinen.

Article 44. La concessió es podrà resoldre per mutu acord entre el concessionari i l’Ajuntament, amb els efectes que es convinguin entre ambdues parts.

Article 45. El concessionari podrà renunciar a la concessió. Si el concessionari manifesta la seva renúncia a la concessió, per escrit, en el registre general d’entrada de l’Ajuntament, abans del dia 1 de febrer anterior a l’inici de la temporada a la qual renuncia, no existirà obligació de pagar el cànon corresponent a l’any al qual fa referència i el contracte quedarà resolt per mutu acord sense obligació per part del concessionari de satisfer a l’Ajuntament cap indemnització i recuperar la garantia definitiva constituïda, sempre que no hi hagi responsabilitats pendents. Si la renúncia es realitzés després del l’1 de febrer, s’haurà de fer el pagament del cànon i s’incautarà la garantia definitiva, a més d’exigir la indemnització dels danys ocasionats. La concessió restarà alliberada per tal d’obrir un nouconcurs pel temps de concessió que resti.

Article 46. Es podrà deixar sense efecte la concessió per part de la corporació per causes sobrevingudes d’interès públic, prèvia audiència del concessionari. Si no s’arriba a cap acord entre la corporació i el concessionari, resoldrà la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 47. També es podrà deixar sense efecte la concessió per part de la corporació en el cas que la construcció de les instal·lacions no s’adeqüés a les prescripcions del projecte de serveis de platja i a la pròpia oferta presentada pel licitador, sense que això comporti cap mena d’indemnització o compensació econòmica.

Inalienabilitat, inembargabilitat, imprescriptibilitat, risc i ventura Article 48. La porció de domini públic objecte de la concessió administrativa té la qualificació jurídica de bé de domini públic estatal, per tant, és: inalienable, inembargable i imprescriptible.

Article 49. La concessió és atorgada, salvat el dret de la propietat i sens perjudici de tercers. Els concessionaris són coneixedors i accepten que les platges del terme municipal d’Amposta, on s’ubiquen els serveis de platja que es concedeixin, constitueixen béns de domini públic marítim terrestre estatal. L’ocupació anual es troba condicionada a l’obtenció per part de l’Ajuntament de la corresponent autorització anual dins del Pla anual de costes per la instal·lació dels serveis de temporada de platges i renuncien expressament a tota reclamació si durant alguna anualitat la autorització anual no fos concedida per un, més d’un o tots els serveis de platja, es reduís la superfície autoritzada, o s’establissin altres limitacions no previstes en els Plecs.

Article 50. L’execució del contracte serà a risc i ventura del concessionari. Aquest no tindrà dret a cap indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis. ni tampoc si la instal·lació s’arruïna o esdevé inservible per causes naturals o artificials o si per qualsevol motiu l’explotació no es pogués dur a terme o esdevingués impossible en aplicació de la legislació vigent o futura.

Transmissió de la concessió

Article 51. Les concessions no es podran transmetre a favor de tercers, llevat que el mateix concessionari formi part d’aquests tercers, i comptant sempre amb l’aprovació de l’Ajuntament. No es podrà subrogar ni alienar cap servei objecte de la present concessió.

Concurrència

Article 52. No hi ha cap dret d’exclusiva per part del concessionari. L’Ajuntament té plena potestat per autoritzar aquelles altres concessions i llicències que consideri oportunes en la platja d’Amposta, dins el marc de les seves competències, sempre que respecti l’acord de la present concessió. En cas que l’Ajuntament vulgui ampliar els serveis en les platges, els pactarà en primer lloc amb els actuals concessionaris.

Garanties

Article 53. Els qui vulguin prendre part en el concurs han de constituir una garantia provisional a la Dipositaria Municipal el 3 % del tipus de licitació en concepte de garantia provisional de la concessió que es pretén, i els adjudicataris efectuaran en concepte de garantia definitiva la constitució d’un dipòsit previ per a qualssevol de les instal·lacions de la quantitat que determini la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, per a respondre de les despeses d’execució subsidiària de l’aixecament de les instal·lacions.

Procediment d’aplicació

Article 54. El contracte s’adjudicarà pel procediment obert i en forma de concurs.

Capacitat per concorre

Article 55. Podran participar en el concurs les persones físiques o jurídiques que tinguin plena capacitat jurídica o d’obrar, que acreditin solvència econòmica, financera i professional o tècnica i que no estiguin en causa de prohibició de contractar amb allò disposat en el Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Article 56. Seran admeses les unions temporals d’empresaris. Si concorre a la licitació una unió temporal de persones físiques o jurídiques, hauran d’assignar un representant amb poders plens per poder exercir els drets icomplir les obligacions que del contracte es derivin fins la seva extinció, i un únic domicili a efectes de notificació. Els participants en l’esmentada unió temporal restaran obligats solidàriament davant l’Administració. Si l’adjudicació recau en una de les unions d’empresaris, es formalitzarà la unió temporal en escriptura pública.

Presentació de proposicions

Article 57. Lloc i termini. Els licitadors presentaran les ofertes, en sobre tancat, en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Amposta , en el termini de vint-i-sis dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de l’edicte en el BOP. Si l’últim dia del termini coincideix en dia inhàbil es prorrogarà al següent dia hàbil.

Forma i documentació

Article 58. Els licitadors s’ajustaran al següent model de proposició:

En_________ , amb domicili al carrer_______________________, núm ___.de______, titular del DNI número______________________ , assabentat del plec de condicions que s’exigeixen per a la cessió dels drets d’explotació durant els anys 2018, 2019, 2020 i 2021 dels elements temporals destinats a la platja de__________ sector_____________ , amb subjecció estricta al Plec de condicions ofereix la quantitat de________________€ (en lletres i números), per l’explotació dels elements de l’esmentada platja.

Data i signatura del proposant.

Els licitadors presentaran simultàniament amb el model de proposició i al mateix sobre els següents documents:

 • DNI o fotocòpia autentificada.
 • Declaració jurada de no trobar-se, el proposant, incurs en cap causa d’incapacitat o incompatibilitat.
 • Escriptura de poder si actua en representació d’una altra persona, degudament legalitzat i comprovat
 • Document acreditatiu de la constitució de garantia provisional per participar en el concurs.
 • Escriptura de constitució de la societat mercantil, inscrita al registre, quan concerneixi una societat d’aquesta naturalesa.
 • Declaració expressa, sota la seva responsabilitat, de què es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries i amb al seguretat social.
 • Document acreditatiu de que no té cap deute pendent amb l’Ajuntament d’Amposta.
 • El model de guingueta o quiosc que es vol instal·lar, amb descripció del seu material, color, superfície, i demés circumstàncies que el licitador tingui a bé especificar i que serviran per valorar el criteri c) de l’article 61 d’aquest plec.

Article 59. Presentada una proposició, no es podrà retirar sota cap pretext. Un licitador només podrà presentar una única proposició.

Article 60. La presentació de proposicions suposa el coneixement i l’acceptació incondicional, en la seva totalitat, i sense cap excepció, del present Plec de clàusules.

Article 61. Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació dels esmentats usos seran els següents:

Per a les guinguetes:

2 punts com a adjudicatari d’instal·lacions a les platges del terme municipal l’any anterior, sempre que no tinguin notes desfavorables emeses per la Policia Local, els informadors de platges i s’hagin excedit dels metres adjudicats.

2 punts: licitació (millorable a l’alça).

2 punts: la proposició que tingui en compte les condicions estètiques de la instal·lació per a una millor integració en l’entorn.
S’haurà de descriure els elements estructurals de la guingueta:

 • Dimensions (s’hauran d’ajustar a les exigides).
 • Material (és obligatori que estigui construït en fusta i que aquesta sigui ignífuga).
 • Forma (es valorarà, preferentment que siguin línies senzilles i rectes, formant un cos adaptable a l’entorn )
 • Mobiliari annex (taules i cadires, preferentment de fusta, o de fusta i tela).

2 punts: Al licitador que es presenti a més d’un servei.

2 punts: Al licitador que presenti un plànning de propostes per portar a terme activitats que millorin la qualitat i l’interès turístic de la platja i que en cap cas suposin un nou ús per a la platja per a la qual s’hagi d’aconseguir autorització del Servei de Costes.

5 punts: ús de terrassa lligat a establiment confrontant.

Per a l’escola nàutica:

5 punts: licitació (millorable a l’alça).

2 punts: Al licitador que presenti un plànning de propostes per portar aterme activitats que millorin la qualitat i l’interès turístic de la platja i que en cap cas suposin un nou ús per a la platja per a la qual s’hagi d’aconseguir autorització del Servei de Costes.

Per a la zona d’esbarjo comercial:

5 punts: licitació (millorable a l’alça).

2 punts: Al licitador que presenti un plànning de propostes per portar a terme activitats que millorin la qualitat i l’interès turístic de la platja i que en cap cas suposin un nou ús per a la platja per a la qual s’hagi d’aconseguir autorització del Servei de Costes.

Obertura de proposicions

Article 62. L’obertura de les pliques es realitzarà al despatx de l’Alcaldia a les 12:00 hores del 3r. dia hàbil, a comptar des de la finalització del termini de presentació de les proposicions, en acte públic.

Adjudicació

Article 63. La adjudicació serà atorgada per la Junta de Govern Local. L’acord d’adjudicació es notificarà a tots els licitadors.

Legislacions

Article 64. En allò no previst expressament en aquest contracte, es regirà per la legislació següent:

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. Per les restants normes de dret administratiu i entre elles, la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; el R D legislatiu 781/86, d’abril, pel que s’aprova el text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local; el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i el Reglament de patrimoni dels ens locals.

El servei es prestarà d’acord amb les prescripcions de les disposicions legals i reglamentàries que regulen la matèria o la regularan en el futur.

Jurisdicció

Article 65. Les qüestions litigioses que puguin sorgir entre la corporació i el concessionari, referents a la interpretació, modificació, resolució i efectes del contracte, seran resoltes per l’òrgan municipal de contractació, i els acords que aquest adopti al respecte posaran fi a la via administrativa icontra els mateixos es podrà interposar recurs contenciós administratiu segons el que es disposa a la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament