Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Peó de Brigada Municipal – TRFO Línia MG52

Oferta de treball: Peó de Brigada Municipal – TRFO Línia MG52

publicat el 19/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

19-09-2023

Nom de l’oferta de treball:

Peó de Brigada Municipal – TRFO Línia MG52

Categoria:

AgP. 8

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta mitjançant la subvenció atorgada per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC0262023 - SOC - TRFO EELL)

Departament:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 20-09 al 29-09
 • Publicació provisional admesos i exclosos: 02-10
 • Període d’al·legacions: Del 03-10 al 09-10
 • Publicació definitiva admesos i exclosos: 10-10

Funcions del lloc de treball:

 • Executar treballs de neteja viària al municipi, en concret, de vies públiques, indrets, espais oberts i equipaments, com ara escombrar, netejar contenidors i buidar papereres a la via pública (places, carrers, jardins municipals, mercat setmanal,...).
 • Realitzar treballs de construcció i manteniment d’obra, realitzar feines de manteniment d’edificis, instal·lacions, mobiliari urbà, vies públiques, preparació d’espais públics, així com altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
 • Tasques elementals de manteniment i conservació d’edificis i instal·lacions municipals (enllumenat públic, senyalització viària, clavegueram, via pública, edificis municipals, etc.).
 • Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i altres esdeveniments.
 • Conservació, manteniment i restauració de les infraestructures, equipaments i mobiliari, associat a la zona enjardinada.
 • Dur a terme treballs de pintura, fusteria i estructura metàl·lica.
 • Col·laboració en la gestió i detecció d’incidències i desperfectes en via pública i edificis municipals.

Requisits imprescindibles:

 • Tenir 52 anys o més.
 • Estar en situació d’atur inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Requisits valorables:

 • Experiència laboral i/o formació relacionada amb el lloc de treball.
 • Disponibilitat horària de dilluns a diumenge, segons les necessitats del servei; amb els descansos pertinents.

Tipus de contracte:

Contracte de durada determinada per una millora de l’ocupabilitat

Durada del contracte:

12 mesos

Jornada:

Completa (35 hores/setmanals)

Horari:

A definir, segons les necessitats del departament; amb els descansos pertinents.

Lloc de treball:

Serveis Municipals o altres dependències municipals.

Data prevista d’incorporació:

Abans de l’1 de novembre de 2023

Descripció del procés de selecció:

Entrevista personal valorada mitjançant un sistema establert de puntuació amb criteris i barems a aplicar relacionats, entre d’altres, amb:

 • El nivell de qualificacions acreditades en el currículum en relació amb el lloc de treball.
 • L’antiguitat com a demandant d’ocupació.
 • L’experiència de treball acreditada en el currículum.
 • L’acreditació d’acord la persona forma part del col·lectiu de persones indicades com prioritàries en la selecció, les quals, en aquesta convocatòria, es consideren:
  • Les dones que siguin mares de famílies monoparentals.
  • Les persones de 45 anys o més
  • Les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l’edat ordinària de jubilació.

Observacions (particularitats de la gestió):

Oferta de treball vinculada al Programa Treball i Formació Entitats locals - Anticipada 2023 (SOC0262023 - SOC - TRFO EELL) Línia MG52.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Per poder ser partícip al procés de selecció s’han de seguir les següents instruccions, i realitzar les indicacions establertes:

Primer pas:

 • Inscripció a l’Oferta amb número de registre 20938, a l’Oficina de Treball d’Amposta (900 800 046). Truca, i consulta si compleixes amb els requisits e sol·licita la inscripció per poder ser partícip del procés de selecció.

Segon pas:

Tercer pas:

 • Presentar la següent documentació, ja sigui de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – OAC (Oficina Atenció al Ciutadà) de les 9:00-14:00h, o de forma telemàtica segons preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: 

Actualitzat el 2/10/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde núm. 2651/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

4637S

4782P

5812W

1875E

8017T

8834V

0512B

0031H

5541A

3525K

8942Y

1595J

7726J

4154R

1400V

2321P

6636A

Exclosos/es

DNI

Motiu

1961T

G

9120E

G

1462D

G

7039Q

G

7435M

G

2027K

F

2527F

F

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no inscriure’s a l’oferta de treball corresponent, a l’Oficina de Treball d’Amposta.

Període d’al·legacions: del 03/10/2023 al 09/10/2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Dia:

20/10/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1 i 3

43870 Amposta

Hora:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Cheliz
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons
 • Nahbouha Haisala Verah

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/10/2023

Procés selectiu: 3 PEÓ DE BRIGADA MUNICIPAL- TRFO Línia MG52 (Núm. Oferta: 20938)

Segons Decret d’Alcalde núm. 2673/2023 de data d’avui, i de correcció d’acord del DA 2651/2023, per una errada material, hi ha una variació en el llistat provisional d’aspirants exclosos/es, quedant de la següent manera:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

4637S

0512B

7726J

4782P

0031H

4154R

5812W

5541A

4400V

1875E

3525K

2321P

8017T

8942Y

6636A

8834V

1595J

 

Exclosos/es

DNI

Motiu

1961T

G

9120E

G

1462D

G

7039Q

G

7435M

G

2027K

F

2527F

F

5233E

F

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no inscriure’s a l’oferta de treball corresponent, a l’Oficina de Treball d’Amposta.

Convocatòria inici de les proves: ATENCIÓ CANVI DE DATA!!!

Dia:

17/10/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 1 i 3

43870 Amposta

Hora:

A determinar

IMPORTANT: S’informa que es manté la resta d’informació publicada en data 02-10-2023.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/10/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons Decret d’Alcalde núm. 2740/2023, de data d’avui, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

4637S

0031H

4400V

4782P

5541A

1462D

5812W

9120E

7039Q

1875E

3525K

5233E

8017T

8942Y

2321P

8834V

1595J

7435M

2027K

7726J

2527F

0512B

4154R

 

Exclosos/es

DNI

Motiu

1961T

G

6636A

G

Llegenda Motiu d’exclusió

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum.

D: Exclòs/a per no aportar el document DARDO.

E: Exclòs/a per no aportar el document DARDO actualitzat.

F: Exclòs/a per no inscriure’s a la Borsa de Treball de l’Ajuntament d’Amposta

G: Exclòs per no complir els requisits de l’oferta de treball corresponent, segons l’Oficina de Treball d’Amposta.

Convocatòria d’inici de les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista:

Dia:

17/10/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat

Avinguda La Ràpita, 43 1ra Planta – Sala 2

43870 Amposta

Hora:

Cada candidat/a té assignada una franja horària determinada.

Candidats/es admesos/es a la realització de l’entrevista personal:

DNI / NIE

Hora:

DNI / NIE

Hora:

4782P

9.20h

1595J

11.50h

4637S

9.30h

1462D

12.00h

5812W

9.40h

7726J

12.10h

1875E

9.50h

7039Q

12.20h

8017T

10.00h

4154R

12.30h

8834V

10.10h

4400V

12.40h

2027K

10.20h

0031H

12.50h

0512B

10.30h

2321P

13.00h

5541A

10.40h

7435M

13.10h

9120E

10.50h

2527F

13.20h

3525K

11.30h

5233E

13.30h

8942Y

11.40h

 

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a

 • Titular: Núria Panisello Moreno
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària de l’òrgan de selecció

Vocal 2

 • Titular: Lidia Corbera Cheliz
 • Suplent: Un/a personal funcionari/ària o personal laboral fix de l’Ajuntament d’Amposta

Per a la realització de l’entrevista el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’un/a assessor/a extern/a que tindrà veu però no vot que seran les següents:

 • Sandra Aliau Pons

 • Nahbouha Haisala Verah

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/10/2023

Resultats definitius

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, el resultat de les proves realitzades, en data 17 d’octubre de 2023, és el següent:

DNI

RESULTAT

4782P

Seleccionat/da

4637S

No seleccionat/da

5812W

No presentat/da

1875E

No seleccionat/da

8017T

No seleccionat/da

8834V

Seleccionat/da

2027K

No presentat/da

0512B

No seleccionat/da

5541A

No seleccionat/da

9120E

No presentat/da

3525K

Suplent

8942Y

No seleccionat/da

1595J

No seleccionat/da

1462D

No presentat/da

7726J

Suplent

7039Q

No presentat/da

4154R

No seleccionat/da

4400V

No presentat/da

0031H

Seleccionat/da

2321P

Suplent

7435M

No seleccionat/da

2527F

No seleccionat/da

5233E

No seleccionat/da

Segons els resultats anteriors, el Tribunal proposa per estricte ordre de puntuació, als aspirants que es detallen a continuació, per ocupar els tres llocs de treball objecte de la convocatòria:

Ordre

DNI

RESULTAT

1

8834V

Seleccionat/da

2

4782P

Seleccionat/da

3

0031H

Seleccionat/da

Així mateix, el Tribunal proposa com a suplents dels aspirants proposats per ocupar aquestes places, i a cobrir només en cas que els aspirants seleccionats rebutgin ocupar el lloc de treball pel qual han estat seleccionats, als següents aspirants:

Ordre

DNI

RESULTAT

1

2321P

Suplent

2

3525K

Suplent

3

7726J

Suplent

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies